faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Стопанско управление

Факултет: Стопански факултет

Специалност: Стопанско управление

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Обучение: Маг. след проф.Бакалавър

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

  • Професионални бакалаври, завършили специалностите от професионално направление 3.7. Администрация и управление.

Описание:

  • Прием на документи  за задочно допълващо  (за проф. бакалаври) от 15.07.2019 г. до 15.11.2019 г.
  • Класиране  до 18.11.2019г.
  • Записване на новоприети студенти  до 20.11.2019г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04.

  • Първи семестър   21.11.2019г.– 07.12.2019г.

 

Необходими документи:

  • Диплома за завършено висше образование ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“  със среден успех не по-малък от „Добър“ ;
  • Молба по образец;
  • Такса за кандидатстване – 30 лв.

 

Краен срок: 2019-11-21

Допълнителна информация:

02/ 965 37 04 , ТУ София, бл.3, ет.2, ст. 3235 – Деканат, www.tu-sf.org