Катедра "Педагогика и мениджмънт"

    През учебната 1987/88 г. се разкрива катедра “Инженерна педагогика” към ИПФ – Сливен (тогава ЦППКИПК). През 1992/93 г. тя е преименувана в катедра “Педагогика и мениджмънт”. Към нея са включени следните сектори: Психолого-педагогически дисциплини; икономически, чуждоезиково обучение и физическа култура и спорт. Катедрата разполага с 3 семинарни зали, една лабораторна и спортен комплекс. В катедрата работят 10 преподаватели – 2 доценти, 8 асистенти и старши преподаватели и 1 старши експерт. Има защитени общо 6 докторски дисертации.
    Катедрата осигурява над 20 лекционни курса в ОКС „Професионален бакалавър”, ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър. Към катедрата работят 2 хонорувани преподаватели. Сключени са договори с две професионални гимназии за съвместно осъществяване на образователния процес на студентите в ИПФ за придобиване на професионална квалификация „Учител”.
     Катедрата редовно организира курсове по “Професионална педагогика”, “Информатика и информационни технологии”; “Методика на обучението по БДП”, “Изпитващи на водачи на МПС”, “Интерактивни методи за обучение”.

Интернет страница:

 • Ръководител катедра

  DSC_7625_1477.jpg
  Име: Снежана Консулова
  Научна степен: доц. д-р
  Кабинет: 1301
  E-mail: snejanakonsulova@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  DSC_7662_1472.jpg
  Име: Юрий Клисаров
  Научна степен: гл. ас. д-р
  Кабинет: 1203
  E-mail: klissarov@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р Марина Николова
каб.:1212, E-mail: nikol.mn@tu-sofia.bg
доц. д-р Йорданка Чобанова
каб.:1310,
доц. д-р Калина Белчева-Клисарова
каб.:1203, E-mail: kbelcheva@tu-sofia.bg
доц. д-р Маргарита Тенева
каб.:1302, E-mail: mteneva@tu-sofia.bg
доц. д-р Снежана Консулова
каб.:1301, E-mail: snejanakonsulova@tu-sofia.bg
ас. д-р инж. Владимира Тенева
каб.:3303,
ас. д-р инж. Марина Димитрова
каб.:3303,
ст. преп. д-р Наталья Димитрова
каб.:1301, E-mail: nadidirus@tu-sofia.bg
ст. преп. Николай Янков
каб.:1201, E-mail: yankovn@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Екатерина Петкова
каб.:1201,
гл. ас. д-р Ивелина Йорджева
каб.:3303,
гл. ас. д-р Моника Симеонова-Ингилизова
каб.:1313,
гл. ас. д-р Юрий Клисаров
каб.:1203, E-mail: klissarov@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Ива Тарагошева
каб.:1213, E-mail:iva_taragosheva@tu-sofia.bg

 • АВИТО
  •      Характерни черти на съвременните образователни технологии. Структурно функционален модел за организация на взаимодействието учител ученик. Методика за дефиниране на учебните цели. Техника на Мейджър. Таксономия на Блум. Видове модели учене. Когнитивен модел. Понятие за познавателна структура. Видове знания. Структуриране на избрана дисциплина. Дидактически тест. Методика за разработване на дидактически тестове. Оценяване. Видове скали за оценяване. Точкови скали. Разработване на тест за входящ контрол. Планиране дейността на обучаемите. Разработване на индивидуален план на обучаемия. Програми за обучение подпомагано с компютър (корсуер). Авторски системи за създаване на програми за обучение подпомагано с компютри. Разработване на корсуер. Структуриране на знанията в програмата. Видове диалог с програмите за обучение подпомагано с компютър. Аудиовизуални средства и технологии в обучението. Мултимедийни системи за обучение. Обучаващи мрежи. Интернет. Аудиовизуални средства.

   Лектори:

   доц. д-р Красимир Спиров

 • Английски език
  •      Просто изречение. Определителен и неопределителен член. Множествено число. Глаголът “съм“. Сегашно време. Сегашно продължително, сегашно просто. Въпросителни изречения. Заповедни изречения. Глаголът - имам. Притежателен падеж. Бройни числителни. Минало време. Минало просто. Наречия. Просто бъдеще и видове бъдеще. Начини за изразяване на бъдеще време. Неправилни глаголи. Видове местоимения. Модални глаголи. Сегашно перфектно. Непряка реч. Степенуване на прилагателни. Страдателен залог.

   Лектори:

   доц. д-р Калина Иванова Белчева-Клисарова

 • Бизнес планиране
  •      История и състояние на бизнес планирането. Описание на бизнеса на фирмата. Маркетингов анализ. Маркетингов план. Операционен (производствен) план. Информационно осигуряване. Организация и управление. Оценка на риска. Финансов план. Времеви график за мероприятията и решенията.

