faculties_present_img

Специалност "Авиационно инженерство (на английски език)"

За специалността

Обучението по специалността „Авиационно инженерство“ се извършва с водещата роля на катедра „Въздушен транспорт“ към Факултета по транспорт. Тя осигурява специалисти с висше образование за почти всички сфери на гражданската авиация.

Основна цел на специалността е да изгражда фундамента на авиационното образование и квалификация, да обучава специалисти с висше образование за нуждите на авиацията, въздушния транспорт, за летателната и техническата експлоатация на въздухоплавателните средства, за поддържането на летателната годност на летателните апарати и наземната авиационна техника, за осигуряването на авиационната дейност на авиационните оператори, в летищните комплекси, във фирмите за производство, ремонт и експлоатация на авиационната техника, в звената за научноизследователска и производствено-внедрителска дейност, в държавната администрация.

Основно предназначение на специалността е да покрива потребностите на страната от специалисти с висше авиационно образование, за нуждите на авиацията, въздушния транспорт, за летателната и техническата експлоатация на въздухоплавателните средства, за поддържането на летателната годност на летателните апарати и земната авиационна техника, за осигуряването на авиационната дейност на авиационните оператори, в летищните комплекси, във фирмите за производство, ремонт и експлоатация на авиационната техника, в звената за научноизследователска и производствено-внедрителска дейност, в държавната администрация. Характерът на предметната област предопределя задължителното развитие на специалността  според изискванията на международните авиационни стандарти и препоръки.

Практическото обучение на студентите се извършва в сътрудничество с водещи български авиационни фирми: Луфтханза техник, България Ер, Хемус Ер, Ер Скорпио, Хели Ер, РВД и др.

Въз основа на натрупания опит и традициите на нашето висше авиационно образование, приоритет се дава на специализираното обучение по експлоатация на въздухоплавателните средства и експлоатация на електронно-приборната техника.

Специалността е съществувала до 1958 г. като САМОЛЕТОСТРОЕНЕ в Държавната политехника (ВМЕИ), от 1972 г. до 1990г. във ВНВВУ като специалности за Гражданската авиация, от 1992 г. като специализации по експлоатация и ремонт на авиационната техника в широкопрофилната специалност Транспортна Техника и Технологии в Технически университет София и от 1997 г. като самостоятелна специалност Авиационна Техника и Технологии към Технически университет София.

Защо да избера тази специалност?

Завършилите специалността могат да се реализират както във фирмите експлоатиращи авиационна техника, така и във фирмите проектиращи и произвеждащи такава.

Въздушният транспорт се намира в постоянен подем не само по света, но и у нас. За него са необходими добре подготвени кадри, каквито са завършилите специалността.

В проектирането и производството на авиационна техника са заети едни от най-добрите и високоплатени инженери. Там добрият инженер може да се развива в избраната от него посока, да намира и решава нови предизвикателства и т.н.

В авиацията се появяват и внедряват постоянно нови технологии в областта на комуникациите, електронното оборудване, нови материали и др. Студентите от специалността придобиват фундамент за развитие във всяка област, свързана с авиацията.

Какви са изискванията за прием?

Кандидатстването за ОКС „Бакалавър“ е   въз  основа на резултатите от успешно издържаните държавни зрелостни изпити /матури/  и/или конкурсен изпит. По-подробна информация може да намерите в кандидатстудентския справочник на ТУ-София.

Какво ще уча?

На образователно-квалификационно ниво “бакалавър” авиоинженерът трябва да знае:

  • основата на общотеоретичните дисциплини и информатиката в обем необходим за решаването на производствено-експлоатационни задачи в Гражданската авиация;

  • общо инженерни дисциплини, в това число механика, съпротивление на материалите, авиационно материалознание, основи на конструирането, технически измервания, електротехника, електроника, теория на автоматичното регулиране, термодинамика и топлопренасяне, механика на флуидите;

  • специални инженерни дисциплини, в това число аеродинамика и динамика на полета, теория на авиационните двигатели, конструкция и якост на летателните апарати и авиационните двигатели, устойчивост и управляемост на летателните апарати, автоматизирани системи за управление на въздушното движение, основите на производството и техническото обслужване на летателните апарати, тяхното оборудване и авиационните двигатели;

  • приложни инженерни дисциплини, като правилата за експлоатация, технологията на обслужването на авиационната техника, въздушната навигация, правилата и технологията на управление на въздушното движение, практическите методи за осигуряване на висока надеждност и летателна годност на авиационната техника с отчитане на експлоатационните условия, системите за диагностика и средствата на неразрушаващите методи за контрол на авиационната техника, методите за изпитване на авиационната техника;

  • организация на инженерния труд, като икономика на отрасъла в авиационна производствена структура, въпросите на техническата безопасност, основите на въздушното право, метрологичното осигуряване и организацията на труда, състоянието и перспективите на развитие на авиационната техника.

Възможности за студентска мобилност

Предлагат се възможности за обмен на студенти по програмата Еразъм+ в  Arts et Metiers ParisTech, Париж, Франция, Politecnico di Milano, Милано, Италия, ECAM-Strasburg, Страсбург, Франция, University of Defence, Бърно, Чехия, Warszaw University of Technology,  Варшава, Полша, Koсaeli University, Турция

Моята реализация

Завършилите специалността могат да работят кат о инженери в конструиране и производство на въздухоплавателни средства, експлоатация и ремонт на въздухо­плавателни средства, наземна и полетна експлоатация на въздухоплавателни средства, експлоатация и ремонт на електронно-приборна авиационна техника, управление на въздушното движение, експлоатация на летищната техника, въздухоплавателната администрация.

Полученото висше авиационно образование (бакалавър-авиоинженер и магистър -авиоинженер) дава възможност за лицензиране до всички нива на авиационната правоспособност според международните изисквания.

Код по ЕСТНК: AE
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Авиационен инженер


Професионално направление:

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Английски;
Учебен план: UPlan-TF-ai-bak-en.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Мира Момчилова
Email: mimomchilova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

маг. инж. Десислава Петрова
Email: d_petrova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

Деканска канцелария:

маг. инж. Елена Павлова
Email: esp2002@tu-sofia.bg
Кабинет: 9310
Тел.:02 965-2342