faculties_present_img

Катедра "Въздушен транспорт"

В катедра "ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ" се извършва подготовката на специалисти с висше авиационно образование. Тя се намира в бл.10 на Техническия Университет - София (вижте картата в долния ляв ъгъл на страницата или погледнете ТУК ).

В специалността “Авиационна техника и технологии” се обучават авиационни инженери – бакалаври и магистри – за нуждите на гражданската авиация в следните профили: експлоатация и ремонт на въздухоплавателните средства и ескплоатация на електронноприборната авиационна техника.

Учебните планове на специалността отговарят на изискванията на Международната организация за гражданска авиация (ICAO) и на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA). Завършилите специалността бакалаври получават призната теоретична подготовка за обучение за любител-пилоти на самолет (хеликоптер), а завършилите специалността магистри - за професионални пилоти на самолет (хеликоптер) от гражданската авиация. На завършилите специалността бакалаври, желаещи да се обучават за професионални пилоти на самолет (хеликоптер) се осигурява довършване на теоретичното обучение чрез следдипломна форма.

Интернет страница:http://aero.tu-sofia.bg

 • Ръководител катедра

  Maria_810.png
  Име: Маргарита Андонова
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3122
  Кабинет: 10113
  E-mail: magi_andonova@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  IvanDimitrov_816.png
  Име: Иван Димитров
  Научна степен: гл. ас. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3078
  Кабинет: 10110
  E-mail: idimitrov@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Михаил Тодоров
тел.:02 965-2531
каб.:10514
E-mail: michael.todorov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Валентин Илиев
тел.:02 965-3078
каб.:10112
E-mail: viliev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Веселин Радков
тел.:02 965-2035
каб.:10111
E-mail: vradkov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Маргарита Андонова
тел.:02 965-3122
каб.:10113
E-mail: magi_andonova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Михаил Желязов
тел.:02 965-2531
каб.:10514
E-mail: mikael@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Владимир Сербезов
тел.:02 965-3078
каб.:10110
E-mail: vserbezov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Иван Димитров
тел.:02 965-3078
каб.:10110
E-mail: idimitrov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Красин Георгиев
тел.:02 965-3124
каб.:10515
E-mail: krasin@tu-sofia.bg
ас. д-р инж. Димитър Гинчев
тел.:02 965-2035
каб.:10111
E-mail: dginchev@tu-sofia.bg
ас. д-р инж. Радина Николова
тел.:02 965-3124
каб.:10515
E-mail: r.nikolova@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Филип Панайотов
тел.:02 965-3124
каб.:10515
E-mail: fpanayotov@tu-sofia.bg

Докторанти

маг. инж. Мария Петкова
маг. инж. Теодосий Тодоров
маг. инж. Иван Монов

Помощно-технически персонал

маг. инж. Даниела Иванова
тел.:02 965-2522
каб.:10114
E-mail:d.ivanova@tu-sofia.bg

 • Авиационна електронна техника -2
  •   Предназначена е да даде на студентите знания по проектирането на радиотехническите системи и мястото на тези системи в АСУВД.

     Курсът разглежда въпросите на работата на радиотехническите системи в сложна електромагнитна обстановка, оценка на електромагнитната обстановка, оптимизирането на параметрите на системите  и методите за обработкана информацията  и защита от смущения.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иван Коробко

 • Авиационни двигатели
  •    Дисциплината е предназначена да дава знания и създава умения на студентите, свързани с анализ на неизправности и определяне на техническото състояние на авиационните газотурбинни двигатели с помощта на математически модели.

      Основни теми: Характерни откази и неизправности по газовъздушния тракт на двигателите; Прилагане на метода на малките отклонения за оценка на изменението на параметрите на газовия поток и характеристиките на елементите от проточната част. Особено внимание се отделя на изпитанията на авиационните газотурбинни двигатели. Разглеждат се и проблеми, свързани с вредните емисии и шума. Упражненията създават умения за анализ и търсене на експлоатационни неизправности, свързани с работата на ГТД. Дисциплината дава знания за извършване на експлоатация на авиационните двигатели.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Маргарита Андонова

 • Авиационни Двигатели 1
  •     Дис­циплината има за цел да дава знания на студентите за основните закономерности на протичане на процесите в авиационните газотурбинни двигатели. Дисциплината създава основите на следващи специални дисциплини, разглеждащи конструкцията на авиационните двигатели и тяхната летателна и техническа експлоатация.

