faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Стопанско управление

Факултет: Стопански факултет

Специалност: Стопанско управление

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Обучение: Задочно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

 
  • Дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно   завършили изравнително обучени (с изключение на специалност „Индустриален мениджмънт” и специалности от професионални направления 3.7. „Администрация и управление”, 3.8 „Икономика“ и 3.9. „Туризъм”), се провежда задочно платено изравнително обучение впродължение на два семестъра за една година, след завършването на което могат да кандидатстват за обучение за магистри. 

Описание:

  • Прием на документи за задочно обучение – от 15.07.2019 г. до 24.09.2019 г..
  • Класиране до 25.09.2019г.
  • Записване на новоприети студенти до 27.09.2019г. вкл.

в кабинет 3235 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 37 04. 

  • Първият семестър е от 30.09.2019г.– 16.10.2019г.

Необходими документи:

  • Диплома за завършено висше образование ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“  със среден успех не по-малък от „Добър“ ;
  • Молба по образец;
  • Такса за кандидатстване – 30 лв.

Краен срок: 2019-09-30

Допълнителна информация:

02/ 965 37 04 , ТУ София, бл.3, ет.2, ст. 3235 – Деканат, www.tu-sf.org