faculties_present_img

Катедра "Железопътна техника"

Преподавателите от катедрата участват в обучение на студенти от различни специалности  на Факултета по транспорт, Машиностроителен факултет, Факултет за френско обучение по електроинженерство, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, Факултет за английско инженерно обучение и Факултет Компютърни системи и управление.
 

Интернет страница:http://rail.tu-sofia.bg/

 • Ръководител катедра

  KVelkov_799.png
  Име: Кирил Велков
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3769
  Кабинет: 9225
  E-mail: khvel@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  С. Мартинов_803.png
  Име: Светослав Мартинов
  Научна степен: гл. ас. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2772
  Кабинет: 4427
  E-mail: s.martinov@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Валери Стоилов
тел.:02 965-3527
каб.:9229
E-mail: vms123@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Борислав Дамянов
тел.:02 965-3995
каб.:9305
E-mail: bdamian@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Димитър Дичев
тел.:02 965-2771
каб.:9219-А
E-mail: ditchev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Кирил Велков
тел.:02 965-3769
каб.:9225
E-mail: khvel@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Олег Кръстев
тел.:02 965-3769
каб.:9225
E-mail: okrastev@tu-sofia.bg
доц. д.т.н. Светла Стоилова
тел.:02 965-3922
каб.:9117-А
E-mail: stoilova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Санел Пургич
тел.:02 965-2932
каб.:9115
E-mail: s_purgic@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Светослав Мартинов
тел.:02 965-2772
каб.:4427
E-mail: s.martinov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Светослав Славчев
тел.:02 965-2932
каб.:9115
E-mail: slavchev_s_s@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Владислав Мазнички
тел.:02 965-3773
каб.:9117
E-mail: v.maznichki@tu-sofia.bg

Докторанти

маг. инж. Горан Андонов
маг. инж. Йорданка Савчева
маг. инж. Любомир Говедаров
маг. инж. Николина Чамурлийска
маг. инж. Симеон Велков
каб.:9225

Помощно-технически персонал

маг. инж. Петър Ловчалиев
тел.:02 965-2776
каб.:9024
E-mail:plovchaliev@tu-sofia.bg

 • Автоматични влакови спирачки
  •     Целта на обучението е студентите да получат необходимите знания за устройството, конструктивните особености и експлоатацията на различните типове спирачни системи, използвани в подвижния железопътен състав и да изградят у студентите познания и навици необходими за експлоатацията на тази техника.

       Дисциплината запознава студентите с конструкцията на различните типове спирачни системи, използвани в подвижния железопътен състав. Студентите изучават специфичните методи и методики за анализиране на спирачните системи, правилното осигуряване на влаковете със спирачни средства, както и широк кръг от проблеми с практическа насоченост. След успешно положен изпит и практика студентите могат да придобият правоспособност “Локомотивен машинист”.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кирил Велков

 • Вагони
  •     Целта на обучението по "Вагони" е студентите да получат необходимите знания относно методите за определяне на целесъобразните параметри на жп возилата, тяхната конструкция и периметъра на ефективна експлоатация.

       Дисциплината запознава студентите с конструкцията на нетяговия подвижен състав, техните системи и главни възли. Разглежда се теорията и основните методи за проектиране на универсални и специализирани вагони. Ползвайки придобитите знания от фундаменталните и общоинженерните  дисциплини студентите изучават общотеоретични и специфични методи и методики за целесъобразен избор на техническите параметри, за определяне на параметрите на ресорното окачване, теглично-отбивачните съоръжения и др. Дават се кратки сведения за структурата на националната и международните железници, инфраструктурата и особеностите на железопътния транспорт.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Валери Стоилов

 • Високоскоростен и неконвенционален релсов транспорт
  •    Студентите да изучат основните въпроси свързани с устройството и конструктивните особености на високоскоростния и неконвенционален релсов транспорт.

