faculties_present_img

Катедра "Двигатели, автомобилна техника и транспорт"

Катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт” е наследник на създадената през 1941 г. катедра „Двигатели с вътрешно горене и превозна техника” към Висшето техническо училище в София. Повече от 75 години в катедрата се обучават кадри за автомобилната промишленост и автомобилния транспорт.

Преподавателите от катедрата участват в обучението на студенти на Факултета по транспорта, Машиностроителния факултет, Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, Факултета за английско инженерно обучение и Факултет Компютърни системи и управление.

Катедрата провежда активна научно-изследователска дейност в областта на двигателите с вътрешно горене, автомобилите, тракторите и карите и управлението и организацията на автомобилния транспорт, което води до повишаване на квалификацията на преподавателите от нея. Извършват се наблюдения на трафика в гр. София и региона, моделира се поведението на хората за избор на вид транспорт в зависимост от изменение на редица икономически условия, извършват се измервания на външния шум от видовете превозни средства, извършват се изпитвания на амортисьори за оценка на качествата на различни производители, изпитват се различни горивни смеси, изследват се плавността на движението, управляемостта и устойчивостта на автомобила и др.

Провеждането на лабораторни упражнения и научни изследвания се извършва на съвременни автомобили, двигатели и агрегати и със съвременна измервателна апаратура: 3-D стенд за проверка и регулиране монтажните ъгли на колелата, за оптимизация на балансирането на автомобилни колела, изследователски димомери и газоанализатори, стенд за изпитване на характеристиките на амортисьори, система за управление на съвременни бензинови и дизелови горивни уредби, система за определяне на параметрите на горивния процес и динамиката на топлоотделяне на ДВГ, система за комплексни пътни изпитвания на автомобили за „път-скорост-ускорение”, горивна икономичност, спирачни свойства, динамометрични колички за сцепление и за странично увличане и др. Изучават се и съвременните газови уредби.

На територията на катедрата се създават автомобилите за състезанията „Шел Еко маратон” и „Формула Стюдънт”. Автомобилът за „Шел Еко маратон” за 2016 г., който е с водородна клетка, е заел на състезанието в Лондон 4-то място.

Една от областите, в която спешно ще се нуждаят от кадри, е развиващата се автомобилна промишленост. Броят на фирмите-производители в България расте. Същото се отнася и за сферите на организацията на движението, в сферата на автомобилите и опазването на околната среда. Възпитаници на катедрата заемат отговорни длъжности в автомобилната администрация на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в застрахователни компании, при официалните вносители на леки и товарни автомобили и търговски представители, при вносителите на сервизно и гаражно оборудване и резервни части, в акредитираните изпитвателни лаборатории в областта на автомобилите, в автомобилните състезателни клубове, в асоциации на превозвачи, в центрове за професионално обучение, преподаватели в сродни Висши учебни заведения и др.

Интернет страница:

 • Ръководител катедра

  snimka_783.jpg
  Име: Евгени Димитров
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3409
  Кабинет: 9212
  E-mail: etzd@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  Damyanov_798.jpg
  Име: Илиян Дамянов
  Научна степен: гл. ас. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2308
  Кабинет: 9243
  E-mail: idamyanov@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Лило Кунчев
тел.:02 965-2106
каб.:9220, E-mail: lkunchev@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Теодоси Евтимов
тел.:02 965-3429
каб.:9208, E-mail: tevtimov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Володя Киров
тел.:02 965-3931
каб.:9235, E-mail: vkirov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Данаил Хлебарски
тел.:02 965-2562
каб.:9108, E-mail: dhlebarski@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Дурхан Салиев
тел.:02 965-2308
каб.:9243, E-mail: durhan_saliev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Евгени Димитров
тел.:02 965-3409
каб.:9212, E-mail: etzd@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Емил Маджарски
тел.:02 965-2308
каб.:9243, E-mail: majarski@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Пламен Пунов
тел.:02 965-3583
каб.:9210, E-mail: plamen_punov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Георги Яначков
тел.:02 965-2542
каб.:9110-А, E-mail: gyanachkov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Георги Младенов
тел.:02 965-2308
каб.:9243, E-mail: gmladenov@tu-sofia.bg
гл. ас. маг. инж. Георги Палагачев
тел.:02 965-3931
каб.:9235, E-mail: gpalagachev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Илиян Дамянов
тел.:02 965-2308
каб.:9243, E-mail: idamyanov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Милена Савова-Мраценкова
тел.:02 965-2934
каб.:9233, E-mail: savova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Николай Павлов
тел.:02 965-2542
каб.:9110-Б, E-mail: npavlov@tu-sofia.bg
ас. д-р инж. Радослав Костов
тел.:02 965-2566
каб.:9112, E-mail: radi@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Спас Панчев
тел.:02 965-3583
каб.:9210, E-mail: pantchev@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Цветан Папов
тел.:02 965-2934
каб.:9233,

Докторанти

маг. инж. Златин Георгиев
каб.:9120, E-mail:
маг. инж. Михайл Пейчев
тел.:02 965-3409
каб.:9214, E-mail:
маг. инж. Симона Хесапчиева
каб.:9204, E-mail:
маг. инж. Светослав Михалков

Помощно-технически персонал

ас. маг. инж. Филип Михайлов
тел.:02 965-3429
каб.:9208, E-mail:ph_michaylov@tu-sofia.bg

 • АBS - системи за активна безо-пасност на автомобила
  •     Целта на обучението по "ABS - системи за активна безопасност на автомобила" е да се задълбочат познанията на студентите в областта на основните системи подобряващи активната безопасност при движението на автомобила. Те ще им позволят бързо и компетентно да решават въпросите, свързани с функционалните схеми, компонентите и принципа на действие на системите за активна безопасност, свързани със спирачните свойства, задвижването и ускоряването, устойчивостта, управляемостта и маневреността на автомобила.

       Разглеждат се теми, пряко свързани с предназначението, работните характеристики, конструкцията и принципите на действие на системите и устройствата за подобряване на експлоатационните свойства на автомобила, пряко свързани с осигуряване на безопасността на движението, като управляемост и курсова устойчивост при движение, ефективност и устойчивост при спиране и др.

      

   Лектори:

   доц. д-р Стамен Димитров

   проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев

 • Автоматични трансмисии в автомобилната техника
  •     Целта на обучението по "Автоматични трансмисии в автомобилната техника" е да се задълбочат познанията на студентите в областта на автоматичните трансмисии на автомобилите, тракторите и карите и техните системи за управление, които навлизат все повече в транспортната техника. Това ще им позволи да решават всички въпроси, свързани с анализа и проектирането на различни видове автоматични трансмисии, вградени в тези транспортни и теглителни машини.

       Разглеждат се теми, пряко свързани с основните принципи и тенденциите в развитието на трансмисиите с автоматично управление на автомобилите, тракторите и карите, с конструкциите, експлоатационните параметри и работни характеристики на отделните им елементи и по специално на традиционните и на съвременните системи за автоматично управление на трансмисиите.

   Лектори:

 • Автомобили и системи за управление
  •     Целта на обучението по “Автомобили и системи за управление” е да даде на студентите основни познания по теория и конструкция на автомобилите до степен, необходима за специалистите, работещи в областта на информационните технологии в транспорта.

