faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Техническо законодателство и управление на качеството

Факултет: Машиностроителен факултет

Специалност: Техническо законодателство и управление на качеството

Професионално направление: 5.13. Общо инженерство

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

Професионално направление 5.13 “Общо инженерство”

Описание:

Единствена специалност в България и една от малкото специалности в Европейския съюз, придобили международно признание.  Посветена е на актуалната за Европейския съюз проблематика на свободно движение и конкурентоспособност на продуктите в единния европейски пазар, която синтезира опита и добрата практика на водещите фирми у нас и в ЕС.

Свободното движение на продуктите е предмет на дисциплините по Техническо законодателство и свързаните с него стандартизация и оценяване на съответствието. Конкурентноспособността зависи от всички аспекти на управление на качеството: инженеринг и контрол, метрологично осигуряване и компютърно управление, сертификацията на продуктите на системите за управление на качеството, на околната, работната и информационната среда.

Завършилите магистри имат успешна реализация във фирми и организации от всички отрасли като мениджъри и експерти по качеството. Те имат право да се явят на сертифициращ изпит и да получат от TÜV ZERТ – Köln, Германия, международен сертификат за "ЕКСПЕРТ по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество" и за ОДИТОР на системи за управление.

 

Необходими документи:

Документи за кандидатстване:

 • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”/оригинал/ или академична справка;
 • молба - декларация по образец;
 • документи за статии, награди, участия в конференции и др.- прилага се копие на заглавната страница на списанието или сборника, самата статия и съдържанието на списанието или сборника,  копие от документа за награда;
 • квитанция за платена такса за кандидатстване.

Документи за записване:

 • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”;
 • студентска книжка;
 • студентска лична карта;
 • студентски картон;
 • 4 снимки;
 • квитанция за платена семестриална такса;
 • лична карта, която след проверка се връща.
   

Краен срок: 2019-12-15

Допълнителна информация:

Технически университет - София, бл.4, канцелария на МФ - студенти, стая 4201а, тел. (02) 9653737

Срок за подаване на документи: 30.09.2019 г. - 08.10.2019 г.
Обявяване на резултатите от класирането: 09.10.2019 г.

Записване: 10.10.2019 г. – 14.10.2019 г.

Начало на семестъра: 14.10.2019 г.