        Разглеждат се специфичните особености на работа и конструктивни решения и агрегати на отделните типове състави: високоскоростните релсови състави, системи за магнитна левитация и задвижване с линейни двигатели, релсови състави за движение по големи наклони – фуникульори и зъбчати железници, неконвенционални състави за наземен градски транспорт – висящи и стоящи железници, контактната мрежа при високоскоростно движение, особености на спирачната система на високоскоростните релсови състави, европейските директиви и технически спецификации за оперативна съвместимост за високоскоростното движение.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Олег Кръстев

 • Градски електротранспортни системи
  •      Дис­циплината има за цел да даде необходимите знания и умения за самостоятелно теоретично и практическо решаване на задачи и проблеми, свързани с проектирането, организацията и управлението на превозите при различните видове градски електротранспортни системи.

       Изучават се съвременните технологии за организация и управление на превозите с метрополитен, трамваен и тролейбусен транспорт, взаимодействието на електротранспорта с линейния автобусен и таксиметров транспорт, които се явяват част от единната градска транспортна система. Разглеждат се структурата и показателите на градския пътнически транспорт, проектирането на транспортната мрежа и маршрутната система, методите за проучване на транспортните потребности и организация на движението.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Светла Стоилова

 • Дискретно събитийни железопътни системи
  •    Запознава студентите с елементите на железопътните системи, техните свойства и характеристики.

      Застъпени са предимно проблемите, свързани с дискретните събития, които са основни събития в железопътните системи. Разгледани са класификацията, прогнозирането и оптимизиране на железопътните системи. Изучават се организацията на железопътните системи, тяхната декомпозиция и взаимосвързаност. Застъпени са последните изследвания в областта на представянето на железопътната мрежа и нейните компоненти чрез събитийни железопътни системи. Разглеждат се възможности за алгоритмизация на железопътните системи. Наред с дискретните събития се изучават и показатели, с помощта на които може да се препоръчат най – целесъобразни мероприятия за оценка на надеждността на железопътните системи. Като се познават параметрите на дискретно събитийни железопътни системи може да се избере и оптимално представяне на железопътната мрежа.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Дичев

 • Експлоатация и проектиране на транспортната инфраструктура
  •     Целта на изучаваната дисциплина е да обогати знанията на студентите в областта на приложение на методите за експлоатация, определяне и оптимизация на характерни параметри на транспортната инфраструктура.

       Дисциплината има за цел да запознае студентите с досегашното и перспективното развитие и експлоатация на транспортната инфраструктура, дава насоки за усъвършенстване на териториалната структура на транспорта, изследва специфични показатели и тяхното влияние върху транспортната инфраструктура. Разгледани са методите за проектиране на транспортната инфраструктура, принципите и тенденциите за реконструкцията и развитието й. Излагат се проблеми, свързани с транспорта в големите градове, както и тенденции за неговото развитие. Разглежда се технико – икономическата оценка на проектите, свързани с развитието на транспортната инфраструктура. Средства – SmartDraw, TurboCad, Train Dispatcher и др.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Дичев

 • Железопътна техника
  •   Дисциплината има за цел да даде на студентите достатъчно задълбочени и подходящо ориентирани към инженерната практика знания за подвижния железопътен състав, както и да ги запознае със особеностите на тези транспортни средства, със съвременните схемни решения и характерните конструктивни реализации.

       Курсът дава на студентите основни знания относно принципното устройство и функциониране на главните възли, агрегати и системи на подвижния железопътен състав. Проследяват се тенденциите и перспективите за развитие в света на електрическите и дизеловите локомотиви, пътнически и товарни вагони, трамваи и подвижен състав за метрополитени.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Дамянов

 • Изотермичен транспорт
  •     В дисциплината се дават достатъчно задълбочени и подходящо адаптирани знания в областта на изотермичния транспорт. Учебния материал позволява запознаването на студентите с въпросите на хладилния транспорт с конструктивните особености на същия монтиран в подвижния състав, автомобилния транспорт а също и с въпросите на въздействието на хладилния транспорт върху  експлоатацията на основните типове тягов подвижен състав.

