Специалност "Машиностроене и Уредостроене"

За специалността

Студентите от специалност ’’Машиностроене и уредостроене”, образователно квалификационна степен “бакалавър”, се подготвят като широко профилни специалисти, в областта на машиностроенето и уредостроенето. Обучението включва фундаментална, общо професионална, общо специална и специална инженерна подготовка.

Фундаменталната подготовка включва придобитите знания по дисциплините висша математика, физика, химия, механика, информатика и чужди езици. В общата за професионалното направление подготовка са залегнали дисциплините приложна геометрия и инженерна графика, материалознание и технология на материалите, съпротивление на материалите, теория на механизмите и машините, обработка на материалите, инструменти и машини, технически измервания, подемно транспортна техника, хидро и пневмозадвижване, метрология и измервателна техника, машинни елементи, механика на флуидите, топлотехника, електротехника и електроника, икономика, технология на машиностроенето, техническа безопасност.

Общо специалната подготовка се извършва по дисциплините елементи в прецизната техника, методология на проектирането, технология на уредостроенето, изпитване на конструкционни материали, регулираща и управляваща техника, авоматизация и роботизация на производството, контрол и управление на качеството, оптика и оптични уреди, индустриален мениджмънт.

Специалната инженерна подготовка включва седем избираеми дисциплини от две специализиращи направления - за гражданската и за отбранителната промишленост.

За гражданската промишленост са съответно: изследване на стохастични процеси; точност на измервателните устройства; инженерна логистика; финомеханична техника; уреди за измерване на физико-механични и геометрични величини; уреди за измерване на линейни и ъглови размери; специални материали и технологии за уредостроенето; бордни уреди и контролни индикатори; навигационни уреди и жироскопични системи

За отбранителната промишленост са съответно: устройство и действие на взриватели и запалки; устройство и действие на стрелково оръжие; устройство и действие на боеприпасите; оръжейна техника; устройство и действие на бойни припаси за стрелково оръжие; балистика; изследване на бързо протичащи процеси; прицели; проектиране на елементи за взриватели и запалки; проектиране на елементи за стрелково оръжие; проектиране на елементи за боеприпаси; полигонни изпитвания; производство на взриватели и запалки; производство на стрелково оръжие; производство на боеприпаси.

Защо да избера тази специалност?

Специалността “Машиностроене и уредостроене” се развива и утвърждава в ТУ- София, филиал Пловдив успоредно с една широкомащабна структурна реформа на индустрията. В град Пловдив и региона бяха съсредоточени големи заводи производители на прецизна техника, на уреди и изделия за бита и на военно - промишления комплекс (ВПК). Сега се създават много малки и средни частни фирми, които произвеждат изделия и услуги в областта на прецизната техника, електрониката, а също така и в областта на специалните изделия.

Такива са фирмите като Оптикс АД – Панагюрище, Ваттс - МТБ ЕАД Пловдив, Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, “АНДИ”; “АМП” ООД, “АТАРО-КЛИМА” ООД, “АЙГЕР-ИНЖЕНЕРИНГ”, НИТИ-Казанлък, Стройпроект гр.София, „Оптикоелектрон” гр.Панагюрище,, „НИИЕН” ЕООД гр.София, НЕК-ЕАД „МРЕЖИ ВН” гр.София, Електропреносен район Пловдив, КЦМ АД гр. Пловдив, ФОЛД-ИНС ООД гр. Пловдив и др. от които са получени писма и отзиви за реализацията на студенти от специалността.

През последните няколко години се очертава констатацията, че инженерите със специалност “Машиностроене и уредостроене” много добре и гъвкаво се вписват там, където се работи на границата между машиностроенето и електрониката, и електротехниката.

Определен засилен интерес към специалността имат студенти от Пловдивска, Старозагорска, Хасковска и други области в страната.

Подготвят се и специалисти за предприятия от оръжейната и боеприпасна промишленост като ВМЗ „Сопот” с подразделенията си, “Арсенал'’ АД в гр. Казанлък и негови подразделения. Интересът към специалността на кандидат-студентите с интереси за реализация като инженери в областта на специалното уредостроене е постоянен. Необходимостта от подготовка на кадри за оръжейната и боеприпасна промишленост се диктува и от това, че такива специалисти вече не се готвят извън страната. Подготовката на кадрите в тази насока е основно свързана именно с проектирането и производството на стрелково оръжие боеприпаси и взриватели.

Какви са изискванията за прием?

