Катедра "Микроелектроника"

 • За да имате лаптоп или да си сложите телефона в малкото джобче, или телевизора Ви да не е гардероб, а да виси на стената, „виновна” е  микроелектрониката.

 • За да може да проектираме всички тези миниатюрни интелигентни неща трябва да знаем как се произвеждат основните им градивни елементи. Ето затова е нужно да познаваме микроелектрониката.

Ако се запишете специалност „Микроелектроника” имате възможност да се запознаете със съвременни технологии и процеси, които ще Ви помогнат да се реализирате като специалисти в страната и чужбина. Завършилите микроелектроника получават съвременна инженерна подготовка и познания в областта на електронните и информационни технологии и тяхното приложение.

История на катедрата:

1971 г. - към катедра "Полупроводникова и промишлена електроника" се създава проблемна научно-изследователска лаборатория по полупроводникови прибори и полупроводникова схемотехника с ръководител проф. Йордан Боянов Димитров с три основни направления. Ръководител на направление "Полупроводникови прибори" е гл. ас. д-р Филип Филипов.
1976 г. - създава се проблемна научно-изследователска лаборатория "Полупроводникови и хибридни технологии" с ръководител доц. д-р Филип Филипов.
1979 г. - към научно-изследователска лаборатория "Полупроводникови прибори" се създава производствен участък по "Полупроводникови елементи" към Учебно-експерименталния завод на ВМЕИ с главен технолог Георги Бочев.
03.11.1982 г. - създава се катедра "Конструкция, технология и производство на полупроводникови и микроелектронни елементи" с ръководител доц. д-р Филип Филипов.  В нейния състав постепенно влизат още преподаватели от Факултета по радиоелектроника, както и всички научни сътрудници от ПНИЛ "Полупроводникови и хибридни технологии".
1985 г. - на мястото на по-горе посочения производствен участък се създава малка мощност "Производство на микроелектронни елементи" с ръководител доц. д-р Филип Филипов.
1994 г. - създава се научно-производствена лаборатория  "Проектиране в електрониката и микроелектрониката" с ръководител доц. д-р Марин Христов.
2008 г. - Катедрата се преименува на "Микроелектроника".

 
 

 

 

Интернет страница:http://me.fett.tu-sofia.bg

 • Ръководител катедра

  gva_625.png
  Име: Георги Ангелов
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 02 965-2570
  Кабинет: 1101
  E-mail: angelov@ecad.tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  SA_633.jpg
  Име: Светозар Андреев
  Научна степен: доц. д-р
  Кабинет: 1000-Г
  E-mail: svetozar_a@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р Анна Стойнова
тел.:02 965-3263
каб.:1325
E-mail: ava@ecad.tu-sofia.bg
проф. д-р Валентин Видеков
тел.:02 965-3101
каб.:1000В
E-mail: videkov@tu-sofia.bg
проф. д-р Марин Христов
тел.:-2571
каб.:1103
E-mail: mhristov@ecad.tu-sofia.bg
проф. д-р Славка Цанова
тел.:02 965-2589
каб.:12627-А
E-mail: slavka@ecad.tu-sofia.bg
доц. д-р Георги Добриков
тел.:02 965-3085
каб.:1000-В
E-mail: georgi_hd@tu-sofia.bg
доц. д-р Георги Ангелов
тел.:02 965-2570
каб.:1101
E-mail: angelov@ecad.tu-sofia.bg
доц. д-р Мария Александрова-Пандиева
тел.:02 965-3085
каб.:1000-В
E-mail: m_aleksandrova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Росен Радонов
тел.:02 965-3115
,факс.:02 965-2330
каб.:1113
E-mail: Rossen.Radonov@ecad.tu-sofia.bg
доц. д-р Румен Йорданов
каб.:1000-Ж
E-mail: yordanov@tu-sofia.bg
доц. д-р Светозар Андреев
каб.:1000-Г
E-mail: svetozar_a@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Мария Спасова
тел.:-3115
каб.:1113
E-mail: m.spasova@ecad.tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Радостин Русев
тел.:02 965-3115
каб.:1113
E-mail: r.rusev@tu-sofia.bg
ас. Нина Спасова
тел.:02 965-3085
каб.:1000в
E-mail: spasova@ecad.tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Елица Гиева
тел.:02 965-3115
каб.:1113
E-mail: gieva@ecad.tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Ивелина Рускова
тел.:02 965-3115
каб.:1329
E-mail: ruskova@ecad.tu-sofia.bg
Ирена Йорданова
тел.:3085
каб.:1000-В

Помощно-технически персонал

маг. инж. Георги Колев
тел.:3185
каб.:4103
маг. инж. Борислав Бонев
тел.:02 965-2544
каб.:1363
E-mail:bonev@ecad.tu-sofia.bg

 • Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката
  • Изучават се методите за автоматизирано проектиране и конструиране на интегрални схеми и системи, спецификата в проектирането на аналогови и цифрови схеми, функционално-логическо и топологично проектиране, въведение в езиците за хардуерно описание, тестване и диагностика на неизправности, схеми по поръчка, проектиране на технологични процеси и елементи, автоматизирано управление и контрол на производството на микроелектронни изделия.

   Лектори:

   проф. д-р Марин Христов

 • Дисплеи
  • Разглеждат се основните характеристики и технологичната реализация на дисплейните прибори. Изучават се технологията, конструкцията и управлението на плазмените, електролуминесцентните, електрохромните, електрофорезните дисплеи. Разглеждат се и най-новите, т.нар. органични дисплеи, разработени на базата на разтворими спрегнати полимери.

   Лектори:

   доц. д-р Мария Александрова-Пандиева

   доц. д-р Георги Добриков

 • Електронни и йонни технологии
  • Разглеждат се различните видове електронно и йонно лъчеви системи за отлагане и ецване на тънки слоеве също така топене и рафиниране на метали и метални сплави. В програмата е засегната проблематиката относно наноматериалите използвани в наноелектрониката, физическата основа на наноелектронните материали физическата им основа и структуриране; Оборудването за електронна и йонна литография.

   Лектори:

 • Качество и надеждност на електронна апаратура
  • Същност и етапи на изграждане на СУК - съвременни стандарти. Организация контрола на качеството в производството на електронни компоненти и апаратура. Количествени и качествени изисквания към надеждността на електронните изделия. Управление на надеждността и качеството - характеристика на методите за контрол. Анализ на проектната надеждност на системи с проста и с комплексна структура. Изпитване на проекта. Експлоатационни вариации на параметрите. Преход от оценка на качеството на функциониране към оценка на надеждността на електронните системи. Квалификационни тестове за електронни компоненти и модули. Основи на статистическия контрол на процесите. Видове контрол на изпитванията за оценка на качеството и на надеждността. Тестове за достоверност. Ускорени изпитвания и технологично трениране. Разпознаване и локализиране на отказите. Симулиране на откази. Оптимизиране на разходите за контрол. Основни принципи на  надеждността развойната оптимизация.

   Лектори:

   проф. д-р Анна Стойнова

 • Конструкция и технология на електронна апаратура
  • Конструкция и технология на електронната апаратура е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалността“Електроника”.

   Знанията и уменията по Конструкция и технология на електронната апаратура създават предпоставки за многостранна реализация на студените в традиционните слаботокови и силнотокови области на електронния хардуер.

    Целта на учебната дисциплина е да обхване предвидените занятия по дисциплината през шести семестър. Тя използва учебния материал по всички изучавани дисциплини до 5 - ти семестър включително и придобитите умения и знания във всички учебни и производствени практики.

    Учебната програма има връзка с тази на дисциплината "Микроелектроника" през седми семестър, с която би трябвало да се разглеждат като съставни с две наименования. Има връзка и с програмата по "Качество и надеждност на електронната апаратура" през шести семестър, с която взаимно се допълват

   Предмет на дисциплината е конструкцията и технологията на електронната апаратура и съставните й части. Те се разглеждат в обобщен вид за номенклатурата от електронни изделия и възли, като подчертават иновационната роля на микроелектронните технологии и конструкции съдържащи се в съвременната електронна апаратура от корпуса (кутията) до всеки градивен елемент, като в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

   В края на обучението си студентът ще:

   ·                    познава понятията и закономерностите в конструкцията на електронната апаратура;

   ·                    определя основните понятия, величини, показатели, зависимости и модели в технологичните схеми;

   ·                    може да изпълнява различни технически решения в комуникациите,   компютърните системи и други области на приложната електроника;

   ·                    може да ръководи изпълнението на проекти от електронното производство в по-горе посочените области.

   Лектори:

   проф. д-р Валентин Видеков

 • Материалознание в микроелектрониката
  • Разглеждат се основните методи за получаване на чисти вещества , използвани в микроелектрониката - сорбция, дестилация, ректификация, кристализация. Изучават се подробно материалите, намиращи приложение като носители в микроелектрониката и специфични тънкослойни материали.          Студентите се запознават с нови материали, намиращи приложение в микроелектрониката, а именно свръхпроводници, твърди разтвори на основата на сложни полупроводникови материали.

   Лектори:

   доц. д-р Мария Александрова-Пандиева

   доц. д-р Георги Добриков

 • Методи за нанасяне на слоеве в електрониката
  • Разглеждат се теми, пряко свързани с конкретните приложения на слоевете в електрониката, полупроводниковата техника, в хибридните микросистеми и мултичипнте модули, БМК, за градивни пасивни елементи и контактните системи, в PCB технологията. Студентите придобиват знания и умения върху базовите методи за формиране на слоевете и тестване на основните им параметри в конкретните изделия.

   Лектори:

   доц. д-р Мария Александрова-Пандиева

   доц. д-р Георги Добриков

 • Микроелектроника
  • Разглежда се проблематиката при проектирането на микроелектронни схеми и системи. Обърнато е внимание на принципите на тяхното изграждане и особеностите свързани с миниатюризацията на структурите и топологичната реализация на основни изграждащи елементи.

