faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Микротехнологии и наноинженеринг

Факултет: Факултет Електронна техника и технологии

Специалност: Микротехнологии и наноинженеринг

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

5. Технически науки

Направления:
5.2. Електротехника, електроника и автоматика;
5.3. Комуникационна и компютърна техника;
5.1. Машинно инженерство;
5.13. Общо инженерство.

Описание:

Магистърската специалност “Микротехнологии и наноинженеринг” е съвместна между факултети ФЕТТ, Факултет по Телекомуникации (ФТК) и Машинно-технологичен факултет (МТФ). Завършилите специалността получават професионална квалификация магистър-инженер по микротехнологии и наноинженеринг към ФЕТТ. Специалността е изградена на базата на обратната връзка от работодателите в бранша и съобразена изцяло с нуждите на пазара на труда в областта на микро- и нанотехнологиите с приложение в електронните и комуникационните системи технологии, както и в индустриалните технологии. Трите факултета поддържат тесни връзки с водещи компании в областта на електронно, телекомуникационно и индустриално инженерство, много от които пряко свързани с дейности по проектиране, реализация и тестване на микро- и наносистеми. По време на обучението водещи експерти и мениджъри от тези компании ще изнасят лекции за последните новости в областта. Подготовката на студентите е тип проектно-ориентирана, при което те имат възможност за разработка на инженерно изделие, минавайки през всички стъпки от неговата реализация – от автоматизираното проектиране, през физическа (технологична) реализация до тестване. Завършилите специалността ще могат да се реализират като проектанти, технолози, тестови инженери, експерти и изследователи в сферата на микро- и наносистемите.

Допълнителна информация за изучаваните курсове: http://www.tu-sofia.bg/faculties, Факултет Електронна техника и технологии/раздел “Специалности”/Магистър/ "Микротехнологии и наноинженеринг".

Необходими документи:

-  Молба (по образец);
- За завършилите други висши училища – диплома (оригинал или ксерокопие) или академична справка;
-  За завършилите други специалности на ТУ – София – академична справка;
-  Квитанция за платена такса за кандидатстване – 30 лева;

Краен срок: 2018-10-10

Допълнителна информация:

Прием на документи и допълнителна информация: Студентска канцелария на ФЕТТ, ТУ-София, бл. 1, ет. 3, каб. 1331, тел. 965 30 63, e-mail: fett-k@tu-sofia.bg

Срокове за записване: 01.09.2018 – 08.10.2018 г.

Класиране: 09.10.2017 г.