Катедра "Силова електроника"

Ядрото на катедрата със съответната научна и учебна проблематика се формира през 1965 г., когато към катедра “Полупроводникова и промишлена електроника” на бившия Факултет по Радиоелектроника се създава ПНИЛ “Промишлена електроника”, с ръководител доц. Н. Начев.

Катедра “Силова електроника” е основана на 1 юли 1976 г.

Катедра “Силова електроника” отговаря за обучението на студентите от специалността “Електроника” на ФЕТТ в областите на преобразувателите на електрическа енергия, токозахранващи устройства, системи за регулиране и управление, специфични индустриални технологични приложения. Освен това води профилираната подготовка на студентите от специализацията “Силова електроника”.

Катедрата води обучението и по общи електронни дисциплини във ФКТТ, ФА и ЕФ.

 

Научно-изследователска дейност

Научната и изследователска дейност, която се развива от преподавателите в катедрата е в следните основни направления:

1. Постояннотокови аналогови и импулсни захранващи устройства, предназначени за захранване на маломощни апаратури.

2. Непрекъсваеми променливотокови захранващи източници (тип UPS – uninterruptible power supply). Формират на изхода си захранващо напрежение с параметри на захранващата мрежа при захранване от променливо или постоянно напрежение. Предназначени за резервиране на захранването на отговорни съоръжения в иинформатиката, медицината, електроенергетиката и др.

3. Електронни преобразуватели за захранване на различни електротехнологии:

¨ индукционно нагряване и топене на метали в металообработващи технологии – коване, щамповане, пресоване и др.;

¨ нисковолтови мощни токоизправители за електрохимични процеси (за електролиза);

¨ ултразвукова техника и технологии – заваряване на метално и пластмасово фолио, запояване, очистване, ускоряване на процесите на стареене и др.;

¨ високочестотно нагряване за заварка на тръби и други метални профили, за сушене на хартия, дървесина, за лепене на пластмаси.

4. Преобразуватели на електрическа енергия за реверсивно задвижване на постоянно- и променливотокови двигатели при прецизно позициониране и регулиране по скорост. Устройства за захранване на възбудителната намотка на мощни синхронни генератори и двигатели.

5. Мощни устройства за регулиране на променливотокова и постояннотокова енергия, съчетани със схеми за контрол и управление на различни технологични параметри – температура, осветеност, напрежение, скорост, мощност и др.

6. Зарядни устройства за всякакъв вид акумулатори.

7. Специализирани устройства за измерване, контрол и подобряване на параметрите на консумираната електрическа енергия.

8. Електронни схеми за регулиране на параметри и процеси, индустриални контролери, схеми за управление на мощни преобразуватели на енергия.

9. Силови електронни преобразуватели в системи с възобновяеми източници.

Катедра „Силова електроника“ обучава студенти и от други факултети на ТУ-София, както следва:

1. ФТК по дисциплината „Токозахранващи устройства“, бакалавърска степен, втори курс.

2. ЕФ по дисциплината „Полупроводникова електроника“, бакалавърска степен, втори курс.

3. ФА по дисциплината „Импулсна и цифрова схемотехника“, бакалавърска степен, втори курс.

4. ЕФ по дисциплината „Полупроводникова електроника“, бакалавърска степен, втори курс.

5. ФАИО по дисциплината „Електроника“, бакалавърска степен, втори курс.

6. ФФОЕ по дисциплината „Силови електронни преобразуватели“, бакалавърска степен, втори курс.

7. ЕФ по дисциплината „Електронни преобразуватели в електренергетични системи“, магистърска степен, първи курс.

