Катедра "Електронна техника"

Организационната и административна дейност на катедра „Електронна техника” официално започва на 16.01.1962 г., когато се провежда първият катедрен съвет. Катедрата  извършва учебна и научно-изследователска дейност в направленията Електронни елементи и интегрални схеми, Аналогова схемотехника, Импулсна, цифрова и микропроцесорна схемотехника, Измервания в електрониката, Теория на електронните схеми и автоматизация на проектирането в електрониката, Приложна електроника, Биомедицинско инженерство и Ядрена електроника. Преподавателите от катедрата изпълняват основната част от учебните планове на специалност „Електроника” за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”. Катедрата подготвя високо квалифицирани инженери в специализациите „Електронни устройства и системи” и „Биомедицинско инженерство”. Преподавателите от катедра „Електронна техника” провеждат обучението по учебни дисциплини във всички факултети на ТУ-София, включително и във всички чуждоезикови специалности.

Катедра „Електронна техника” много успешно провежда обучение на специализанти и докторанти.

Освен български граждани в катедрата са завършили своето образование и са се дипломирали и голям брой студенти от други страни (Германия,  Чехия, Словакия, Полша, Виетнам, Панама, Колумбия, Чили, Перу,  Еквадор, Афганистан, Бангадеш, Индия, Гърция, Сирия, Ирак, Иран,  Бенин, Палестина, Либия, Гана, Йордания, Ливан, Нигерия, ЮАР,  Йемен, Танзания, Камерун, Португалия, Судан, Египет и др.).

Научната дейност се реализира в участие в многобройни международни и вътрешни проекти. Преподавателите от катедрата публикуват статии в престижни международни и национални списания и изнасят доклади на големи конференции. С активното участие на катедрата всяка година се организира Международната научна конференция „Електронна техника”.

Последният много голям международен успех беше постигнат от студентите от 2 курс на ОКС „Магистър”, специализация „Електронни устройства и системи” Цветан Маринов и Петя Попова. Те спечелиха престижното 3-то място в състезанието European Analog Design Contest 2013 на американския технологичен гигант Texas Instruments. Този успех те постигнаха с разработения от тях проект „Електронна система за регистриране на атмосферно електростатично поле” с консултант доц. Митьо Митев, преподавател от катедра „Електронна техника”. Нашите представители бяха сред 22-та отбора допуснати до финала в Германия и оставиха зад себе си състезатели от реномирани университети с над 500-годишна история.

Интернет страница:http://fett.tu-sofia.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=77

