faculties_present_img

Специалност "Транспортна техника и технология"

За специалността

Специалността „Транспортна техника и технологии“ на Факултета по транспорт към Техническия университет – София подготвя машинни инженери със задълбочени познания в областта на автомобилния и железопътния транспорт. По време на курса студентите получават общоинженерна теоретична и практическа подготовка и изучават дисциплини в областта на машиностроенето, автомобилната и железопътна техника, поддръжката и ремонта на транспортни средства, управление на транспорта.

Нашите възпитаници намират реализация държавни и частни предприятия и институти в областта на машиностроенето, автомобилния и железопътния транспорт, науката и организацията на транспорта в България и чужбина.

Професионалното направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“ в Техническия университет – София, към което спада специалността, е с най-високата оценка според рейтинговата система на висшите училища в България на Министерство на образованието и науката на Република България.

Магистърската програма по специалност „Транспортна техника и технологии“ е с продължителност една година и половина, разделена в три семестъра. Специалността има за цел да доразвие и обогати познанията, придобити в образователно-квалификационната степен „бакалавър“.

По време на своето обучение студентите в магистърската програма придобиват значителни теоретични и практични познания свързани със съвременните методи за проектиране, конструиране, производство и техническо обслужване на съвременната транспортна техника.

Защо да избера тази специалност?

Магистърската програма по специалност „Транспортна техника и технологии“ има за цел подготовката на високо квалифицирани инженери, имащи необходимите теоретични и практически познания за решаването на широк кръг инженерни задачи и развиване на научно-изследователска дейност. Богатата материална база, налична в катедрата и висококвалифицираните преподаватели дават възможност на студентите желаещи да продължат развитието си в научно-изследователска и академична работа по съответните докторски програми.

Наличието на аудио-визуална техника и множество макети в лекционните зали позволява провеждане на лекционният курс на съвременно високо ниво.

Лабораторните упражнения, свързани с обучението на студентите се провеждат в учебни зали и изпитателни лаборатории, оборудвани със съвременна експериментална апаратура.

По време на своето обучение студентите ще използват компютърна лаборатория, снабдена със значително количество лицензирани софтуерни продукти, използвани в инженерната практика.

Какви са изискванията за прием?

Наредбата за прием на студенти в Технически университет – София. Технологията за приемане съответства на обявената, а специфичните изисквания се обявяват заедно с общите условия.

Актуална информация за приема можете да получите на сайта на Техническия университет – София: http://priem.tu-sofia.bg/university/174

Какво ще уча?

Обучението по специалността "Транспортна техника и технологии" в образователно-квалификационната степен "магистър" осигурява задълбочена фундаментална и специализирана подготовка в областта на транспорта и транспортното машиностроене, както и значително повишава знанията на студентите в областта на проектирането, експлоатацията, поддръжката и ремонта на транспортната техника. Подготовката по специалността включва дисциплините, ключови за инженерната практика като: конструкционна якост, автоматични трансмисии в автомобилната техника, моделиране и изпитване на транспортна техника, окачване и комфорт в автомобилната техника, системи за управление процесите в двигателите с вътрешно горене и др. Част от задължително избираемите дисциплини формират шест магистърски програми: двигатели с вътрешно горене и автомобилна техника, компютърно моделиране на транспортната техника, технологии за поддържане и ремонт на автомобилната техника, агротехника и механизирани агротехнологии, градски релсов транспорт и железопътна техника.

Възможности за студентска мобилност

Правилникът на Технически Университет - София регламентира и позволява необходимите академични свободи и мобилности на студентите. Осигурени са права за избор на специалности и специализации, на форми за обучение и реализация.

Студентите могат да записват втора специалност или специализация, при определени условия, да се прехвърлят в други специалности или в други университети, да презаписват, прекъсват и възстановяват студентски права, да приравняват подготовката си по програми от други университети и т.н.

Осигурените студентски права и мобилност на студентите позволяват в известни граници да се преструктурират потоците обучаеми според изискванията и търсенето на пазара, да се получава допълнителна подготовка и квалификация.

Студенти с висок успех и добро владеене на чужд език могат да използват програма „Еразъм” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети.

Моята реализация

Инженерите, завършили магистърска програма по специалността "Транспортна техника и технологии" намират реализация във фирми, занимаващи се с проектиране, производство, експлоатация, поддръжка и ремонт на транспортна техника. Възможност за реализация се предлага и в предприятия от автомобилната промишленост (заводи за производство и рециклиране на леки и товарни автомобили, автобуси, електро и мотокари, трактори, селскостопански транспортни машини, както и на електромобили). Магистър-инженерът може да намери и реализация в транспортните фирми и предприятия като конструктор и изследовател в проекто-конструкторски и научно-изследователски лаборатории, както и в управленческите структури и служби на фирми и ведомства.

Студентите от специалност "Транспортна техника и технологии", които са завършили степен "магистър" могат да продължат обучението си в степен "доктор", със възможност за обучение под двойно научно ръководство съвместно с водещи европейски университети и лаборатории.

Код по ЕСТНК: MТМТ
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър-инженер


Професионално направление:

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Форма на обучение:

Редовно - 1,5 годинаОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-TF-ttt-mag.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Мира Момчилова
Email: mimomchilova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

маг. инж. Десислава Петрова
Email: d_petrova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

Деканска канцелария:

маг. инж. Елена Павлова
Email: esp2002@tu-sofia.bg
Кабинет: 9310
Тел.:02 965-2342