Интернет страница:https://pe.fett.tu-sofia.bg

 • Ръководител катедра

  nh_1866.png
  Лична страница
  Име: Николай Хинов
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 02 965-3121, 2569
  Кабинет: 1405
  E-mail: hinov@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  XK_photo_2532.png
  Лична страница
  Име: Християн Кънчев
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: -2007, 2642, 2007
  Кабинет: 1401
  E-mail: hkanchev@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. дтн инж. Михаил Анчев
тел.:02 965-3321, 2448
каб.:1401
E-mail: antchev@tu-sofia.bg
проф. д-р Петър Горанов
каб.:1404
E-mail: pgoranov@ecad.tu-sofia.bg
доц. д-р Димитър Арнаудов
тел.:-2204, 2122, 2005
каб.:1405
E-mail: dda@tu-sofia.bg
доц. д-р Николай Хинов
тел.:02 965-3121, 2569
каб.:1405
E-mail: hinov@tu-sofia.bg
доц. д-р Християн Кънчев
тел.:02 965-2569, 2642, 2007
каб.:1402
E-mail: hkanchev@tu-sofia.bg
ас. д-р инж. Теодора Тодорова
тел.:02 965-2642, 2005
каб.:1402
E-mail: t.todorova@tu-sofia.bg
маг. инж. Георги Гигов
тел.:2005;2262
каб.:1400-Б
E-mail: georgegi@tu-sofia.bg
маг. инж. Сталмир Денчев
тел.:02 965-3261
каб.:1303
E-mail: stalmir.denchev@tu-sofia.bg
ас. Гергана Вачева
тел.:02 965-2569, 2208
каб.:1400-Б
E-mail: gergana_vacheva@tu-sofia.bg
ас. Димчо Хвърчилков
тел.:02 965-2262
каб.:1404
ас. Цвети Хранов
тел.:02 965-2204
каб.:1314
E-mail: chranov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Владимир Димитров
тел.:02 965-2262
каб.:1404
E-mail: dimitrov@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Пламен Аврамов
тел.:02 965-3132
каб.:1405-А
E-mail:pl_avramov@tu-sofia.bg
Зорница Боева
тел.:02 965-3661
каб.:1400
E-mail:boeva@tu-sofia.bg

 • Автоматизирано проектиране на силови електронни устройства
  • Разглеждат се теми, отнасящи се до теоретичните основи за описание на електромагнитните процеси, моделите, методите, алгоритмите, приложните програми за анализ, моделиране в преходен/установен режим и автоматизирано проектиране на силовите схеми на преобразувателите на електрическа енергия

   Лектори:

 • Градивни елементи на силовата електроника
  • Разглеждат се характеристики, параметри и особености при използването на силовите полупроводникови елементи, трансформатори, дросели, мощни кондензатори. Изучават се мощни биполярни и Шотки-диоди, силови MOSFET и IGBT транзистори, основни видове тиристори, схеми за управление и защита (драйверни схеми), ограничаващи вериги. Разглеждат се особености и методики за проектиране на мощни и високочестотни трансформатори и дросели, избор и оразмеряване на импулсни и силови кондензатори.

   Лектори:

   проф. д-р Петър Горанов

 • Екетронни регулатори
  • Изучават се теоретични и практически аспекти на електронни схеми за контрол и регулиране на технологични процеси или на определен физичен параметър. Разглежданията се основават на електронната реализация на законите за регулиране и зависещите от тях устойчивост на регулатора и големина на статичната и динамичната грешка. Изучават се особеностите на най-често срещаните обекти за регулиране, датчици на различните физични величини. Разглеждат се принципи на регулиране, видове електронни регулатори.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Михаил Анчев

 • Електронни енергийни преобразуватели
  • Разглеждат се схеми, характеристики и показатели на: преобразуватели на променливотокова в постояннотокова енергия, преобразуватели на постояннотокова в постояннотокова с твърда и мека комутация; инвертори на ток, резонансни инвертори и инвертори на напрежение. Разглежданите устройства се свързват с процеси и технологии за приложението им.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Михаил Анчев

 • Електронни преобразуватели за управление на електрически двигатели
  • Изучават се теоретични и практически аспекти на силови електронни преобразувателни схеми за управление на постояннотокови, променливотокови и стъпкови електродвигатели. Анализира се действието на известни преобразувателни схеми при работа с товар – електрически двигател. Това предполага наличие на противо-е.д.н. в товара, възможност за рекуперативни работни режими, реверсивни схеми на свързване. Анализират се транзисторни и тиристорни преобразувателни схеми – управляеми токоизправители, инвертори, преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение, циклоконвертори. Разглеждат се практически схеми. Правят се симулационни изследвания.

   Лектори:

   проф. д-р Петър Горанов

 • Електронни технологични системи
  • Обхванати са общотеоретични въпроси свързани с физическите принципи на електротехнологичните процеси, електрически схеми на заместване на технологичните устройства като товари на силовите преобразуватели и режимите на работа, схемите за захранване и управление. Учебният материал включва следните устройства: електротермични – за съпротивително, индукционно, диелектрично и електродъгово нагряване; електролъчеви – плазмени, електроннолъчеви и лазерни; електрохимични; електромеханични.