       Отопление на влаковете Отопление на пътническите вагони. Видове отоплителни системи. Видове парни котли използвани за отопление на влаковете. Хладилно оборудване. Физически принципи на изкуственото охлаждане. Хладилни агенти и студоносители. Изотермичен подвижен състав. Изисквания. Класификация и характеристики на хладилните вагони. Топлотехническо пресмятане на изотермични вагони. Изотермични контейнери.. Бързо развалящи се продукти (БП). Класификация, състав и основни физични свойства на БП. Процеси протичащи в хранителните продукти при съхраняване и транспорт. Хладилна обработка на БП. Условия за съхраняване и транспортиране на  бързо развалящи се хранителни продукти.Пътнически вагони. Топло преминаване през ограждащата конструкция на вагона.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Дамянов

 • Интермодални превози
  •    Целта на дисциплината е след завършване на курса студентите трябва да могат самостоятелно теоретично и практически да решават задачи и проблеми, свързани с: разработване и внедряване на технологии, за методите и техническите средства за изграждане и функциониране на системи за интермодални превози.

     Дисциплината “Интермодални превози” дава на студентите теоретични и с практическа приложимост знания за: същността, особеностите и функционирането на системите за интермодални превози; на техническия комплекс и технологиите, които осигуряват тяхното функциониране; на подхода при нормирането на работата на системите и използването на техническия комплекс.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Дичев

 • Логистика и стратегии в транспорта
  • Целта на обучението е да даде на студентите необходимите знания и умения за самостоятелно теоретично и практическо решаване на задачи и проблеми, свързани с разработване, оценяване и внедряване на логистични вериги и стратегии при извършване на транспортни услуги за превоз на товари от транспортни фирми.

       Основни теми: Основни принципи и обекти на логистичното управление; Основни логистични операции и функции; Елементи и класификация на логистичните системи; Основни логистични технологии;  Информационно осигуряване на логистичното управление; Логистично управление при осигуряване на материалните ресурси; Логистично управление на производствените процеси и разпределението; Логистично управление на запасите и складирането; Транспортната фирма като обект на управление; Видове стратегии за развитие на транспортна фирма; Планиране на дейността на  транспортна фирма; Стратегически анализ и избор на стратегия; Изпълнение, оценка и коригиране на стратегическия план.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Дичев

 • Логистика и стратегии в транспорта
  • Целта на учебната дисциплина е получаване на необходимите знания и умения за самостоятелно теоретично и практическо решаване на задачи и проблеми, свързани с разработване, оценяване и внедряване на логистични вериги и стратегии при извършване на транспортни услуги за превоз на товари от транспортни фирми.

      Основни теми: Основни принципи и обекти на логистичното управление; Основни логистични операции и функции; Елементи и класификация на логистичните системи; Основни логистични технологии;  Информационно осигуряване на логистичното управление; Логистично управление при осигуряване на материалните ресурси; Логистично управление на производствените процеси и разпределението; Логистично управление на запасите и складирането; Транспортната фирма като обект на управление; Видове стратегии за развитие на транспортна фирма; Планиране на дейността на  транспортна фирма; Стратегически анализ и избор на стратегия; Изпълнение, оценка и коригиране на стратегическия план.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Дичев

 • Машини за изграждане и ремонт на транспортната инфраструктура
  •     Целта на обучението е студентите да получат необходимите знания за устройството, конструктивните особености и експлоатацията на специализираните машини за ремонт и да изградят у студентите познания и навици необходими за експлоатацията на тази техника.

       Дисциплината запознава студентите с въпроси свързани с устройството, конструктивните особености и експлоатацията на специализираните машини за ремонт и поддържани на железните и контактната мрежа на БДЖ, Метрополитена и Градския транспорт, а така също и на автомобилните пътища от Републиканската пътна мрежа. Тя се явява естествено продължение с цел разширяване  и задълбочаване на знанията придобити от специалните дисциплини изучавани в образователно-квалификационна степен Бакалавър. Предвидени за разглеждане са специфичните особености на работа и конструктивни решения на отделните типове машини и техните агрегати.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Олег Кръстев

 • Моделиране и оптимизация на транспортни процеси
  • Целта на обучението по дисциплината е запознава студентите със специализирани методи и средства за изследване, моделиране и оптимизиране на процесите в транспорта.

