Катедра "Химия"

Катедра „Химия” на Технически Университет – София е една от фундаменталните катедри, където се провежда обучение на студенти от всички факултети  и специалности  по едноименната дисциплина, както и от факултетите  с преподаване на немски, френски и английски езици. Преподаватели от катедрата  обучават и  ученици от  Технологичното училище “Електронни системи” към ТУ-София.

Научната работа в катедрата е насочена предимно в областта на приложната електрохимия и полимерите в следните направления:

 • Отлагане на химични и галванични покрития върху метали;
 • Галванизиране на диелектрици;
 • Химични и електрохимични процеси  при производството на двустранни и многослойни  печатни платки;
 • Корозия и защита на металите от корозия. Методи за корозионни  изпитания
 • Композиционни материали и технологии в областта на полимерите; Модификация на полимерите. Електроизолационни композиции;
 • Приложение на еластомери и полимери за микровълнови абсорбери с радиотехническо и екологично приложение.
 • Екологичен мониторинг. Екологична ефективност на технологичните системи. Енергия от отпадъци.

         Към катедрата е създадена научно-приложна лаборатория /НПЛ/ "Приложна електрохимия" с ръководител - проф.д-р Екатерина Д. Добрева. Тематиката на лабораторията обхваща научно-изследователска и внедрителска дейност в областта на приложната електрохимия.

Интернет страница:http://chem.fett.tu-sofia.bg

 • Ръководител катедра

  photo Boriana Tzaneva_639.jpg
  Име: Боряна Цанева
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3663
  Кабинет: 1319
  E-mail: borianatz@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител


  Име: Йорданка Марчева
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3287
  Кабинет: 1321
  E-mail: ysm@tu-sofia.bg

Академичен състав

доц. д-р инж. Александър Захариев
тел.:02 965-3161
каб.:1318
E-mail: alexs_zahariev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Боряна Цанева
тел.:02 965-3663
каб.:1319
E-mail: borianatz@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Йорданка Марчева
тел.:02 965-3287
каб.:1321
E-mail: ysm@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Анелия Цанова
тел.:02 965-3113
каб.:1465
E-mail: ntzanova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Камелия Рускова
тел.:02 965-2022
каб.:1466
E-mail: kruskova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Михаела Георгиева
тел.:02 965-2258
каб.:1320
E-mail: mggeorgieva@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Младенка Лукайчева
тел.:02 965-3663
каб.:1319
E-mail: loukaycheva@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Васил Костов
тел.:02 965-2258
каб.:1320
E-mail: vskostov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Божидар Стефанов
тел.:02 965-3113
каб.:1464
E-mail: b.stefanov@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

химик Веселина Милушева
тел.:02 965-3221
каб.:1371
E-mail:v.milusheva@tu-sofia.bg
маг. инж. Петър Петров
тел.:02 965-3221
каб.:1464-А
E-mail:ppet@tu-sofia.bg

 • Corrosion of metals and methods of protection
  • Курсът по “Корозия на металите и методи за защита” е избираема 
   дисциплина от бакалавърската програма на специалността “индустриално 
   инженерство”. Курсът предлага фундаментални и приложни знания в областта 
   на съвременните техники за изучаване и превенция на корозионните процеси 
   в промишлеността. Лабораторните упражнения запознават студентите с 
   експериментални методи за изследване на корозионните процеси, както и с 
   принципите на основните методи за защита и тяхното практическо 
   приложение при защита на материалите от корозия. Знанията и уменията на 
   студентите в тази област дават предпоставки за тяхното многостранно 
   развитие и по-широк поглед върху конструирането, експлоатацията и 
   поддръжката на апарати и съоръжения в различни области на техниката.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да  получат познания за 
   същността на корозионните процеси, за корозионното поведение на основни 
   конструкционни материали, основните методи за защита от корозия, както и 
   за съвременните международни  стандарти в областта на техниката, 
   изискващи корозионна защита. Това ще даде възможност студентите да 
   правят правилен избор на материали, технологии за производство и 
   компетентно да решават въпроси, свързани с качеството и надеждността на 
   изделията.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Йорданка Марчева

   гл. ас. д-р инж. Младенка Лукайчева

 • Нанохимия на повърхности
  • Нанохимия на повърхности е избираема дисциплина от учебния курс от магистърската програма на специалност Микротехнологии и наноинженеринг и е една от дисциплините, които се изучават от студенти, специализиращи  в направление “Технологични основи на микро- и наноситемите”. Познанията, придобити от тази дисциплина, разширяват и допълват знанията, получени от дисциплината „Наноматериали” и са необходима и задължителна основа на всички микро- и нанотехнологии за получаване и асемблиране на нанообекти, както и при получаване на тънки слоеве, самоорганизиращи се 1- и 2-размерни наноструктури и матрици.

   Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с основните процеси и явления, извършващи се върху различни повърхности и фазови граници, както и с някои техники за тяхното изследване. 
    

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Младенка Лукайчева

   доц. д-р инж. Боряна Цанева

 • Химия
  • Целите  на дисциплината  “Химия” са свързани  с развиване на инженерно мислене  на бъдещите специалисти по отделните специалности. Лекционният материал и тематиката на упражненията е в съответствие с най-новите и актуални университетски знания по дисциплината, съизмерими с аналогични курсове във водещи наши и чужди университети.
   Лекционният материал е насочен  към усвояване на знания върху строежа и свойствата на веществата и техните превръщания, електрохимични процеси,  автономни химични източници на електричен ток, корозия, методи за защита, свойствата на органични и неорганични полимерни материали, горива, смазочни и охлаждащи материали.
   Получените  знания по дисциплината позволяват на студентите компетентно да решават въпроси, свързани с качеството и надеждността на изделията,  да правят правилен избор на материал (метали, сплави, полимерни материали) за конкретно приложение в зависимост от химическата агресивност на работната среда и нейните специфични условия; да  придобият практически умения за снемане и обработване на данни и тяхното графичното представяне; да наблюдават  реален химически процес, да придобият  умения за работа с измервателна апаратура, както и да определят специфичните характеристики на най-често използваните  органични конструкционни материали /полимери/ в зависимост от техния химичен състав и строеж.
    

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Камелия Рускова

   гл. ас. д-р инж. Младенка Лукайчева

   доц. д-р инж. Боряна Цанева

   доц. д-р инж. Йорданка Марчева

   доц. д-р инж. Александър Захариев

 • Химия и опазване на околната среда
  • Дицсциплината е задължителна в учебния план на ученици от VІІІ, ІХ и  Х класове в Технологично училище “Електронни системи” , І-ви  и ІІ-ри срок

   Лектори:

   доц. д-р инж. Александър Захариев