faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Силови електронни системи

Факултет: Факултет Електронна техника и технологии

Специалност: Силови електронни системи

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

5. Технически науки

Описание:

Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на силовата електроника, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети.

Форма на обучение - платено.

 

Краен срок: 2018-10-10

Допълнителна информация:

Срок за подаване на документи: от 01.09.2018 г. до 08.10.2018 г., в Студентската канцелария на ФЕТТ – бл. 1, ет. 3, каб.1331, ТУ – София, гр. София, бул. Кл. Охридски № 8.

Класиране:  09.10.2018 г.

За справки: http://fett.tu-sofia.bg/,  г-жа Красимира Герасимова, тел. 02 965 3063.