faculties_present_img

Специалност "Автомобилно инженерство (на английски език)"

За специалността

Специалността „Автомобилно инженерство” с обучение на английски език на Факултета по транспорта към Технически университет-София подготвя машинни инженери със задълбочени познания в областта на автомобилната техника и автомобилния транспорт. По време на курса на обучение студентите получават общоинженерна теоретична и практическа подготовка и изучават дисциплини в областта на автомобилното машиностроене, техническата експлоатация и ремонта на автомобилната техника и технологията и управлението на автомобилния транспорт.

Нашите възпитаници намират реализация държавни и частни предприятия и институти в областта на машиностроенето, автомобилния транспорт, науката и организацията на транспорта в България и чужбина.

Професионалното направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“ в Технически университет-София, към което спада специалността, е с най-високата оценка според рейтинговата система на висшите училища в България на Министерство на образованието и науката на Република България.

Защо да избера тази специалност?

Завършилите специалността са сред най-търсените машинни инженери, тъй като получените знания и умения им позволяват да намерят реализация в държавни и частни предприятия и институти в областта на производството, ремонта и сервизното обслужване на автомобилната техника; автомобилния транспорт; енергетиката; механизацията на селското стопанство; строителното и минното дело; образованието и др.

Какви са изискванията за прием?

Кандидатстването и постъпването в специалността е регламентирано от Наредбата за прием на студенти в Технически университет-София. Технологията за приемане съответства на обявената, а специфичните изисквания се обявяват заедно с общите условия.

Актуална информация за приема можете да получите на интернет страницата на Технически университет-София: http://priem.tu-sofia.bg/university/174

Какво ще уча?

През първите четири семестъра на обучението си студентите получават много добра фундаментална общоинженерна подготовка, необходима за всеки машинен инженер: математика, физика, материалознание, механика, съпротивление на материалите, основи на конструирането, машинни елементи, термодинамика и топлопренасяне, механика на флуидите, хидро- и пневмозадвижване, технологията на машиностроенето, технически измервания, както и в областта на електротехниката, електрониката, информатиката, автоматичното управление.

През следващите семестри студентите изучават множество специални дисциплини, чрез които получават знания и практически умения в областта на:

  • теорията, проектирането и конструирането на конвенционални и алтернативни двигатели с вътрешно горене;
  • теорията, проектирането и конструирането на леки и товарни автомобили, автобуси, електромобили и хибридни автомобили и др.;
  • приложението на CAD-системи при проектиране на автомобилната техника;
  • електронните и компютърните системи за управление на автомобилната техника;
  • логистиката и логистичната техника;
  • технологията и организацията на производството, техническата експлоатация, ремонта и диагностиката на автомобилната техника;
  • технологията и организацията на автомобилния транспорт и действащите европейски норми.

За разширяване и утвърждаване на теоретичните знания, в течение на семестриалното обучение студентите преминават учебни практики по двигатели с вътрешно горене, автомобилна техника и диагностика на автомобилната техника.

Възможности за студентска мобилност

Възможностите за студентска мобилност, предоставени по програма „Еразъм“ и двустранните договори между Факултета по транспорта и съответните организации, позволяват на студентите да посещават по време на следването си редица университети и предприятия в Германия, Франция, Италия, Словакия, Чехия, Полша, Ръмъния, Турция и др.

Обменните програми са с минимална продължителност 3 месеца и имат за цел обучение, практика или подготовка на дипломна работа, като предоставят възможност за разширяване на възможностите за продължаване на образованието и професионална реализация в България и чужбина.

Моята реализация

Завършването на специалността предоставя възможности за реализация в областта на проектирането и производството, ремонта и техническата експлоатация на автомобилната техника, енергетиката, механизацията на селското стопанство, строителното и минното дело, образованието, автомобилното застраховане, организацията на автомобилния транспорт в страната и в чужбина.

Код по ЕСТНК: AUE
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Автомобилен инженер


Професионално направление:

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Английски;
Учебен план: Uplan-AUE_English.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Мира Момчилова
Email: mimomchilova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

маг. инж. Десислава Петрова
Email: d_petrova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

Деканска канцелария:

маг. инж. Елена Павлова
Email: esp2002@tu-sofia.bg
Кабинет: 9310
Тел.:02 965-2342