faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Електроника

Факултет: Факултет Електронна техника и технологии

Специалност: Електроника

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

“Електроника” от професионално направление 5.2.Електротехника, електроника и автоматика
Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката, както и с 
образователните и изследователските програми на водещи европейски университети.

Описание:

Специалността дава на студентите необходимите умения за успешно решаване на широк спектър от инженерни задачи. Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети. Заложените дисциплини са актуализирани след проведен анализ на съвременните тенденции на пазара на труда и са изцяло съобразени с нуждите на фирмите в сферата приложение на електрониката в комуникациите, автомобилостроенето, енергийната промишленост, биомедицината и научно-изследователската работа. Учебният процес включва курсове по вградени многопроцесорни системи върху чип, проектиране и програмиране на вградени микропроцесорни системи, системи за проектиране в микроелектрониката, електронни енергийни преобразуватели, приложни електронни схеми и устройства, въведение в наноелектрониката, управление на проекти и др. Провеждат се срещи с представители на компании, работещи в областта на електрониката, които да подготвят студентите за предизвикателствата на съвременната, динамично развиваща се индустрия и технологии.

Срок за подаване на документи: от 01.09.2019 г. до 07.10.2019 г., в Студентската канцелария на ФЕТТ 
– бл. 1, ет. 3, каб.1331, ТУ – София, гр. София, бул. Кл. Охридски № 8.

Класиране: 08.10.2019 г.

Необходими документи:

-  Молба (по образец);
-  За завършилите други висши училища – диплома (оригинал или ксерокопие) или академична справка;
-  За завършилите други специалности на ТУ – София – академична справка;
-  Квитанция за платена такса за кандидатстване – 30 лева;
-  Документи за допълнителна квалификация.

Краен срок: 2019-10-07

Допълнителна информация:

ПРАВИЛА

ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ
ПО СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКРОНИКА

Приемането на студенти с образователно-квалификационна степен “бакалавър” за обучение в образователно-квалификационна степен “магистър” се извършва с конкурс по документи. Право да кандидатстват имат всички завършили ОКС “бакалавър“ специалност “ЕЛЕКТРОНИКА“ и изравнително обучение за ОКС “магистър”.

Ще се приемат завършили Бакалаври със среден успех не по-малко от Добър (среден успех от дипломна защита и от курса на следване ).

Състезателният бал за магистри за учебната 2019/2020г.  (изчисляван по точкова система) се образува от:

1. Средният успех от дипломата за образователно - квалификационна степен "бакалавър" умножен по 10.

Максимален брой точки - 60

2. Оценката от дипломната работа умножена по 2.

Максимален брой точки - 12

3. Сумата от оценките на дисциплините (Решение на ФС на ФЕТТ от 15.06.2019 г.. с Протокол № 9):

-  Измервания в електрониката
-  Токозахранващи устройства
-  Микроелектроника

Максимален брой точки – 18

4. С Решение на ФС   се дават до 10 точки, както следва:

-  На студенти, завършили ФЕТТ  на ТУ- София – 2 точки;
-  За научни публикации – 2 точки;
-  На студенти, защитили в срок дипломната си работа (през лятната сесия за дипломни защити)  - 6 точки.

Максимален брой точки – 10

5. Необходими документи за кандидатстване:

-  Молба (образец);
- За завършилите други висши училища – диплома (оригинал или  ксерокопие) или академична справка;
- За завършилите други специалности на ТУ – София – академична справка;
- Квитанция за платена такса за кандидатстване – 30 лева;
- Документи за допълнителна квалификация.

 

Срок за подаване на документи:  от 01.09.2019 г. до 08.10.2019 г.  в Студентската канцелария на ФЕТТ – бл. 1, ет. 3, каб.1331, ТУ – София, бул. Кл. Охридски № 8.

Класиране:  08.10.2019 г.

Окончателното записване ще се извърши в периода от 08.10.2019 г. до 11.10.2019 г. въз основа на извършеното класиране и заповед на Ректора на ТУ – София.

         Начало на първи семестър: 14.10.2019 г..

         Семестриални  такси:

1. Държавна поръчка -350 лева

         2. Редовно платено обучение

         3. Задочно платено обучение

 

За справки: г-жа Красимира Герасимова, тел. 02965 3063, e-mail адрес: fett-k@tu-sofia.bg