 • Ръководител катедра

  P_Yakimov_588.jpg
  Име: Петър Иванов Якимов
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 3241;3265
  Кабинет: 1354,1359
  E-mail: pij@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  Ivaylo_Pandiev_589.jpg
  Име: Ивайло Миланов Пандиев
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 3027;2620
  Кабинет: 1351-A
  E-mail: ipandiev@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. дтн инж. Георги Славчев Михов
каб.:, E-mail: gsm@tu-sofia.bg
проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев
каб.:3405, E-mail: izi@tu-sofia.bg
проф. д-р Таничка Крумова Василева
тел.:2740
каб.:4132-Г, E-mail: tkv@tu-sofia.bg
доц. д-р Василий Платонович Чумаченко
тел.:2740
каб.:4132-Г, E-mail: vpt@tu-sofia.bg
доц. д-р Георги Тодоров Николов
тел.:3141
каб.:1366, E-mail: gnikolov@tu-sofia.bg
доц. д-р Димитър Георгиев Тодоров
тел.:3281
каб.:1102, E-mail: dgt@tu-sofia.bg
доц. д-р Емил Николов Димитров
тел.:2144;2312, 2565
каб.:1330, E-mail: edim@tu-sofia.bg
доц. д-р Емил Димитров Манолов
тел.:02 965-3269
каб.:1437, E-mail: edm@tu-sofia.bg
доц. д-р Ивайло Миланов Пандиев
тел.:3027;2620
каб.:1351-A, E-mail: ipandiev@tu-sofia.bg
доц. д-р Катя Константинова Аспарухова
тел.:3265
каб.:1359, E-mail: k_asparuhova@tu-sofia.bg
доц. д-р Марин Беров Маринов
тел.:02 965-2828;3336
каб.:1003, E-mail: mbm@tu-sofia.bg
доц. д-р Митьо Георгиев Митев
тел.:2144
каб.:1330, E-mail: mitev@ecad.tu-sofia.bg
доц. д-р Петър Иванов Якимов
тел.:3241;3265
каб.:1354,1359, E-mail: pij@tu-sofia.bg
доц. д-р Серафим Димитров Табаков
каб.:3405, E-mail: sdt@tu-sofia.bg
доц. д-р Тодор Георгиев Тодоров
тел.:2140
каб.:1364, E-mail: ttodorov@tu-sofia.bg
доц. д-р Тодор Стоянов Джамийков
каб.:, E-mail: tsd@tu-sofia.bg
ас. Ангел Василев Марков
тел.:2622
каб.:11218, E-mail: mark@tu-sofia.bg
ас. Атанас Николов Йовев
тел.:3265
каб.:1359, E-mail: iovev@tu-sofia.bg
ас. Венцеслав Драганов Маноев
тел.:2056
каб.:1004-А, E-mail: vmanoev@tu-sofia.bg
ас. Дойчо Димитров Дойчев
тел.:3027;2312
каб.:1351-A, E-mail: dddoychev@tu-sofia.bg
ас. Михаил Христов Цанов
тел.:3269
каб.:1438, E-mail: mhtsanov@tu-sofia.bg
ас. Николай Тодоров Тюлиев
тел.:3143;3265
каб.:1442, E-mail: ntt@tu-sofia.bg
ас. Росен Кирчев Петков
тел.:3725
каб.:3236-Б, E-mail: rosen-petkov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Димитър Николов Николов
тел.:02 965-3269
каб.:1437, E-mail: d.nikolov@ecad.tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Елтимир Чавдаров Стоименов
тел.:2620
каб.:1357, E-mail: e_stoimenov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Любомир Валериев Богданов
тел.:02 965-33 62
каб.:1362, E-mail: lbogdanov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Марияна Димитрова Маноева
тел.:2056;3269
каб.:1104-A, E-mail: manoeva@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Борислав Тодоров Ганев
тел.:02 965-3336
каб.:1003, E-mail:b_ganev@tu-sofia.bg
маг. инж. Цветомир Николов Лазаров
тел.:02 965-2142
каб.:1442-A, E-mail:tsvetomirlazarov@tu-sofia.bg
маг. инж. Мария Иванова Колева
тел.:02 965-2260
каб.:1355, E-mail:maria_koleva@tu-sofia.bg

 • Автоматизация на електронното производство
  • Основни понятия и проблеми на производството. Механизация, автоматизация и кибернетизация. Гъвкаво автоматизирано производство. Цифрово програмно управление. Промишлени контролери. Основни етапи от разработката, производството и реализацията на дадено изделие. Структура и функционални подсистеми на дадено производство. Същност на интерфейсите, класификация, сигнали за предаване на 0 и 1, влияние на екранирането и заземяването върху смущенията. Локални мрежи, сравнение между Cambridge Ring и Ethernet. Еталонен модел за открити мрежи, нива на еталонния модел. Протокол за автоматизация на производството – МАР. Електрониката и автоматизация на електронното производство. Структура на електронното производство. Контрол на производството. Диагностика на електронни изделия. Функционално и поелементно тестване. Поелементна диагностика на пасивни двуполюсници R,L,C; нелинейни двуполюсници; транзистори; ОУ; логически схеми. Функционална диагностика на аналогови и цифрови устройства. Вътрешно схемно тестване на аналогови и цифрови устройства. Анализатори на логически състояния, анализатори на времеви съотношения. Сигнатурен анализатор. Автоматична настройка.

   Лектори:

 • Автоматизирани системи за измерване и контрол
  • Архитектура на компютърни измервателни системи, Класификация на системите за автоматично тестване, Измервателни системи, базирани на инструментални и серийни интерфейси, РС-базирани измервателни системи. Управляващ софтуер (LabVIEW). Компютърно-интегрирани среди за измерване и проектиране. Методология за изследване на електронни продукти

   Лектори:

   доц. д-р Георги Тодоров Николов

 • Автоматизирано проектиране в електрониката
  • Дисциплината запознава студентите с основните методи и алгоритми, залегнали в основата на съвременните системи за автоматизирано проектиране в електрониката, с принципите на изграждането им, с характеристиките на входните им езици и средствата за контрол на изчи-слителния процес. Разгледани са възможностите на тези системи за моделиране и симулация на различни типове електронни устройства, изследване влиянието на производствените толеранси върху схемните характеристики, изследване на устойчивост, параметричен анализ, оптимизация, симулация на големи елек-тронни схеми и системи по метода с разредени матрици. Разгледани са възможностите на САПР за автоматизация на проектирането на печатни платки.