       Разглеждат се основните методи за определяне на теглително-скоростните свойства на автомобилите, управляемостта и устойчивостта им, тяхната горивна икономичност, проходимост и спирачните им свойства. Представени са предназначението, изискванията, класификацията и конструкцията на основните възли и уредби на автомобила и методите за тяхното изчисляване.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев

   доц. д-р инж. Данаил Андреев Хлебарски

 • Автотехническа експертиза
  •   Целта на обучението по “Автотехническа експертиза” е студентите да получават знания да изготвят заключения за автотехнически експертизи, чрез прилагане на съвременни подходи, методи и методики за инженерен анализ на пътно-транспортни произшествия, застрахователни и други събития.

      Изучават се съвременните  методи за експертни анализи и заключения на авто­екс­пертите работещи като вещи лица в: следствието, съдебните дела на тежки произшествия и подялба на имущество-автомобили и др. техника, и експер­тни оценки на състоянието, щетите и остатъчната стойност на транспортните средства  за  застрахователни компании, автотранспортни компании, автотранс­портни фирми и фирми продаващи автомобили и сервизни съоръжения. Сту­ден­тите се запознават с основните законодателни положения, регламентиращи дей­ностите на автоекспертите. Запознават се със съвременните методики за оглед на местопроизшествието, автомобилите и изследване процеса на възникнало произшествие и техническите възможности за неговото предотвратяване.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ангел Петков Ангелов

   доц. д-р инж. Дурхан Назъмов Салиев

 • Алгоритъм за управление на електронни системи на автомобила
  •    Целта на дисциплината е да запознае студентите с основните методи и средства за мониторинг на информацията от възприемателите, използвани от системите на автомобила и последващия контрол на изпълнителните му механизми.

      В дисциплината се предлагат методи за управление на споменатите системи и начина за изграждане на виртуален бордови компютър на автомобила. Допълнително се изучават методите и средствата за връзка на различните типове възприематели и изпълнителните механизми с многофункционалното устройство. За реализиране на виртуалното управление на изпълнителните системи на автомобила, студентите се запознават с най често използвания програмен език „G”, работещ в среда на програмния продукт “LabView”. Реализират се различни варианти на виртуални инструменти за мониторинг, обработка и анализ на резултатите от различни типове възприематели и изпълнителни механизми. Предложената учебна дисциплина притежава и приложно практическа насоченост, свързана с изграждане у студентите на познания и умения при използването на системи за мониторинг на информация от сензорите и контрол на изпълнителните механизми в автомобила.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев

 • Алтернативни двигатели с вътрешно горене
  •    Целта на обучението по “Алтернативни двигатели с вътрешно горене” е студентите да получават знания по специфичните особености на различни типове двигатели с вътрешно горене, да развият и обогатят знанията в областта на нефта, нефтопродуктите, алтернативните горива и масла.

      Разгледани са проблеми свързани с нефта ,нефтопродуктите,алтернативните горива и масла. Засегнати са специфични въпроси на горивните уредби за двигателите с вътрешно горене Особено внимание е обърнато на горивните клетки, на двигателите с променливи геометрични параметри, на двутактовите, екологичните,адиабатните, двигателите със свръхпълнене, както и на двигателите за състезателни автомобили. Отделено е внимание на особеностите на автомобилните газотурбинни двигатели, ротационните двигатели тип “Ванкел” и на двигателите тип “Стирлинг”.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Теодоси Петров Евтимов

 • Безопасно и икономично управление на автомобилите
  •      Целта на обучението по " Безопасно и икономично управление на автомобилите " е да студентите да се запознаят с начините на управление на автомобила, правилата за движение по пътищата на Република България и държавите членки на Европейския съюз.

       Разглеждат се теми, пряко свързани експлоатационните свойства на автомобилите и практическото им използване за по икономично управление.. Изучават се правилата за движение по пътищата на Република България и държавите членки на Европейския съюз.

   Лектори:

   инж.Леонид Любомиров Георгиев

   доц. д-р инж. Емил Младенов Маджарски

 • Безопасност на движението
  •     Целта на обучението по “Безопасност на движението” е да обучи студентите в теорията и практическите мероприятия за осигуряване на безопасността на  автомобилното движение по пътищата.

       Изучават се изискванията, методите, мероприятията, и конструктивните решения осигу­­ря­­ващи безопасността на движението и намаляване вредното въздействие на ав­­то­мо­билния транспорт. Изучаваните въп­роси са в научните области: психофизиология на труда на водача, конструктивна безопасност на съвременния автомобил, пътя и съоръженията му, теория на транспортните потоци, организация, регулиране и управление на транспортните и пешеходните потоци, авто­ма­ти­зи­рани системи за управление на движението.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ангел Петков Ангелов

   доц. д-р инж. Дурхан Назъмов Салиев

 • Бутални двигатели
  •     Целта на обучението по дисциплината е студентите да получат инженерна подготовка в областта на теорията, конструкцията и системите на буталните двигатели с вътрешно горене и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тези предметни области.

       Дисциплината третира основни теми от: теорията, конструкцията и системите на буталните двигатели с вътрешно горене (ДВГ). Разглеждат се въпроси, свързани с: идеалните, термодинамични и действи­телните цикли на ДВГ; процесите, протичащи в ДВГ, показателите и характе­рис­ти­ките на ДВГ; конструктивните и функционалните особености на механизмите и системите на ДВГ; натоварването и якостта на отделните възли и детайли; еколо­гичните проблеми, свързани с приложението на ДВГ в транспортните средства и др.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Евгени Цветанов Димитров

 • Взаимодействие между видовете транспорт
  •     Целта на обучението е да запознае  студентите с разкриването, моделирането и управлението на основните закономерности, елементи и процеси обуславящи взаимодействието между видовете транспорт. 

       В курса е включено общо разглеждане на основните характеристики на технологичното, организационното, управленското и техническото взаимодействие между видовете транспорт. Отделено е значително място на обосновката на областите и границите на приложение на видовете транспорт в товарните и пътническите превози. Изложени са принципите на моделиране и оптимизиране на основните елементи и процеси при взаимодействието на видовете транспорт при товарни превози.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Пенков

   доц. д-р инж. Дурхан Назъмов Салиев

 • Двигатели с вътрешно горене за спортни и състезателни автомобили
  •    Целта на обучението е да запознае студентите със специфичните особеностите на двигателите, предназначени за спортни и състезателни автомобили,  методите и средствата за тяхното проектиране, изпитване и настройване, както и особеностите при тяхната експлоатация.

      Дисциплината позволява на студентите да се запознаят с начините за повишаване на мощностните показатели на бензиновите и дизеловите двигатели, изискванията към основните елементи на двигателите за подобряване на тяхната надеждност в състезателни условия, методите за преработване на серийно произвеждани двигатели в двигатели за състезателни (рали) автомобили и методите за проектиране и конструктивните особености на двигатели предназначени изключително за състезателни автомобили (различни видове Формули). Придобиват се знания относно електронните системи за управление на състезателните двигателите, начините за настройване на горивната и запалителната им система в стендови и пътни условия, както и системите за събиране и анализ на данните от работата на двигателите по време на състезания.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пламен Борисов Пунов

 • Двигатели с вътрешно горене и електронни системи
  •     Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат принципите на работа и конструкцията на двигателите с вътрешно, както и структурата, елементите и особеностите на електронните системи за управление, използвани в съвременните автомобили. Да придобият знания и умения, които да използват при експлоатацията, ремонта и диагностиката на двигателите с вътрешно горене и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

       Разглеждат се особеностите на работните процеси, конструкцията, изпитването и характеристиките на двигателите с вътрешно горене, както и електронните системи на съвременните автомобилите и методите за тяхната диагностика и самодиагностика.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Василев Трайков

   доц. д-р инж. Пламен Борисов Пунов

 • Двигатели с вътрешно горене и опазване на околната среда
  •     Целта на обучението по “Двигатели с вътрешно горене и опазване на околната среда” е студентите да получават знания свързани с екологичните проблеми и замърсяването на околната среда, както и методите и средствата за намаляване на вредното съдържание на токсични вещества и парникови газове отделяни от ДВГ.

