faculties_present_img

Катедра "Електротехника, автоматика и информационни технологии"

    Катедра "Електротехника, автоматика и информационни технологии" (ЕАИТ) отговаря за обучението по специалностите "Компютърно и софтуерно инженерство", "Автоматика и информационни технологии", „Автоматика, информационна и управляваща техника” и „Електротехника”. Тя е създадена през 1997 г. след обединяването на катедри “Електроника и автоматика” и “Електротехника” на ИПФ. Катедрата се състои от две направления: “Електротехника” и “Автоматика, информационна и управляваща техника” и разполага с 25 лаборатории и зали за провеждане на лабораторни и семинарни упражнения. Основният състав на катедрата включва 1 професор, 5 доцента и 12 асистента. В катедрата са обучавани над 10 докторанта. Общият брой осигурявани лекционни курсове са: 28 – по учебен план за степен бакалавър и 12 – по учебен план за степен магистър. Общият брой на публикуваните статии и доклади от преподавателите от катедрата е над 600. Издадените учебници, монографии и книги са над 40

Интернет страница:http://www.tu-sliven.com/eea/eea.html

 • Ръководител катедра

  DNyagolov_1451.jpg
  Име: Димитър Няголов
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Кабинет: 2202
  E-mail: noting@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д.м.н. Гани Стамов
каб.:2302, E-mail: stamov@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Стефка Неделчева
каб.:2203, E-mail: stefned@tu-sofia.bg
доц. д-р Ваньо Иванов
каб.:2204, E-mail: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Даниел Каров
каб.:3305, E-mail: d-karov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Димитър Няголов
каб.:2202, E-mail: noting@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Стоян Божков
каб.:2304, E-mail: st_bozhkov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Димитър Василев
каб.:1205, E-mail: dimitar.vasilev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Димитър Кукуригов
каб.:1205, E-mail: d_kukurigov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Минчо Пеев
каб.:1307, E-mail: mfpeev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Мишо Мацанков
каб.:1203, E-mail: misho_matsankov@tu-sofia.bg
ас. д-р инж. Евгения Василева
каб.:2202,
ас. маг. инж. Екатерина Господинова
каб.:2307,
ас. д-р инж. Кремена Димитрова
каб.:1206,
ас. маг. инж. Цветелина Спирова
каб.:2305,
ас. маг. инж. Юри Желязков
каб.:1305,
гл. ас. д-р Надя Илиева
каб.:2204, E-mail: n_ivanova@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

техн.изпълнител Нина Драгоманска
каб.:2207, E-mail:ninadragomanska67@tu-sofia.bg

 • Автоматизация на технологични процеси
  •      Технологични процеси – общи закономерности, класификация, свойства, математическо описание, апроксимация на характеристиките; Регулатори – класификация, структура, позиционни регулатори; Регулатори с постоянна скорост, пропорционални регулатори, интегрални регулатори; Пропорционално-интегрални и пропорционално-интегрално-диференциални регулатори; Цифрови регулатори – особености реализация; Оптимална настройка на регулаторите.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Атанасов Няголов

 • Автоматизирани електрозадвижвания
  •      Функционални схеми и класификация на електронизираните. Електрозадвижвания. Теоретични аспекти от теорията на електрозадвижванията за механизми с реактивен статичен момент. Теоретични особености на регулируемо електрозадвижване за механизъм с активен статичен момент. Теоретични аспекти на многодвигателни електрозадвижвания. Електронизирано електрозадвижване с подобрени енергийни показатели. Затворени системи за управление на постояннотокови електрозадвижвания. Видове линейни обратни връзки. Едноквадрантно и четириквадрантно плавно регулируемо електрозадвижване на фирмата "'Siemens". Отворени и затворени системи за параметрично регулиране на асинхронни електрозадвижвания. Честотно и квазичестотно регулируеми асинхронни електрозадвижвания. Асинхронни електрозадвижвания с векторно управление и с ориентация на магнитното поле на двигателя.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пенчо Георгиев

 • Автоматизирани производствени системи
  •      Производствени системи.Структури и видове.Нива и задачи на управлението. Автоматизация на управлението. Автоматизирани системи за обработка на данни. Предназначение, обща структура.Данов модул. Особености и структури за връзка с локалните и отдалечени източници на данни.Механизми и компоненти за реализиране на достъпа до данните.Потребителски интерфейс на автоматизираните системи за обработка на данни.Особености на функционирането на Windows приложенията. Особености на потребителския интерфейс на Windows приложенията, компоненти за изграждане на потребителския интерфейс. Взаимодействие на автоматизираните системи за обработка на данни със системните и програмни ресурси на компютърните системи.Приложен програмен интерфейс, драйвери, системи и инструментални компоненти.Компонентно обектно моделна (СОМ) технология, СОМ приложения. Разширения на COM технологията. Изготвяне на справки в автоматизираните системи за обработка на данни. Оператори и структура на SQL. Реализиране на статични и динамични SQL заявки с заявъчни компоненти. Инструментални средства за реализиране на SQL заявки. Изготвяне на отчети в автоматизираните системи за обработка на данни. Лентова технология и компоненти за изготвяне на отчети. Етапи на реализиране на отчет. Реализиране на паралелни процеси в автоматизираните системи. Дефиниране на паралелни процеси. Използване на общата памет. Синхронизация на изпълнението. Реализиране на разпределени автоматизирани системи. Типови връзки в разпределените системи. Адресация в разпределените системи. Механизми и компоненти за реализиране на разпределени системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пенчо Георгиев

 • Бази от данни и информационни системи
  •      База от данни и система за тяхното управление. Модели на данните. Физическо съхранение на данните. Системи за управление на БД. Проектиране на базата от данни. Същност на информационните системи (ИС). Моделиране и изследване на ИС. Приемане на решения в ИС. Проектиране и създаване на ИС. Експлоатация на ИС.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Димитър Емануилов Василев

 • Биоинформатика
  •      Биоинформатика - предмет, задачи и цели. Типове/видове биологични бази данни – първични, вторични; генно, геномно, организмово централизирани. Структура на базите данни. Видове записи от данни и идентификатори на секвенциите, Raw, FASTA, GenBank, EMBL, и др. Бази данни – NCBI, EBI. PubMed, Swiss-Prot, Ensembl. Специализирани БД Arabidopsis,org, WormBase, TIGR. Специализирани БД FlyBase, Rfam, miRNA registry и др.Бази данни за протеини ProDom, InterPro, Pfam, ProSyte и др. Търсене и извличане на данни от БД, създаване на локална БД. Третична структура, база данни – PDB, Rfam. Сканиращи програми – MotifScanner, MotifLocator; секвенционен беграунд. Статистика при анализите свързани с търсене на сайтове. Софтуер ClustalX, DNAMAN. Софтуер BioEdit, софтуер за библиография, уеб-базиран софтуер, Vektor NTI, Onligo и др.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Димитър Емануилов Василев

 • Визуално програмиране
  •      Потребителски интерфейс на Visual Basic във MS Visual Studio 2010 - проектиране, Елементи на потребителския интерфейс – форми, бутони, полета за избор, ленти за превъртане и етикети, Прозорци за писане и представяне на текст, изображения и геометрични обекти, менюта, подменюта, контекстни менюта, диалогови прозорци, Използване на променливи от атомарен (обикновени) и структурен тип (масиви, структури, обекти), Манипулатори за обработка на събития, Аритметични, логически оператори и такива за сравнение, Работа с низове, Ликвидиране на грешки, Условни оператори, Оператори за цикли, Процедури и функции, Обектно-ориентирано програмиране, Работа с Бази Данни, Програмиране в графична среда и анимация, Методика на изграждане на работоспособно приложение във визуална среда.

   Лектори:

   гл. ас. д-р Ваньо Донев Иванов

 • Възобновяеми енергийни източници и електрически генератори
  •      Видове децентрализирани енергийни източници. Възобновяеми и невъзобновяеми източници. Тенденции в производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Вятърни електроцентрали. Състояние и тенденции в развитието. Функциониране, експлоатационни показатели, енергиен добив и проучвания за изграждане. Генератори във вятърните централи. Класификация и технически изисквания. Малки водни централи. Технология, енергиен добив и проучване за изграждане на малки ВЕЦ. Генератори в малки ВЕЦ. Класификация и технически изисквания. Фотоелектрични системи. Технология, принцип на преобразуване и енергиен добив. Моделиране на елементите на фотоелектрична централа. Електроенергиен одит. Дизелови и газотурбинни централи. Ко-генерация. Геотермални централи. Горивни клетки.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Стефка Иванова Неделчева

 • Децентрализирано производство на електроенергия
  •      Енергиен добив от нетрадиционни и възобновяеми енергийни ресурси. Присъединяване на децентрализирани енергийни източници (ДЕИ) към електрическите мрежи. Въздействие на ДЕИ върху електрическите мрежи. Електрическа част на ВЕЦ. Електрическа част на вятърни ЕЦ. Електрическа част на фотоелектрични системи. Електрическа част на хибридни системи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Стефка Иванова Неделчева

 • Екология и възобновяеми източници на енергия
  •      Екология. Глобален екологичен проблем. Причини за възникване на екологичния проблем. Въздействие върху околната среда на използваните традиционни енергийни източници и технологии за получаване на електроенергия. Заплаха от необратимо изменение на природната система. Възможности за опазване на околната среда. Екологични приоритети. Енергийна политика. Състояние и тенденции. Видове енергийни източници. Възобновими енергийнии източници (ВЕИ). Перспективи за развитие. Хидроенергетика. Малки ВЕЦ. Ветроенергетиката. Фотоелектрични системи. Дизелови и газотурбинни ЕЦ. Ко-генерация. Геотермални ЕЦ. Инсталации за преработка на биомаса и биогаз. Горивни клетки. Приливни ЕЦ. Енергия на морските вълни. Тенденции за бъдещо използване на нетрадицион-ните енергийни източници. Хибридни системи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Стефка Иванова Неделчева

