faculties_present_img

Специалност "Авиационно инженерство (на английски език)"

За специалността

Обучението по специалността „Авиационно инженерство“ се извършва с водещата роля на катедра „Въздушен транспорт“ към Факултета по транспорт. Тя осигурява специалисти с висше образование за почти всички сфери на гражданската авиация.

Основна цел на специалността е да доразвие и обогати фундамента на авиационното образование и квалификация, да обучава специалисти с висше образование за нуждите на авиацията, въздушния транспорт, за летателната и техническата експлоатация на въздухоплавателните средства, за поддържането на летателната годност на летателните апарати и наземната авиационна техника, за осигуряването на авиационната дейност на авиационните оператори, в летищните комплекси, във фирмите за производство, ремонт и експлоатация на авиационната техника, в звената за научноизследователска и производствено-внедрителска дейност, в държавната администрация.

Основно предназначение на специалността е да покрива потребностите на страната от специалисти с висше авиационно образование, за нуждите на авиацията, въздушния транспорт, за летателната и техническата експлоатация на въздухоплавателните средства, за поддържането на летателната годност на летателните апарати и земната авиационна техника, за осигуряването на авиационната дейност на авиационните оператори, в летищните комплекси, във фирмите за производство, ремонт и експлоатация на авиационната техника, в звената за научноизследователска и производствено-внедрителска дейност, в държавната администрация. Характерът на предметната област предопределя задължителното развитие на специалността  според изискванията на международните авиационни стандарти и препоръки.

Практическото обучение на студентите се извършва в сътрудничество с водещи български авиационни фирми: Луфтханза техник, България Ер, Хемус Ер, Ер Скорпио, Хели Ер, РВД и др.

Специалността е съществувала до 1958 г. като САМОЛЕТОСТРОЕНЕ в Държавната политехника (ВМЕИ), от 1972 г. до 1990г. във ВНВВУ като специалности за Гражданската авиация, от 1992 г. като специализации по експлоатация и ремонт на авиационната техника в широкопрофилната специалност Транспортна Техника и Технологии в Технически университет София и от 1997 г. като самостоятелна специалност Авиационна Техника и Технологии към Технически университет София.

За повече информация тел. 02 965 2602, 02 965 2522

Защо да избера тази специалност?

Завършилите специалността могат да се реализират както във фирмите експлоатиращи авиационна техника, така и във фирмите проектиращи и произвеждащи такава.

Въздушният транспорт се намира в постоянен подем не само по света, но и у нас. За него са необходими добре подготвени кадри, каквито са завършилите специалността.

В проектирането и производството на авиационна техника са заети едни от най-добрите и високоплатени инженери. Там добрият инженер може да се развива в избраната от него посока, да намира и решава нови предизвикателства и т.н.

В авиацията се появяват и внедряват постоянно нови технологии в областта на комуникациите, електронното оборудване, нови материали и др. Студентите от специалността придобиват фундамент за развитие във всяка област, свързана с авиацията.

Какви са изискванията за прием?

За ОКС „Магистър“ могат да кандидатстват инженери бакалаври, завършили специалност "Авиационно инженерство" или преминали Изравнително обучение инженери бакалаври от други специалности.

Какво ще уча?

Методи за инженерни изследвания, Аеромеханика, Системи за електроснабдяване на летателните апарати, Организация и производство на полети в гражданската авиация, Строителна механика на авиационните конструкции, Автоматизация на управлението на въздушното движение, авиационни двигатели, Първична и вторична обработка на радиолокационната информация, Бордни системи за автоматично управление, Бордни информационни и изчислителни системи, Надеждност, контрол и диагностика на авиационната техника, Летища, Поддържане на летателната годност на авиационната техника, методи за анализ на авиационни конструкции, Радиотехнически системи.

Възможности за студентска мобилност

Предлагат се възможности за обмен на студенти по програмата Еразъм+ в  Arts et Metiers ParisTech, Париж, Франция, Politecnico di Milano, Милано, Италия, ECAM-Strasburg, Страсбург, Франция, University of Defence, Бърно, Чехия, Warszaw University of Technology,  Варшава, Полша, Koсaeli University, Турция.

Моята реализация

Завършилите специалността могат да работят като инженери в конструиране и производство на въздухоплавателни средства, експлоатация и ремонт на въздухо­плавателни средства, наземна и полетна експлоатация на въздухоплавателни средства, експлоатация и ремонт на електронно-приборна авиационна техника, управление на въздушното движение, експлоатация на летищната техника, въздухоплавателната администрация.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Авиационен инженер


Професионално направление:

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Английски;
Учебен план: UPLAN-MAE-En.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Мира Момчилова
Email: mimomchilova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

маг. инж. Десислава Петрова
Email: d_petrova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

Деканска канцелария:

маг. инж. Елена Павлова
Email: esp2002@tu-sofia.bg
Кабинет: 9310
Тел.:02 965-2342