Специалност "Електроника"

За специалността

Учебният план по специалността „Електроника“ за ОКС “бакалвър”, редовно обучение е четири години (осем семестъра), 240 ECTS кредита и дава на студентите необходимите умения за успешно решаване на широк спектър от инженерни задачи.

След изучаване през първите шест семестъра на основните общотехнически и специални дисциплини в областта  на аналоговата, цифровата и микропроцесорна схемотехника, конструирането и технологията на електронни елементи и интегрални схеми студентите от специалността “Електроника” получават  възможност да разширяват и задълбочават своите познания в едно от следните четири направления: “Биомедицинско инженерство”, “Електронни уреди и системи”, “Силова електроника” и “Микроелектроника”.
Учебният процес включва курсове по математика, физика, химия, полупроводникови елементи и интегрални схеми, електротехника, аналогова и цифрова схемотехника, вградени системи, програмиране, интернет. Обучението на студентите дава  знания и практически умения за проектиране и анализ на електронни схеми, апаратура за измерване и контрол, медицински електронни уреди, промишлена електроника, CAD/CAM/CAE системи, приложен софтуер, наноелектроника и др. Преподавателите споделят своите знания и опит със студентите и ги подготвят за предизвикателствата на съвременната индустрия и технологии. Провеждат се срещи с представители на фирми, работещи в областта на електрониката.

Завършилите електроника са много добре приети в България и чужбина, поради широкопрофилните им знания и високи професионални умения.

Защо да избера тази специалност?

Без електрониката и микроелектрониката са немислими постиженията на компютърната техника, комуникациите, автоматизацията, високите технологии, развитието на техниката. Специалността ”Електроника” гарантира висока професионална  подготовка, иновационен начин на мислене, ориентация в проблемите и успешна  реализация на дипломираните инженери в съвременното динамично общество.

Обучението  е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката, както  и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Франция, Холандия, Германия, Италия и др.     

Факултетът поддържа многостранни връзки и партньорство с редица чуждестранни висши учебни заведения. Студентите от Факултета реализират международен обмен по  Еразъм програми за практика и обучение в реномираните европейски университети.

Какви са изискванията за прием?

Кандидатстването за ОКС „бакалавър“ във Факултета по електронна техника и технологии става,  както в останалите факултети на Техническия Университет, а именно  чрез подаване на кандидатстудентски документи и класиране на кандидатите. Класирането на подалите в съответните срокове, документи кандидати,  е   въз  основа на резултатите от успешно издържаните държавни зрелостни изпити /матури/  по математика или физика, или български език и литература  и/или конкурсен изпит. Конкурсният изпит е тест по математика.  В класирането участват само кандидати с успешно издържан изпит /тест по математика/ или държавни зрелостни изпити /матури/. Допълнителна и по-подробна информация може да намерите в кандидатстудентския справочник на ТУ-София.

 

Какво ще уча?

Обучението по широкопрофилната специалност  „Електроника“ за окс „бакалавър“ през  първите три семестъра  включва изучаването на базови дисциплини, като математика, физика, химия, икономика, програмиране, чужд език и др.  През втората и третата учебна година в обучението се набляга на изучаването на дисциплините, тясно свързани със специалността -   Аналогова схемотехника, Полупроводникови елементи, Цифрова схемотехника, Микропроцесорна схемотехника  и др. През последната година от обучението  си  Факултетът дава възможност на студентите сами да определят направлението на своето обучение, според индивидуалните си интереси. Специалността „Електроника“ включва четири направления – Биомедицинско инженерство, Електронни уреди и системи, Микроелектроника и Силова електроника.

Възможности за студентска мобилност

Международното сътрудничество на ФЕТТ се разширява значително през последните години. Факултетът участва в много двустранни Еразъм споразумения с партньори от Австрия, Чехия, Полша, Белгия и в други съвместни европейски програми. През 2010 г. бе открита съвместна лаборатория между ТУ - София и Университета в Лайден, Холандия. Факултетът организира в сътрудничество с Техническия университет в Делфт, Холандия Международна научна конференция "Електроника". Тези контакти дават възможност за студентска мобилност и разширяване на опита.

Моята реализация

Младите специалисти, завършили ФЕТТ, получават съвременна теоретична подготовка и познания в областта на електронните и информационни технологии и възможностите за тяхното приложение. Необходимостта от приложение на електрониката като ключова технология в комуникациите, енергийната, машиностроителната, хранително-вкусовата, химическата и военна промишленост, в здравеопазването, банковото и финансово дело, транспорта и др. създава широко поле за професионална изява на инженерите с тази специалност.
Някои от фирмите, в които намират реализация нашите студенти са Смартком, Мелексис - България, Вистеон, Интегрейтед майкроелектроникс и др.

Код по ЕСТНК: E
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

инженер по електроника


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: FETT_uch-plan-bak_2014-izm-2019.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Красимира Герасимова
Email: fett-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1331
Тел.:3063

маг. Анелия Христова
Email: f-hristova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1331
Тел.:02 965-3063

Деканска канцелария:

маг. ик. Адриана Николова
Email: Adriana.Nikolova@ecad.tu-sofia.bg
Кабинет: 1332-А
Тел.:02 965-2220