Специалност "Електроника"

За специалността

Учебният план по специалността Електроника за ОКС «магистър», редовно обучение е година и половина, а задочното обучение е две години, 75 ECTS кредита и дава на студентите необходимите умения за успешно решаване на широк спектър от инженерни задачи.

Учебния процес включва курсове по математически методи за цифрова обработка, проектиране на вградени микропроцесорни системи, системи за проектиране в микроелектрониката, електронни енергийни преобразуватели, електронно уредостроене, управление на проекти, програмиране за вградени микропроцесорни системи, и др. Преподавателите споделят своите знания и опит със студентите и ги подготвят за предизвикателствата на съвременната индустрия и технологии. Провеждат се срещи с представители на фирми, работещи в областта на електрониката.

Защо да избера тази специалност?

В магистърската степен по специалност Електроника се дава възможност да кандидатстват и студенти завършили други специалности, но при определени условия и правила утвърдени от Ръководството на Факултета.

 Магистърското обучение цели студентите  да се подготвят за научноизследователска работа и за решаване на по -  сложни инженерни проблеми в  областта на информационните и електронни технологии.

Какви са изискванията за прием?

1.1.Държавна поръчка

Приемането на студенти във Факултета по електроника при преминаването от окс „бакалавър“ в окс „магистър“  става с конкурс по документи. Необходимо е кандидатите  да имат успех не по-малък от „добър“ . Този успех се формира като  среден  успех от дипломната  защита и курса на обучение. Право да кандидатстват за държавна поръчка имат всички студенти, които са завършили степен „бакалавър“ в ТУ-София, специалност „Електроника“, както и бакалаври, завършили същата специалност в други университети. Класирането се извършва по  низходящ ред на състезателния бал. Състезателният бал се определя от Факултета по електроника. Изчислява се по точкова система, като  максималният брой точки е 100. Продължителността на обучението е една година и половина.

1.2. Платено обучение

Право да кандидатстват в платено обучение имат лицата, които имат успех не по-малък от „добър“,  формиран от среден успех от дипломната  защита и курса на обучение. След като местата, определени за  държавна поръчка се попълнят, следващите класирани кандидати могат да продължат обучение си срещу заплащане.

Продължителността на обучението  е една година и половина.

За обучение могат да кандидатстват и завършилите ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други специалности, но след преминато изравнително обучение във ФЕТТ.

Какво ще уча?

Учебния процес включва курсове по математически методи за цифрова обработка, проектиране на вградени микропроцесорни системи, системи за проектиране в микроелектрониката, електронни енергийни преобразуватели, приложни електронни схеми и устройства, управление на проекти, въведение в наноелектрониката, програмиране за вградени микропроцесорни системи, вградени многопроцесорни системи върху чип и др.

Възможности за студентска мобилност

Международното сътрудничество на ФЕТТ се разширява значително през последните години. Факултетът участва в много двустранни Еразъм споразумения с партньори от Австрия, Чехия, Полша, Белгия и в други съвместни европейски програми. През 2010 г. бе открита съвместна лаборатория между ТУ - София и Университета в Лайден, Холандия. Факултетът организира в сътрудничество с Техническия университет в Делфт, Холандия Международна научна конференция "Електроника» Тези контакти дават възможност за студентска мобилност и разширяване на опита.

Моята реализация

Младите специалисти, завършили ФЕТТ, получават съвременна теоретична подготовка и познания в областта на електронните и информационни технологии и възможностите за тяхното приложение. Необходимостта от приложение на електрониката като ключова технология в комуникациите, енергийната, машиностроителната, хранително-вкусовата, химическата и военна промишленост, в здравеопазването, банковото и финансово дело, транспорта и др. създава широко поле за професионална изява на инженерите с тази специалност.

Код по ЕСТНК: E
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър-инженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: FETT_Mag_zad_2014.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Красимира Герасимова
Email: fett-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1331
Тел.:3063

маг. Анелия Христова
Email: f-hristova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1331
Тел.:02 965-3063

Деканска канцелария:

маг. ик. Адриана Николова
Email: Adriana.Nikolova@ecad.tu-sofia.bg
Кабинет: 1332-А
Тел.:02 965-2220