   Лектори:

   доц. д-р Николай Хинов

 • Индустриални контролери в силови електронни устройства
  • Дисциплината има за цел да запознае студентите от специалност “Електроника” с принципите на действие, режимите на работа и особеностите при експлоатацията на предлагани от различни фирми индустриални контролери и използването им в контрола на действащи в практиката силови електронни устройства, както и на цялостния технологичен процес. Студентите се запознават с възможностите за дистанционно управление, диагностика, запис на работни режими и състояния на силов електронен преобразувател, на технологичен процес.

   Лектори:

   доц. д-р Димитър Арнаудов

 • Ключови захранващи устройства
  • Разглеждат се ключови токозахранващи устройства за електронна апаратура. Разгледани са принципите на действие и устройство на преобразувателите на постоянно напрежение с повишена честота и схемите за управление. Подробно се разглеждат предимствата и недостатъците на различните схемни решения, както и принципите за проектирането им.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пани Карамански

 • Преобразувателна техника
  • Разглеждат се параметри и характеристики на силовите полупроводникови елементи и на основните схеми на полупроводникови преобразуватели на електрическа енергия: монофазни и трифазни управляеми токоизправители, променливотокови регулатори, преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение – понижаващи, повишаващи, комбинирани стандартни, кондензаторни и трансформаторни схеми, инвертори в трите им основни разновидности – на напрежение, на ток, резонасни. Анализират се електромагнитните процеси в схемите на преобразувателите и се разглеждат принципите на построяване на системите им за управление.

   Лектори:

   проф. д-р Петър Горанов

 • Проектиране и Конструиране на Силови Електронни и Технологични Устройства
  • Придобиват се познания за комплексните силови електронни и технологични устройства, избор на оборудване по каталози, съгласуване на входно-изходните параметри и начина на реализация на общ контрол и управление с програмируеми контролери. Придобиват се познания по стандарти за трансформатори, дросели, комутационна и контролна апаратура. Разглеждат се и системите за охлаждане на силовите електронни блокове и на технологичните устройства, конструирането на системите за захранване и управление.

   Лектори:

   доц. д-р Николай Хинов

 • Промишлени електронни схеми и устройства
  • Дисциплината “Промишлени електронни схеми и устройства” (ПЕСУ) има за цел да запознае студентите от специалност “Електроника” с анализа, принципите на действие, режимите на работа и особеностите при експлоатацията на редица реално действуващи в практиката силови електронни устройства.

   Лектори:

   доц. д-р Димитър Арнаудов

 • Силови електронни преобразуватели в системи с възобновяеми източници
  • Разглеждат се структурни схеми на системи от преобразуватели с използване на енергия от фотоволтаични панели, от горивни клетки, от ветро- и хидрогенератори – автономни и свързани към електрозахранващата мрежа. Сравняват се възможностите и работните им режими на основните еднофазни и трифазни преобразувателни схеми, на специфични силови електронни схеми – двупосочни, “back to back” преобразуватели, преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение и др. Изучават се възможностите и на електрически машини използвани в конкретни приложения. Описват се специфични методи и алгоритми за управление.

   Лектори:

   проф. д-р Петър Горанов

   проф. дтн инж. Михаил Анчев

 • Силови електронни устройства
  • Разглеждат се основните схеми на преобразуватели на електрическа енергия: зависими инвертори, тиристорни инвертори на ток, тиристорни резонансни инвертори, транзисторни резонансни инвертори; транзисторни инвертори на напрежение, инвертори сьс Z-източник.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Михаил Анчев

 • Системи за управление на силови електронни устройства
  • Дисциплината дава възможност на студентите да овладеят основните принципи на действие и проектиране на различни видове системи за управление на силови електронни устройства. Разглеждат се съвременни методи за диагностика на работата им. Разглеждат се системите за автоматично регулиране в зависимост от конкретните технологични устройства, които се захранват.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пани Карамански

 • Специализирани захранващи устройства
  • Дисциплината запознава студентите от специалността  със специализираните токоизточници за захранване на електронна апаратура. Разгледани са принципите на действие и устройство на прецизните стабилизатори на напрежение и ток с непрекъснато действие, както и на апаратите и схемите за осигуряване на непрекъсваемо захранване.

   Лектори:

   доц. д-р Николай Хинов

 • Токозахранващи устройства
  • Разглеждат се теми, пряко свързани със специалността на обучаваните студенти по “Електроника” като основни схеми на токоизправители, стабилизатори на постоянно напрежение и ток с непрекъсваемо действие, ключови преобразуватели и химически източници. Подробно се разглеждат предимствата и недостатъците на различните схемни решения, както и принципите за проектирането им.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пани Карамански