Специалност "Авиационна техника и технологии"

За специалността

Специалността "Авиационна техника и технологии" създава специалисти с висше образование за гражданската авиация. Дисциплините от учебните планове в значителна степен съответстват на курса по Aeronautical Engineering за обучение на авиоинженери в университети на 16 европейски държави и са в съответствие с изискванията на Международната организация за гражданска авиация (ICAO).
 

Защо да избера тази специалност?

Материалната база, в която се извършва обучение на стидентите от специалност "Авиационна техника и технологии" е на високо европеско ниво. Учебните лаборатории са оборудвани със специализирани макети и стендове, с компютърна техника, с лабораторни уредби и апаратура за лабораторни упражнения, разработени със собствени сили или доставени през последните 5–10 години. Те позволяват и провеждане на някои практически упражнения, свързани с разглобяването на двигатели, агрегати и други. За нуждите на учебния процес се използва и безвъзмездно предоставения от МО самолет МиГ-21У.

На високо ниво е лабораторията за автоматизирано проектиране, разполагаща с най – съвременна компютърна техника, собствени програмни продукти и софтуер като NX4, Solid Edge, Solid Works и др. През 2005 г влезе в експлоатация и лабораторията по пневматика, създадена с материалната подкрепа на "SMC Industrial Automation" ЕООД – София, оборудвана с пневмотренер и 8 табла с действащи пневмоелементи и автоматизирани пневматични системи.

От 1990 г катедрата разполага с уникалния за страната учебно-лабораторен аеродинамичен комплекс "УЛАК-1", позволяващ провеждането на лабораторни упражнения и научни изследвания в областта на аеродинамиката на летателните апарати. През последните две години комплексът беше обогатен с разработените в катедрата системи за изследване на вихровата следа на обтичаното тяло, за визуализация на течението и за определяне на аеродинамичните характеристики на модел.

Студентете разполагат с компютърен клас, обзаведен с осем броя PC Pentium ІV DELL, свързани с филиалния сървър, високоскоростен интернет (скорост на вътрешната мрежа - 100Mps, BG-свързаност със скорост 4Mps, международна свързаност със скорост 2Mps). Залата, в която е разположен компютърният клас, е обзаведена с преносима мултимедийна система. Тя се използва основно за водене на лабораторни занятия, за курсови работи и проекти, както и за провеждане на електронна текуща и окончателна проверка на знанията на студентите. Голяма част от занятията, изискващи ползване на компютър, се провеждат и в общофилиалните компютърни зали.

За да се поддържат високи академични стандарти в учебния процес, за част от специализиращите дисциплини се привличат лектори, които са изтъкнати и признати специалисти в областта си - от ТУ – София, от Института за космически изследвани към БАН, от авиационния факултет към НВУ „В. Левски и други.

Освен университетската библиотека, на разположение на студентите от специалността „Ажиационна техника и технологии” е и информационният център на катедрата, в който се съхранява на книжни и оптични носители специализирана и друга авиационна литература. В момента само заглавията на книжен носител са около 1000.

За обучението на студентите използват базите на базата на "ТЕРЕМ – Г. Бенковски" ООД - Пловдив, базата на "Луфтханза техник" – София, Летищен комплекс – Пловдив, Авиобаза "Граф Игнатиево", Авиобаза "Крумово", базата на РВД - София и др.

От изключително важно значение е обучението в по-малки групи, което позволява на преподавателите да провеждат постоянно персонално проследяване на подготовката през целия период на обучение, да контролират качеството, интересите и проблемите на всеки студент.
 

Какви са изискванията за прием?

Кандидатстването и постъпването в специалността се регламентира от Наредбата за приемане на студенти в Технически университет – София. Технологията на приемане съответства на обявената, а специфичните изисквания се обявяват заедно с общите условия.
 

Какво ще уча?

В магистърския учебен план са заложени избираеми дисциплини, формиращи модул "Самолетостроене", които диференцират обучението в областта на проектирането и производството на летателните апарати.
 

Възможности за студентска мобилност

Правилникът на ТУ София регламентира и осигурява необходимите академични свободи и мобилност на студентите. Осигурени са права за избор и конкурсност на специалности и специализации, на форми за обучение и реализация, на участие в управлението и планирането на учебния процес, на отношение към осигуряването на подготовката.

Студентите могат да записват втора специалност или специализация, при определени условия да се прехвърлят в други специалности или в други университети, да презаписват, прекъсват и възстановяват студентски права, да приравняват подготовката си по програми от други Университети и т.н.

Осигурените студентски права и мобилност на студентите позволяват в известни граници да се преструктурират потоците обучаеми според изискванията и търсенето на пазара, да се получава допълнителна подготовка и квалификация, да се пренасочват интересите.
 

Моята реализация

Завършилите тази специалност могат да работят в авиокомпаниите, летищните комплекси, ръководство на въздушното движение, в авиоремонтните и авиостроителните предприятия, а също така като специалисти и експерти в държавната администрация, в търговски и други фирми. Полученото висше авиационно образование магистър-авиоинженер дава право за лицензиране до всички нива на авиационната правоспособност според международните изисквания.

След степен "магистър" стидентите могат да продължат образованието си за научно-образователна степен "доктор".

Код по ЕСТНК: MАЕ
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Авиационен инженер


Професионално направление:

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPLAN-MAE-Bg.pdf
Студентска канцелария:

Мария Попова
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Ренета Боева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Деканска канцелария:

Величка Рашева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4239
Тел.:032/659 573