       Студентите изучават задълбочено механизмите за образуване на токсичните компоненти в отработилите газове на бензиновите и дизеловите двигатели. Разглеждат се методите за намаляване на токсичните компоненти чрез управление на горивния процес и чрез използване на системи за неутрализиране на отработилите газове в изпускателната система. Студентите изучават процесите на неутрализиране на отработилите газове и конструкцията на използваните каталитични неутрализатори при съвременните двигатели с вътрешно горене. В дисциплината се разглеждат и особеностите на филтрите за твърди частици при дизеловите двигатели, както и системите за намаляване на азотните окиси чрез използване на селективна каталитична редукция. В дисциплината особено място се отделя на начините за намаляване на съдържанието на CO2 вследствие на работата на двигателите и свързаните с това глобални климатични промени на нашата планета.

   Лектори:

 • Двигателите с вътрешно горене
  • Целта на обучението на студентите по дусциплинта е усвояване на основите от теорията и конструкцията на ДВГ, разглеждане на процесите, които се извършват в тях, методите за топлинно изчисляване и определяне на основните им размери, снемане на характеристиките, анализ на конструктивните им особености и др.

       Дисциплината запознава студентите с процесите, който се извършват в буталните двигатели с вътрешно горене (ДВГ), свързани с превръ­щането на топлинната енергия в механична, начините за тяхното организиране и пъ­тищата за усъвършенстването им. Разглеждат се термодинамичните и дей­стви­­­телните цикли на бутал­ните ДВГ, индикаторните и ефективните показатели, режимите на работа и характери­сти­ките им. Отделя се внимание на сме­­со­обра­зуването, свръхпълненето и образуването на токсични вещества в цилиндъра и концентрацията им в отработилите газове на ДВГ и на начините за тяхното намаляване. Във втората част студентите се запознават с кинематиката и динамиката на коляно-мотовилковия механизъм (КММ), уравновесяването на ДВГ. Подробно се раглеждат конструктивните особености на КММ и ГРМ механизъм, както и системите на ДВГ.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Теодоси Петров Евтимов

 • Диагностика на автомобилната техника
  •     Целта на обучението по учебната дисциплина е студентите да получават знания за съвременните методи и средства за диагностика на транспортната техника.

      Дисциплината запознава студентите с основните методи и технически средства за определяне на техническото състояние на автомобилната техника и нейните елементи. Изучават се също характерните неизправности на основните механизми, уредби и агрегати. В лабораторните упражнения се придобиват и затвърждават също и практически знания и умения за диагностиране на тези обекти.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Емил Младенов Маджарски

   доц. д-р инж. Борислав Василев Трайков

 • Диагностика на двигатели с вътрешно горене
  •     Целта на обучението по дисциплинат е усвояване на съвременните методи и технически средства за определяне на общото техническо състояние на двигатели с вътрешно горене и иденти­фи­ци­ране на неизправните еле­менти на техните механизми, уредби и агрегати, които са причина за вло­шаването му.

       В дисциплината се изучават методите и тех­ниче­ските средства за опре­де­ляне на общото техническо състояние на буталните дви­гатели с вътрешно го­рене (БДВГ) и това на техните механизми, уредби и агрегати, както и ме­тодите и техническите средства за определяне на неизправните им елементи - без раз­глобяване. Раз­глеждат се характерните неизправности на най-не­на­дежд­ните еле­менти, гра­ничните стой­ности на диагностичните параметри, оптимал­ната про­грама на диаг­ностичните тестове и ролята на диагностиката в управле­нието на техническото състояние на БДВГ и прогно­зи­ра­нето на ресурса им.

   Лектори:

   проф. д.т.н. Петър Иванов Димитров

   доц. д-р инж. Евгени Цветанов Димитров

 • Диагностика на транспортната техника
  •    Усвояване на съвременните методи и технически средства за определяне на общото техническо състояние на двигатели с вътрешно горене и автомобилите и иденти­фи­ци­ране на неизправните еле­менти на техните механизми, уредби и агрегати, които са причина за вло­шаването му.

      В дисциплината се изучават методите и тех­ниче­ските средства за опре­де­ляне на общото техническо състояние на буталните дви­гатели с вътрешно го­рене (БДВГ) и автомобилите, както и на техните уредби и агрегати. Разглеждат се ме­тодите и техническите средства за определяне на неизправните им елементи - без раз­глобяване. Раз­глеждат се характерните неизправности на най-не­на­дежд­ните еле­менти, гра­ничните стой­ности на диагностичните параметри, оптимал­ната про­грама на диаг­ностичните тестове и ролята на диагностиката в управле­нието на техническото състояние на БДВГ и прогно­зи­ра­нето на ресурса им.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пламен Борисов Пунов

 • Европейско законодателство в автомобилния транспорт
  •     Професията автомобилен превозвач е лицензионна в ЕС и България като за  професионална компетентност са необходими знания по действуващите правни и застрахователни въпроси свързани с превоза на товари и пътници.

       Разглеждат се въпроси  за основните документи, изисквания и практики за общите задължения на автомобилните превозвачи, договорите, задълженията и отговорностите, както при осъществяване на превоза, но така също и към водачите, автомобилите, товарите оборудването и други. Отделя се внимание и на митническото оформяне на документите, застраховането на автомобилите, товарите и пътниците.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Емил Младенов Маджарски

   доц. д-р инж. Дурхан Назъмов Салиев

 • Експлоатационни материали в транспорта
  •     Дисциплината има за цел да запознае студентите с видовете двигателни горива, масла и греси, както и някои използувани технически течности.

       Дисциплината e насочена към придобиване на теоретични знания и практически умения на студентите по използуваните експлоатационни материали в автомобилите. Разглеждат се означенията, показателите и методите за изпитване  на експлоатационните материали съгласно стандартите. Обръща се внимание на въздействието на използуваните продукти върху изменението на техническото състояние на агрегатите и елементите на превозните средства. Специално внимание е обърнато на въпросите за техниката за безопасност и опазване на околната среда при експлоатацията на автомобилите.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Емил Младенов Маджарски

 • Експлоатационни материали в транспортната техника
  •     Дисциплината има за цел да запознае студентите с видовете двигателни горива, масла и греси, както и някои използувани технически течности.

      Дисциплината e насочена към придобиване на теоретични знания и практически умения на студентите по използуваните експлоатационни материали в автомобилите. Разглеждат се означенията, показателите и методите за изпитване  на експлоатационните материали съгласно стандартите. Обръща се внимание на въздействието на използуваните продукти върху изменението на техническото състояние на агрегатите и елементите на превозните средства. Специално внимание е обърнато на въпросите за техниката за безопасност и опазване на околната среда при експлоатацията на автомобилите.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Емил Младенов Маджарски

 • Електронно управление на уредбите в автомобилната техника
  •     Целта на обучението е студентите да получат знания за алгоритмите на действие, структурата и характеристиките на електронните устройства и системи, използвани в съвременните автомобили.