   Лектори:

 • Аналогова схемотехника
  • Аналогова схемотехника е една от основните дисциплини, които оформят специалната теоретична подготовка на студентите по електроника. Включва теми по същност и видове аналогови електронни схеми, обратни връзки (ОВ) в усилвателите, методи за анализ и проектиране на едностъпални и многостъпални транзисторни схеми, както и методи и програмни системи за анализ и проектиране на схеми с операционни усилватели.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни знания по математика, теорията на автоматичното регулиране, електротехника и полупроводникови елементи.

   Дисциплинта има собствен сайт.

   Лектори:

   доц. д-р Ивайло Миланов Пандиев

 • Апаратура за мониторинг и интензивно лечение
  • В лекционния курс се разглеждат въпроси свързани с апаратни реализации за диагностика в съвременната медицинска практика, като неотменна част от обучението на специалисти по медицинска техника. Включени са също специфични методи и апарати с приложение в медицинската практика, като: клинична апаратура за интензивни отделения; мониторни системи; системи за кръвно-газов анализ; системи за дълговременно поддържане на определени жизнени параметри и функции, холтери, принципи и апарати за литотрипсия, апарати за хемодиализа и др.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев

 • Апаратура за регистриране, обработка и анализ на биомедицински сигнали
  • Съдържанието на дисциплината запознава студентите с основни методи и  апарати за снемане на биопотенциали и методи и алгоритми за получаване на диагностични данни за състоянието на отделни органи и системи в човешкото тяло. Подробно се разглеждат въпроси свързани с: произход и видове смущения при регистриране на биомедицински сигнали; цифров анализ и обработка на биосигнали; системи за дълговременно следене на жизнено важни параметри и процеси и др.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев

 • Въведение в Интернет
  • Дисциплината “Въведение в Интернет” запознава студентите с организацията, функционирането и начините за ефективно използване на глобалната компютърна мрежа Интернет. В дисциплината се изучават основните Интернет протоколи и техните приложения. Разглеждат се апаратните и програмните средства, необходими за свързване към Интернет. Специално внимание е обърнато на защитата на информацията в мрежова среда. Описани са принципите, езиците и инструменталните средства за създаване на Web приложения.

   Лектори:

   проф. д-р Таничка Крумова Василева

   доц. д-р Василий Платонович Чумаченко

 • Дозиметрия на йонизиращи лъчения
  • В дисциплината се разглеждат основните методи и средства за измерване и определяне на дозиметричните величини, както и начините за обработка на експерименталните данни, получени при дозиметрични измервания.

   Лектори:

   доц. д-р Митьо Георгиев Митев

 • Електрометрични измервателни уреди и системи
  • Основни теми: Теоретични измервателни граници; Електрометричните инструменти - Определения и спецификации; Нисковолтови и нискотокови измервания; Високоомни измервания; Измерване на заряд; Електрометрични стимулиращо измервателни уреди; Многотактни АЦП; I-V и C-V квазистатични измервателни системи; Примери на електрометрични измервания. Комутиращи елементи и технологии.

   Лектори:

   доц. д-р Димитър Георгиев Тодоров

 • Електронни аналогови устройства с цифрово управление
  • Електронни аналогови устройства с цифрово управление е една от дисциплините, които оформят специалната теоретична подготовка на студентите по електроника. Включва теми по същност и видове програмируеми аналогови електронни схеми, методи за анализ и проектиране на програмируеми усилватели атенюатори, филтри, генератори и приложни схеми с фазово затворени вериги. Цифрово управление на битова и професионална аудиоапаратура. Стандартни интерфейси I2C и D2; Цифрово предаване на звукови сигнали. Стандартни шини AES и I2S.

