faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Телекомуникации (на български език)

Факултет: Факултет по телекомуникации

Специалност: Телекомуникации (на български език)

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Обучение: Допълващо

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

за завършили образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в направление "Комуникационна и компютърна техника"

срок на обучение: 2,5 години

Необходими документи:

1. Молба до Декана на ФТК.

2. Диплома (оригинал и ксерокс копие) или акдемична справка.

3. Уверение със среден успех от дипломни защити или държавен изпит.

4. Квитанция за платена такса за кандидатстване.

Краен срок: 2017-10-10

Допълнителна информация:

Документи се подават в Технически университет - София, 1 блок, стая 1439B, Деканат на ФТК, тел. 965 3095 (Яна Цанкова)

Подаване на документи: 11.09.2017 - 06.10.2017 г.

Класиране: 09.10.2017 г.

Записване: 10.10.2017 - 13.10.2017 г.