faculties_present_img

Специалност "Строителна механика и съпротивление на материалите"

Докторската програма по „Строителна механика и съпротивление на материалите“ е насочена към придобиване на задълбочени знания и умения, свързани с приложение на якостно-деформационния анализ в машиностроенето, автомобилостроенето, авиационната техника, приборо­строенето и др. Специален акцент в докторската програма е отделен върху дисциплини, които надграждат знанията, получени в ОКС „магистър“.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство


Обучението се провежда на: Български; Английски;

Технически сътрудник:

Катедра Съпротивление на материалите

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg