faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Техническа безопасност на работно оборудване

Факултет: Машиностроителен факултет

Специалност: Техническа безопасност на работно оборудване

Професионално направление: 5.13. Общо инженерство

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област на висше образование: 5. Технически науки

Описание:

Обучението в специалността „Техническа безопасност на работно оборудване” има за цел да подготвя инженери в областта на осигуряването и техническия контрол на безопасността на работно оборудване, управлението на здравето и безопасността при работа, електрическата и пожарна безопасност, екологичната защита на работната среда.

Инженерите, завършили тази магистърска специалност получават солидни базисни знания, необходими в бъдещата им инженерна дейност и осигуряване на необходимата им професионална гъвкавост. В процеса на обучение се акцентира на изучаването на осигуряването на техническата безопасност на съоръженията с повишена опасност и техния технически надзор, управлението на здравето и безопасността при работа, анализа и оценката на риска на работното място, факторите на работната среда, разглеждани в контекста на действащото техническо законодателство и приложимите стандарти.

Специалността предлага специализации в две магистърски програми:

 • “Безопасност на труда”;
 • “Фактори на работната среда”.

Магистърската специалност „Техническа безопасност на работно оборудване” се базира на опита и традициите в обучението на инженерни кадри в ТУ – София. За осигуряване на пълнота и обхват на предлаганата магистратура е формиран екип от преподаватели от машиностроителните направления, енергетиката и електротехниката.

Необходими документи:

Документи за кандидатстване:

 • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”/оригинал/ или академична справка;
 • молба - декларация по образец;
 • документи за статии, награди, участия в конференции и др.- прилага се копие на заглавната страница на списанието или сборника, самата статия и съдържанието на списанието или сборника,  копие от документа за награда;
 • квитанция за платена такса за кандидатстване.

Документи за записване:

 • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”;
 • студентска книжка;
 • студентска лична карта;
 • студентски картон;
 • 4 снимки;
 • квитанция за платена семестриална такса;
 • лична карта, която след проверка се връща.

Краен срок: 2019-12-15

Допълнителна информация:

Технически университет - София, бл.4, канцелария на МФ - студенти, стая 4201а, тел. (02) 9653737

Срок за подаване на документи: 30.09.2019 г. - 08.10.2019 г.
Обявяване на резултатите от класирането: 09.10.2019 г.

Записване: 10.10.2019 г. – 14.10.2019 г.

Начало на семестъра: 14.10.2019 г.