 • Електрическа част на електрически централи и подстанции
  •      Основни съоръжения в електрическите централи. Синхронни генератори. Охладителни системи. Възбудителни системи. Регулиране на възбуждането и гасене на полето. Работни режими. Паралелна работа и устойчивост. Силови трансформатори. Работни режими. Охладителни системи.Автотрансформатори. Работни режими. Изчислителни условия и избор на апарати и тоководещите части. Основни схеми на електрическите централи и подстанции. Схеми за собствени нужди на електрически централи и подстанции. Конструкции на разпределителните уредби. Вторични вериги.

   Лектори:

 • Електрическа част на електрически централи от възобновяеми енергийни източници
  •      Общи сведения за основните съоръжения, апарати и тоководещи части. Електрически схеми на вятърни централи. Електрически схеми на малки ВЕЦ. Електрически схеми на фотоелектрични системи. Проектиране на електрическа част на малка ВЕЦ. Проектиране на електрическа част на вятърна централа. Проектиране на електрическа част на фотоелектрична система.

   Лектори:

 • Електрически апарати I
  •      Електродинамични сили. Методи за определяне на електродинамичните сили. Сили при променлив ток, при еднофазен ток, при двуфазно късо съединение, при трифазно късо съединение. Електродинамична устойчивост на електрическите апарати. Топлинни явления при електрическите апарати. Термична устойчивост на електрическите апарати. Електрически контакт. Контактно съпротивление. Конструкции на електрическите контакти. Контактни материали. Електрическа дъга и дъгогасителни устройства. Електрическа изолация. Електромагнити. Магнитни вериги. Енергиен баланс на електромагнита. Сила на постояннотоков електромагнит. Сила на електромагнит за променливо напрежение.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Свилен Рачев

 • Електрически апарати II
  •      Апарати за управление. Пускорегулиращи апарати, Сензорир, Безконтактни апарати, Апарати за разпределение и защита. Електромагнитни изпълнителни механизми. Товароподемни и захващащи електромагнити. Електромагнитни съединители. Електромагнитни спирачки. Комутационни апарати за високо напрежение. Прекъсвачи за високо напрежение. Маслени прекъсвачи. Маломаслени прекъсвачи. Газови прекъсвачи. Вакуумни прекъсвачи. Разединители. Късосъединители и отделители. Защитни и ограничаващи апарати. Предпазители. Ограничители на напрежение. Реактори. Измерителни трансформатори. Токови измерителни трансформатори. Напрежителни измерителни трансформатори. Комплектни разпределителни устройства. КРУ за ниско напрежение. КРУ за високо напрежение. Херметизирани КРУ за високо напрежение.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Свилен Рачев

 • Електрически измервания
  •      Основни понятия и определения. Понятие за величина, сигнал, измервателна единица. Видове. Точност на средствата за измерване. Грешки. Систематизация на грешките. Нормиране на метрологичните характеристики. Клас на точност. Обработка на резултатите от измерването. Представяне на резултата от измерването като случайна величина. Закон за разпределение. Обработка на сигналите от многократни измервания. Проверка на хипотези. Проверка за наличие на груби грешки. Измервателни преобразуватели. Магнитоелектрични, електро-магнитни, електродинамични, електростатични и индукционни преобразуватели. Принцип на действие и приложение. Измервателни трансфор-матори, шунтове и делители. Електроннолъчев осцилоскоп. Общи сведения. Основни показатели. Приложение. Измерване на напрежение, ток, мощност и енергия. Измерване на параметрите на електрическите вериги при постоянен и променлив ток. Измерване на интервали от време, период, честота и фаза. Магнитни измервания. Измерване на неелектрични величини.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Мишо Иванов Мацанков

 • Електрически машини I
  •      Електромеханично преобразуване на енергията. Създаване на въртящ електромагнитен момент. Основни електромагнитни и конструктивни схеми на електрически машини.Трансформатори-устройство, класификация, принцип на работа, заместващи схеми, режими на работа. Магнитна верига и намагнитващ ток на трансформатори. Трифазни трансформатори-схеми и групи на свързване. Паралелна работа. Регулиране на напрежението без и под товар. Загряване и охлаждане на трансформатори. Магнитна верига на електрическа машина. Асинхронни машини. Устройство, принцип на работа, режими на работа. Основни уравнения и заместващи схеми. Векторни и енергийни диаграми. Въртящи моменти. Работни характеристики. Пускови процеси. Регулиране на честотата на въртене на трифазни асинхронни двигатели-методи, схеми, характеристики. Работа на двигатели при условия различни от номиналните.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Живко Даскалов