       Последователно се разглеждат процесите на движение на газовия поток в различните елементи на двигателя: входно устройство; компресор; горивна камера; газова турбина; изходни устройства. Излагат се методите за определяне на техните характеристики и се разглеждат условията на съвместната им работа. Отделя се внимание на влиянието на условията на полета върху теглителната сила и специфичния разход на гориво. Изясняват се условията, които осигуряват устойчивостта на протичащите процеси. Създават се умения за пресмятане на параметри в характерни сечения и за анализ на процесите. Разглеждат се специфичните особености на различните типове ГТД и особеностите на техните характеристики. Разглежда се работният процес на турбовални и турбовитлови газотурбинни двигатели.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Маргарита Андонова

 • Авиационни двигатели 2
  •    Дис­циплината има за цел да дава знания на студентите за основните конструктивни схеми, натоварванията и якостните характеристики на авиационните газотурбинни двигатели.

       Основни теми: Конструктивни схеми и натоварвания на газотурбинни двигатели; Конструкция на компресори, газови турбини, основни и форсажни горивни камери, изходни устройства, горивни и маслени системи на газотурбинни двигатели; статична и динамична якост на лопатки, дискове и ротори на газотурбинни двигатели.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Маргарита Андонова

 • Авиационни комуникационни и информационни системи
  •      В края на курса студентите трябва да имат основни познания по авиационните комуникационни и информационни системи. 

       Основни теми:  системи за авиационна радиосвръзка, конкретни радиосвързочни системи за близка и далечна свръзка, авиационните информационни системи и наземни информационни и комуникационни системи заботещи в управлението на въздушното движение.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Михаил Желязов

 • Авиационни прибори и автоматични системи
  •    Дисциплината цели да запознае студентите с авиационните прибори и автоматични системи на самолета. Разглеждат се приборите контролиращи работата на двигателя и отделните системи, анероидно-мембранните прибори, жироскопични прибори, навигационни прибори и системи и автопилота. Усвояването на материала се подпомага от провеждането на достатъчно на брой лабораторни упражнения. Семестриалната оценка е на базата на изпит, текущи оценки от изпитвания през семестъра и контролни упражнения, провеждани през семестъра

       Основни теми: Прибори контролиращи работата на двигателя и системите, анероидно-мембранни прибори, жироскопични прибори и системи, инерциални навигационни системи, системи за автоматично управление.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Цветан Стоянов

 • Авиационни радиолокационни системи и устройства
  • Целта на обучението по дисциплината е след завършване на курса студентите трябва да знаят методите за изграждане на радиолокационните системи и разчета на основните тактико-технически характеристики.

      Теми от Основи на радиолокацията: Основно уравнение на радиолокацията, Основни параметри на радиолокационните сигнали и антенните системи, Ефективна отразяваща повърхност, Методи за осъществяване на радиолокационни измервания за определяне на разстояние, скорост на движение и ъглови координати на радиолокационните цели, Аналогова и цифрова оработка на радиолокационната информация, Радиолокационни системи с различно предназначение и др.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иван Коробко

 • Авиационни Технологии
  •    По време на изучаване на учебната дисциплина студентите получават знания за летателния апарат като обект на техническото обслужване. Разглежда се организацията на техническото обслужване и планирането му. По време на курса студентите придобиват умения да оценяват влиянието на различни фактори върху техническото състояние на летателния апарат и неговите системи. Запознават се с формите, методите на организация  и планиране на техническата експлоатация на авиационната техника.

       В дисциплината се изучават теми, свързани с: Организация и структура на техническото обслужване и ремонта на самолетите; оперативно техническо обслужване на летателния апарат; периодическо техническо обслужване на планера на самолета, на системата за управление, на колесника и хидравличната система; периодическо техническо обслужване; оценка на надеждността и техническото състояние на АТ.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Цветан Стоянов

 • Авиационни технологии
  •    По време на изучаване на учебната дисциплина студентите получават знания по проблемите на поддържане на летателната годност на авиационната техника.

     По време на курса от лекции и упражнения студентите изучават основните изисквания към системите за техническо обслужване на различни йерархични нива, методите за разработване и оптимизиране на програми за техническо обслужване. Разглежда се управлението на техническата експлоатация.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Михаил Тодоров

 • Автоматизация на Обслужването на Въздушното Движение
  •     Курсът по “Автоматизация на обслужването на въздушното движение” е предназначен да създаде основни знания, разбиране и очаквания за ролята на автоматизацията на обслужването на въздушното движение в авиационната транспортна система и подготовка за по-нататъшно самостоятелно изучаване на автоматизацията.

       Разглеждат се предпоставките, състоянието и перспективите на автоматизацията на обслужването на въздушното движение. Представя се йерархията от системи, свързани с въздушното движение и техните свойства. Специално внимание се отделя на взаимодействието между хората и техниката при автоматизацията и ролята на човешките фактори. Разглежда се архитектурата и функциите на съвременна система за обслужване на въздушното движение. Представени са концепциите за развитие на автоматизацията на обслужването на въздушното движение в обозримо бъдеще.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пламен Петров

 • Автоматизация на управлението на въздушното движение
  •    Курсът има за цел да създаде основни знания за математическото осигуряване на автоматизацията на управлението на въздушното движение и разбиране за това как работи програмното осигуряване.

     Основните теми са: математически модели, метод на пространството на състоянията, оптимално управление, оценяване и филтрация, теория на масовото обслужване, линейно програмиране, подходи за откриване и решаване на конфликти във въздушното движение, основи на изкуствения интелект. Показано е как тези математически методи се прилагат при автоматизирането на управлението на въздушното движение.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пламен Петров

 • Аеродинамика на летателните апарати
  •    Дисциплината има за цел студентите да придобият знания и умения по различни раздели на теоретичната и приложна аеродинамика, осигуряващи изучаването на аеродинамиката на елементите на летателните апарати (ЛА) и техните съчетания в ЛА. След завършване на дисциплината студентите трябва да могат да прилагат методите за аеродинамично пректиране и за изследване влиянието на конструктивните и експлоатационни фактори върху аеродинамичните характеристики на ЛА.

       Основни теми: Физични свойства, кинематика и динамика на флуидите. Основни геометрични характеристики на ЛА. Аеродинамика на крилото при малка дозвукова, околозвукова и свръхзвукова скорост. Аеродинамика на крилото (хоризонталните и вертикални плоскости) с органи за управление и механизиция. Аеродинамични характеристики на тялото. Аеродинамични характеристики на ЛА. Особености на аеродинамичната компановка на съвременните ЛА - влияние върху аеродинамичните характеристики. Методи за пресмятане на характеристиките на ЛА. Нестационарна аеродинамика - общи сведения. Аеродинамични характеристики на ЛА с витлов движител. Носещ винт - основни аеродинамични характеристики.

   Лектори:

   Доц. д-р инж. Диан Ненов Гешев

   гл. ас. д-р инж. Иван Димитров

 • Аеромеханика
  •     След завършването на курса студентите трябва да могат да работят с CFD програми и да ги използват за решаване на инженерни проблеми, анализ и валидация на резултатите.

      Основни теми: Основните числени  и експериментални методи за изследване, използвани в аеромеханиката. Теорията  на аероеластичността и влияние на аероеластичността върху характеристиките на устойчивост и управляемост на летателните апарати.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диан Ненов Гешев

   проф. д-р инж. Михаил Тодоров

 • Безопасност на полетите
  •     В края на дисциплината студентите трябва да са запознати с основните понятия и определения и подходите при оценка на нивото на безопасност на полетите, заложени в документите на ICAO, както и с организацията и провеждането на профилактична дейност за повишаване на нивото на безопасност на полетите в процеса на експлоатация на въздухоплавателните средства.

       Основни теми: Статистически показатели и аналитични критерии в безопасността на полетите, Оценяване безопасността на полетите при откази на авиационната техника, Оценяване БП при грешки на екипажа, инженерно-техническия и осигуряващия състав, Оценяване на БП при въздействие на външни условия, Организация на профилактичните мероприятия по БП, Разследване на авиационни произшествия и предпоставки.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диан Ненов Гешев

   гл. ас. д-р инж. Иван Димитров

 • Бордни информационни и изчислителни системи
  •    Изучаването на дисциплината цели задълбочаване на подготовката на студентите в областта на бордовите компютри (БК) и бордовите компютърни системи (БКС).