       Включени са специфични теми, свързани с анализ на състоянието и динамиката на транспортните процеси, с методите за оптимизиране на разпределението и пропускането на транспортните потоци, оптимизирането на оперативната дейност на транспортните подсистеми и на развитието на техническата структура на транспорта. Изучаването на тези въпроси е необходимо условие за професионалната инженерна подготовка, тъй като с това се получават знания и умения, необходими за решаването на сложни задачи на управлението на транспортните системи и за по-дълбокото осмисляне на въпросите на транспортната ефективност.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Дичев

 • Организация и управление на движението на железопътния транспорт
  •    Целта на обучението по “Организация и управление на движението на железопътния транспорт” е студентите да получат знания и умения за самостоятелно теоретично и практическо решаване на задачи и проблеми, свързани с разработване и внедряване на график за движението на вкаковете и организация на влаковото движение.

      Разгледани са: организацията на железопътните транспортни потоци; разработване и оптимизиране на плана за композиране на влаковете; разработване и оптимизиране на графика за движение на влаковете; методите за управление на движението на влаковете и особеностите при товарно и пътническо железопътно движение;техническото и технологично планиране на експлоатацията на железопътния транспорт.В курсовия проект се разработва план за композиране и график за движение на влаковете по железопътна линия.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Светла Стоилова

 • Палетизация, пакетизация и контейнеризация
  •   Дисциплината “Палетизация, пакетизация и контейнеризация” дава на студентите обширни теоретични и с практическа приложимост знания за: същността, особеностите и функционирането на палетната, пакетната,  и контейнерната транспортно-манипулационни системи; на техническия комплекс и технологиите, които осигуряват тяхното функциониране; на параметрите и методите за изпитване на палетите, пакетоформиращите средства и контейнерите; на подхода при нормирането на работата на системите и използването на техническия комплекс, както и за особеностите на взаимодействие между транспортно-манипулационните системи с уедрени товарни единици.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Дичев

 • Проектиране на гари и възли
  •    Целта на обучението е студентите да получат знания за прилагането на възможните инженерни и технологични подходи за дейността на различните типове гари и възли.

      Основни теми: Понятия за състава и технологията на основните видове гари като пътнически, разпределителни, товарни и метро, Методи за изчисляване и оценка на броя на коловозите в приемния, разпределителния, отправния, товарния, пристанищния парк, Методи за пресмятане на вагонозадържателите и височината на гърбицата, Методи за определяне на оптималния брой, разположение и техническа съоръженост на гарите, Устройство и схеми на железопътни възли, Методи за определяне на оптималния брой на гарите в железопътните възли.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Дичев

 • Симулационно изследване на железопътни системи
  •     Запознава студентите с елементите на симулационното изследване на железопътните системи.

      Включени са предимно проблемите, свързани с методите за симулации на реалните железопътни технологични операции. Разгледани са оформянето, представянето и декомпозицията на симулационните модели. Изучават се алгоритмите за създаване на симулация.. Застъпени са елементите, необходими за представяне на симулациите с подходящо програмно осигуряване. Разглеждат се възможности за симулации на различните технологични и технически операции в железниците.

      Наред със симулациите се изучават и показатели, с помощта на които може да се препоръчат най – целесъобразни модели на железопътните системи.. Като се познават симулационните модели може да се избере и оптимална технология и организация на железопътния транспорт.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Дичев

 • Системи за управление на локомотива
  •   Учебната дисциплина има за задача на основата на изучените вече фундаментални общо инженерни и специални дисциплини да запознае студентите с конструктивните особености на системите за управление в тяговия релсов подвижния състав и тяхното практическо приложение. Придобитите знания по тази дисциплина спомагат за бързо диагностициране на многобройните откази в този тип системи. След успешно положен изпит и практика студентите могат да придобият правоспособност “Локомотивен машинист”.