 • Електрически машини II
  •      Синхронни машини-устройство, принцип на работа. Магнитни полета и параметри. Реакция на тока на котвата. Характеристики на синхронните машини при различните режими на работа. Паралелна работа. Къси съединения при синхронен генератор-заместващи схеми, параметри, токове. Електромагнитен момент. Постояннотокови машини. Устройство, принцип на действие, комутация. Електромагнитен момент, основни уравнения. Постояннотокови генератори-видове, схеми, характеристики. Постояннотокови двигатели-видове, схеми, характеристики. Регулиране на честотата на въртене на постояннотокови двигатели. Пускане. Специални колекторни машини.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Живко Даскалов

 • Електрически мрежи
  •      Развитие на електрическите мрежи. Схеми на електрическите мрежи. Конструктивното изпълне-ние на въздушни електропроводи, кабелни и въздушно-кабелни линии. Параметри на замества-щите схеми на електропроводите и трансформато-рите. Режимни параметри на електропроводи за сврхвисоко напрежение. Режимни параметри в многоконтурни и едноконтурни мрежи. Режимни параметри в отворени мрежи за високо напрежение. Режимни параметри в разпределителни мрежи. Избор на сеченията на проводниците по електрични и механични показатели.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Стефка Иванова Неделчева

 • Електрически мрежи и системи при децентрализирано производство на електрическа енергия
  •      Присъединяване на децентрализираните енергийни източници (ДЕИ) към електрическите мрежи. Нормативна уредба. Проектиране и изграждане на съоръжения по присъединяване на ДЕИ. Етапи на присъединяване. Въздействие на ДЕИ върху режимните параметри на електрическите мрежи. Въздействие на ДЕИ върху показателите за качество на електроенергията в електрическите мрежи. Устойчивост на режимите в електрическите мрежи с ДЕИ. Технически изисквания към ДЕИ за присъединяване към разпределителната мрежа. Изисквания за присъединяване на ДЕИ към преносната електрическа мрежа.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Стефка Иванова Неделчева

 • Електроенергетика
  •      Електроенергийна система (ЕЕС) – структура, управление, перспективно развитие. Режими на ЕЕС и тяхното управление. Установени режими - математични модели. Модели възлови товари. Модели на генериращи източници. Модели на установения режим на сложна мрежа. Къси съединения и непълнофазни режими в ЕЕС. Качество на електроенергията. Регулиране на честота-мощност в ЕЕС. Регулиране на напрежението в ЕЕС. Електромеханични преходни процеси. Понятие за устойчивост на ЕЕС - статична устойчивост, динамична устойчивост; противоаварийна автоматика.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Стефка Иванова Неделчева

 • Електрозадвижване
  •      Основни понятия в електрозадвижването. Функционална схема. Класификации. Типове статични моменти. Основно уравнение на електрозадвижването. Начини за регулиране на скоростта на електрозадвижване с постояннотоков двигател с паралелно възбуждане. Механични характеристики. Естествени и изкуствени механични характеристики на електрозадвижване с постояннотоков двигател с последователно възбуждане. Регулировъчни механични характеристики на двигател със смесено възбуждане. Сензори използвани в системите за електрозадвижване. Видове. Характеристики. Параметри. Приложна област. Едноквадрантно плавно регулируемо електрозадвижване на фирмата Siemens. Четириквадрантно тиристорно електрозадвижване на фирмата Siemens. Естествени и изкуствени регулировъчни механични характеристики на асинхронно електрозадвижване. Системи за параметрично регулиране на скоростта на трифазни асинхронни електрозадвижвания. Системи за честотно регулиране на скоростта на асинхронни електрозадвижвания. Системи за квазичестотно регулиране на скоростта на асинхронни електрозадвижвания. Системи за векторно управление на асинхронни електрозадвижвания. Системи за точно спиране на електрозадвижванията. Активни и пасивни начини за повишаване на точността при спиране. Системи за управление на многодвигателни електрозадвижвания. Системи за управление на електрозадвижвания на подемно-транспортни машини. Системи за управление на електрозадвижвания със специализирани двигатели: линеен, стъпков и др.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пенчо Георгиев

 • Електронни аналогови устройства
  •      В дисциплината се разглеждат основните видове операционни усилватели, техните съставни стъпала и принцип на работа; особеностите на пасивните /резистивни и капацитивни/ елементи за високи честоти; устройствата за аналого-цифрово и цифрово-аналогово преобразуване на сигналите; устройството на схемите за реализиране на математически действия – сумиране, интегриране, диференциране, логаритмуване, умножение; основните видове сравняващи и стабилизиращи устройства и принципът им на работа.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Веселка Иванчева

 • Електронни преобразуватели
  •      Силови електронни ключове. Статични и динамични параметри на тиристори и на транзисторни ключове. Тиристорни токоизправители. Импулсни транзисторни преобразуватели. Тиристорни и транзисторни инвертори. Фотоволтаични преобразуватели.Електронни преобразуватели на енергия от възобновяеми източници. Електронни преобразуватели за захранване на апаратура Електронни преобразуватели за електротехнологии и управление на електродвигатели.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Даниел Руменов Каров

 • Електротехнически материали
  •      В дисциплината се изучават процесите, които протичат в електротехническите материали под действие на електрическо и магнитно поле. Изучават се основните свойства и факторите, които влияят върху тези свойства в условията на експлоатация на различните материали, както и областта на приложението им в електротехниката.

