faculties_present_img

Такси

На основание ПМС 109/10.05.2014 г. чл. 1,  публикувано в ДВ бр.42 от 20.05.2014 г., за утвърждаване на таксите за кандидатстване и  обучение на студенти  и  докторанти за   учебната 2014/2015 г. 

1. Такси за кандидатстване, в т.ч. и при възстановяване на студентски права:

  за първи изпит 30 лв.
  за всеки следващ 25 лв.

2.  Семестриални такси за обучение на студенти по специалности „Публична администрация” и „Стопанско управление” за степени „бакалавър”, и „магистър след бакалавър”

  редовно обучение  160 лв.
  задочно обучение 75 лв.
  дистанционна ф-ма на обучение 75 лв.

3.  Семестриални такси за обучение на студенти по специалност „Мениджмънт на алтернативния туризъм” за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”

  редовно обучение  160 лв.
  задочно обучение 75 лв.
4.  Семестриални такси за обучение на студенти  за степени „бакалавър”, „магистър след средно”  и  „магистър след бакалавър” за всички останали специалности
  редовно обучение  325 лв. 
  задочно обучение 175 лв.
дистанционна ф-ма на обучение 175 лв.
5. Годишни такси за обучение на докторанти по специалности „Публична администрация” и „Стопанско управление” 
  редовно обучение  680 лв. 
  задочно обучение 300 лв.

6 . Годишни такси за обучение на докторанти за всички останали специалности

  редовно обучение  800 лв. 
  задочно обучение 400 лв.

7.  Семестриални такси за обучение на чуждестранни студенти по чл.95, ал.7 ЗВО за степен  „бакалавър”, „магистър” и „магистър след бакалавър” на български и чужд език

  редовно обучение  1500 евро 
  задочно обучение 750 евро
  дистанционна ф-ма на обучение 500 евро

8. Семестриални такси за Eзиков курс/Подготвително обучение на чуждестранни студенти/

  обучение на  български език 1250 евро 
  обучение на чужд език 1250 евро 

9.  Годишни такси за обучение за чуждестранни докторанти и специализанти

  редовно обучение 3500 евро 
  задочно обучение 2000 евро
  езиков курс 2500 евро

Докторантите в държавните висши училища се освобождават  от заплащане на такси през последните две години на докторантурата.

Таксите, определени в евро, се заплащат в левовата равностойност по курса,  определен  от БНБ в деня на плащането.

Студентите, докторантите и специализантите от държави – членки на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, приети в ДВУ  заплащат такси в посочения размер като български студенти и докторанти.

10. На основание Зап. №2236/15.07.2010г. т.7 на Ректора на ТУ – София за възстановяване на студентски права след отстраняване таксата е в размер на 60 лв.