       Основни теми: Определение и експлоатационни условия, Структура на електронните системи в автомобилите, Класификация на електронните системи, Обща структурна схема, Първични преобразователи  и изпълнителни елементи, Електронни системи за управление на бензиновия двигател, Електронни запалителни уредби, Електронни системи за управление на дизеловия  двигател, Електронни системи за управление на трансмисията, Електронни системи за управление на ходовата част и кормилното управление, Електронни системи за управление на фаровете и на климатичната уредба на автомобила, Алармени уредби и имобилайзери, Електронни системи за пасивна безопасност, Системи за мултиплексиране на информацията (CAN bus), Диагностика и електронните системи в транспортната техника

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Василев Трайков

 • Електрообзавеждане в транспорта
  •     Целта на обучението е студентите да получат знания за принципите, конструкцията, характеристиките, методите и средствата за поддържане и диагностика на електрообзавеждането на транспортната техника.

       Основни теми: Обща схема на електрическата уредба на транспортната техника, Предназначение, устройство и химически процеси на оловните стартерни акумулаторни батерии, Характеристики  на    разреждане и зареждане, Устройство, основни параметри и характеристики на генераторите с електро-магнитно възбуждане, Безконтактни генератори и генератори с възбуждане от постоянни магнити, Предназначение и извеждане на основното уравнение на  регулатор на напрежение, Характеристика на генератора, работещ с регулатор на напрежение, Безконтактни регулатори на напрежение,  Режими на работа на електрическата уредба, Енергиен баланс, Електромагнитна съвместимост, Електрически характеристики на стартера, Устройство и класификация, Схеми на свързване, Принципна схема, основни зависимости и характеристики на електромеханичната запалителна уредба, Транзисторна и кондензаторна запалителни  уредби – видове, основни зависимости и характеристики, Запалителни уредби без разпределител, Видове осветителни системи, Светлинна сигнализация, Параметри и схеми на свързване, Предназначение и класификация на контролно – измервателни уреди, Електронни системи за управление.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Василев Трайков

 • Изпитване и диагностика на двигатели с вътрешно горене
  •    Дисциплината запознава студентите с видовете из­питвания на буталните дви­­гатели с вътрешно горене (ДВГ), разглеждат се необходимите за целта те­хнически средства, обработ­ката на опит­ните данни, начина за построяване на харак­теристиките и анализа им. Изучават се съвременните методи и технически сред­ства за опре­деляне на общото тех­ническо състо­яние на ДВГ и това на тех­ните меха­низми, уредби и аг­ре­гати, както и методите и техниче­ските средства за определяне на неиз­правните им елементи - без разглобяване. Разглеждат се характерните неизправ­ности на най-не­на­деждните елементи, граничните стой­ности на диаг­но­стичните параметри, опти­малната прог­рама на диагно­стич­ните тестове и ролята на диаг­ностиката в упра­влението на техническото състояние на ДВГ и прогно­зирането на ресурса им.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Евгени Цветанов Димитров

 • Изпитване на автомобилната техника
  •     Целта на обучението по "Изпитване на автомобилната техника" е да се задълбочат познанията на студентите в областта на методите, средствата и нормативите за изпитване на автомобилната техника. Те ще им позволят бързо и компетентно да решават въпросите, свързани с планирането и реализирането на инженерния експеримент при провеждането на изпитване както на възли и механизми автомобилната техника, така и на автомобилната техника като цялост.

       Разглеждат се теми, пряко свързани с функционалните свойства на автомобила и неговите възли, така и онези, засягащи неговата конструктивна надеждност. Студентите получават знания по планиране и реализиране на инженерния експеримент при изпитване на автомобилната техника, а също и по нормативни документи, свързани с производството, реконструкцията и узаконяването на автомобилна техника в Република България и Европейската Общност.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев

 • Изпитване на двигателите с вътрешно горене
  •     Дисциплината запознава студентите с методите и техническите средства за определяне на ефективните показатели на двигателите с вътрешно горене и тези, свързани с изследването на работния и процес.

       Основни теми: Измервания, свързани с определянето на мощностните показатели на ДВГ; Измервания, свързани с определянето на икономичните показатели и техническото състояние на ДВГ; Измервания, свързани с определяне на топлинното състояние на ДВГ; Измервания, свързани с определянето на токсичните показате­ли на ДВГ; Измервания, свързани с изследването на работния цикъл на ДВГ; Измервания, свързани с изследването на подаването на гориво при дизеловите ДВГ; Измервания, свързани с изследване на процесите на смесообразуването в ДВГ.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Евгени Цветанов Димитров

 • Карна техника и логистика
  •    Целта на обучението по " Карна техника и логистика " е да се задълбочат познанията на студентите в областта на карите и тенденциите в развитието на техните специфични уредби и системи за задвижване. Те ще им позволят бързо и компетентно да решават въпросите, свързани с особеностите и видовете кари. Допълнително се дават знания в областта проектирането, организацията и управлението на логистични системи.

       Разглеждат се теми, пряко свързани с конструкцията, експлоатационните свойства и проектирането на кари. Дисциплината създава умения за анализ на конструкциите и тяхното оразмеряване, като се обръща особено внимание на системите за задвижване и на останалите уредби, различни от традиционната автомобилна техника. Разглеждат се основните принципи, методи и технологии на транспортната логистика; устройството и работата на логистичната карна техника; технологии за обработка на товарите; планиране, организация и управление на веригата от доставки; разработване на логистични стратегии и технологии; управление на запасите. Изучават се също и международните стандарти използвани по целия свят за определяне на условията за доставка в международно и вътрешно съпобщение.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев

 • Конструкция на автомобила
  •     Целта на обучението е студентите да получат познания по конструкцията на възлите и уредбите в автомобила. Те ще им позволят бързо и компетентно да решават въпросите, свързани с избора и анализа, изследването и проектирането на основни възли и уредби в автомобила.

       В курса се разглеждат теми, пряко свързани с конструкцията и проектирането на трансмисията, ходовата част, възлите и уредбите на автомобила. Подробно се анализират кинематичните схеми и методите за определяне на товарните и изчислителни режими. Придобитите знания са основа при изучаването на други учебни дисциплини от специалността, както и при курсовото и дипломно проектиране.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев

 • Конструкция на двигателите с вътрешно горене
  •     Целта  на дисциплината “Конструкция на ДВГ” е да даде знания по конструкцията, проектирането и изчисляването  на двигателите с вътрешно горене, основните изисквания при тяхната експлоатация и съвместната им работа със задвижваните работни машини – необходими на инженерите, работещи в областта проектирането, производството, експлоатацията, ремонта и поддържането на двигатели, автотракторна, железопътна и друга транспортна техника, а така също селскостопанска и строителна техника. 

       В дисциплината се изучават компановката и конструктивните особености на двигателите с вътрешно горене, динамиката и уравновесяването, конструкцията на основните механизми и системи, натоварването и якостта на отделните възли и детайли и изискванията към тях. Подобаващо място е отделено на методите и средствата за намаляване на ток­сич­­ността на отработилите газове, шума и вибрациите при работа на двигателя и работната машина. Дисциплината дава необходимите знания за изработване на курсов проект по двигатели с вътрешно горене и курсови проекти и задачи по транспортна техника.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Евгени Цветанов Димитров

 • Логистика и логистична техника
  •    Целта на обучението по " Логистика и логистична техника " е да се задълбочат познанията на студентите в областта на карите и тенденциите в развитието на техните специфични уредби и системи за задвижване. Те ще им позволят бързо и компетентно да решават въпросите, свързани с особеностите и видовете кари. Допълнително се дават знания в областта проектирането, организацията и управлението на логистични системи.

       Разглеждат се теми, пряко свързани с конструкцията, експлоатационните свойства и проектирането на кари. Дисциплината създава умения за анализ на конструкциите и тяхното оразмеряване, като се обръща особено внимание на системите за задвижване и на останалите уредби, различни от традиционната автомобилна техника. Разглеждат се основните принципи, методи и технологии на транспортната логистика; устройството и работата на логистичната карна техника; технологии за обработка на товарите; планиране, организация и управление на веригата от доставки; разработване на логистични стратегии и технологии; управление на запасите. Изучават се също и международните стандарти използвани по целия свят за определяне на условията за доставка в международно и вътрешно съпобщение.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев

 • Логистична техника
  •     Целта на обучението по " Логистична техника " е да студентите да се запозначт с работата на електро и мотокарите, правилата за тяхното ползване, техните специфични уредби и системи за задвижване.

       Разглеждат се теми, пряко свързани с конструкцията и експлоатационните свойства на карите. Изучават се правилата на ползване на карите, задължителните дейности по поддръжката им и Наредбите свързани с това.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев

 • Маркетинг и мениджмънт в транспорта
  •     Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните положения на пазарните проучвания и свързаните с тях управленски решения в областта на транспортния бизнес.

      Разглеждат се основните елементи на маркетинговия инструментариум – продукти, цени, пласмент и промоция, и тяхната специфика на пазара на автомобили, резервни части и аксесоари, сервизно и гаражно технологично обзавеждане и сервизни услуги, както и в областта на транспортната дейност.  Формулират се условията за ефективност на дейността на фирмите и се дават методически основи за разработването на бизнес-планове. Извършва се сегментация и сравнителен технико-икономически анализ на автомобилите и продажбите в различните класове. Анализират се състоянието и тенденциите на българския и световните автомобилни пазари. Дават се основни понятия в областта на мениджмънта и вземането на мениджърски решения.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Володя Иванов Киров

 • Методи и средства за контрол на техническото състояние на ППС
  •     Целта на обучението по учебната дисциплина е студентите да получават знания за съвременните методи и средства за диагностика на транспортната техника.

       Дисциплината запознава студентите с основните методи и технически средства за определяне на техническото състояние на автомобилната техника и нейните елементи. Изучават се също характерните неизправности на основните механизми, уредби и агрегати. В лабораторните упражнения се придобиват и затвърждават също и практически знания и умения за диагностиране на тези обекти.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Емил Младенов Маджарски

 • Моделиране на процесите в двигателите с вътрешно горене
  •     Целта на обучението по “Моделиране на процесите в двигателите с вътрешно горене” е студентите да получават знания в областта на специфичните проблеми на математическото моделиране и изследване на процесите в ДВГ.

       Разгледани са въпроси свързани с физическите основи, математическото моделиране и изследването на процесите на газообмен, смесообразуване и горене. Особено внимание се отделя на проблемите свързани с газодинамичните процеси в пълнителните и изпускателни тръбопроводи, както и на моделирането и изследването на процеса на  подаване на гориво при дизеловите ДВГ. Разгледани са и особеностите на процесите на топлообмен и образуването на токсични компоненти в горивната камера на ДВГ.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Теодоси Петров Евтимов

   доц. д-р инж. Пламен Борисов Пунов

 • Мотоциклети и спортно състеза-телни автомобили
  •     Целта на обучението по "Мотоциклети и спортно състезателни автомобили" (МССА) е да се задълбочат познанията на студентите в областта на теорията и конструкцията на спортните и състезателни автомобили и мотоциклети. Те ще им позволят бързо и компетентно да решават въпросите, свързани с особеностите и видовете спортни и състезателни автомобили, видовете автомобилни състезания, най-известните в света автомобилни скоростни писти и техните параметри, а също така и редица проблеми, свързани с аеродинамиката и аеродинамичните устройства на спортните и състезателни автомобили за високи скорости, особеностите на ДВГ за МССА, най-важните електронни стабилизиращи устройства, приложението на информационните технологии, нови методи и материали при проектиране и изпитване на МССА.

       Разглеждат се теми, пряко свързани с теорията и конструкцията на спортни и състезателни автомобили, туристически и състезателни мотоциклети, картове, велосипеди и състезанията с тях. Анализират се функциите на Международната автомобилна федерация (FIA) и нейните правилници по отношение на правилата и техническите изисквания към автомобилите участващи в състезанията.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев

 • Надеждност на транспортната техника
  •     Целта на обучението е да се запознаят студентите с основните понятия и методи за оценяване на надеждността.

       Курсът въвежда основните количествени показатели за инженерна оценка на различните свойства на надеждността (безопасност, трайност, ремонтопригодност. Набляга се на практическото определяне на различните надеждностни показатели на базата на реални надеждностни данни. Курсът включва също елементи от приложението на теорията на надеждността за оптимизиране на режимите на поддържане на транспортната техника. Изучават се също и елементи от статистическия контрол на качеството.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Емил Младенов Маджарски

   гл. ас. д-р инж. Илиян Славков Дамянов

 • Нови типове двигатели с вътрешно горене
  •      Целта на обучението по “Нови типове двигатели с вътрешно горене” е студентите да получават знания по специфичните особености на различни типове двигатели с вътрешно горене, да развият и обогатят знанията в областта на нефта, нефтопродуктите, алтернативните горива и масла.

        Разгледани са проблеми свързани с нефта, нефтопродуктите,алтернативните горива и масла. Засегнати са специфични въпроси на горивните уредби за двигателите с вътрешно горене Особено внимание е обърнато на горивните клетки, на двигателите с променливи геометрични параметри, на двутактовите, екологичните,адиабатните, двигателите със свръхпълнене, както и на двигателите за състезателни автомобили. Отделено е внимание на особеностите на автомобилните газотурбинни двигатели, ротационните двигатели тип “Ванкел” и на двигателите тип “Стирлинг”.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Теодоси Петров Евтимов

 • Организация и безопасност на движението на автомобилния транспорт
  •     Целта на обучението по “Организация и безопасност на движението на автомобилния транспорт” е да обучи студентите в теорията и практическите мероприятия за осигуряване на добра организация и управление на движението на автомобилните потоци по улиците и пътищата.

       Студентите изучават изискванията, методите, мероприятията, и конструк­тив­ни­те ре­ше­ния осигуряващи безопасността на движението и намаляване вредното въздействие на авто­мобилния транспорт.  Изу­ча­ваните въпроси са в научните област: психофизиология на труда на водача, конструктивна  безопасност на съвременните автомобили,  на пътя и съоръженията му, закономерностите в из­менение на характеристиките на потоците, методи и средства за реконструкция, оразмеряване на пътя, кръстовища, пътни възли и други елементи, проектиране на нова организация, регулиране  управление на транспортните и пешеходните потоци, системите  за управление на движението.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ангел Петков Ангелов

   доц. д-р инж. Дурхан Назъмов Салиев

 • Организация и управление на автотранспортно предприятие
  •     Лекциите и упражненията имат за цел даване на основните теоретични познания и практически опит по технологично проектиране на основните видове автотранспортни предприятия (АТП) – автостопанства, автомобилни сервизи и гаражи, бензиностанции, автогари паркинги и др.