   Лектори:

   доц. д-р Димитър Стоянов

 • Изследване на операциите и приложно програмиране
  •      Етапи в изследване на операциите. Задача на линейното оптимиране. Канонична форма. Математически модели на линейни задачи. Геометрично решаване на двумерни линейни оптимизационни задачи. Основни теореми на линейното оптимиране. Симплекс метод - геометрична мотивация, алгоритъм, намиране на начално базисно допустимо решение, алгоритъм на Бленд за избягване на зациклянето, приложни реализации. Анализ на чувствителността в линейното оптимиране. Класическа транспортна задача. Методи за решаване - разпределителен метод и метод на потенциалите. Методи за намиране на начално базисно допустимо решение. Дискретни оптимизационни модели. Класически и съвременни задачи. Целочислени и булеви оптимизационни задачи. Основни свойства. Приближени методи за дискретни оптимизационни задачи. Експериментиране с приближени алгоритми. Програмиране и решаване на задачи ВРР. Сложност на алгоритмите. NP пълнота. Оптимизация върху графи. Пътища в граф. Задачи за център и медиана в граф.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Димитър Емануилов Василев

 • Импулсна и цифрова схемотехника
  •      Основни теми: Логически функции – същност, предпоставки, минимизация; Импулсни сигнали–характеристики и анализ на преходните процеси; Линейни импулсни устройства; Амплитудни ограничители и транзисторни ключове и използването им за логически устройства; Интегрални тригери и релаксатори; Комбинационни схеми и схеми с три състояния; Последователностни схеми - синтез и построяване.

   Лектори:

 • Импулсни полупроводникови преобразуватели
  •      Характеристики на преобразувателите, преобразуватели DC/DC, DC/AC, AC/DC, комплектни преобразуватели и пр.

   Лектори:

 • Инженерна лабораторна практика в информационните технологии
  •      Информационни технологии – същност, цел, изисквания, класификация. Етапи в развитието на информационните технологии. Основни принципи за реализация на информационните технологии. Основни компоненти на информационнта технология и информационните системи. Информационни технологии в управлението. Информационни технологии в инженерното моделиране.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Димитър Емануилов Василев

 • Инженерни бази данни и практикум по информатика
  •      База от данни и система за тяхното управление. Модели на данните. Физическо съхранение на данните. Системи за управление на БД. Проектиране на базата от данни. Същност на информационните системи (ИС). Моделиране и изследване на ИС. Приемане на решения в ИС. Проектиране и създаване на ИС. Експлоатация на ИС.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Димитър Емануилов Василев

 • Интелигентни измервателни системи
  •      Запознаване на студентите с микропроцесорни системи за измерване на различни величини. Изучават се устройството, принципът на действие и основните метрологични характеристики на цифрови измервателни уреди. Разглеждат се и въпроси с тяхното изчисляване и конструиране.

   Лектори:

 • Интелитентни електрически мрежи
  •      Интелигентни електрически мрежи (Smart grid) – предпоставки и концепция. Енергийна политика. Сценарии за развитие на енергетиката с участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Планиране на развитието на активно-адаптивните електрически мрежи. Силова електроника в интелигентните електрически мрежи (HVDC/ FACTS). Интеграция на ВЕИ в интелигентните мрежи. Малки ВЕЦ. Вятърни централи. Фотоелектрични централи. Тенденции за бъдещо използване на нетрадиционните енергийни източници – геотермални централи, приливни централи, енергия на морските вълни, горивни клетки и др. Хибридни системи. Принципни схеми. Избор на оптимални конфигурации. Автоматизация и защита на "умните" подстанции. Интегриран мониторинг на състоянието на „умните“ подстанции в Smart grid. Телекомуникационна инфраструктура в Smart grid. Система за управление на разпределението на електроенергията в интелигентните мрежи. Умни домове. Умни градове.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Стефка Иванова Неделчева

 • Интернет технологии
  •      Услуга WWW. Web сървъри – видове, особености. Електронна поща – протоколи, пощенски сървъри и клиенти. Предаване на файлове в Интернет - услуги FTP и TFTP – сървъри и клиенти. Планиране и управление на адресно пространство. Конфигуриране на Интернет услуги – сървъри за услуги – DNS, DHCP, FTP. Сървъри за електронна поща. Прокси-сървъри. Наблюдение и управление на услуги. Протокол SNMP Управление и отчитане на трафик – ограничаване, отчитане, таксуване. Сигурност - Автентикация, оторизация и отчитане. Виртуални частни мрежи – VPN

