Специалност "Машиностроене и Уредостроене"

За специалността

Студентите от специалност ’’Машиностроене и уредостроене”, образователно квалификационна степен “магистър”, се подготвят като широко профилни специалисти, в областта на машиностроенето и уредостроенето.

Машинният инженер-магистър със специалност “МУ” трябва да притежава знания, които да му позволят да се справя със задачи като:

- да проектира елементи в прецизната техника, контролно-измервателни средства, контролни автомати и роботи, да извършва други проектантски и експлоатационни задачи по вътрешнозаводски транспорт и складово стопанство, ремонтни дейности и т.н.;

- да проектира основните съставни части на оръжейната техника(оръжие, бойни припаси и взриватели и запалки за тях);

- да проектира производствени процеси за изработване на продуктите на общото машиностроене и уредостроене за граждански и военни цели;

- да използва широко съвременни методи за моделиране и изследване чрез компютърни продукти и техника за автоматизация на инженерния труд;

- да участва пълноценно във формирането на техническата и технологична политика и управлението на фирмите от областта на машиностроенето и уредостроенето и от военно - промишления комплекс.

Поставените цели се постигат чрез една добре балансирана общо-специална и специална инженерна подготовка.

Защо да избера тази специалност?

Специалността “Машиностроене и уредостроене” се развива и утвърждава в ТУ- София, филиал Пловдив успоредно с една широкомащабна структурна реформа на индустрията. В град Пловдив и региона бяха съсредоточени големи заводи производители на прецизна техника, уреди и изделия за бита и военно - промишления комплекс(ВПК). Сега се създават много малки и средни частни фирми, които произвеждат изделия и услуги в областта на прецизната техника, електрониката, а също така и в областта на специалните изделия.

Такива са фирмите като Оптикс АД – Панагюрище, Ваттс - МТБ ЕАД Пловдив, Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, “АНДИ”; “АМП” ООД, “АТАРО-КЛИМА” ООД, “АЙГЕР-ИНЖЕНЕРИНГ”, НИТИ-Казанлък, Стройпроект гр.София, „Оптикоелектрон” гр.Панагюрище,, „НИИЕН” ЕООД гр.София, НЕК-ЕАД „МРЕЖИ ВН” гр.София, Електропреносен район Пловдив, КЦМ АД гр. Пловдив, ФОЛД-ИНС ООД гр. Пловдив и др. от които са получени писма и отзиви за реализацията на студенти от специалността.

През последните няколко години се очертава констатацията, че инженерите със специалност “Машиностроене и уредостроене” много добре и гъвкаво се вписват там, където се работи на границата между машиностроенето и електрониката, и електротехниката.

Определен засилен интерес към специалността имат студенти от Пловдивска, Старозагорска, Хасковска и други области в страната.

Подготвят се и специалисти за предприятия от оръжейната и боеприпасна промишленост като ВМЗ „Сопот” с подразделенията си, “Арсенал'’ АД в гр. Казанлък и негови подразделения. Интересът към специалността на кандидат-студентите с интереси за реализация като инженери в областта на специалното уредостроене е постоянен. Необходимостта от подготовка на кадри за оръжейната и боеприпасна промишленост се диктува и от това, че такива специалисти вече не се готвят извън страната. Подготовката на кадрите в тази насока е основно свързана именно с проектирането и производството на стрелково оръжие боеприпаси и взриватели.

Какви са изискванията за прием?

Прием: Кандидатстването и постъпването в специалността става с конкурс по документи, съгласно Наредбата за приемане на студенти в Технически университет София.

За повече информация можете да посетите уеб-страниците:

http://www.tu-plovdiv.bg/admission_article.php?article=12 - относно "Правила за приемане в ОКС "Магистър" на студенти, завършили ОКС "Бакалавър" по същата специалност, за която се кандидатства".

http://www.tu-plovdiv.bg/admission_article.php?article=21 - относно "Правила за приемане в ОКС "Магистър" на студенти, завършили ОКС "Бакалавър" или "Магистър" по друга специалност".

http://www.tu-plovdiv.bg/admission_article.php?article=40 - относно "Правила за приемане в ОКС "Магистър" на студенти, завършили "Професионален бакалавър" по специалност от същото професионално направление"

Достъп до по-нататъшно обучение: Завършилите ОКС „магистър” могат да продължат за научно-образователна степен „доктор”. Студентите, завършили съответната степен могат да продължат образованието си в следваща степен по специалности и в други висши училища според изискванията на съответните правилници.

Какво ще уча?

През първите два семестъра студентите от специалност “Машиностроене и уредостроене” изучават 6 общо-машиностроителни и 6 специализиращи дисциплини, чрез които студентите получават задълбочени знания в областта на машиностроителната и уредостроителната техника и, в зависимост от избрания модул на обучение, в областта на контролно-измервателна техника, на прецизната техника или на техниката и технологиите за производство на стрелково оръжие и боеприпаси.

Избора на модул на обучение става с помощта на списъци от задължително избираеми дисциплини. Чрез този избор, студентите по свое желание могат да изучават специфични направления на машиностроителната и уредостроителна техника и да формират допълнителни знания, които задоволяват определени техни желания и по-голяма мобилност при реализацията им в живота.

Обучението в образователно-квалификационна степен „Магистър”  за специалност “Машиностроене и уредостроене” завършва в третия семестър с разработване на  дипломна работа, темата на която се избира по желание на студента.

Учебният план можете да видите на уеб-страницата:

http://www.tu-plovdiv.bg/content/files/MUm_795.pdf

Възможности за студентска мобилност

Учебният план за обучението на студенти в специалност “Машиностроене и уредостроене” за образователно-квалификационна степен "Магистър" е съобразен с изискванията на ТУ – София и до голяма степен е съобразен с учебните планове на водещи университети от Европа и света. Това позволява осигуряването на мобилност на студентите и обмяна на кредитни единици при преминаване от едно висше училище в друго.

Правилникът на ТУ София регламентира и осигурява необходимите академични свободи и мобилност на студентите. Осигурени са права за избор и конкуренция на специалности и специализации, на форми за обучение и реализация, на участие в управлението и планирането на учебния процес, на отношение към осигуряването на подготовката.

Студентите могат да записват втора специалност или специализация, при определени условия да се прехвърлят в други специалности или в други университети, да презаписват, прекъсват и възстановяват студентски права, да приравняват подготовката си по програми от други университети и т.н.

Осигурените студентски права и мобилност на студентите позволяват в известни граници да се преструктурират потоците обучаеми според изискванията и търсенето на пазара, да се получава допълнителна подготовка и квалификация, да се пренасочват интересите.

Моята реализация

Инженерите, завършили специалността “Машиностроене и уредостроене” намират реализация във фирми, занимаващи се с проектирането, производството и експлоатацията на общо машиностроителна, контролно-измервателната и прецизна техника, както и в системата на сигурността и отбраната в областта на проектирането и производството и експлоатацията на стрелково оръжие, боеприпаси, взриватели и запалки.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

магистър


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1,5 годинаОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: MUm_795.pdf
Студентска канцелария:

Мария Попова
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Ренета Боева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Деканска канцелария:

Величка Рашева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4239
Тел.:032/659 573