Катедра "Механика"

     Катедра „МЕХАНИКА“ е наследница на първата катедра по Техническа механика датираща от месец юни 1941 година при създаването на първото Висше техническо училище в гр.София.

   Катедрата развива интензивна научно-изследователска и развойна дейност в различни направления.
   Преподавателите от катедра „Механика“ активно участват в национални и международни научни форуми със свои научни разработки.
   Обучение в катедрата получават студенти от различни специалности на ФТ,ЕМФ, МТФ, МФ, ФаГИОПМ, ФаИО, ФФОЕ, ФПМИ, ФА, ЕФ.

График за провеждане на опреснителен курс по Механика I (Статика и Кинематика) 

Изпит при доц. П. Синапов: ...04.2020 г. от ....часа в зала ....

Изпит при доц. К. Неделчев: ....04.2020 г. от .... часа в зала ....

Зимна поправителна сесия 2019/2020

Интернет страница:

Академичен състав

проф. дн инж. Иван Кралов
тел.:02 965-21 56
каб.:1425
E-mail: kralov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Красимир Неделчев
тел.:02 965-2040
каб.:1422
E-mail: krasined@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Петко Синапов
каб.:1416
E-mail: p_sinapov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Тодор Желязов
тел.:02 965-2294
каб.:1426
E-mail: todor.zhelyazov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Юлиян Генов
тел.:02 965-2234
каб.:1419
E-mail: j_genov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Тихомир Цаков
тел.:02 965-2156
каб.:1418
E-mail: t.tzakov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Христина Тренчева
каб.:1421
E-mail: hgeorgieva@tu-sofia.bg
ас. д-р инж. Иво Ангелов
тел.:02 965-2234
каб.:1419
ас. д-р инж. Росен Русанов
каб.:1421
E-mail: rusanov@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

бак. инж. Севелина Симова
тел.:02 965-2053
каб.:1429
E-mail:s.simova@tu-sofia.bg
бак. инж. Валери Трифонов
тел.:02 965-21 58
каб.:1411
E-mail:v_trifonov@tu-sofia.bg

 • Вибро и шумо диагностика на транспортна техника
  •     Целта на обучението по дисциплината е да даде на студентите знания за основните понятия, принципи и методи за вибрационна и акустична диагностика в транспортната техника. Въз основа на тези знания студентите ще могат да решават проблеми по вибро и шумозащита и изолация на транспортните средства и потоци.

       Дисциплината включва основни раздели от механичните трептения, техническата акустика и измервателна техника. В нея се изучават основните понятия, принципи и методи за възникване, разпространение и измерване на вибрациите и шума. Анализират се основните им източници в транспортните средства и методите и средствата за тяхното измерване и контрол. Изучават се основните методи за вибро и шумозащита и изолация.

   Лектори:

   проф. дн инж. Иван Кралов

 • Избрани глави от динамиката
  •     Целта на обучението по дисциплината е да даде на студентите знания за основните понятия, аналитична механика, трептения на системи с разпределени параметри, нелинейни трептения и удар. Въз основа на тези знания студентите ще могат да решават проблеми по анализ и синтез на вибрационни системи с разпределени параметри, нелинейни сиетеми и системи подложени на ударни натовартвания, както и на транспортните средства.

       Дисциплината включва основните елементи на аналитичната механика, трептения на системи с разпределени параметри, нелинейни системи и системи подложени на удар. В нея се изучават основните понятия, принципи и методи за възникване, разпространение и измерване на трептенията. Изучават се основните методи за линеаризация на нелинейни системи и въпроси свързани с деформациите и напреженията, които възникват при удар.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Борис Белниколовски

 • Компютърeн динамичен анализ и синтез на транспортна техника
  • Целта на обучението по дисциплината „Компютърeн динамичен анализ и синтез на транспортна техника”, е да даде на студентите знания, с които да могат да изграждат, симулират и оптимизират динамични модели на транспортни средства. Те ще получат и основни познания за работа с утвърдени в тази област софтуерни продукти.

       Основни теми: Изграждане на динамични модели на окачването на транспортната техника; Представяне в пространство на състоянията и в честотна област, елементи на честотния анализ. Изграждане на комплексни модели с използване на подходите на мултибоди динамиката; Моделиране на кинематичнато въздействие от пътната настилка и релсовия път, статистически характеристики; Критерии за комфорт и устойчивост на транспортната техника – противоречивост на изискванията към синтеза на окачването. Подходи за оптимален многокритериален синтез. Динамични модели на ДВГ и електродвигатели. Динамични модели на трансмисията. Изграждане на комплексен модел двигател-трансмисия-колело.