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Димитър Емануилов Василев

 • Информатика - I
  •      Възможности за бизнеса при използване на информационните технологии. Концепция и видове информационни технологии и системи. Жизнен цикъл.Данни, информация и знание.Форми на представяне на информацията.Организация на информацията в учреждението- файлове, бази от данни. Мениджмънт на знание. Съвременни компютърни системи. Микрокомпютърни системи. Програмно осигуряване на информационните системи. Текстообработващи продукти и Електронни таблици. Компютърни системи за групова работа - групуер. Асинхронни системи. Електронна поща и компютърни конференции. Синхронни системи. Системи за електронни заседания. Внедряване на групуер в организацията. Етапи. Проблеми.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Димитър Емануилов Василев

 • Компютърни мрежи и комуникации
  •      Основни понятия за компютърни мрежи. Видове мрежи. Топология. Модели, описващи функционирането на мрежите. OSI модел, TCP/IP модел. Физически среди за предаване на сигнали. Методи за предаване на данни. Канално ниво. Контрол на грешките. Фрагментиране. Откриване и коригиране на грешки. Подниво за достъп при локалните мрежи. Локални мрежи. Видове локални мрежи. Мрежово ниво. Маршрутизиращи алгоритми. Интернет протокол. Адресация. Подмрежи и маски. Транспортно ниво. Интернет транспортни протоколи. Приложно ниво. Сигурност на мрежата. Обслужване имената на домейните.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Димитър Емануилов Василев

 • Компютърни мрежи и технологии
  •      Мрежови норми и стандарти. Относителен OSI-модел, описание на слоевете. Стандарт IEEE 802. Описание на рамката. Достъп до средата. Ethernet мрежи. Принципи и функции на слоевете. Token Ring мрежи. Стандарти. Структура на рамките. Механизми на Token Ring. Бъдеще на Token Ring мрежите. АТМ мрежи. Принципи, рамки, топология. Локални LAN мрежи. Определение, структура, архитектура, топология. Протоколи. Глобални WAN мрежи. Структура, топология, архитектура. WAN технологии. Адресиране и протоколи. Основи на Интернет. Протокол TCP/IP. Методика за търсене на информация. Електронна поща.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Димитър Емануилов Василев

 • Компютърно проектиране в електрониката и автоматиката
  •      Придобиват се теоретико-практически уменията в областта на системите за автоматизация на инженерния труд в електрониката и автоматиката. Учебният материал обхваща структурата и начина на работа със системата за автоматизирано проектиране на принципни схеми и печатни платки CADSTAR. Допълнително се разглеждат възможностите и начина на работа на системите за автоматизирано проектиране ORCAD и PCAD.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Атанасов Няголов

 • Компютърно симулиране на електрически системи
  •      Разглеждат се основни въпроси свързани с компютърната симулация като: езици за моделиране, динамични системи и числени методи за тяхното симулационно изследване, устойчивост на диференчни схеми за цифрово симулиране, представяне на линейни и нелинейни динамични системи в симулационни среди, симулиране на статични процеси, структура от данни и обекти в MATLAB, действия с данни и обекти в MATLAB, анализ и представяне на стимулационни модели в средата на SIMULINK.

   Лектори:

 • Комуникационна техника и технологии
  •      Структура на телекомуникационна система - общи положения, принципи, използване. Предаване на данни и компютърни комуникации. Комутационни системи и терминали - общи положения, принципи, използване. Цифрови телекомуникационни системи - общи положения, принципи, използване. Мобилни комуникации - - общи положения, принципи, използване. Безжични системи и технологии. Сателитни системи - общи положения, принципи, използване.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Димитър Емануилов Василев

 • Комутационна и защитна техника
  •      Общи сведения за апаратите за управление. Контролери. Управляващи апарати. Пускови резистори. Пускорегулиращи реостати. Контактори. Магнитни пускатели. Токови и напреженови релета. Термични релета. Поляризовани релета. Релета за време. Релета с електромагнитно закъснение. Релета с механично закъснение. Статични релета за време. Прекъсвачи. Видове прекъсвачи. Избор на прекъсвачи. Разединители, отделители, късосъединители. Избор на разединители. Блокировка на разединители и прекъсвачи. Предпазители. Избор на предпазители. Високо-волтови предпазители. Автоматични прекъсвачи. Бързодействащи автомати. Приложение на комутационните апарати в схемите за управление и защита. Устройства за защита от пренапрежения. Искрови междини, вентилни отводи, металоокисни ограничители на пренапрежения.