   Лектори:

   доц. д-р Петър Иванов Якимов

   доц. д-р Ивайло Миланов Пандиев

   ас. Дойчо Димитров Дойчев

 • Електронни системи за екологичен контрол
  • Oсновни теми: Електронни системи за измерване на основни екологични параметри. Методи и средства за измерване на основни параметри на водни среди, на въздуха и на почвата. Потенциометрични, волтамперометрични, кондуктометрични, оптични методи. Основни източници на замърсяване на въздуха. Избрани методи за измерване концентрации на газове и на основни замърсители на въздуха (CO, NO, CO2, SO2).

   Лектори:

 • Електронни устройства за контрол и управление
  • Разглеждат се теми, свързани със схемотехническата подготовка на студентите и насочени към работата на електронните средства в промишлени условия. По-голямата част от учебния материал е отделена на специфичните изисквания към електронните устройства за работа с различни сензори – за температура, налягане, обороти, влажност, химически състав и др.

   Лектори:

   ас. Николай Тодоров Тюлиев

 • Електронни устройства за цифрово- програмно управление
  • Основни теми: Същност на цифровото управление. Класификация на системите за ЦПУ. Подсистема за въвеждане на входната информация - форма и съдържание на управляващата програма, разпознаване на грешките при пренасяне на информацията. Подсистема за управление – интерполатори: по метода на диференциалните нарастъци, по метода на оценъчната функция, по метода на площите, по метода на апроксимиращата оценъчна функция, интерполиране с постоянна честота. Структура на подсистемата на изпълнителните устройства, стъпкови задвижвания, регулируеми задвижвания, следящи задвижвания, видове изпълнителни електродвигатели. Измервателни преобразуватели, импулсни – оптически, кодови. Индуктивни измервателни преобразуватели – въртящ трансформатор, резолвер, редусини, индуктосин, режими на работа на индуктивните измервателни преобразуватели, блокови схеми за индикация и за управление. Преобразуватели за активен контрол, механични, пневматични, оптични. Интерференционни методи за измерване на премествания, интерферометър на Майкелсон, схеми за обработка на информацията.

   Лектори:

   доц. д-р Петър Иванов Якимов

 • Измервания в електрониката
  • Основни теми: oсновни характеристики на електронните измервателни уреди;  генератори на електрически сигнали; електронни осцилоскопи; електронни средства за измерване на електрическо напрежение, ток и съпротивление; анализ на спектри и измерване на нелинейни искривявания; измерване на честотоно времеви параметри; измерване на пасивни елементи и полупроводникови елементи; тестване на линейни и цифрови интегрални схеми; измерване на неелектрически величини, основи на компютърните измервателни системи и виртуалните измервателни технологии.

   Лектори:

   доц. д-р Георги Тодоров Николов

 • Импулсна схемотехника
  • В курса се изучават основните линейни импулсни схеми, преходните процеси в ключови схеми с различна елементна база, симетричните и несиметрични тригери.Особено внимание е отделено на схемите със смесени (аналогови и цифрови) сигнали: релаксационни генератори, таймери, генератори на трионообразно напрежение, схеми с превключваеми кондензатори. Включени са и принципите за изграждане на схеми с прибори с отрицателно съпротивление, както и основните импулсни схеми с тунелни диоди.

   Лектори:

 • Интегрирани микропроцесорни системи в промишлеността
  • Основно внимание в дисциплината е отделено на разпределените многопроцесорни системи. Застъпена е тематиката за защита на отделните елементи на системата и електромагнитната им съвместимост. Разгледана е възможността за изграждане на сегменти за връзка на базата на широко разпространени и стандартизирани серийни интерфейсни системи – RS485, SPI, HART,CAN и др.

   Разглеждат се на функционално и схемно ниво основните подсистеми на магистрално-модулната система VME при изграждане на многопроцесорни системи - подсистема за обмен на данни, подсистема за арбитриране на достъпа до шините за обмен на данни и подсистема за прекъсване.

   Лектори:

   доц. д-р Митьо Георгиев Митев

 • Интелигентни сензорни и актуаторни системи
  • Интегрални и интелигентни сензори. Интерфейсни схеми за  обработка на сензорните сигнали. Специализирани усилвателни схеми. Методи за аналогово-цифрово преобразуване използвани в сензориката. Сензори за магнитни величини, механични величини, термични величини, оптични величини и химико-биологични величини. Интелигентни сензорни системи в автомобилостроенето.

   Лектори:

 • Информационни технологии в медицината
  • Съдържанието на дисциплината запознава студентите с основите на проектирането и израждането на бази данни. Разглеждат се архитектурата и принципите на изграждане и функциониране на съвременни медицински информационни систенми. Разглеждат се основните стандартите за обмен на медицинска информация, основните видове медицински данни и комуникационни протоколи, както и изискванията при изграждане на системи за електронно здравеопазване.

   Лектори:

   гл. ас. д-р Марияна Димитрова Маноева

   проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев

 • Компютърна графика
  • Разглеждат се основните понятия, методи, алгоритми и програми за двумерна и тримерна графика. Разделът двумерна графика обхваща методите за ускорена растеризация и някои основни видове обработка на изображения, като изравняване на хистограмата, филтрация и др. Разделът тримерна графика обхваща методите за моделиране на тримерни обекти и процеса рендъринг с неговите подпроцеси. Най накрая се разглеждат някои приложения на компютърната графика- в предпечата, уеб-дизайна, анимацията, дизайн на интерфейси и др.

   Лектори:

   ас. Росен Кирчев Петков

 • Компютърна симулация на електронни схеми и устройства
  • Разглеждат се редица съвременни подходи за компютърна симулация на електронни схеми и устройства с използване на универсални програми за анализ на схемно и на системно ниво. Разгледани са възможностите за описание на линейни електронни схеми и системи чрез задаване на предавателна функция и чрез променливи на състоя-нието. Описани са възможностите на програмите при компютърна симулация на нелинейни схеми и системи, разгледани са методи за ускоряване на анализа във времева област. Приведени са основните блокове и елементи, позволяващи компютърно моделиране на електронни схеми и системи в дискретната област на времето: цифрови филтри, SC-схеми, SI-схеми и др. Разгледани са специфич-ните особености при компютърно моделиране и симулация на схеми при СВЧ.

   Лектори:

 • Машинно проектиране на интегрални схеми и електронни възли
  • Обект на изучаване са архитектурата, областите на приложение, средствата за автоматизираното проектиране и начините за специализация  на ИС със стандартни клетки, програмируеми CPLD схеми и FPGA схеми. Разглежда се методологията за проектиране, включваща езици за описание на хардуер (VHDL), модул-генератори, синтез, физическо проектиране и практическа реализация на специализираните схеми.

   Лектори:

   проф. д-р Таничка Крумова Василева

   доц. д-р Василий Платонович Чумаченко

 • Методи и апаратура за измерване на ядрени лъчения
  • В курса са застъпени въпроси, касаещи метрологията на йонизиращите лъчения. Разгледано е взаимодействието на йонизиращите лъчения с вешествата и на тази основа се изясняват въпросите, свързани с физичните основи и особеностите при формирането на сигналите в различните типове детектори. Специално внимание е отделено на въпросите за определяне на дозите, предавани от йонизиращите лъчения, действуващата в момента нормативна база за радиационна безопасност, проверката и калибрирането на измерители на доза и мощност на дозата. Застъпени са проблемите, свързани с провеждане на радиометрични и спектрометрични измервания. Отделено е внимание и на въпросите, свързани с апаратното обезпечаване на ядрено-физичните експерименти, както и на използуването на радиоактивни изотопи в промишлеността, селското стопанство и др.

   Лектори:

 • Методи, устройства и системи за събиране и преобразуване на информация
  • Студентите се запознават с алгоритмичните основи и системотехниката при изграждане на системи за събиране и обработка на информация. Разгледани са както класическите, така и специализирани методи и алгоритми за цифрова обработка на входните сигнали. Студентите се запознават с принципите за изграждането на програмното осигуряване при работа на системите в условията на реално време.

   Лектори:

   доц. д-р Емил Николов Димитров

 • Микропроцесорна схемотехника
  • Класификация на микропроцесорите и микроконтролерите. Основна структурна схема на микропроцесор. Програмен модел. Видове инструкции. Видове адресации. Прекъсвания. Директен достъп до паметта. Адресно дешифриране на паметта. Същност и организация на паралелните интерфейси (портове). Същност и организация на серийните интерфейси. Генериране на временни интервали в микропроцесорните системи. Основни параметри на таймерите. Схеми на таймери. Схеми на часовници за реално време. Схеми за начално установяване. Схеми за следене на изпълнението на програмата. Схеми за въвеждане и извеждане на аналогова информация. Проектиране на микропроцесорни системи в електронните устройства. Основни принципи при проектирането. Съображения за избор на апаратна и програмна реализация. Етапи при проектиране на устройства с микропроцесорно управление. Изисквания и организация на програмното осигуряване. Възможности на развойни средства, симулатори и емулатори. Особенности при работа с едночипови микроконтролери. Настройка на електронни устройства с микропроцесорно управление. Възможности на вътрешно-схемните емулатори, ROM-емулатори и JTAG.

   Лектори:

 • Многопроцесорни системи в промишлеността
  • Разглеждат се на функционално и схемно ниво основните подсистеми на магистрално-модулната система VME при изграждане на многопроцесорни системи - подсистема за обмен на данни, подсистема за арбитриране на достъпа до шините за обмен на данни и подсистема за прекъсване. Отделено е място на помощните магистрали, улесняващи въвеждането на обособени подсистеми и повишаващи ефективността на организация на системата. Особено внимание е отделено на разпределените многопроцесорни системи. Застъпена е тематиката за защита на отделните елементи на системата и електромагнитната им съвместимост.

   Лектори:

   доц. д-р Митьо Георгиев Митев

 • Настройка и диагностика на микропроцесорни системи
  • Основни теми: Структура на микропроцесорни системи; Диагностика със стимулиращи въздействия – тестери за статични въздействия, псевдодинамичен тестер; Вътрешносхемен микропроцесорен емулатор; Логически анализ; Сигнатурен анализ; Вътрешносхемен ROM-емулатор; Самодиагностика; Програматори; Системи за развитие; Гранична сканираща логика; Логически пробници.

   Лектори:

 • Оптоелектронни и лазерни устройства в промишлеността
  • Разглеждат се параметрите и характеристиките на отделните компоненти и техните взаимни връзки в състава на оптоелектронните уреди. Дават се принципите и критериите спазвани при проектирането и оразмеряването. Голямо внимание се обръща на функционалните и принципни схемни решения на уредите от различните области: измервания и контрол в промишлеността, екология, медицина , охранни системи и др.

   Лектори:

 • Основи на биомедицинското инженерство
  • Основни теми: Физиотерапевтична техника: биологично действие и апарати за терапия с токове с ниска честота; електромагнитни високочестотни въздействия; функционални електростимулатори. Електрокардиографска техника: биопетенциал на клетка и биопотенциали генерирани при работата на сърцето; регистриране на сърдечната активност; електрокардиостимулатори и дефибрилатори. Електроенцефалографска техника – параметри на сигналите, основни схемни решения. Методи и апаратура за регистриране на дихателна дейност.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев

 • Полупроводникови елементи
  • Основни теми: Основни свойства на полупроводниците;   Стандартни диоди и диоди със специално предназначение; Биполярни транзистори; Тиристори; Полеви транзистори с изолиращ PN преход; MOS транзистори; Оптоелектронни елементи; Въведение в интегралните схеми; Дисплеи.

   ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Физика, Електротехника, Материалознание.

   Лектори:

   проф. д-р Таничка Крумова Василева

   доц. д-р Емил Николов Димитров

 • Полупроводникови елементи II
  • Дисциплината е продължение на едноименната “Полупроводникови елементи”. Разглеждат се принципът на действие, основните физически явления, характеристики, параметри и схеми на включване на: оптоелектронни елементи, високочестотни, силови  и сензорни полупроводникови елементи. Дискутират се основни приложения във връзка със съвременното състояние на технологията.

   Лектори:

 • Практикум по схемотехника
  • По време на упражненията се извършва експериментална работа върху прости, но разнообразни електронни схеми от вече придобити знания по аналогова и цифрова схемотехника. Предварително се прави анализ и изчисление на дадената схема. След това схемата се монтира и оживява. Получените резултати от измерванията се сравняват с вече изчислените. По този начин студентите самостоятелно се сблъскват с възможно допуснати грешки и след анализ на резултатите от измерванията се правят изводи и отстраняват допуснатите грешки. Разглежданите теми са пряко свързани с профила на обучаваните специалности.

   Лектори:

   ас. Атанас Николов Йовев

 • Приложни електронни схеми и устройства
  • : Разглеждат се конкретни конструкции на серийно произвеждани уреди за работа в хранително-вкусовата, химическата промишленост, машиностроенето, в бита и др. Съпоставени са варианти на схемни решения. Отделено е внимание на различните системи за достъп и на охранителните системи. Студентите се запознават и с основните принципи на работа на устройствата, използвани в електронното оборудване за офиси, устройства с общо приложение, предимно в битовата електроника, в рекламната дейност и др

   Лектори:

   ас. Николай Тодоров Тюлиев

 • Програмиране на Вградени Микропроцесорни Системи
  • Етапи на проектиране на софтуера. Методи за проектиране на вградени микропроцесорни системи. Изпълними езици за описание на вградени микропроцесорни системи Адресни пространства при микроконтролерите и сигналните процесори. Видове адресации. Системни инструкции. Компресиране на кода Организация на централния процесор – АRМ7 и Cortex-M3 архитектури. Видове инструкции за обмен на данни. Аритметични инструкции. Логически инструкции. Инструкции за управление на програмата.  Видове периферни модули и работа с тях. Използване на езика С за програмиране на вградени микропроцесорни системи. Представяне на данните. Включване на асемлерски инструкции. Заглавни файлове. Функции. Предаване на параметрите   Функции за обработка на прекъсванията. Създаване и тестване на програмите. Проект и задаване на  условията за работа на  интегрираната среда. Компилатори, симулатори и дебъгери. Работа с комуникационните периферни модули. Работа и функции по управление на намалена консумация при микроконтролерите

   Лектори:

 • Проектиране на вградени микропроцесорни системи
  • Разглеждат се програмните модели, организацията, блоковете и връзките между отделните елементи на вградените микропроцесорни системи и микроконтролери. Дават се схемотехнически параметри на микропроцесорните системи и микроконтролерите, а така също и електрическите им параметри. Анализират се микропроцесорните системи и микроконтролерите в зависимост от изискванията на конкретното приложение като бързодействие, консумация, брой цифрови изводи, наличие на АЦП, наличие на ЕPROM памет, Flash памет, таймерни модули, серийни интерфейси и др. Разглеждат се апаратните и програмни среди необходими при проектирането, методологията и етапите на разработка на устройства с микропроцесори и микроконтролери. Изброените по-горе области са свързани с конкретни микропроцесори и микроконтролери с цел получаване на практически познания и те са PIC18Cxxx, PIC16Fxxx, MSP430Fxxx и TMS320F24x. Лабораторните упражнения са организирани с цел получаването на практически умения за работа в средите за тях.

   Лектори:

   доц. д-р Емил Димитров Манолов

 • Проектиране на специализирани ИС
  • В дисциплината "Проектиране на специализирани ИС " се изучават етапите и подходите за проектиране на специализирани цифрови CMOS ИС. Разглеждат се поведенческото, структурно и физическо описание на проекта и автоматизираните средства за проверка на различните нива на абстракция. Обсъжда се методологията на структурирано проектиране, подходите за синтез и орамеряване на сложни логически елементи, изчисление на закъсненията при големи капацитивите товари, топологично проектиране,  верификация на проекта и алтернативни  CMOS технологии за реализация.

   Лектори:

   проф. д-р Таничка Крумова Василева

 • Сензорни схеми и устройства
  • Интегрални и интелигентни сензори. Интерфейсни схеми за  обработка на сензорните сигнали. Специализирани усилвателни схеми. Методи за аналогово-цифрово преобразуване използвани в сензориката. Сензори за магнитни величини, механични величини, термични величини, оптични величини и

   химико-биологични величини. Програмни среди за реализиране на сензорни системи.

   Лектори:

 • Системи за управление
  • Основни теми: Структура и принцип на работа на програмируемите логически контролери (PLC); Апаратна и програмна архитектура на PLC, Организация на програмното осигуряване на PLC; Общ преглед на промишлени контролери от ведущи фирми; Въвеждане и извеждане на цифрова и аналогова информация в промишлените контролери; Функции и реализации на операционни системи за реално време (RTOS); Взаимодействие между заданията при RTOS. Приоритетно и времево базирана RTOS. Локалните мрежи. Структура на локална мрежа за индустриално приложение. Последователен интерфейс за локални мрежи. Индустриални полеви мрежи.

   Лектори:

   доц. д-р Емил Николов Димитров

 • Схемотехника на интегралните схеми
  • Модели на интегралните елементи. Принципи при проектирането на интегрални схеми. Токови огледала, еталонни източници на тoк и напрежение. Схеми за установяване на постояннотоковия режим. Усилватели с динамичен товар, диференциални и каскодни усилватели. Изходни стъпала клас А и клас АВ. Типови архитектури на операционните усилватели на проводимост ОТА, стандартни операционни усилватели ОА и операционни усилватели на ток ОСА. Операционни усилватели с понижено захранващо напрежение. Определяне на характеристиките на операционните усилватели. Компаратори. Интегрални температурни датчици. Схеми с комутируеми кондензатори. Характеристики на основните статични и динамични логически схеми. Тактови генератори.

   Лектори:

   доц. д-р Емил Димитров Манолов

 • Теория на електронните схеми
  • Теорията на електронните схеми е една от основните дисциплини, които оформят специалната теоретична подготовка на студентите по електроника. Включва теми по модели и макромодели на електронни елементи, методи за теоретичен анализ и програмни системи за компютърни симулации на електронни схеми, както и методи и програмни системи за синтез на активни филтри.

   Лектори:

   доц. д-р Тодор Георгиев Тодоров

 • Управление на промишлени обекти
  • В дисциплината се разглеждат различни видове промишлени контролери, тяхната структура и принцип на работа, организация на паметта. Представени са методи за тяхното програмиране и съответните специализирани езици. Разгледани са периферни схеми при промишлените контролери и релейно управление на изпълнителни механизми. Дадени са методи за въвеждане на аналогова информация в промишлените контролери и аналогово управление на изпълнителни механизми. Подробно се разглеждат конкретни приложения на промишлени контролери в промишлеността.

   Лектори:

   ас. Атанас Николов Йовев

 • Устройства за медицински диагностични образи
  • Основни теми: Рентгенова техника: източници на рентгеново лъчение; параметри на рентгеновата диагностична уредба; качество на рентгеновия сянков образ. Компютърна томография: принципи на компютърната томография; параметри и харктеристики на компютърно томографската уредба; методи за реконструкция на образа. Ядрено магнитен резонанс: принцип на формиране на образа; параметри и характеристики на уредбата; реконструкция на образа. Ултразвукова диагностична апаратура: източници на ултразвук (УЗ); методи на сканиране – А-скан, М-скан, В-скан; обработка на УЗ образи; Доплеров ефект и приложението му в УЗ апаратите.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев

 • Устройства и системи със сме¬се¬ни сигнали
  • Устройства и системи със смесени сигнали е една от основните дисциплини, които оформят специалната теоретична подготовка на студентите по електроника. Включва теми по същност и видове аналогови-цифрови електронни схеми, методи за анализ и проектиране на генератори на сигнали, схеми с превключваеми кондензатори, схеми с цифрово-аналогови и аналогово-цифрови преобразуватели, приложни схеми с фазово затворени вериги и програмируеми усилватели и атенюатори.

   Лектори:

   доц. д-р Ивайло Миланов Пандиев

 • Цифрова схемотехника
  • Основни теми: Елементи на цифровата електроника; Логически семейства – TTL, CMOS, BiCMOS, LVL; Комбинационни логически схеми – мултиплексори, демултиплексори, дешифретори, кодери; Комбинационни аритметични схеми – , компаратори, суматори ALU. Последователностни логически схеми – тригери, броячи, регистри; Формирователни схеми; Релаксационни схеми; Цифрови индикации; Цифрови фазови и честотни синхронизатори; Програмируема логика; Памети в микроконтролерите – SRAM, DRAM, EEPROM, FLASH. Смущения в цифровите вериги; Предаване на цифрови сигнали.

   Лектори:

 • Ядрена електроника
  • В курса се разглеждат основни понятия от ядрената физика и различните типове детектори на йонизиращи лъчения. Отделено е място на методите и устройствата за преобразуване, селектиране и регистриране на сигналите от детекторите и за обработка на информацията. Разгледани са конкретни методи, уреди и системи, намиращи приложение в ядрено-физичните изследвания, екологията, промишлеността и селското стопанство. Изучава се използването на микропроцесорните системи и персоналните компютри в електронните ядрени уреди и системи.

   Лектори: