faculties_present_img

Специалност "Отоплителна, вентилационна и климатична техника"

За специалността

Специалност „Отоплителна, вентилационна и климатична техника“ е изключително актуална с подготовката на енергийни инженери в съответствие със съвременните изисквания за опазване на околната среда, намаляване на енергопотреблението и усъвършенстване на енергопреобразуващите технологии. Тази специалност  Ви дава възможност да бъдете висококвалифициран специалист във водещ отрасъл на българската и световната промишленост. С над 15-годишна история и традиции, обучението е организирано на базата на съвременните достижения и изисквания за проектиране, производство и експлоатация на топлотехнически съоръжения и системи.

Защо да избера тази специалност?

Обучението в образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалност „Отоплителна, вентилационна и климатична техника” има за цел да обогати и развие инженер – бакалаврите, със задълбочени знания и умения при  проектиране на системи за отопление, вентилация и климатизация. При обучението на студентите водещи са съвременни изисквания за  енергийна ефективност, опазване на околната среда и най – новите достижения на науката в тази област.

Какви са изискванията за прием?

Приемът се извършва по общите правила за прием на студенти в степен магистър на Технически университет – София.

Какво ще уча?

Обучението по специалност „Отоплителна, вентилационна и климатична техника” е организирано и се провежда по начин, по който в най-пълна степен студентите придобиват задълбочени специални инженерни знания като:

  • Подготовка на студентите включва придобиване на знания, с приложен характер по дисциплините – Приложна механика на флуидите, Термодинамични анализи, Приложна математика, осигуряващи  разширяване на познанията относно  физиката на топлообменните процеси.
  • Върху изградената основа от знания в ОКС „Бакалавър“ се развива и надгражда като се, изучават дисциплините Термопомпени системи, Охлаждане и замразяване, Инженеринг на околната среда, Газоснабдителни системи, Енергийна ефективност на сгради, Системи за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници и др. В курса на обучение се изучават и дисциплини свързани с моделирането  и симулирането на топлинни процеси, което позволява придобиването на знания за регулиране,  управление и контрол на топлотехнически системи и съоръжения.
Възможности за студентска мобилност

Специалността „Отоплителна, вентилационна и климатична техника“ дава възможност за студентска мобилност с цел обучение по различни програми.  Мобилността представлява период на обучение в партниращо висше училище в чужбина. Този период е част от програмата за обучение на студента и е с продължителност от 3 до 6месеца.

Ежегодно студенти имат възможност да участват в научни конкурси, конференции, специализирани обучения и стажове както в страната, така и в чужбина.

Моята реализация

Успешно завършилите  инженери по специалност „Отоплителна, вентилационна и климатична техника ” с образователно-квалификационна степен “Магистър” могат да продължат своето обучение в ОНС „Доктор“ и да се реализират професионално, както проектанти на отоплителни, вентилационни, климатични, хладилни и други топлотехнически инсталации, а също и в енергетичните отдели на промишлени предприятия и фирми в областта на топлотехниката, като технически ръководители.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър-инженер


Професионално направление:

5.4. Енергетика

Форма на обучение:

Редовно - 1,5 годинаОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-IPF-OVKT-mag-2015.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Деканска канцелария:

проф. д-р инж. Милко Йорданов
Email: m_yordanov@tu-sofia.bg
Тел.:044- 667 709

доц. д-р инж. Мина Цонева
Email: noting@tu-sofia.bg

доц. д-р Ваньо Иванов
Email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
Кабинет: 2204