faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Инженерна безопасност и охрана на труда

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет

Специалност: Инженерна безопасност и охрана на труда

Професионално направление: 5.13. Общо инженерство

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Описание:

Основната цел на предлаганата магистърска програма „Инженерна безопасност и охрана на труда“ е подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше инженерно образование с ОКС “магистър“ давайки им необходимите задълбочени знания относно създаване на безопасни условия на труд в сложната система „човек-машина-работна среда“.

Придобиване на възможност да се анализират и преценяват индустриалните рискове и условия на труд въз основа на познаване на съвремените методи за оценка.

Необходими документи:

  • диплома за средно образование;
  • диплома за завършено висше образование или академична справка;
  • молба - декларация по образец;
  • квитанция за платена такса за кандидатстване;

 

Срок за подаване на документи:  25.09.2019 г. - 07.10.2019 г.

Класиране:  08.10.2019 г.

Записване:  от 10.10.2019  до 11.10.2019 г.

Краен срок: 08.11.2019 г.

Начало на учебната  2019 / 2020 година: 14.10.2019 г.

Краен срок: 2019-11-08

Допълнителна информация:

Справки и подаване на документи за кандидатстване в канцеларията на катедра                          

Хидроаеродинамика и хидравлични машини“, учебен блок 2 на ТУ-София,                              

каб. 2240, маг.инж.Валя Зюдмерзен,  тел. 02 965 24 00, e-mail:vsuedmersen@tu-sofia.bg