   Лектори:

 • Математични методи в електроенергетиката
  •      Приложение на математични методи за решаване на задачи в областта на електроенергетиката. Основни видове задачи. Принцип на математическото моделиране. Математични модели. Приложение на теорията на вероятностите и математическата статистика в електроенергетиката. Случайни събития. Случайни величини. Статистическо оценяване. Статистически анализ и обработка на данни. Статистически хипотези. Дискретни и непрекъснати разпределения. Определяне на вида на разпределението при обработка на данни от наблюдения в електроенергетиката. Корелационно регресионен анализ. Приложение на корелационно-регресионния анализ в електротехнически задачи. Случайни функции: стационарни и нестационарни. Статистически характеристики на случайните функции. Корелационни функции. Спектрални плътности. Пълен и дробен факторен експеримент. Планове от втори и трети ред. Област на приложение на методите за планиране на експеримента в задачи от областта на електроенергетиката. Невронни мрежи. Приложение на невронните мрежи за решаване на електротехнически задачи. Математични методи за прогнозиране. Прилагане на математичните методи за прогнозиране при решаване на задачи в областта на електроенергетиката. Приложението на теорията на графите за изчисляване на режимите в електрически мрежи. Числени методи. Алгоритми за решаване на диференциалните уравнения при моделиране на изменението на режимните параметри във времето. Оптимизационни задачи. Видове целеви функции. Необходими и достатъчни условия за екстремум на целева функция. Методи за еднокритериална оптимизация. Методи за многокритериална оптимизация. Оптимизация при непълна информация. Оптимизационни задачи в областта на електроенергетиката.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Стефка Иванова Неделчева

 • Микропроцесорна техника
  •      Основни теми: Разглеждат се четири типа 8 и 16 битови процесори в контекста на сравнителен анализ; Изучават се програмните им модели, методите за адресация, системата от инструкции, времедиаграми на работа на процесорите; Включени са теми, свързани с основните проблеми при проектиране на микропроцесорни системи, както от апаратна, така и от програмна гледна точка; В лекционния материал са включени и въпроси свързани с едночиповите микроконтролери. Разгледани са и основните принципи за създаване на програмно осигуряване на микропроцесорни системи. Предвидените теми за лабораторни упражнения и курсовата работа съответстват на лекционния материал и дават възможност за създаване на практически умения и навици при проектирането на микропроцесорни системи.

   Лектори:

 • Микропроцесорни защити на енергийни обекти
  •      Измервателни органи и структури на цифровите релейни защити. Предназначение. Основни цифрови измервателни органи. Структура на цифрови релейни защити. Алгоритми за измерване на електрическите параметри за цифровите защити. Основни принципи при цифровите измервания на електрическите параметри за цифровите защити. Алгоритми за измерване на големината на напреженов или токов синусоидален сигнал. Алгоритми за измерване на активна и реактивна мощност. Алгоритми за измерване на електрическите величини с използване на ортогонални компоненти. Алгоритми за измерване на електрическите величини в зависимост от критериите за цифрова филтрация. Измерване на големината на напрежението и тока. Алгоритми за измерване на мощност. Измерване на импеданс и неговите компоненти. Оценка на дефазирането на сигнала. Алгоритми за измерване на честота. Алгоритми за филтриране на симетрични съставящи. Реализация на цифрови филтри за симетрични съставящи в релейната защита и автоматиката. Цифрови вълнови филтри за симетрични съставящи в релейната защита и автоматиката. Цифрови филтри на сигнални процесори за симетрични съставящи за релейната защита и автоматиката. Моделиране на сигналите за нуждите на релейната защита с отчитане на затихващата колебателна съставкана тока при еднофазни къси съединения.

   Лектори:

 • Микропроцесорно управление на електромеханични системи
  •      Типове статични товари и кинетични системи; Динамика на електрозадвижванията, преходни процеси, математическо описание на процесите, принципи на автоматично управление; Режими на преобразуване на енергията при параметрично, честотно и векторно управление на асинхронните двигатели; Закони за управление, синтез на контур, регулиране на положението, следящо електрозадвижване. Проектиране на микропроцесорни системи за управление, както от апаратна, така и от програмна гледна точка на базата на едночиповите микроконтролери. Разгледани са и основните принципи за създаване на програмно осигуряване на микропроцесорни системи

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Атанасов Няголов

 • Обработка на данни и сигнали
  •      Понятие за информация, съобщение и сигнал.Основни сведения за обработката на данни и сигнали. Преобразуване на цифрови и аналогови сигнали – основни понятия. Теорема за дискретизацията. Фурие – преобразувания. Изходен спектър на преобразувания сигнал. Нискочестотни цифрови филтри. Цифрова функция на предаване на нискочестотния сигнал. Преходна характеристика. Честотна харектеристика. Предавателна функция на отворена система на цифров филтър. Цифрова предавателна функция. Предавателна функция на затворена система на цифров филтър. Аналого-цифрови преобразуватели и приложения при обработка на данни и сигнали. Цифрово-аналогови преобразуватели и приложения при обработка на данни и сигнали.

