faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Електроника

Факултет: Факултет Електронна техника и технологии

Специалност: Електроника

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Обучение: Задочно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

“Електроника” от професионално направление 5.2.Електротехника, електроника и автоматика
Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката, както и с 
образователните и изследователските програми на водещи европейски университети.

Описание:

Специалността дава на студентите необходимите умения за успешно решаване на широк спектър от инженерни задачи. Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети. Заложените дисциплини са актуализирани след проведен анализ на съвременните тенденции на пазара на труда и са изцяло съобразени с нуждите на фирмите в сферата приложение на електрониката в комуникациите, автомобилостроенето, енергийната промишленост, биомедицината и научно-изследователската работа. Учебният процес включва курсове по вградени многопроцесорни системи върху чип, проектиране и програмиране на вградени микропроцесорни системи, системи за проектиране в микроелектрониката, електронни енергийни преобразуватели, приложни електронни схеми и устройства, въведение в наноелектрониката, управление на проекти и др. Провеждат се срещи с представители на компании, работещи в областта на електрониката, които да подготвят студентите за предизвикателствата на съвременната, динамично развиваща се индустрия и технологии.

Срок за подаване на документи: от 01.09.2018 г. до 08.10.2018 г., в Студентската канцелария на ФЕТТ 
– бл. 1, ет. 3, каб.1331, ТУ – София, гр. София, бул. Кл. Охридски № 8.

Класиране: 09.10.2018 г.

Необходими документи:

-  Молба (по образец);
-  За завършилите други висши училища – диплома (оригинал или ксерокопие) или академична справка;
-  За завършилите други специалности на ТУ – София – академична справка;
-  Квитанция за платена такса за кандидатстване – 30 лева;
-  Документи за допълнителна квалификация.

Краен срок: 2018-10-10

Допълнителна информация:

http://fett.tu-sofia.bg, г-жа Красимира Герасимова, тел. 02 965 3063.