faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Стопанско управление

Факултет: Стопански факултет

Специалност: Стопанско управление

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалности  „Индустриален  мениджмънт“, „Стопанско управление“ и от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“,  3.8  „Икономика“ и 3.9 „Туризъм“ ;

Описание:

  • Прием на документи за редовно магистърско обучение – от 15.07.2019 г. – 08.10.2019 г..
  • Класиране до 09.10.2019 г.
  • Записване на новоприети студенти до 11.10.2019г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

  • Първи семестър за редовно магистърско обучение е от 14.10.2019г.– 31.01.2020г.

Необходими документи:

  • Диплома за завършено висше образование ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“  със среден успех не по-малък от „Добър“ ;
  • Молба по образец;
  • Такса за кандидатстване – 30 лв.

Краен срок: 2019-11-20

Допълнителна информация:

02/ 965 37 04 , ТУ София, бл.3, ет.2, ст. 3235 – Деканат, www.tu-sf.org