       Разглеждат се методологическите, технологичните и организационни въпроси на проектирането на АТП. Дават се основните методики за определяне на тяхната производствена програма, технологичното обзавеждане и необходимата работна сила. Внимание се отделя и на избора на планировъчно решение при ново строителство или при реконструкция и модернизация.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Емил Младенов Маджарски

 • Основи на автомобилната техника
  •    Целта на дисциплината е да даде на студентите занния и умения и да ги запознае с основните теми в теорията и конструкцията на автомобилната техника.

       Курсът включва изучаването на основни зависимости за движението на превозните средства, взаимодействието между колелата и повърхността на пътя и основните функционални характеристики, като например: теглително скоростни свойства и спиране, горивна икономичност, управляемост и видовете устойчивост. Курсът включва някои основни системи и възли на автомобили и техните елементи (съединители, скоростни кутии, окачване, системи за управление и др.).

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев

 • Поддържане и ремонт на двигатели с вътрешно горене
  •      Дисциплината запознава студентите с основните моменти, свързани с организацията и управлението на процеса на запазване и възстановяване на работоспособността на двигателя с вътрешно горене. Изучават се технологията и техническите средства на техническото обслужване и ремонта на двигателя с вътрешно горене като цяло и на неговите елементи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Евгени Цветанов Димитров

 • Поддържане и ремонт на транспортната техника
  •     Целта на обучението по учебната дисциплина е студентите да получават знания за характерните откази и неизправностите и методи и средства за поддържане и ремонт на транспортната техника.

       Дисциплината "Поддържане и ремонт на транспортната техника" задълбочава познанията на студентите по методите, технологичното обзавеждане, организацията и управлението на поддържането и ремонта на транспортната техника.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Володя Иванов Киров

 • Пътнически автомобилни превози
  •     Целта на обучението е придобиване на теоретични знания и практически умения на студентите по организацията и управлението на пътническите автомобилни превози. 

       В курса са включени основните моменти от определянето на пътникопотоците, избора на типа и количеството подвижен състав, основните параметри определящи организацията, управлението и контрола на движението на автобусите и таксиметровите автомобили. Показателите за качество на обслужване на пътниците са свързани с ефективността на работа на автотранспортните средства.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Емил Младенов Маджарски

 • СAD в автомобилното проектиране
  •    Целта на обучението по "CAD в автомобилното проектиране" е студентите да усвоят иновационните алгоритми за работа при конструиране на елементи и възли, налагани от съвременните CAD системи. Усвояват се практически умения за работа с CAD.

       Учебната дисциплина е общоинженерна, пряко свързана с профила на обучаваните бъдещи специалисти.. Изучават се принципите на работа с CAD системи намиращи широко приложение в инженерната практика. Анализират се иновационните подходи при конструиране на нови изделия. В лабораторните упражнения се усвоява практическата работа с CAD при създаване на 3-D модели и работи чертежи на елементи и възли от транспортната техника. В курсовата работа студентите самостоятелно изграждат 3-D модел на възел от автомобила и неговата анимация за проследяване на правилното му функциониране.

   Лектори:

 • Сервизно и гаражно обзавеждане
  •   Целта на учебната дисциплина е запознаване с устройството и принципа на действие на съоръженията, използвани при поддържането и  ремонта на транспортните средства.

      Разглеждат се въпроси  за поддържането, съхраняването и ремонта на съоръженията, използувани в процеса на експлоатацията на автотранспортните средства. Съоръженията от всяка група са класифицирани съгласно съществуващата у нас единна класификация. Извършва се пресмятане на ремонтната им сложност, разработва се технология за поддържане и метрологичен контрол.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Емил Младенов Маджарски

 • Системи за графичен дизайн в автомобилното проектиране
  •     Целта на обучението по " Системи за графичен дизайн в автомобилното проектиране" е студентите да усвоят иновационните алгоритми за работа при конструиране на елементи и възли, налагани от съвременните CAD системи. Усвояват се практически умения за работа с CAD.

      Учебната дисциплина е общо инженерна, пряко свързана с профила на обучаваните бъдещи специалисти. Изучават се принципите на работа с CAD системи намиращи широко приложение в инженерната практика. Анализират се иновационните подходи при конструиране на нови изделия. В лабораторните упражнения се усвоява практическата работа с CAD при създаване на 3-D модели и работи чертежи на елементи и възли от транспортната техника. В курсовата работа студентите самостоятелно изграждат 3-D модел на възел от автомобила и неговата анимация за проследяване на правилното му функциониране.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев

 • Системи за контрол и управление на автомобила
  •     Целта на обучението по "Системи за контрол и управление на автомобила" е да запознае студентите с основните методи и средства за мониторинг на информацията от възприемателите, използвани от системите на автомобила и последващия контрол на изпълнителните му механизми.

       В дисциплината се предлагат методи за управление на споменатите системи и начина за изграждане на виртуален бордови компютър на автомобила. Допълнително се изучават методите и средствата за връзка на различните типове възприематели и изпълнителните механизми с многофункционалното устройство. За реализиране на виртуалното управление на изпълнителните системи на автомобила , студентите се запознават с най често използвания програмен език „G”, работещ в среда на програмния продукт “LabView”. Реализират се различни варианти на виртуални инструменти за мониторинг, обработка и анализ на резултатите от различни типове възприематели и изпълнителни механизми. Предложената учебна дисциплина притежава и приложно практическа насоченост, свързана с изграждане у студентите на познания и умения при използването на системи за мониторинг на информация от сензорите и контрол на изпълнителните механизми в автомобила.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев

 • Спортно състезателни автомобили
  •    Целта на обучението по "Спортно състезателни автомобили" (ССА) е да се задълбочат познанията на студентите в областта на теорията и конструкцията на спортните и състезателни автомобили и мотоциклети. Те ще им позволят бързо и компетентно да решават въпросите, свързани с особеностите и видовете спортни и състезателни автомобили, видовете автомобилни състезания, най-известните в света автомобилни скоростни писти и техните параметри, а също така и редица проблеми, свързани с аеродинамиката и аеродинамичните устройства на спортните и състезателни автомобили за високи скорости, особеностите на ДВГ за ССА, най-важните електронни стабилизиращи устройства, приложението на информационните технологии, нови методи и материали при проектиране и изпитване на ССА.

      Разглеждат се теми, пряко свързани с теорията и конструкцията на спортни и състезателни автомобили, туристически и състезателни мотоциклети, картове, велосипеди и състезанията с тях. Анализират се функциите на Международната автомобилна федерация (FIA) и нейните правилници по отношение на правилата и техническите изисквания към автомобилите участващи в състезанията.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев

 • Съвременни електронни системи в автомобилната техника
  •     Целта на обучението по дисциплината е студентите да получат знания за алгоритмите на действие, структурата и характеристиките на електронните устройства и системи, използвани в съвременните автомобили.

       Основни теми: Определение и експлоатационни условия, Структура на електронните системи в автомобилите, Класификация на електронните системи, Обща структурна схема, Първични преобразователи  и изпълнителни елементи, Електронни системи за управление на бензиновия двигател, Електронни запалителни уредби, Електронни системи за управление на дизеловия  двигател, Електронни системи за управление на трансмисията, Електронни системи за управление на ходовата част и кормилното управление, Електронни системи за управление на фаровете и на климатичната уредба на автомобила, Алармени уредби и имобилайзери, Електронни системи за пасивна безопасност, Системи за мултиплексиране на информацията (CAN bus), Диагностика и електронните системи в транспортната техника.

   Лектори:

 • Съвременни системи за активна безопасност на автомобила
  •     Целта на обучението по "Съвременни системи за активна безопасност на автомобила" е да се задълбочат познанията на студентите в областта на основните системи подобряващи активната безопасност при движението на автомобила. Те ще им позволят бързо и компетентно да решават въпросите, свързани с функционалните схеми, компонентите и принципа на действие на системите за активна безопасност, свързани със спирачните свойства, задвижването и ускоряването, устойчивостта, управляемостта и маневреността на автомобила.

      Разглеждат се теми, пряко свързани с предназначението, работните характеристики, конструкцията и принципите на действие на системите и устройствата за подобряване на експлоатационните свойства на автомобила, пряко свързани с осигуряване на безопасността на движението, като управляемост и курсова устойчивост при движение, ефективност и устойчивост при спиране и др.

    

   Лектори:

   доц. д-р Стамен Димитров

   гл. ас. д-р инж. Николай Любенов Павлов

 • Теория на автомобила
  •     Целта на обучението е студентите да получат знания за основите на теорията и проектирането на автомобилната техника. Те ще им позволят бързо и компетентно да решават въпросите, свързани с избора и анализа на експлоатационните свойства на автомобилната техника.

       Разглеждат се теми, пряко свързани с основните закономерности при движението на автомобила, взаимодействието на колесния ходов движител с пътя и основните експлоатационни свойства: теглителни и спирачни, горивна икономичност, управляемост, устойчивост и проходимост. Придобитите знания, от своя страна, са основа при изучаването на други дисциплини от специалността, както и при курсовото и дипломно проектиране.

   Лектори:

   доц. д-р Стамен Димитров

   проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев

 • Теория на двигателите с вътрешно
  •    Дисциплината запознава студентите с процесите, който се извършват в буталните двигатели с вътрешно горене (ДВГ), свързани с превръщането на топлинната енергия в механична, начините за тяхното организиране и пътищата за усъвършенстването им. Разглеждат се термодинамичните и действителните цикли на буталните ДВГ, индикаторните и ефективните показатели, режимите на работа и характеристиките им. Анализира се влиянието на различни фактори върху протичането на процесите, параметрите им и показателите на бензиновите и дизеловите ДВГ. Отделя се внимание на смесообразуването, свръхпълненето и образуването на токсични вещества в цилиндъра и концентрацията им в отработилите газове на ДВГ и на начините за тяхното намаляване.

   Лектори:

   проф. д.т.н. Петър Иванов Димитров

   доц. д-р инж. Евгени Цветанов Димитров

 • Теория на транспортните потоци и логистика
  •    Целта на обучението по “Теория на транспортните потоци и логистика” е да обучи студентите  в теоретичните осно­ви на движението по улиците и пътищата, а така също и с математическите ме­тодите и средства използвани в съвременни системи за регулиране и управление на транспортните потоци, като се изходи от тяхната микро- и макроструктура.

      Студентите изучават характеристиките на движението и параметрите на автомо­бил­ните и пешеходните потоци, на база на приложната математика се дават основни тео­ретични методи за моделиране движението, изчисляване на пропускателната  способност и технико икономическите  загуби на транспортната мрежа и нейните елемен­ти. Пред­ста­вени са аналитични и графоаналитични методи за изчисляване и оптимизиране на управ­ле­­нието на потоците. Изучават се съвременните методи от теорията на вероятностите, теорията на масовото  обслужване, теорията на графите и имитационното  моделиране. В аспекта на съвременната  икономика се изучава  логистиката  като средство за подоб­ря­ване на производството и пласмента чрез оптимизационните методи на транспортното разпределение, прогнозиране и планиране.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ангел Петков Ангелов

   доц. д-р инж. Дурхан Назъмов Салиев

 • Техническа експертиза на пътно транспортни произшествия
  •     Целта на обучението по “Техническа експертиза на пътно транспортните произшествия” е студентите да получават знания да изготвят заключения за автотехнически експертизи, чрез прилагане на съвременни подходи, методи и методики за инженерен анализ на пътно-транспортни произшествия, застрахователни и други събития.

       Изучават се съвременните  методи за експертни анализи и заключения на авто­екс­пертите работещи като вещи лица в: следствието, съдебните дела на тежки произшествия и подялба на имущество-автомобили и др. техника, и експер­тни оценки на състоянието, щетите и остатъчната стойност на транспортните средства  за  застрахователни компании, автотранспортни компании, автотранс­портни фирми и фирми продаващи автомобили и сервизни съоръжения. Сту­ден­тите се запознават с основните законодателни положения, регламентиращи дей­ностите на автоекспертите. Запознават се със съвременните методики за оглед на местопроизшествието, автомобилите и изследване процеса на възникнало произшествие и техническите възможности за неговото предотвратяване.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ангел Петков Ангелов

   доц. д-р инж. Дурхан Назъмов Салиев

 • Техническа експлоатация и изпитване на двигателите с вътрешно горене
  •     Дисциплината запознава студентите с методите и техническите средства за определяне на ефективните показатели на двигателите с вътрешно горене и тези, свързани с изследването на работния и процес.

       Основни теми: Измервания, свързани с определянето на мощностните показатели на ДВГ; Измервания, свързани с определянето на икономичните показатели и техническото състояние на ДВГ; Измервания, свързани с определяне на топлинното състояние на ДВГ; Измервания, свързани с определянето на токсичните показате­ли на ДВГ; Измервания, свързани с изследването на работния цикъл на ДВГ; Измервания, свързани с изследването на подаването на гориво при дизеловите ДВГ; Измервания, свързани с изследване на процесите на смесообразуването в ДВГ.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Евгени Цветанов Димитров

 • Техническа експлоатация на автомобилната техника
  •    Целта на обучението по учебната дисциплина е студентите да получават знания за съвременните методи и средства за диагностика, поддържане и ремонт на автомобилната техника.

      Дисциплината запознава студентите с основните моменти, свързани с: технологията и технологичното обзавеждане на диагностиката и поддържането на автомобилите и техните агрегати в изправно състояние и на ремонта на автомобилите и техните агрегати в промишлени условия.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Емил Младенов Маджарски

   гл. ас. д-р инж. Илиян Славков Дамянов

 • Технологично проектиране на автотран-спортни предприятия
  •     Лекциите и упражненията имат за цел даване на основните теоретични познания и практически опит по технологично проектиране на основните видове автотранспортни предприятия (АТП) – автостопанства, автомобилни сервизи и гаражи, бензиностанции, автогари паркинги и др.

      Разглеждат се методологическите, технологичните и организационни въпроси на проектирането на АТП. Дават се основните методики за определяне на тяхната производствена програма, технологичното обзавеждане и необходимата работна сила. Внимание се отделя и на избора на планировъчно решение при ново строителство или при реконструкция и модернизация.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Емил Младенов Маджарски

 • Технология и организация на автомобилните превози
  •     Целта на обучението е запознаване на студентите с разкриването и управлението на основните закономерни връзки между свойствата на автомобилите, елементите на транспортния процес и ефективността и безотказността на автомобилния транспорт. 

      В курса е включено общо разглеждане на методически, технологически и организационни моменти от дейността на автомобилния транспорт. Те се отнасят до обосновка избора на вида подвижен състав, организацията на движението по видове маршрути, оценка и анализ на ефективността на превозите. Изложени са основни моменти от технологията и организацията на градските автобусни превози.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Емил Младенов Маджарски

 • Технология и организация на автомобилния транспорт
  •      Целта на обучението е запознаване на студентите с разкриването и управлението на основните закономерни връзки между свойствата на автомобилите, елементите на транспортния процес и ефективността и безотказността на автомобилния транспорт. 

