Специалност "Полиграфия"

За специалността

Обучението по специалността в ТУ – Филиал Пловдив цели подготовка на изпълнителски и ръководни кадри за проектантска, конструкторска, технологична, производствена, изпитателна, монтажна, диагностична и ремонтна дейности в областта на полиграфската техника. Завършилите специалността трябва да имат задълбочени знания в дизайнерската и предпечатната подготовка на материалите (обработка на текст, изображения и графични обекти).

            

Специалността “Полиграфия” в ТУ София, филиал Пловдив е насочена да даде на бъдещите инженери пълноценни теоретични и практически знания по основните печатни технологии и машини, включително и новите дигитални печатни технологии, както и основните тенденции и перспективи за бъдещето в този важен сектор от индустрията. Курсът е 4-годишен, структуриран в посока на получаване  на бакалавърска степен, след защита на дипломна работа. В учебния план, респективно в учебните програми са разграничени различните технологични стадии в класическите печатни технологии, спецификата на самите технологични способи, техните предимства и недостатъци, приложението им днес, както и съвременните тенденции за развитие на печатната информация и комуникация изобщо. 

         

Основните дисциплини в 4-годишния курс на обучение обхващат теми по: организацията в редакционно-издателския процес, електронния набор, оформителските програми за обработка на текстова и изобразителна информация, технологиите за растриране и цветоотделяне, конвенционалните печатни процеси, основните материали за печатната технология, дигиталните методи за директно експониране на информацията от компютъра върху печатните пластини, дигиталния печат в различните му технологични модификации - Computer-to-Print (електрофотографски и inkjet печат) и Computer-tо-Press (дигитален офсетов печат), довършителните процеси и машините за тях. Застъпен е въпросът за мястото на печатните технологии в семейството на информационните технологии и тяхното интегриране в практиката. Специалността разполага с необходимата материално – техническа база за обучението в съответствие със спецификата на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“  в професионалното направление: аудиторна и лабораторна площ за учебна заетост и друга специфична учебна база, пригодена за нуждите на специалността. Студентите се обучават основно в учебни и лабораторни зали, които са в много добро състояние за провеждане на учебен процес.

           

Учебните лаборатории, в които се обучават студентите от специалността са оборудвани със специализирани макети и стендове, с компютърна техника, с установки и апаратура за лабораторни упражнения. Те позволяват и провеждане на доста практически упражнения. На високо равнище е лабораторията за провеждане на специализираните лабораторни занятия на студентите от специалност „Полиграфия” със съвременна компютърна техника. Поддържането и обслужването на материално – техническата база е много добро и се осъществява от висококвалифицирани щатни служители. На разположение на студентите са и компютърни зали, оборудвани с най-съвременни средства за онагледяване – компютър с мултимедиен проектор, шрайбпроектор, озвучителна система, Интернет за свободен достъп извън учебната заетост, за да търсят информацията, необходима им при съставянето на курсовите проекти, курсовите работи и др. зададени им теми. Изградена е организация за поддържане и развиване на съвременните методи в преподаване на учебния материал и водене на практическите занятия и за оценяване на  постиженията на студентите. За обучение на студентите по специалност “Полиграфия” в катедра „Механика“ се усъвършенстват традиционните методи за водене на учебни занятия и постепенно се въвеждат по-съвременни методи.

         

Основните форми за привличане на студенти в научно-изследователската дейност на катедрата са: включване в университетски екипи за разработване на изследователски проекти; публикуване на научни разработки на студенти; включване на студенти в европейски програми за мобилност (Еразъм) и други двустранни споразумения за сътрудничество (с Московския държавен институт по полиграфия); публикуване на съвместни разработки на студенти и преподаватели: в сборници от доклади и в рецензирани списания; докладване от студенти на  национални и международни научни конференции; участие на студенти в периодично организирани изложби.

           

Изложбите се журират и най-изявените студенти се награждават с парични и/или предметни награди осигурени от спонсорски фирми. Участниците в изложбите получават сертификати, които биха могли да им послужат при кандидатстване за различни национални и европейски стипендии, конкурси и др.    

           

 

Защо да избера тази специалност?

Интервю на Р. Диева (завършила специалност "Полиграфия"), публикувано на 25.10.2011.
в списание Polygrafia

Как и защо избрахте точно тази специалност?

