faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Електроника

Факултет: Факултет Електронна техника и технологии

Специалност: Електроника

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Обучение: Допълващо

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

5. Технически науки

само за специалисти с ОКС "професионален бакалавър" от направление

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Описание:

Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети.

Краен срок: 2019-10-08

Допълнителна информация:

Срок за подаване на документи: от 01.09.2019 г. до 01.10.2019 г., в Студентската канцелария на ФЕТТ – бл. 1, ет. 3, каб.1331, ТУ – София, гр. София, бул. “Климент Охридски”, № 8.

 

Класиране:  08.10.2019 г.

 

Допълнителна информация: http://fett.tu-sofia.bg,  г-жа Красимира Герасимова, тел. 02 965 3063.