   Лектори:

   доц. д-р Йордан Чобанов

 • Български език
  •      Съществително име. Прилагателно име. Глагол Числително име. Местоимения. Определение.Причастия. Деепричастие. Служебни думи, вметнати думи и изрази. Словоред. Сложни изречения. Научен стил. Упражнения.

   Лектори:

   ст. преп. д-р Наталья Димитрова Димитрова

 • Езикова практика
  •      Практическа работа с автентични неадаптирани материали. Нови езикови системи за изучаване на немски език. Висшето образование в Германия.

   Лектори:

   доц. д-р Калина Иванова Белчева-Клисарова

   ст. преп. д-р Наталья Димитрова Димитрова

   доц. д-р Снежана Стефанова Консулова

   ст. преп. Николай Янков Янков

 • Икономика
  •      Механизъм за образуване на пазарните цени. Макроикономически модел за достигане на пълна заетост и равновесие в стопанството. Пазарите в условията на съвършена и несъвършена конкуренция. Пазарите на факторите на производството. Обществен сектор в пазарното стопанство. Стопанска дейност, стопански организации и предприятия. Промишлена продукция и производствена програма на фирмата. Имущество и капитал на фирмата. Финанси на фирмата. Взаимоотношения на фирмите с банките по разплащанията и по кредитирането. Видове разходи. Себестойност на продукцията.Персонал на фирмата. Производителност на труда. Работна заплата. Приходи на фирмата. Цени на продукцията. Методика на ценообразуване.

   Лектори:

   доц. д-р Йордан Чобанов

 • Индустриален мениджмънт
  •      Организация и управление. Теоретични основи на мениджмънта. Вътрешна среда на организацията. Външна среда на организацията. Комуникациите в управлението. Вземане на решения. Модели и методи за вземане на решения. Стратегическо планиране. Планиране реализацията на стратегията. Организиране, взаимодействие и пълномощия. Мотивация. Контрол. Белезите на ХХІ век в мениджмънта.

   Лектори:

   доц. д-р Йордан Чобанов

 • Инженерна икономика
  •      Механизъм за образуване на пазарните цени. Оптимизационен модел на фирмения бизнес. Макроикономически модел за достигане на пълна заетост и равновесие в стопанството. Пазарите в условията на съвършена и несъвършена конкуренция – модели. Пазарите на факторите на производство. Пазар на труда. Пазар на земята и недвижимите имущества – образуване на цените. Пазар на капитала. Предприемачество и мениджърство в стопанската дейност. Държавният бюджет като инструмент за финансиране на обществените дейности. Данъчна система – принципи на изграждане. Парично-финансовата система на стопанството. Банкова система – принципи за изграждане дейността на търговските банки.

   Лектори:

   доц. д-р Йордан Чобанов

 • Иновации и управление на проекти
  • няма текст

   Лектори:

   доц. д-р Маргарита Илиева Тенева

 • Мениджмънт
  •      Организация и управление.Теоретични основи на мениджмънта Вътрешна среда на организацията. Външна среда на организацията. Комуникациите в управлението. Вземане на решения. Модели и методи за вземане на решения. Стратегическо планиране. Планиране реализацията на стратегията. Организиране, взаимодействие и пълномощия. Мотивация. Контрол. Белезите на ХХІ век в мениджмънта.

   Лектори:

   доц. д-р Йордан Чобанов

 • Мениджмънт и маркетинг
  •      I. МЕНИДЖМЪНТ: Организацията: Същност, управление и ефективност. Среда и свързаните с нея предизвикателства пред управлението на организацията. Стратегическо управление на организацията. Вземане на решения в организацията. Планиране. Организиране и организационно-управленски структури. Съвременни организационно-управленски структури. Мотивация на хората в организацията. Власт и лидерство. Организационна култура. Управление на групи и екипи. Контрол. Комуникации и информационни системи в организацията. Управление на промените. Управление на проекти. Предприемачество и иновации. II. МАРКЕТИНГ. Въведение в маркетинга. Основни направления в маркетинга. Разработване на маркетингова стратегия. Стокова политика и конкурентно-способност на стоката. Планиране на асортимента на продукцията

   Лектори:

   доц. д-р Йордан Чобанов

 • Мениджмънт на качеството
  •      Въведение, дефиниции и измерения на качеството. Същност и стратегия на системата за управление на качеството. Еволюцията в управлението на качеството: инспекция, контрол, осигуряване на качеството и тотално управление на качеството. Мениджмънт. Изисквания към мениджмънта. Съдържание и действие на стандартите от серията ISO 9000 - общ преглед. Тотално управление на качеството в Япония и европейския опит. Контрол на качеството на покупките. Контрол при доставките. Управление на качеството в етап на производство на продукта (On-line control). Основи на статистическия контрол (SPC) на качеството. Уреди за инспекции, измервания и изпитвания. Инструменти и средства за управление на качеството. Управление на проектирането с оглед на качеството. Управление на качеството в етап на проектиране на продукта (On-line control). Разгръщане на дейността на качеството (QFD). Методология. Стойност на качеството. Дефиниция и категоризиране на разходите, свързани с качеството.