      Разглеждат се въпросите, свързани с принципите на построяване и функциониране на БК и БКС, техните основни елементи и възли. Анализират се точностните и експлоатационните им характеристиките и изискванията към средствата за програмно осигуряване. Разглеждат се характерни приложения на БК и БКС.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Цветан Стоянов

 • Бордни системи за автоматично управление
  •    Изучаването на дисциплината цели задълбочаване на подготовката на студентите в областта на бордовите системи за автоматично управление на ЛА.

      Разглеждат се въпросите, свързани с принципите на построяване и функциониране на БСАУ. Анализирвт се динамичните, статичните и експлоатационните характеристики на системите, като особено внимание се обръща на взаимодействието летец – БСАУ. Изучават се принципите на работа и особеностите на експлоатация на самолетните и въртолетните БСАУ.

      В лабораторните упражнения се изследва динамиката на контурите за управление на ъгловото и траекторното движение на ЛА и характеристиките на основните агрегати на БСАУ.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Цветан Стоянов

 • Динамика на Полета 1
  •    Целта на обучението по дисциплината е след завършването на курса студентите трябва да могат да прилагат методология за моделиране, симулация и анализ на летално-техническите характеристики на въздухоплавателни средства и да ги използват за решаване на инженерни проблеми.

       Основни теми: уравнения за движение на ЛА, определяне траекторията на полета, височинно-скоростни характеристики на установени полети, маневрени и пилотажни характеристики, излитане и кацане, далечина и продължителност на полета, влияние на експлоатационните фактори върху режимите на полет, експлоатационни ограничения, особености в динамиката на полет на вертолета.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Михаил Тодоров

 • Динамика на полета ІІ – Устойчивост и управляемост на ВС
  • Целта на обучението по дисциплината е след завършването на курса студентите трябва да могат да прилагат методология за моделиране, симулация и анализ на характеристиките на устойчивостта и управляемостта на въздухоплавателни средства и да ги използват за решаване на инженерни проблеми.

      Основни теми: Статични свойства на ЛА; Надлъжна и странична статична устойчивост и управляемост; Динамични моменти при неустановено движение на ЛА; Характеристики на надлъжното краткопериодично и дългопериодично смутено движение; Странично краткопериодично и дългопериодично смутено движение; Пространствено смутено движение; Характер на преходните процеси при управляващи и смущаващи въздействия.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Михаил Тодоров

 • Електрооборудване на летателните апарати
  •     Изучаването на дисциплината цели задълбочаване на подготовката на студентите в областта на системите за електроснабдяване и електрообзавеждане на ЛА.

       Разглеждат се въпросите, свързани с принципите на построяване и функциониране на системите за електроснабдяване и системите, консумиращи електрическа енергия, техните основни елементи и възли. Особено внимание се обръща на автоматичното управление и защитата на източниците на ел. енергия, системата за разпределение на ел. енергия и системите от електрообзавеждането на ЛА. Разглеждат се и особеностите на техническа и летателна експлоатация на системите.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Цветан Стоянов

 • Летателни апарати
  •    Дис­циплината има за цел да даде сведения на студентите за съвременните методи за анализ на авиационни конструкции с използване на числени методи и компютри.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Валентин Илиев

 • Летателни Апарати 1
  •    Дис­циплината има за цел да дава знания на студентите за основните закономерности (физически процеси и опростени математечески модели) при определяне и пресмятане на натоварванията и напреженията в конструкцията на летателните апарати и техните силови установки, съставните части и елементи при различни конструктивни схеми.

      Основни теми: Общи сведения за летателните апарати; Силови елементи на летателните апарати; Крило; Стабилизиращи плоскости и кормила; Механизация на крилото; Тяло; Устройства за излитане и кацане; Силова установка на летателните апарати; Аероеластичност.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Валентин Илиев

 • Летателни апарати и авиационни двигатели
  •    Дис­циплината има за цел да дава знания на студентите за конструкцията на самолета и хеликоптера, и за силовата им установка.