Български граждани и граждани на страните-членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), притежаващи диплома за завършено средно образование, могат да кандидатстват за студенти в Техническия университет – София (ТУ – София), Филиал Пловдив в образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър”, съгласно Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и настоящия правилник.

Чуждестранни граждани от държави, които не са членки на ЕС и на ЕИП, притежаващи диплома за завършено средно образование (легализирана от Министерство на образованието и науката – за завършилите в чужбина), се приемат за студенти в ТУ – София, Филиал Пловдив в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

Какво ще уча?

Студентите от специалност ’’Машиностроене и уредостроене”, образователно квалификационна степен “бакалавър”, се подготвят като широко профилни специалисти, в областта на машиностроенето и уредостроенето. Обучението включва фундаментална, общо професионална, общо специална и специална инженерна подготовка.

Фундаменталната подготовка включва придобитите знания по дисциплините висша математика, физика, химия, механика, информатика и чужди езици. В общата за професионалното направление подготовка са залегнали дисциплините приложна геометрия и инженерна графика, материалознание и технология на материалите, съпротивление на материалите, теория на механизмите и машините, обработка на материалите, инструменти и машини, технически измервания, подемно транспортна техника, хидро и пневмозадвижване, метрология и измервателна техника, машинни елементи, механика на флуидите, топлотехника, електротехника и електроника, икономика, технология на машиностроенето, техническа безопасност.

Общо специалната подготовка се извършва по дисциплините елементи в прецизната техника, методология на проектирането, технология на уредостроенето, изпитване на конструкционни материали, регулираща и управляваща техника, авоматизация и роботизация на производството, контрол и управление на качеството, оптика и оптични уреди, индустриален мениджмънт.

Специалната инженерна подготовка включва седем избираеми дисциплини от две специализиращи направления - за гражданската и за отбранителната промишленост.

За гражданската промишленост са съответно: изследване на стохастични процеси; точност на измервателните устройства; инженерна логистика; финомеханична техника; уреди за измерване на физико-механични и геометрични величини; уреди за измерване на линейни и ъглови размери; специални материали и технологии за уредостроенето; бордни уреди и контролни индикатори; навигационни уреди и жироскопични системи

За отбранителната промишленост са съответно: устройство и действие на взриватели и запалки; устройство и действие на стрелково оръжие; устройство и действие на боеприпасите; оръжейна техника; устройство и действие на бойни припаси за стрелково оръжие; балистика; изследване на бързо протичащи процеси; прицели; проектиране на елементи за взриватели и запалки; проектиране на елементи за стрелково оръжие; проектиране на елементи за боеприпаси; полигонни изпитвания; производство на взриватели и запалки; производство на стрелково оръжие; производство на боеприпаси.

Възможности за студентска мобилност

Учебният план за обучението на студенти в специалност “Машиностроене и уредостроене” за образователно-квалификационна степен "Магистър" е съобразен с изискванията на ТУ – София и до голяма степен е съобразен с учебните планове на водещи университети от Европа и света. Това позволява осигуряването на мобилност на студентите и обмяна на кредитни единици при преминаване от едно висше училище в друго.

Правилникът на ТУ София регламентира и осигурява необходимите академични свободи и мобилност на студентите. Осигурени са права за избор и конкуренция на специалности и специализации, на форми за обучение и реализация, на участие в управлението и планирането на учебния процес, на отношение към осигуряването на подготовката.

Студентите могат да записват втора специалност или специализация, при определени условия да се прехвърлят в други специалности или в други университети, да презаписват, прекъсват и възстановяват студентски права, да приравняват подготовката си по програми от други университети и т.н.

Осигурените студентски права и мобилност на студентите позволяват в известни граници да се преструктурират потоците обучаеми според изискванията и търсенето на пазара, да се получава допълнителна подготовка и квалификация, да се пренасочват интересите.

 

Моята реализация

Инженерите, завършили специалността “Машиностроене и уредостроене” намират реализация във фирми, занимаващи се с проектирането, производството и експлоатацията на общо машиностроителна, контролно-измервателната и прецизна техника, както и в системата на сигурността и отбраната в областта на проектирането и производството и експлоатацията на стрелково оръжие, боеприпаси, взриватели и запалки.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

бакалавър по публична администрация


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: MUb_341.pdf
Студентска канцелария:

Мария Попова
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Ренета Боева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Деканска канцелария:

Величка Рашева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4239
Тел.:032/659 573