-Преди да започна да изучавам поли­графия, не бях запозната със същ­ността на специалност „Полиграфия“, но про­фесията представляваше интерес за мен. Известно ми беше, че в стра­ната има недостиг от квалифици­рани кадри в тази област и завърш­вайки такава специалност, ще имам възможност за добра професионална реализация в бъдеще.

По време на следването си убе­дихте ли се, че сте направили правилният избор?

-В края на първата година вече бях убедена, че съм направила правилния избор. Бях завладяна от тази специ­алност, ставаше ми все по-интерес­но и ме караше да навлизам все по-дълбоко в нейната същност.

Какви бяха перспективите Ви за професионално израстване след дипломирането?

-Много скоро след дипломирането ми бе даден шанс за професионална реализация. В печатница „Юрий Гагарин“ АД - гр.Пловдив ме назначиха катотехно­лог и започнах да прилагам на прак­тика знанията, които бях получила в университета. Черпя увереност от колегите си, които имат дълго­годишен опит в тази професия, и се надявам да продължа да израствам професионално.

Намирате ли работата за интересна?

-Всеки ден навлизам все повече в същ­ността и се сблъсквам с нови неща. Всеки казус ме подтиква да търся но­востите и постиженията в тази об­ласт. Работата ми е разнообразна, и това я прави много интересна.

Какво е Вашето лично пос­лание къмбъдещите студенти по полиграфия ?

-Ние, младите хора, бихме искали да се развиваме и из­растваме професионално, затова и търсим конкретна реализация тук, в България и сега.Радвам се, че вече съм част от тази общност, благодаря на преподавателите, ко­ито ни предадоха знанията си като основа, върху която да градим бъде­щата си кариера, и пожелавам успех на всички мои колеги, които ще предпочетат и изберат специалност „Полиграфия“в ТУ – Филиал Пловдив.

Какви са изискванията за прием?

Кандидат студентите трябва да са завършили средно образование. Приемът се извършва след успешно положени кандидат-студентски изпити (тестове) по Математика и Физика. Състезателният бал на кандидат-студентите се образува като към оценките от дипломата за средно образование, по Математика и Физика, се прибави една от следните оценки:

•   от успешно издържан държавен зрелостен изпит (матура) по Български език и литература, Математика или Физика умножена по 2.8;

•   от теста по Математика (предварителен или редовен), умножена по 3;

Какво ще уча?

Обучението в бакалавърския курс на специалност "Полиграфия" е четири години. През първите две години студентите изучават основополагащи дисциплини, като Висша математика, Физика, Химия, Материалознание и технология на металите, Механика, Механика на флуидите, Информатика и чужд език.Тогава изучават и Основи на полиграфията и Цветознание. През следващите две години студентите изучават специализиращи дисциплини като Материали за полиграфията, Предпечатни процеси, Печатни технологии, Печатни машини, Копирна и размножителна техника, Топлотехника и топлинни процеси в полиграфията, Машини за довършителни процеси в полиграфията, Довършителни процеси в полиграфията, Качество и надеждност в полиграфията и други.

Възможности за студентска мобилност

Студентите, подготвящи се за инженери по полиграфия имат възможност за участие в международен обмен по програмата Erasmus. Финансирането на участието се осигурява от Министерство на образованието и науката. Обучението по специалност "Полиграфия" предлага студентска мобилност по двустранен договор с техническия университет в Загреб, Хърватия.

Моята реализация

   

Инженерът със специалност „Полиграфия" работи в организации и фирми с предмет на дейност в областта на предпечатна подготовка и печат на текст и изображения върху хартия, текстил, пластмаси и др. материали. Обектите на дейност на инженерите със специалност "Полиграфия" са: фирми за печат, фирми за предпечатна подготовка, фирми за поддържане, ремонт и експлоатация на полиграфска техника и други фирми с дейност в областта на печатната дейност. При сегашните условия на липса на достатъчно квалифицирани кадри с висше образование в областта на полиграфията, реализацията на завършилите студенти е гарантирана почти напълно.

 

 

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

бакалавър по полиграфия


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: Uc.plan_bac.PG.doc
Студентска канцелария:

Мария Попова
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Ренета Боева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Деканска канцелария:

Величка Рашева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4239
Тел.:032/659 573