      Дисциплина запознава студентите с конструктивните особености на системите за управление в подвижния железопътен състав. Разглеждат се типичните за железопътния транспорт електрически апарати и машини.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кирил Велков

   доц. д-р инж. Олег Кръстев

 • Специален релсов транспорт
  • Целта на дисциплината е студентите да изучат основните въпроси свързани с устройството и конструктивните особености на високоскоростния и неконвенционален релсов транспорт.

       Разглеждат се специфичните особености на работа и конструктивни решения и агрегати на отделните типове състави: високоскоростните релсови състави, системи за магнитна левитация и задвижване с линейни двигатели, релсови състави за движение по големи наклони – фуникульори и зъбчати железници, неконвенционални състави за наземен градски транспорт – висящи и стоящи железници, контактната мрежа при високоскоростно движение, особености на спирачната система на високоскоростните релсови състави, европейските директиви и технически спецификации за оперативна съвместимост за високоскоростното движение.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Олег Кръстев

 • Теория на управлението в транспорта
  •    Целта на обучението по “Теория на управлението” е студентите да получат знания по методологични, теоретични и практически проблеми на управлението на транспортни системи и процеси. Изучаването на тази дисциплина ще обогати знанията на студентите в областта на приложение на методите на теорията на управлението в реалните транспортни обекти.

      Разгледани са обектите и задачите на управление, методите на системния анализ, методите на прогнозиране и връзките им със задачите на управлението, методите за управление на запасите, линейно и динамично програмиране, теорията на полезността, методите за избор на решение в условията на определеност, неопределеност и риск, чието познаване е от съществено значение за специфичните задачи на управлението на сложните технологични структури и системи в транспорта.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Светла Стоилова

 • Техническа експлоатация на Железопътната техника
  •     В дисциплината се дават достатъчно задълбочени и подходящо адаптирани знания в областта на поддържането, експлоатацията и ремонта на тяговия подвижен състав, градския транспорт и вагонното стопанство. Учебния материал позволява запознаването на студентите с въпросите на надеждността във връзка с конструктивните особености на подвижния състав, а също и с въпросите на взаимодействието при експлоатацията на основните типове тягов подвижен състав.

      Компановка на тяговият подвижен състав.Класификация и общи конструктивни характеристики на дизеловите и електрически локомотиви. Технико-икономически параметри на локомотивите и градския релсов транспорт. Организация на експлоатацията . Организационна структура на Локомотивното  и Вагонно стопанство . Функции на дирекции ЛС и ВС. Организация на ремонта на. Системи за ремонт на, фактори влияещи на системите за ремонт. Видове ремонти – класификация. Надеждност оценка надеждността на ТПС.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Дамянов

 • Техническа експлоатация на локомотива
  •    Учебната дисциплина има за задача да запознае студентите със структурата и с основните принципи на планирането на работата организацията и управлението на поделенията на железопътните превозвачи, а така също и правилниците за движение на влаковете. След успешно положен изпит и практика студентите могат да придобият правоспособност “Локомотивен машинист”.

       Студентите ще се запознаят и с изискванията заложени в нормативните документи регламентиращи техническата експлоатация на локомотивите и влаковете, като цяло. Разгледани са въпросите на експлоатационната и ремонтна дейност на локомотивните депа.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кирил Велков

 • Технологии и системи за управление на влаковете
  •    Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат основните теоретични моменти при управление движението на влаковете, особеностите конструктивни и теоретични на спирачните системи, както и технологиите за прилагането им.

       В тази учебна дисциплина се разглеждат основните методи за определяне на съпротивлението на влаковите състави, за изчисляване на масата на влаковете, както и определяне на зависимостта на скоростта на движение от изминатия път. Също така се разглеждат и методите за изчисляване на спирачните пътища на влаковете, както и методите за управлението им.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кирил Велков

 • Технологии на превозите в градския електротранспорт
  •    Дис­циплината има за цел да даде необходимите знания и умения за самостоятелно теоретично и практическо решаване на задачи и проблеми, свързани с проектирането, организацията и управлението на превозите при различните видове градски електротранспортни системи.

      Изучават се съвременните технологии за организация и управление на превозите с метрополитен, трамваен и тролейбусен транспорт, взаимодействието на електротранспорта с линейния автобусен и таксиметров транспорт, които се явяват част от единната градска транспортна система. Разглеждат се структурата и показателите на градския пътнически транспорт, проектирането на транспортната мрежа и маршрутната система, методите за проучване на транспортните потребности и организация на движението.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Светла Стоилова

 • Технологии на товарно-разтоварните процеси
  •     Дисциплината  "Технологии на товарно-разтоварните процеси” дава задълбочени теоретични и с практическа приложимост знания за: същността, особеностите и изграждането на съвременните и перспективни транспортно-манипулационни системи и на технологиите, които осигуряват тяхното функциониране; товарно-разтоварните машини и технически средства за осъществяване на механизирани и автоматизирани манипулационни процеси и технологии; за натоварване  и укрепване на товарни единици в транспортни средства.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Дичев

 • Технология и организация на железопътния транспорт
  •      Целта на обучението е да даде на студентите необходимите знания и умения за теоретично и практическо решаване на задачи и проблеми, свързани с управлението на железопътния транспорт; разработване и внедряване на технологии за организация на влаковото движение.

       Разглеждат се основните принципи на организация на железопътните транспортни потоци; основните показатели за планиране и организация на жп транспорт; прогнозиране на търсенето на жп превози; методите за управление на  движението на влаковете; методите за разработване на организация на пътническите и товарните превози; основните принципи на разработване на графика за движение на влаковете; определяне на влаковия капацитет; основите на Европейското законодателство в областта на железопътния транспорт; организация на градските релсови превози.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Светла Стоилова

 • Товарно-разтоварни процеси в транспрта
  •     Получаване на необходимите знания и умения за самостоятелно теоретично и практическо решаване на задачи и проблеми, свързани с разработване и внедряване на товарно-разтоварни и складови процеси и манипулационни технологии, както и запознаване с техническите средства, необходими за тяхното реализиране.

       Дисциплината "Товарно-разтоварни процеси в транспорта” дава задълбочени теоретични и с практическа приложимост знания за: същността, особеностите и изграждането на съвременните и перспективни транспортно-манипулационни системи и на технологиите, които осигуряват тяхното функциониране; товарно-разтоварните машини и техническите средства за осъществяване на механизирани и автоматизирани манипулационни процеси и технологии; за натоварване  и укрепване на товарни единици в транспортни средства.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Дичев

 • Транспортна инфраструктура
  •    Целта на обучението е студентите да получат знания за прилагането на възможните инженерни и технологични подходи за осъществяване на транспортна дейност.

      Основни теми: Понятия за състава на основните видове транспортна инфраструктура като железопътни линии, пътища, пристанища, летища, градски релсов транспорт – метрополитен и трамваен, Методи за изчисляване и оценка на инфраструктурни елементи и обекти като релси, стрелки, пътни настилки, кръстовища, Понятие за пропускателна способност на пътища и железопътни линии, Техническо – икономическа оценка на транспортните проекти, Перспективи за железопътния и автомобилния транспорт. Средства – SmartDraw, TurboCad, Train Dispatcher и др.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Дичев

 • Транспортна логистика и спедиция
  •    Целта на учебната дисциплина е да даде на студентите необходимите знания и умения за самостоятелно, теоретично и практическо решаване на задачи и проблеми, свързани с проектирането, организацията и управлението на логистични системи, както и познания в областта на търговските, договорните, правните и застрахователни отношения в транспортно-спедиторската дейност.

      Разгледани са основните принципи на транспортната логистика; методите на планиране, организиране и управление на веригата от доставки; разработване на логистични стратегии и технологии; формите на организация на транспортно-спедиторска фирма; начините на формиране на условията за доставка; методите на разработване на логистични технологии в пътническия транспорт; организацията и особеностите на на спедиторскита дейност, начините на  прилагане на стандартите за оценка на качеството на транспортно-спедиторската дейност.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Светла Стоилова

 • Търговска експлоатация на транспорта
  •    Целта на обучението по “Търговска експлоатация на транспорта “ е студентите да получат знания и умения за определяне на условията за превоз на товари и пътници, сключване на превозни договори, организиране на товарно-разтоварни и претоварни операции, уреждане на платежните отоношения, свързани с превозите между транспортните предприятия и техните клиенти, организиране на автобусни линии, експлоатация на складови стопанства, транспортно-спедиционна дейност и др.

       Разгледани са начините за организиране на търговската експлоатация при пътническите и товарни превози по различните видове транспорт, начините на обслужване на промишлените предприятия, уставите и другите нормативни документи, определящи взаимоотношенията с клиентите при вътрешни превози и конвенциите, регламентиращи международните превози. Изяснява се тарифната политика, видовете тарифи и документите за превоз на товари и пътници.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Светла Стоилова

 • Търговски и спедиционни отношения в транспорта
  •     Целта на обучението по “Търговски и спедиционни отношения в транспорта “ е студентите да получат знания и умения за определяне на условията за превоз на товари и пътници, сключване на превозни договори, организиране на товарно-разтоварни и претоварни операции, уреждане на платежните отоношения, свързани с превозите между транспортните предприятия и техните клиенти, организиране на автобусни линии, експлоатация на складови стопанства, транспортно-спедиционна дейност и др.

       Разгледани са начините за организиране на търговската експлоатация при пътническите и товарни превози по различните видове транспорт, начините на обслужване на промишлените предприятия, уставите и другите нормативни документи, определящи взаимоотношенията с клиентите при вътрешни превози и конвенциите, регламентиращи международните превози. Изяснява се тарифната политика, видовете тарифи и документите за превоз на товари и пътници.

   Лектори:

   доц. д.т.н. Светла Стоилова

 • Тягов релсов състав
  • Дисциплината има за цел да даде на студентите достатъчно задълбочени и подходящо ориентирани към инженерната практика знания за устройството и принципите на функциониране на тяговия релсов състав. Да ги запознае със специфичните особености на тези железопътни возила, със съвременните схемни решения и характерни конструктивни реализации на техни възли, агрегати и системи и перспективите за тяхното развитие.

       В дисциплината се разглеждат експлоатирани у нас масови серии локомотиви от парка на различните железопътни превозвачи, трамваи и метрополитенов подвижен състав, с оглед по-бързото адаптиране на бакалавър-инженерите при постъпване на работа в което и да е държавно или частно производствено, ремонтно или експлоатационно предприятие на магистралния, градския или промишления железопътен транспорт. Проследяват се тенденциите и перспективите за развитие на световното локомотивостроене, високоскоростните влакови състави и неконвенционалния релсов транспорт. По дисциплината се разработва курсов проект в осми семестър. Получените знания ще бъдат много полезни и за тези бакалаври, които желаят чрез факултативна подготовка да придобият и професионалната правоспособност “Локомотивен машинист”.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Олег Кръстев

 • Тягово и спирачно осигуряване на влаковете
  •    Студентите да изучат основните теоретични моменти при управление движението на влаковете, особеностите конструктивни и теоретични на спирачните системи, както и технологиите за прилагането им.

       Разглеждат се основните методи за определяне съпротивлението на влаковите състави, масата на влаковете, изчисляване и построяване на зависимостта на скоростта на движение от изминатия път, методи за изчисляване на спирачните пътища на влаковете, както и начини за управлението им. Ползвайки придобитите знания от фундаменталните и общоинженерните дисциплини, студентите усвояват общотеоретични и специфични методи и методики за целесъобразен избор на технологиите и системите за управление на влаковете.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Кирил Велков