       В курса е включено общо разглеждане на методически, технологически и организационни моменти от дейността на автомобилния транспорт. Те се отнасят до обосновка избора на вида подвижен състав, организацията на движението по видове маршрути, оценка и анализ на ефективността на превозите. Изложени са основни моменти от технологията и организацията на градските автобусни превози.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Емил Младенов Маджарски

 • Трансмисии на автомобила
  •     Целта на обучението по "Трансмисии на автомобила” е студентите да получат знания върху различните видове трансмисии използвани в автомобилната техника. Те ще им позволят бързо и компетентно да решават въпросите, свързани с анализа на кинематичните схеми, компановката и проектирането на техни възли и системи.

       Разглеждат се теми, пряко свързани с анализа на схемите и конструкциите на различните видове трансмисии използвани в автомобили, трактори, кари, автобуси и др.), проектирането им и изследването на техните характеристики и по-специално: вални и планетни предавателни кутии, хидромеханични трансмисии, и др.

   Лектори:

 • Транспорт и опазване на околната среда
  •    Целта на обучението по „Транспорт и опазване на околната среда“ е студентите да получават знания свързани с екологичните проблеми и замърсяването на околната среда, както и методите и средствата за намаляване на вредното съдържание на токсични вещества и парникови газове отделяни от ДВГ.

      Студентите изучават задълбочено механизмите за образуване на токсичните компоненти в отработилите газове на бензиновите и дизеловите двигатели. Разглеждат се методите за намаляване на токсичните компоненти чрез управление на горивния процес и чрез използване на системи за неутрализиране на отработилите газове в изпускателната система. Студентите изучават процесите на неутрализиране на отработилите газове и конструкцията на използваните каталитични неутрализатори при съвременните двигатели с вътрешно горене. В дисциплината се разглеждат и особеностите на филтрите за твърди частици при дизеловите двигатели, както и системите за намаляване на азотните окиси чрез използване на селективна каталитична редукция. В дисциплината особено място се отделя на начините за намаляване на съдържанието на CO2 вследствие на работата на двигателите и свързаните с това глобални климатични промени на нашата планета.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Теодоси Петров Евтимов

 • Транспортни системи
  •     Дисциплината има за цел да запознае студентите с особеностите на транспортната система и с основните характеристики на видовете транспорт, определящи възможностите за координация и взаимодействие между тях. 

       В курса е включено разглеждане на технически, организационни и технологически особености на видовете транспорт и влиянието им върху ефективността на транспортните системи, роля на транспорта в управление на запасите на производствените системи, елементи на превозния процес, показатели, характеризиращи транспортните системи за превоз на товари и за превоз на пътници, принципи за определяне на основните експлоатационните параметри на видовете транспорт и други.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Пенков

   доц. д-р инж. Дурхан Назъмов Салиев

 • Узаконителни изпитвания на автомобилната техника
  •    Целта на обучението по " Узаконителни на изпитвания на автомобилната техника" е да се задълбочат познанията на студентите в областта на методите, средствата и нормативите за изпитване на автомобилната техника. Те ще им позволят бързо и компетентно да решават въпросите, свързани с планирането и реализирането на инженерния експеримент при провеждането на изпитване както на възли и механизми автомобилната техника, така и на автомобилната техника като цялост.

       Разглеждат се теми, пряко свързани с функционалните свойства на автомобила и неговите възли, така и онези, засягащи неговата конструктивна надеждност. Студентите получават знания по планиране и реализиране на инженерния експеримент при изпитване на автомобилната техника, а също и по нормативни документи, свързани с производството, реконструкцията и узаконяването на автомобилна техника в Република България и Европейската Общност.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев

 • Управление на автомобила
  •    Целта на обучението по " Управление на автомобила " е студентите практически да се запознаят с начините на управление на автомобила, правилата за движение по пътищата на Република България и държавите членки на Европейския съюз.

      Практически занятия по индивидуален план. Изучава се начина за управление на автомобила., и практическото им прилагане за по икономично управление.. Изучават се правилата за движение по пътищата на Република България и държавите членки на Европейския съюз.

   Лектори:

   инж.Леонид Любомиров Георгиев

   доц. д-р инж. Емил Младенов Маджарски

 • Управление на автомобилния и автотранспортния бизнес
  •     Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните положения на пазарните проучвания и свързаните с тях управленски решения в областта на автотранспортния бизнес.

       Разглеждат се основните елементи на маркетинговия инструментариум – продукти, цени, пласмент и промоция, и тяхната специфика на пазара на автомобили, резервни части и аксесоари, сервизно и гаражно технологично обзавеждане и сервизни услуги, както и в областта на транспортната дейност.  Формулират се условията за ефективност на дейността на фирмите и се дават методически основи за разработването на бизнес-планове. Извършва се сегментация и сравнителен технико-икономически анализ на автомобилите и продажбите в различните класове. Анализират се състоянието и тенденциите на българския и световните автомобилни пазари. Дават се основни понятия в областта на мениджмънта и вземането на мениджърски решения.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Володя Иванов Киров

 • Управление на електронни системи на автомобила
  •      Целта на дисциплината е да запознае студентите с основните методи и средства за мониторинг на информацията от възприемателите, използвани от системите на автомобила и последващия контрол на изпълнителните му механизми.

       В дисциплината се предлагат методи за управление на споменатите системи и начина за изграждане на виртуален бордови компютър на автомобила. Допълнително се изучават методите и средствата за връзка на различните типове възприематели и изпълнителните механизми с многофункционалното устройство. За реализиране на виртуалното управление на изпълнителните системи на автомобила, студентите се запознават с най често използвания програмен език „G”, работещ в среда на програмния продукт “LabView”. Реализират се различни варианти на виртуални инструменти за мониторинг, обработка и анализ на резултатите от различни типове възприематели и изпълнителни механизми. Предложената учебна дисциплина притежава и приложно практическа насоченост, свързана с изграждане у студентите на познания и умения при използването на системи за мониторинг на информация от сензорите и контрол на изпълнителните механизми в автомобила.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев

 • Управление на логистична техника
  •     Целта на обучението по " Управление на логистична техника " е да студентите да се запозначт практически с работата на електро и мотокарите, прилагането на правилата за тяхното ползване, техните специфични уредби и системи за задвижване.

      Провеждат се практически упражнения свързани с експлоатационните свойства на карите. Провеждат се практически упражнения за ползване на карите, задължителните дейности по поддръжката им и Наредбите свързани с това.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев

 • Уредби на двигателите с вътрешно горене
  •     Целта на обучението по “ Уредби на двигателите с вътрешно горене” е студентите да получат знания по конструкцията и експлоатацията на елементите на горивната уредба на двигателите с впръскване на бензин, газовите двигатели и дизеловите двигатели. Особено внимание се обръща на режимите на работа на ДВГ, нуждите от автоматично регулиране и подобряване на зададен режим, осигуряване на необходимите мощностни, икономични и токсични показатели на ДВГ.

       Разглеждат се теми, пряко свързани с теорията и конструкцията на горивните уредби и регулаторите на двигателите с вътрешно горене, с дозирането и смесването на горивото с въздуха и с автоматичното регулиране на честотата на въртене на коляновия вал на двигателя. Разглеждат се принципа на действие и конструкцията на горивните уредби за бензинови, газови и дизелови двигатели. Особено внимание се отделя на особеностите на пусковата, мазилната, охладителната, пълнителната и изпускателната системаи на ДВГ.

   Лектори: