faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Инженерен дизайн

Факултет: Машиностроителен факултет

Специалност: Инженерен дизайн

Професионално направление: 5.13. Общо инженерство

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

Професионално направление 5.1 “Машинно инженерство”

Описание:

Инженерът дизайнер по специалност “Инженерен дизайн” е интегративен специалист, който трансформира техническите системи (производствени и потребителски) в изделия и продукти за човека в съответствие с ергономичните изисквания, естетическите предпочитания, социално-психологичните особености и пазарните условия.  Той разбира езика на инженерните специалисти, умее да координира дейностите по създаването на изделия, познава пазара и потребителските желания.

Магистърските програми в специалност “Инженерен дизайн” имат за цел да доразвият познанията получени при обучението в образователната степен “бакалавър”.

Магистърът по инженерен дизайн, може да се реализира професионално във всички отрасли на промишлеността.

Необходими документи:

Документи за кандидатстване:

 • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”/оригинал/ или академична справка;
 • молба - декларация по образец ;
 • документи за статии, доклади или сертификати за участие в изложби, пленери и изследователски проекти,  касаещи дизайна;
 • квитанция за платена такса за кандидатстване.

Документи за записване:

 • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”
 • студентска книжка
 • студентска лична карта
 • студентски картон
 • 4 снимки
 • квитанция за платена семестриална такса
 • лична карта, която след проверка се връща

Краен срок: 2019-12-15

Допълнителна информация:

Технически университет - София, бл.4, канцелария на МФ - студенти, стая 4201а, тел. (02) 9653737

Срок за подаване на документи: 30.09.2019 г. - 08.10.2019 г.
Обявяване на резултатите от класирането: 09.10.2019 г.

Записване: 10.10.2019 г. – 14.10.2019 г.

Начало на семестъра: 14.10.2019 г.