   Лектори:

   доц. д-р Румен Йорданов

 • Микроелектронна схемотехника
  • Студентите се запознават със схемотехничните възможности, които осигуряват съвременните технологии за интегрални схеми. Разглеждат се принципите на микросхемотехниката на цифровите и аналогови интегрални схеми. Основно внимание се обръща на схемотехниката на СМОS интегралните схеми, тъй като те са доминиращи в съвременната микроелектроника.

   Лектори:

   доц. д-р Георги Ангелов

 • Микромодули и микросистеми с автомобилно приложение
  • Разглеждат се теми, пряко свързани с микромодули и микросистеми с автомобилно приложение.

   Лектори:

   доц. д-р Румен Йорданов

   проф. д-р Валентин Видеков

   доц. д-р Георги Ангелов

 • Планиране на експеримента и анализ на данни в областта на електрониката
  • Основни теми: Експериментални симулации, Физически и симулирани експерименти в електрониката; Събиране и анализ на експериментални данни; Регресионен модел; Дисперсионен анализ; Критерий за оптималност на експерименталните планове; Пълен и дробен факторен експеримент; Отсейващ експеримент и метод на случайния баланс; Метод на Тагучи; ANOVA, параметрично и толерансно проектиране; Робастно проектиране на експерименти в електрониката.

   Лектори:

   проф. д-р Анна Стойнова

 • Полупроводникови микросистеми и технологии
  • Разглеждат се специфични теми, пряко свързани с профила на обучаваната специалност като същност и структура на микросистемите, тяхната сензорна, преобразуваща и актуаторна част. Основно внимание е отделено на основните принципи, ефекти и конструкции, използувани за изготвянето на сензорни елементи за магнитни, механични, термични, светлинни, флуидни и др. величини. Подробно се разглеждат основните и специфичните технологични процеси, характерни за микросистемите. Изяснени са понятия и процедури като микромеханика, микроинженерство, микроелектромеханична система и др.

   Лектори:

 • Проектиране на интегрални цифрови схеми и системи
  • Изучават се езици за поведенческо описание на схеми и системи и по-специално езика VHDL, методите за функционално-логическо проектиране, тестване и диагностика на неизправности, особености при проектирането на специализирани цифрови интегрални схеми.

   Лектори:

   доц. д-р Георги Ангелов

   проф. д-р Марин Христов

 • Свръхголеми интегрални схеми
  • Разглеждат се основните характеристики и технологичната реализация на свръхголемите интегрални схеми. Изучават се субмикронните технологии за CMOS, BICMOS и биполярни интегрални схеми. Подробно се разглеждат ограниченията при минимизиране на структурите на интегралните схеми.

   Лектори:

   доц. д-р Георги Ангелов

 • Системи за проектиране в микроелектрониката
  • Изучават се основно три системи за проектиране, наложили се като световен индустриален стандарт: системи за пълно проектиране на аналогови, цифро-аналогови и цифрови интегрални схеми ( като пример се разглеждат CADENCE и Mentor Grafics ) и система за синтезиране и проектиране на цифрови интегрални схеми (SYNOPSYS).

   Лектори:

   доц. д-р инж. Росен Радонов

   проф. д-р Марин Христов

 • Тестване и диагностика на свръхголеми интегрални схеми
  • След завършване на курса студентите трябва да познават основните методи и подходи при тестването и диагностиката на съвременните свръхголеми интегрални схеми (СГИС), типичните дефекти при миниатюризацията на MOS структури, методите за безконтактна диагностика на интегрални структури, моделирането на дефекти и генериране на тестове за цифрови схеми, както и вградените средства за подобряване на тестването на СГИС и на електронни системи със СГИС и средствата и методите за защитата им от вредното влияние на електромагнитните смущаващи въздействия и шумовете в захранващите вериги, като използват получените знания за решаване на инженерни задачи.

   Лектори:

   доц. д-р Георги Ангелов

 • Техника на повърхностния монтаж
  • Изучават се основните раздели от технологията на повърхностния монтаж, като се набляга върху видовете елементи (прости, сложни, матрични) и процеси. Разглеждат се материалите, методите за нанасяне на паста, разполагането на елементите и спояването. Обърнато е внимание на контрола и ремонта.

   Лектори:

   проф. д-р Валентин Видеков

 • Функционална микроелектроника
  • Основни теми: Основни направления на функционалната микроелектроника; Фотоизлъчватели, фотоприемници, световоди и оптоелектронни микросхеми. Акустоелектроника; Линейни и матрични CCD; Магнитоелектроника; Тънки магнитни слоеве в микроелектронните запомнящи устройства; Ефекти в магнитни полупроводници. Ефекта на Гън в микроелектрониката; Криоелектронка; Ефекта на Джозефсон в микроелектрониката; Диелектрична електроника; Ефекти свързани с протичане на емисионни токове в неметални твърди тела; Хемотроника; Молекулярна микроелектроника и биоелектроника; Невронни микросхеми.

   Лектори:

   проф. д-р Анна Стойнова