       Основни теми: Натоварвания на летателните апарати, Конструкция на крилото, Конструкция на тялото, Колесник, Работен процес на газотурбинните двигатели; Входни устройства и компресори на газотурбинните двигатели; Горивни камери, газови турбини и изходни устройства; Експлоатационни характеристики на газотурбинните двигатели.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Валентин Илиев

 • Летателните Апарати 2
  •    Дис­циплината има за цел да дава знания на студентите за конструктивните особености на хидравличните, газовите, горивните, маслените, аварийните и жизнеосигуряващите системи, а така също и за въздушните витла и системите за тяхното управление. Получават се знания за поведението на системите при изменение на условията на полета. Създават се умения за анализ на причинно следствените връзки при изменение на параметрите. Дават се познания за основните конструктивни схеми на хеликоптера, натоварванията на елементите, носещия винт, трансмисията и управлението му.

       Основни теми: Енергетични системи на летателните апарати; Хидравлични системи; Газови енергийни системи; Маслени системи; Горивни системи на летателните апарати; Жизнеосигуряващи системи; Аварийни системи; Компоновъчни схеми и натоварване на хеликоптера; Характеристики на носещия винт; Конструкция на носещия винт; Управление на хеликоптера; Трансмисия на хеликоптера; Вибрации на хеликоптера;

   Лектори:

   доц. д-р инж. Валентин Илиев

 • Летища
  •    Дисциплината има за цел студентите да получат знания и умения, свързани с решаване на инженерни въпроси по летищното осигуряване на полетите.

      Основни теми: Основни данни за летище. Ветрово натоварване и определяне направлението на пистите; Оборудване и съоръжения на летище. Основи на техническата експлоатация на летище. Определяне на спирачния ефект на пистата. Прогнозиране на летищните операции. Методика за оценка на въздействието на авиационния шум върху околната среда. Изследване на движенията и разработване на типов модел на движенията на летището. Методи за оценка на пропускателната способност на летище. Наземно обслужване на полетите. Методи за определяне на  оптималното количество самолетообслужваща техника. Икономика на летищни предприятия и оператори на летищна дейност. Основни принципи и изисквания на ИКАО при формиране на държавните такси. Анализ на възможни варианти на устройство на летищно предприятие. Управление на летище. Автоматизирани информационни системи при управление и експлоатация на летище. Характеристика и особености на използването на самолетообслужващата техника. Управление на техническата експлоатация на техниката.

   Лектори:

   ст.н.с.ІІ ст. д-р. Тонко Петков

   проф. д-р инж. Михаил Тодоров

 • Методи за инженерни изследвания
  •    Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните числени методи за решаване на инженерни задачи и обработка на експериментални и експлоатационни данни, използвани в авиацията.

      Основни теми: Грешки при изчисления; Апроксимация на данни и функции; Решаване на системи линейни уравнения; Решаване на нелинейни уравнения; Числено интегриране; Числено решаване на диференциални уравнения; Статистическа оценка на характеристиките на сложни технически системи; Експериментално изследване на статистическите характеристики  на грешките на измерване; Методи за откриване и отстраняване на систематични грешки; Оценяване на грешките при преки измервания; Корелационен анализ на грешките при косвени измервания; Регресионен анализ на грешките при косвени измервания; Метод на най-малките квадрати; Проверка на адекватността на моделите на елементите на сложни технически системи.

    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диан Ненов Гешев

   гл. ас. д-р инж. Иван Димитров

 • Навигация
  •    Целта на обучението по дисциплината е след завършването на курса студентите трябва да имат необходимите познания за принципите и методите на въздушната навигация, възможностите на техническите системи и средства за навигация и използването им при изпълнение на полет по маршрут, заход за кацане и кацане.

       Темематика е разделена в две части: основна навигация и радионавигация. В първата част се разглеждат координатни системи, карти и картографски проекции, използвани в навигацията; изпълнение на разчети по определяне на ъгли, време и разстояния, вертикална навигация, скорост на полета и влияние на вятъра върху полета на въздухоплавателното средтство, подготовка и изпълнение на полет по маршрут; използване на инерциални навигационни системи. Във втората част се разглежда използването на радиотехническите средтсва за навигация, осигуряващи полетите по правилата за полети по прибори и глобалните спътникови навигационни системи, основните полетни процедури и зонална навигация.

   Лектори:

   Доц. д-р Румен Ячев

 • Навигация 2
  •    Целта на дисциплината е да запознае студентите с основните методи използвани в радионавигацията и радионавигационните системи и устройство използвани за подход и кацане, близка и далечна навигация на въздухоплавателните средства.  

      Основни теми: Основни методи в радионавигацията използвани за изграждане на радионавигационните системи. Конвенционални и моноимпулсни вторични радиолокатори. Наземно оборудване на системите за близка и далечна навигация. Системи за инструментално кацане ILS и MLS. Глобални навигационни системи GPS и ГЛОНАСС. Свeтосигнално оборудване. Метеорологично оборудване.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иван Коробко

 • Надеждност, контрол и диагностика на авиационната техника
  •     Дисциплината е предназначена да дава знания на студентите по проблемите на надеждността, контрола и диагностиката на авиационната техника.

      По време на курса от лекции и упражнения студентите изучават основни количествени характеристики на надеждността и методи за тяхното определяне по статистически данни от експлоатацията. Разглеждат се основни моменти от програмата за осигуряване на надеждността на авиационната техника по време на нейното проектиране, производство и експлоатация. В раздела по диагностика се разглеждат въпроси, свързани с определяне и разпознаване на състоянията на обекти от авиационната техника. Особено внимание се отделя на методите на неразрушаващ контрол и вибрационната диагностика.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Маргарита Андонова

 • Обслужване на Въздушното Движение
  •     Курсът има за цел да даде знания на студентите обслужването на въздушното движение.

       Основните раздели са: международни и национални авиационни организации, организация на въздушното пространство и въздушното движение, правила за провеждане на полетите и управление на въздушното движение, осигуряването на безопасността на полетите.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пламен Петров

 • Организация и производство на полети в гражданската авиация
  •    Дисциплината има за цел да запознае обучаемите с въпросите на летателната експлоатация: планиране, организация, подготовка, осигуряване, провеждане и отчитане на дейностите при производството на полети в ГА, с отчитането на изискванията на стандартите и нормите за летателно опериране, установени като международна авиационна практика.

     Основни теми: Организация и ръководни документи за летателна експлоатация в авиокомпаниите; Летателни екипажи; Система за контрол и наблюдение на летателната експлоатация; Подготовка за полети; Наземно обслужване на въздухоплавателните средства; Полетни процедури; Полети в неблагоприятне метеорологични условия; Процедури и ограничения при производство на нетърговски полети; Полети на дълги разстояня; Превозване по въздуха на опасни товари; Сигурност и защита на въздухоплавателните средства в полет.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Диан Ненов Гешев

   гл. ас. д-р инж. Иван Димитров

 • Проектиране на летателните апарати
  •     Дисциплината има за цел да даде на студентите основни знания по проектиране на летателните апарати (ЛА). След изучаване на дисциплината студентите трябва да значт основните методи, етапи, принципи и изисквания при проектирането на ЛА и съответствието им с нормите за летателна годност.

      Основни въпроси: Основи на проектирането на летателните апарати. Общи принципи и изисквания. Етапи на проектирането. Особености при проектирането на самолети с различно предназначение. Проблеми при проектирането на съвременните самолети. Общо проектиране. Проектиране на отделните елементи на летателния апарат. Методи за автоматизирано проектиране на авиационната техника. Изпитвания на авиационната техника в етапите на проектиране.

   Лектори:

   Доц. д-р инж. Диан Ненов Гешев

   гл. ас. д-р инж. Иван Димитров

 • Радиоелектронно оборудване на летателните апарати
  •    След завършването на курса студентите трябва да могат да анализират състоянието на авиационното радиоелектроннооборудване за отделните класове летателни апарати, да дават оценка и предложения за дооборудване на летателни апарати, да могат да обслужват в областта на авиационното радиоелектронно оборудване съществуващия самолетен парк.

      Основни теми: Авиационни свързочни средства и системи, системи за близка навигация, системи за далечна навигация, доплерови измерватели на скоростта и ъгъла на отнасяне, радиовисотомер, МТО навигационен радиолокатор, спътникови системи за глобална навигация.

   Лектори:

   доц. д-р Борис Василев

 • Системи за електроснабдяване на летателните апарати
  •    Изучаването на дисциплината цели задълбочаване на подготовката на студентите в областта на системите за електроснабдяване на ВС.

      Разглеждат се въпросите, свързани с принципите на построяване и функциониране на системите за електроснабдяване, техните основни елементи и възли. Особено внимание се обръща на автоматичното управление и защитата на източниците на ел. енергия и системата за разпределение на ел. енергия. Разглеждат се и особеностите на експлоатация на системите.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Цветан Стоянов

 • Системи за управление на ВС
  •    След завършването на курса студентите трябва да могат да прилагат методология за моделиране, симулация и анализ на характеристиките на системите за управление на въздухоплавателни средства и авиационните двигатели и да ги използват за решаване на инженерни проблеми.

       Основни теми: Функционални схеми и изисквания към системите за управление на ЛА, Статични характеристики на кормилните приводи. Уравнения за динамиката на кормилни приводи. Свойства на системите за неавтоматично управление. Динамични характеристки на затворения контур за неавтоматично управление. Предавателни функции на летеца, на системата за управление и на летателния апарат. Разходи на усилия и премествания  в надлъжното, напречното и попътното управление. Системи за ръчно управление с прости автопилоти. Принципи на автоматичното управление.Газотурбинният двигател като обект за регулиране. Принципи за синтезиране на системите за регулиране на ГТД. Видове регулатори. Характеристики на системата за регулиране на ГТД и нейните елементи.

   Лектори:

   доц. д-р Димитър Йорданов

   проф. д-р инж. Михаил Тодоров

 • Строителна механика на авиационните конструкции
  •    Дис­циплината има за цел да даде знания и умения на студентите за основните методи на строителната механика, приложими за анализ на авиационни конструкции.

      Основни теми:          Тънкостенни греди; Вариационни методи в строителната механика; Пластини и черупки; Напрежения и премествания в авиационни конструкции; Пластични деформации; Конструкции с композитни материали.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Валентин Илиев

 • Технология на Aвиационното Производство
  •     Курсът е предназначен да даде знания на студентите за основните технологични процеси при производството на изделия от авиационната промишленост.

       Основни теми: Основни понятия и определения – ЛА и АД като обекти, общ и частен технологични процеси, технологични методи и средства; Технологичен процес на производство – основни принципи на разделяне, обща структура, класификация; Фактори, влияещи върху технологичните процеси; Геометрични характеристики на изделията; Технологични методи и средства за осигуряване на взаимозаменяемост – класификация, плазове, шаблони, еталонни повърхнини, стапели (макети за сглобяване); Контрол на качеството; Проектиране на технологичния процес при обработка на детайлите; Изработване на детайли от листов материал, профили и тръби; Механична обработка на отливки, щамповани и валцовани детайли; Методи за химична и електрохимична обработка; Нанасяне на защитни покрития; Механизация и автоматизация на технологичните процеси; Сглобяване и монтаж на ЛА и АД – методи за сглобяване и избор на бази, технологични процеси при сглобяване на възли, панели, секции, агрегати и цялостно сглобяване на ЛА; Изпитания на авиационното изделие.

   Лектори:

   доц. д-р Диан Ненов Гешев

 • Транспортен Самолет 1
  •    Дисциплината има за цел да запознае студентите с конструкцията на типов транспортен самолет.

      Основни теми: Документация използвана при изучаване и техническа експлоатация на въздухоплавателните средства (ВС); Общо запознаване с ВС и функционалните му системи; Силова установка на ВС; Конструкция на двигателя на ВС; Въздушна система на двигателя; Горивна система на двигателя; Органи за управление и индикация на двигателя; Маслена система на двигателя; Изходно устройство  на двигателя; Стартиране и запалване  на двигателя; Спомагателна силова установка; Пневматична система и кондициониране на ВС; Противопожарна система; Противообледенитенна система; Конструкция на планера; Горивна система на ВС; Хидравлична система; Колесник; Система за управление на ВС; Битово и аварийно-спасително оборудване. Водна система. Кислородна система; Електрозахранване на ВС; Светлини на ВС; Комуникации  на ВС; Полетни записващи устройства на ВС; Автопилот на ВС; Системи за навигация  на ВС и др.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Цветан Стоянов