faculties_present_img

Специалност "Транспортна техника и технологии"

За специалността

Специалността „Транспортна техника и технологии“ на Факултета по транспорт към Техническия университет – София подготвя машинни инженери със задълбочени познания в областта на автомобилния и железопътния транспорт. По време на курса студентите получават общоинженерна теоретична и практическа подготовка и изучават дисциплини в областта на машиностроенето, автомобилната и железопътна техника, поддръжката и ремонта на транспортни средства, управление на транспорта.

Нашите възпитаници намират реализация държавни и частни предприятия и институти в областта на машиностроенето, автомобилния и железопътния транспорт, науката и организацията на транспорта в България и чужбина.

Професионалното направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“ в Техническия университет – София, към което спада специалността, е с най-високата оценка според рейтинговата система на висшите училища в България на Министерство на образованието и науката на Република България.

 

Защо да избера тази специалност?

Завършилите специалността са сред най-търсените машинни инженери, тъй като получените знания и умения им позволяват да намерят реализация в държавни и частни предприятия и институти в областта на производството, ремонта и сервизното обслужване на транспортната техника; автомобилния и железопътния транспорт; енергетиката; механизацията на селското стопанство; строителното и минното дело; образованието и др., както и във фирми, занимаващи се с организацията, управлението и експлоатацията на транспортната техника.

Какви са изискванията за прием?

Кандидатстването и постъпването в специалността се регламентира от Наредбата за прием на студенти в Технически университет – София. Технологията за приемане съответства на обявената, а специфичните изисквания се обявяват заедно с общите условия.

Актуална информация за приема можете да получите на сайта на Техническия университет – София: http://priem.tu-sofia.bg/university/174

Какво ще уча?

През първите четири семестъра на обучението си студентите получават много добра фундаментална и общоинженерна подготовка, необходима за класическия машинен инженер – математика, физика, материалознание, механика, съпротивление на материалите, метод на крайните елементи, машинни елементи, топлотехника, хидро- и газодинамика, както и в областта на електротехниката, електрониката, информатиката, технологията на машиностроенето.

През следващите семестри студентите изучават множество специални дисциплини, чрез които получават знания и умения в областта на транспортната техника и технологии:

  • теория, конструкция и проектиране на обектите на транспортната техника: двигатели с вътрешно горене, автомобилна техника (автомобили, автобуси, кари, трактори, мотоциклети и др.); железопътна техника (локомотиви, пътнически и товарни вагони, трамваи, метрополитенов подвижен състав и др.);

  • динамика, якост и надеждност на транспортната техника;

  • технологии за производство, поддържане, ремонт, изпитване и диагностика на транспортната техника;

  • технологии за организация на експлоатацията на транспортните средства и на автомобилния и железопътния транспорт, както и взаимодействието с другите видове транспорт.

Възможности за студентска мобилност

Възможностите за студентска мобилност, предоставени по програма „Еразъм“ и двустранните договори между Факултета по транспорт и съответните организации, позволяват на студентите да посещават по време на следването си редица университети и предприятия в Германия, Франция, Италия, Словакия, Чехия, Полша, Ръмъния, Турция и др.

Обменните програми с минимална продължителност 3 месеца и  цел обучение, практика или подготовка на дипломна работа предоставят възможност за разширяване на възможностите за продължаване на образованието и професионална реализация в България и чужбина.

Моята реализация

Дипломата за висше образование от специалността „Транспортна техника и технологии“ е уважавана в България и призната в Европейския съюз и в света. Завършването на специалността предоставя възможности за реализация в областта на ремонта и сервизното обслужване на транспортната техника, автомобилостроенето, железопътния транспорт, енергетиката, механизацията на селското стопанство, строителното и минното дело, образованието, автомобилното застраховане, организацията на наземния транспорт.

Сред организациите, в които наши възпитаници заемат експертни и ръководни длъжности, са Sensata Technologies, Behr-Hella Thermocontrol, АЕБТРИ, Visteon Corporation, Cumins, Bosch, Knorr-Bremse, Балканстар, Камор ауто, Волво България, DB Schenker, както и редица държавни и общински предприятия в областта на транспорта.

Код по ЕСТНК: BТМТ
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-TF-ttt-bak-new.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Мира Момчилова
Email: mimomchilova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

маг. инж. Десислава Петрова
Email: d_petrova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

Деканска канцелария:

маг. инж. Елена Павлова
Email: esp2002@tu-sofia.bg
Кабинет: 9310
Тел.:02 965-2342