   Лектори:

   доц. д-р Константин Арнаудов

   доц. д-р инж. Юлиян Генов

 • Компютърно моделиране на динамиката на наземни транспортни средства
  •    Целта на учебната дисциплина е студентите да получат необходимия базис в областта на компютърното моделиране на динамиката на транспортните средства, който да им позволи да решават конкретни задачи от инженерната практика.

       Дисциплината дава на студентите основни познания за подходите при компютърното моделиране на динамични системи с насоченост за приложение в транспортните средства. Това предполага анализ на сложни системи, представляващи съчетание на двигател, трансмисия, окачване, корпус на транспортното средство, взаимодействие с пътя и със системите за регулация и управление. Анализът се извършва във времевата и в честотната области.

   Лектори:

   доц. д-р Константин Арнаудов

 • Механика (на френски език)
  •     Целта на учебния курс е запознаването на студентите с основни понятия и принципи на векторната механика, както и кратко въведение в аналитичната механика.

       Предвижда се студентите да бъдат запознати с математическия и физически апарат, позволяващ изучаването на движението и равновесието  на материална точка, на система от материални точки и тела с помощта на векторни и аналитични уравнения, базирани на методите на класическата механика.

       Като цяло, тя дава възможност на студентите да участват пълноценно в изследването, конструирането, проектирането и производството на машините и съоръженията, включително и в електротехниката.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Тодор Желязов

 • Механика 1
  •    Преподават се основните аксиоми и закони на класическата механика. Извеждат се и необходимите за процесите на решаване теореми и свойства в Статиката и Кинематиката. Студентите се запознават с начините и методите за решаване на задачи от тези раздели.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Петко Синапов

   доц. д-р инж. Красимир Неделчев

   доц. д-р инж. Стефан Читаков

   проф. дн инж. Иван Кралов

 • Механика 2
  •    Дисциплината има за цел да даде на студентите необходимите научни знания, явяващи се фундамент, върху който се изграждат редица други общотехнически и специални дисциплини. Наред с това, Механика ІІ съдейства за изграждане на инженерен подход и навици за решаване на разнообразни технически задачи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Петко Синапов

   доц. д-р инж. Красимир Неделчев

   проф. дн инж. Иван Кралов

 • Механика на разрушението
  •     Целта на обучението по дисциплината е да запознае студентите с основните принципи, залегнали в теоретичния апарат на механиката на разрушението. Mеханиката на разрушението предлага рационален подход за оценка на възможността за развитие и разпространениена пукнатини, както и за оценка на остатъчния ресурс на конструкция или конструктивен елемент, след известен период на експлоатация. В този аспект тя се явава важна част от познанията, с които трябва да разполага всеки инженер, когато е проектира нови конструкции или когато е изправен пред необходимостта да ремонтира повредени конструкции/конструктивни елементи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Тодор Желязов

 • Механични трептения
  •     Целта на обучението по дисциплината е да даде на студентите знания за основните понятия, принципи и методи за възникване, разпространение и оценка на вибрациите, както и за начините за намаляване на вредното им влияние. Въз основа на тези знания студентите ще могат да решават различни задачи от практиката или да продължат и задълбочат проучванията си в по-специални раздели на тази наука.

   Лектори:

   проф. дн инж. Иван Кралов

 • Техническа акустика (на немски език)
  •     Целта на обучението по дисциплината е да даде на студентите знания за основните понятия, принципи и методи за възникване, разпространение и измерване на шума, както и за снижаване на вредното му влияние върху хората. Въз основа на тези знания студентите ще могат да решават проблеми по шумозащита и шумоизолация на транспортните средства и потоци.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Стефан Банов

 • Техническа акустика в транспорта
  •    Целта на обучението по дисциплината е да даде на студентите знания за основните понятия, принципи и методи за възникване, разпространение и измерване на шума, както и за снижаване на вредното му влияние върху хората. Въз основа на тези знания студентите ще могат да решават проблеми по шумозащита и шумоизолация на транспортните средства и потоци.

      Дисциплината включва основните елементи на техническата акустика. В нея се изучават основните понятия, принципи и методи за възникване, разпространение и измерване на шума. Анализират се основните източници на шум в транспортните средства и влиянието им върху хората. Изучават се основните методи за шумозащита и шумоизолация.

   Лектори:

   проф. дн инж. Иван Кралов

 • Техническа механика
  • Целта на обучението по дисциплината "Техническа механика" е след завършване на обучението, студентите да могат да прилагат в инженерната практика основните закони и методи на статиката, кинeматиката и динамиката. Дисциплината изгражда в студентите нов начин на мислене, а също създава инженерен подход при изчисляването на различни уреди, апарати и машини. Тя се явява и теоретична основа на много от специалните дисциплини.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Стефан Читаков

 • Техническа механика 1 (на немски език)
  •    Знанията и уменията, придобити при изучаването на дисциплината, са база  за по-нататъшното изучаване на други общоинженерни и специални учебни дисциплини. Освен това, тези знания са директно приложими в практиката, за якостно-деформационно пресмятане на детайли и конструкции. Наред с това, механиката съдейства за изграждане на инженерен подход и навици за решаване на разнообразни технически задачи.Целта е студентите да изучат и да могат да прилагат на практика основните аксиоми, закони и методи на статиката.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Петко Синапов

 • Техническа механика 2 (на немски език)
  •     Знанията и уменията, придобити при изучаването на “Техническа механика II”, са база за по-нататъшното изучаване на други общоинженерни и специални учебни дисциплини. Освен това, тези знания са директно приложими в практиката, за якостно-деформационно пресмятане на детайли и конструкции. Наред с това, механиката съдейства за изграждане на инженерен подход и навици за решаване на разнообразни технически задачи. Изучаването на дисциплината ще даде на студентите основни знания за понятия и методи, необходими за определяне на вътрешни усилия и деформации в натоварени механични системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Петко Синапов

 • Трептения и измервания в транспортната техника
  •     Целта на обучението по "Трептения и измервания в транспортната техника" е студентите да изучат и да прилагат на практика методите и средствата за измерване на не електрически величини, както и измерване и анализ на трептенията в транспортната техника. Да им формира инженерен подход при диагностика на вибрациите. След завършване на курса на обучението по дисциплината, студентът ще познава основните понятия, по измерване и трептения, ще могат да определят основните характеристики на трептящи системи. Те ще им позволят бързо и компетентно да решават въпросите, свързани с вибрациите и реализирането на инженерния експеримент при провеждането на изпитване, както на възли и механизми автомобилната техника, така и на автомобилната техника като цялост.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Полихронов

   доц. д-р инж. Красимир Неделчев

 • Шум в транспортната техника
  •     Целта на обучението по дисциплината е да даде на студентите знания за основните понятия, принципи и методи за възникване, разпространение и измерване на шума, както и за снижаване на вредното му влияние върху хората. Въз основа на тези знания студентите ще могат да решават проблеми по шумозащита и шумоизолация на транспортните средства и потоци.

   Лектори:

   проф. дн инж. Иван Кралов

 • Шум и вибрации в авиационната техника
  •    

       Целта на обучението по дисциплината е да даде на студентите знания за основните понятия, принципи и методи за възникване, разпространение и измерване на вибрациите и шума, както и за снижаване на вредното му влияние му върху хората. Въз основа на тези знания студентите ще могат да решават проблеми по вибро- и шумозащита и изолация на машини и процеси.

       Дисциплината включва основните елементи на вибрациите, техническата акустика и средствата за контрол на тези величини. В нея се изучават основните понятия, принципи и методи за възникване, разпространение и измерване на вибрациите и шума. Анализират се основните източници на вибрации и шум в машините и технологичните процеси и влиянието им върху хората. Изучават се основните норми и методи за вибро и шумозащита и изолация. 

   Лектори:

   проф. дн инж. Иван Кралов

 • Шумово замърсяване - вибрации, инфра и ултразвук
  •     Целта на обучението по дисциплината е да даде на студентите знания за основните понятия, принципи и методи за възникване, разпространение и измерване на вибрациите и шума, както и за снижаване на вредното му влияние му върху хората. Въз основа на тези знания студентите ще могат да решават проблеми по вибро- и шумозащита и изолация на машини и процеси.

       Анализират се основните източници на вибрации и шум в машините и технологичните процеси и влиянието им върху хората. Изучават се типични решения и приложения, както и основните норми и методи за вибро и шумозащита и изолация.

   Лектори:

   проф. дн инж. Иван Кралов