faculties_present_img

Специалност "Технология и управление на транспорта"

За специалността

Специалността е сред най-търсените в областта на транспортната дейност, тъй като се изучават теоретичните основи на организацията и управлението на транспортните процеси, методите за прогнозиране на транспортните потоци, организацията и управлението на товаро-разтоварните дейности (ТРД), техническите средства за ТРД, основните принципи за интермодални превози, комбинирани превози и др.
 

Защо да избера тази специалност?

Основна цел на специалността е да изгради фундамента на общоинженерното образование в областта на транспорта, да обучава специалисти с висше образование за нуждите на автомобилния и железопътния транспорт, за техническата експлоатация и поддържане на техническите средства, за осъществяване на комбинирани и интермодални превози, за внедряване на водещи методи за организация и управление на транспортната, за решаване на сложни логистични проблеми, за изследване и прогнозиране на транспортните потоци, за изграждане на система от терминали и тяхното оборудване и т.н.
 

Какви са изискванията за прием?

Кандидатстването и постъпването в специалността се регламентира от Наредбата за приемане на студенти в Технически университет София. Предвиден е конкурс по математика и/или физика.

Какво ще уча?

Обучението по специалността ТУТ се характеризира с получаване на широка фундаментална подготовка, включваща изучаване на математика, физика, химия, материалознание, информатика, механика и др. Предвидено е изучаване на редица общо инженерни дисциплини като топлотехника, теория на управлението, машинни елементи, транспортна техника, двигатели с вътрешно горене, транспортни системи, транспортна инфраструктура, техника и технологии на товаро-разтоварните процеси, комуникационна и осигурителна техника, организация и управление на движението и т.н. Дава се възможност за получаване на по-задълбочени знания в областта на автомобилния и железопътния транспорт. За повишаване на практическите умения е предвидено получаване на правоспособност водач на МПС и ръководител движение в областта на железопътния транспорт.

Възможности за студентска мобилност

Предлагат се възможности за обмен на студенти по програмата Еразъм++ и факултети в страни в Европейския съюз и извън него, които работят в същата област.

Моята реализация

Завършилите специалността ТУТ могат успешно да се реализират структурите на държавната администрация, всички държавни и частни предприятия, занимаващи се с наземен транспорт, логистични центрове, спедиторски фирми, в звената за научно-изследователска и производствено-внедрителска дейност, висши училища и др.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Инженер по транспорта


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-TF-tut-bak-new.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Мира Момчилова
Email: mimomchilova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

маг. инж. Десислава Петрова
Email: d_petrova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

Деканска канцелария:

маг. инж. Елена Павлова
Email: esp2002@tu-sofia.bg
Кабинет: 9310
Тел.:02 965-2342