faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Вградени системи за управление

Факултет: Факултет Автоматика

Специалност: Вградени системи за управление

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Обучение: Задочно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

За всички със завършена ОКС "бакалавър" в област 5. Технически науки  и област 4. Природни науки, математика и информатика, професионални направления 4.5. Математика  4.6. Информатика и компютърни науки

Описание:

Вградените системи за управление присъстват навсякъде в съвременния свят – във всеки мобилен телефон, в потребителската електроника, в автомобилите, самолетите, във всички модерни транспортни средства и в индустриалната среда. Пазарът за вградени системи за управление е огромен и търсенето на индустрията за експерти в тази област непрекъснато се увеличава. Завършилите специалността „ВСУ” ще придобият конкурентни умения, които ще могат да се реализират, както в България така и в чужбина.

Необходими документи:

Срок за подаване на документи:  04.09.2017 г.- 06.10.2017 г.

· диплома за средно образование;

· диплома за завършена ОКС “бакалавър” или академична справка;

· молба - декларация по образец;

· документи за статии, награди, участия в конференции и др.;

· квитанция за платена такса за кандидатстване.

Класиране:  09.10.2017 г.

Записване: 10.10.2017 -13.10.2017 г.

· диплома за средно образование;

· диплома за завършена ОКС “бакалавър” или академична справка;

· студентска книжка;

· студентска лична карта;

Краен срок: 2017-12-01

Допълнителна информация:

Справки, Подаване на документи и Записване:

Студентската канцелария на Факултет Автоматика каб. 2325, тел. (+359 2) 965 2612

Технически Университет София, гр. София, бул. „Кл. Охридски“ № 8