   Лектори:

   доц. д-р Йордан Чобанов

 • Методика на дипломната работа, тектолингвинистика и работа с научно-техническа литература
  •      Научен стил: характерни особености, структура на научния текст. Студентско научно творчество: Реферат. Доклад. Курсова работа. Академично есе. Основни жанрове на научно-техническата информация. Анотация, реферат, обзор. Стилно-езикови особености на патентната литература. Промишлена реклама. Техническа инструкция. Основни въпроси при разработването на дипломната работа. Ход на научното изследване, методи на научното познание. Подготовка за написването на дипломна работа. Избор на тема., планиране и подготовка, цел и задачи. Работа с литературни източници, литературен обзор и подбор на фактическия материал. Работа над ръкописа: композиция, начини на излагане на научните материали. Езиково-стилно оформяне на дипломната работа.

   Лектори:

   ст. преп. д-р Наталья Димитрова Димитрова

 • Методика на обучението
  •      Методиката в системата на педагогическите и техническите науки. Психологически и дидактически основи на методиката. Специфика на методиката на инженерните дисциплини. Методика на използване на лабораторните стендове, действащи макети и средствата за онагледяване. Планиране на учебния процес по дисциплините от специалността. Квалификационни характеристики. Учебен план и учебни програми. Перспективно и текущо планиране.Форми на учебния процес по дисциплините от специалността. Видове уроци. Логическо структуриране на учебното съдържание.Методи на представяне на учебното съдържание на дисциплините от специалността. Методи на контрол и затвърдяване на усвоеното. Дидактически тестове – технология на създаването и използването им.

   Лектори:

   гл. ас. д-р Юрий Петров Клисаров

   доц. д-р Снежана Стефанова Консулова

 • Немски език
  •      Лични местоимения, спрежение на глагола в сегашно време. Словоред в изречението. Числата до 20. Неопределителен член, спомагателни глаголи. Дните на седмицата, числата от 20 до 100. Лични местоимение, спрежение на глагола. Глаголи с промяна на коренната гласна. Модални глаголи. Словоред в изречението. Повелително наклонение Дателен падеж. Притежателни местоимения. Лични местоимения в дателен падеж. Условно наклонение. Минали времена на глагола. Глаголи с делими представки. Правилни и неправилни глаголи. Склонение на съществителното име. Предлози с дателен и винителен падеж.

   Лектори:

   ст. преп. Николай Янков Янков

 • Педагогика
  •      Педагогиката като наука. Система на педагогическата наука. Образованието - компонент на структурата на обществото. Личност и образование. Възпитание и самовъзпитание. Принципи, методи и форми на възпитание. Сфери на възпитание. Семейна педагогика. Професионално-личностно общуване между преподаватели и учещи. Обучението като предмет на Дидактиката. Дидактически цели. Съдържание на образованието. Принципи на обучението. Методи и техники в обучението. Образователни технологии. Оценяването в обучението. Организационни системи и форми на обучение Самостоятелната работа на учениците.

   Лектори:

   доц. д-р Маргарита Илиева Тенева

 • Педагогическа реторика
  •      Формати на ораторския стил. Монологична и диалогична ораторска изява. Качества на ораторската реч. Изисквания към съдържанието на ораторската реч. Логика на изложението. Въведение, главна част и заключение. Подготовка на ораторската реч. Тема, вид и цел на ораторската реч. Подбор на материали. Доказателство и аргументация в ораторската реч. Гласоворечева култура на оратора. Професионално дишане. Интонация. Стилистически особености, краткост, точност, ясност, емоционалност. Поведение на оратора по време на реч. Взаимодействие с аудиторията. Невербални похвати. Ораторско майсторство при водене на спор. Стратегия и тактика на спора. Конкретни похвати.

   Лектори:

   проф. д-р Марина Колева Николова

 • Педагогическа социология
  •      Предмет на педагогическата социология; Образованието като социално-педагогическа система; Училищният клас като социална група; Взаимоотношения в системата ученик - учител; Учителят в своята професия; Емпиричното социологическо изследване – същност, структура, видове.

