faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Mедицинска техника

Факултет: Машиностроителен факултет

Специалност: Mедицинска техника

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

Професионално направление 5.13 “Общо инженерство”

Описание:

Основната цел на обучението по специалност „Медицинска техника” е да подготви високо квалифицирани специалисти в областта на разработване, производство, експлоатация и поддръжка на съвременни медицински изделия.

Младите инженерни кадри, завършили тази магистърска специалност получават солидни базисни знания, необходими при осъществяване на бъдеща инженерно-научна дейност и осигуряващи необходимата им професионална гъвкавост. Обучението включва физични, биомедицински и технически аспекти на медицинската техника. В процеса на своето обучение студентите се запознават в дълбочина със съвременните материали и методи за конструиране на медицински инженерни продукти. Акценти в обучението са измерванията в медицината, нормативи и стандарти, техническо осигуряване, качество и безопасност.

Специалността предлага специализации в четири модула:

 • „Медицинска електроника“;
 • „Техническо осигуряване, законодателство и стандартизация за медицинска техника“;
 • „Биомеханика, протезиране и ортезиране на човека“;
 • „Електромедицинска техника”.

Специалността “Медицинска техника” е единствена за България и се основава на дългогодишния опит на ТУ- София в тази област. Екипът преподаватели е от водещи факултети – МФ, ФЕТТ, МТФ, ФА, ЕФ и лицензирани гост-преподаватели.

Необходими документи:

Документи за кандидатстване:

 • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”/оригинал/ или академична справка;
 • молба - декларация по образец;
 • документи за статии, награди, участия в конференции и др.- прилага се копие на заглавната страница на списанието или сборника, самата статия и съдържанието на списанието или сборника,  копие от документа за награда;
 • квитанция за платена такса за кандидатстване.

Документи за записване:

 • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”
 • студентска книжка
 • студентска лична карта
 • студентски картон
 • 4 снимки
 • квитанция за платена семестриална такса
 • лична карта, която след проверка се връща

Краен срок: 2019-12-15

Допълнителна информация:

Технически университет - София, бл.4, канцелария на МФ - студенти, стая 4201а, тел. (02) 9653737

Срок за подаване на документи: 30.09.2019 г. - 08.10.2019 г.
Обявяване на резултатите от класирането: 09.10.2019 г.

Записване: 10.10.2019 г. – 14.10.2019 г.

Начало на семестъра: 14.10.2019 г.