faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет

Специалност: Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти

Професионално направление: 5.4. Енергетика

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

Технически науки; Професионално направление 5.4 Енергетика

Описание:

Катедра „Топлинна и хладилна техника“  приема студенти:

За кандидатстване в ОКС "магистър" на завършили ОКС „бакалавър“ по специалност „Топлотехника“ или „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“ в ТУ - София и аналогични специалности завършени в други университети.

Срок на обучение: 1,5 години

Форма на обучение:

  • Редовна

Необходими документи:

1. Диплом (или академична справка и уверение – за дипломиралите се в други ВУЗ, ако нямат издадена диплома) за завършено висше образование.

Дипломиралите се през 2019 г. в ОКС „бакалавър“ – специалност „Топлотехника“ или Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“ към ТУ – София представят извадка от УИСС с оценките от курса на следването.

2. Копие от дипломата за средно образование.

3. Заявление за кандидатстване  (получава се от канцеларията на катедра „Топлинна и хладилна техника“).

4. Декларация, че кандидатът не притежава диплома за ОКС „магистър” – държавна поръчка.

5. Квитанция за платена такса за кандидатстване за магистратура.

 

Краен срок: 2019-10-08

Допълнителна информация:

Срок за подаване на документи: от 24.09.2019 г. до 08.10.2019 г.

Резултати от класирането: 09.10.2019 г.

Начало на учебната 2019 / 2020 година: 14.10.2019 г.

Документите се приемат в канцеларията на катедра „Топлинна и хладилна техника“, кабинет № 2372 – II блок на ТУ–София,  тел. 02 965 22 07, Боряна Цекова.