   Лектори:

   гл. ас. д-р Юрий Петров Клисаров

 • Преддипломна педагогическа практика
  •      Тематиката съответства на годишното разпределение на базовия учител, с който работи студентът “стажант-учител”. Поставя се акцент върху следното: Предварителна подготовка - инструктаж на студентите за реализиране на Преддипломната педагогическа практика. Предварителна подготовка на процеса на обучение и работа с учебна документация и запознаване с цел по-ефективно използване на нагледни технически средства. Реализиране на урочна работа (разработване, реализиране и защита на различни видове уроци в базово училище, съобразно годишното разпределение на базовия учител).

   Лектори:

   проф. д-р Марина Колева Николова

   доц. д-р Маргарита Илиева Тенева

 • Психология
  •      В курса по Психология са включени обща, възрастова, педагогическа психология и психология на личността. Разглеждат се основните психични процеси, свойства и състояния на ученика по време на учебно-възпитателния процес, начини и средства за въздействие и развитие. Акцентира се върху: основните познавателни психични процеси – усещания, възприятия, памет, мислене, внимание, въображение, емоции и чувства, техните качества и развитието им в годините на обучение; основните типологични особености и проявата им като индивидуални такива в конкретната ученикова личност; основни психологически методи за изследване и работа с ученици.

   Лектори:

   проф. д-р Марина Колева Николова

 • Психология на общуването
  •      Общуването – същност и структура. Култура на общуване. Социална, емоционална и творческа интелигентност. Психични бариери в общуването. Методи и техники за преодоляването им. Невербално общуване. Невербални модалности – кинестетична, пространствено -териториална, параезик, цивилизационна. Универсалност и междукултурни различия. Вербално общуване – същност, основни изисквания. Култура на виртуалното общуване. Общуването в условията на информационното общество - тенденции и перспективи. Тренинги в комуникативност, сензитивност и “Човешки отношения”. Ролеви игри.

   Лектори:

   доц. д-р Маргарита Илиева Тенева

 • Руски език
  •      Съществително име. Склонение. Именителен падеж. Глагол. Винителен, Родителен, Предложен, Творителен Дателен падеж. Прилагателно име. Причастие. Деепричастие. Числително име. Местоимения. Видове прости изречения. Упражнения.

   Лектори:

   ст. преп. д-р Наталья Димитрова Димитрова

 • Текуща педагогическа практика
  •      Същност, цел и задачи на педагогическата практика; Педагогическа общуване; Технологични изисквания за провеждане на урок; Преподаването и ученето в урока; Комплексен анализ на урок.

   Лектори:

   гл. ас. д-р Юрий Петров Клисаров

 • Физическа култура
  •      Кросово бягане и гимнастически упражнения. Аеробни и ОР упражнения за гъвкавост, ловкост и обща издръжливост. Щафетни игри. Лицеви опори, коремни преси, подскоци, тенис на маса и тихи игри. Разучаване на комбинации в нападение и защита - баскетбол, волейбол, учебна игра. Фитнес и силова подготовка - развитие на скоростно-силовите качества. Народни хора и аеробни упражнения. Дълъг скок. Спринтово бягане. Футбол и волейбол. Джогинг и каланетика. Щафетни игри, тенис на маса и тихи игри (шах, билярд и др.).

   Лектори:

 • Френски език
  •      Просто изречение. Определителен, неопределителен член. Род на съществителните имена. Предлози. Род и число на числителните. Слят член. Неправилни глаголи. Повелително наклонение. Близко минало време. Притежателни прилагателни. Сложно минало време. Съгласуване на причастието. Минало несвършено време на глаголите. Наречие, местоимения. Неправилни глаголи. Образуване на наречията.Неопределени прилагателни и местоимения. Относителни местоимения. Сегашно действително причастие.

   Лектори:

   доц. д-р Снежана Стефанова Консулова

 • Хоспетиране
  •      Педагогическо общуване. Език и стил на педагогическото общуване. Подходи и техники за преподаване и учене. Реализиране на принципа за нагледност. Принципи за съзнателност и активност в учебно-познавателната дейност на учениците в обучението. Методи и похвати за осъществяване на системност и трайност на знанията, уменията и навиците; достъпност и индивидуален подход в обучението. Диалогови методи за обучението. Беседа - видове и начин на използване. Дискусия - видове и място в урока. Общи изисквания към добрия урок. Видове уроци, според дидактическите задачи. Урокът - основна форма за реализиране на дейността на учителя (преподаването) и дейността на учениците (ученето). Структура на урока. Преподаването в урока. Функции на преподаването. Подбор на учебното съдържание. Подбор на методи, средства и похвати. Същност на ученето в урока. Видове учене. Принципи за ученето. Самостоятелната работа на учениците в урока. Комплексен анализ на урок. Организация и провеждане. Пътища за усъвършенстване. Проблемност в обучението.

   Лектори:

   ст. преп. Николай Янков Янков