   Лектори:

   проф. д.т.н. инж. Румен Каров

 • Оптимизация на възобновяеми енергийни системи
  •      Технологични процеси в системите за производство на електроенергия от възобно-вяеми енергийни източници (ВЕИ) като обект на моделирането. Принципи на моделиране на непрекъснати технологични процеси. Модели-ране на дискретни технологични процеси. Оптимизация при едномерни и многомерни целеви фукции. Хибридни системи съставяне на оптимални конфигурации. Енергийна и икономическа ефективност на системите от ВЕИ. Оптимален енергиен добив. Вариантно изследване за изграждане на електроснабди-телна система от ВЕИ.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Стефка Иванова Неделчева

 • Осветителна и инсталационна техника
  •      Изучават се основните светлинни величини и единици, оптичните и светлинните свойства на телата. Разглежда се теорията за цвят. Анализират се топлинното и луминисцентното излъчване. Запознават се студентите с устройството и основните характеристики на светлинните източници и осветителните тела. Разглеждат се методите за нормиране нивото на осветеност и яркост и начините за подобряване качеството на светлинната среда. Изучава се проектиране на осветителни уредби: определяне на система на осветление; избор на осветеност и коефициент на запаса; избор на светлинен източник и осветително тяло; определяне оптимално разположение на осветителите и изчисляване на инсталираната мощност.

   Лектори:

 • Полупроводникова техника
  •      Полупроводникови диоди. Волтамперна характеристика на диод. Биполярни транзистори. Основни схеми на свързване на биполярен транзистор ОЕ, ОБ, ОК. Семейства статични характеристики на биполярен транзистор. Стабилизация на работната точка в основните стъпала с биполярен транзистор. MOS транзистори и основни стъпала. Стабилитрони. Транзисторни аналогови стабилизатори на напрежение. Транзисторни ключови устройства. Тиристори, видове и характеристики. Фотоелементи и оптрони, характеристики и устройства. Основни цифрови схеми.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Веселка Иванчева

 • Преобразувателна техника
  •      Силови електронни ключове. Статични и динамични параметри на тиристори и на транзисторни ключове. Тиристорни токоизправители. Импулсни транзисторни преобразуватели. Тиристорни и транзисторни инвертори. Постояннотокови и променливотокови тиристорни прекъсвачи. Фотоелелектрични преобразуватели.Тиристорни преобразуватели на енергия от възобновяеми източници. Транзисторни преобразуватели за захранване на апаратура Тиристорни преобразуватели за електротехнологии и за управление на електродвигатели.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Даниел Руменов Каров

 • Приложни програмни системи
  •      Въведение в приложна програмна система MATLAB. Потребителски интерфейс, система за извличане на помощна информация. Инструментариум за проектиране на САУ. Инструментариум за обработка на сигнали. Графична програмна среда SIMULINK, възможности за моделиране на нелинейни САУ. Синтез на оптимално управление. Симулиране и проектиране на сложни системи в SIMULNIK.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Димитър Емануилов Василев

 • Програмни системи и технологии - I
  •      Базови алгоритми при програмиране на автоматизирани системи за управление, класически и модерни средства за програмиране в среда на Windows, управление на паметта, работа с класове и обекти, програмиране в графична среда, програмна архитектура «документ-изглед», елементи на програмирането в многозадачни среди, основи на програмирането с API функции, поддържащи класови йерархии (работа в IDE-среда C++ Embarcadero).

   Лектори:

   гл. ас. д-р Ваньо Донев Иванов

 • Програмни системи и технологии - II
  •      Приложение на обектно-ориентираното програмиране за управление на информационни ресурси в среда на ОС Windows, Основни концепции и принципи на програмния модел на Windows, СОМ-технология, създаване и достъп до динамични библиотеки (DLL), Управление на потребителския диалог чрез MFC, ATL, ActiveX, Достъп до бази данни чрез ODBC – интерфейс, синхронизация на системни ресурси, паралелна обработка при многоядрени системи, Въведение в операционните системи за реално време (RTOS) – структура, функции, предимства, Обработка на изключения и прекъсвания

   Лектори:

   гл. ас. д-р Ваньо Донев Иванов

 • Проектиране в WEB среда
  •      Въведение в разработването на уеб сайтове. Интернет- характеристики и особеност. Проектиране на Web страници - общи положения. Проектиране на Web сайтове чрез използване на специализирани авторски средства. Отдалечен достъп до бази данни: Спецификации и стандарти за Web приложения. Динамчини приложения в web.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Димитър Емануилов Василев

 • Проектиране на въздушни и кабелни линии
  •      Конструкции и механични показатели на проводници за въздушни електропроводи. Изчислителни условия и изчислителни товари. Изчисляване на проводниците и мълниезащитни въжета в едно междустълбие в нормален и авариен режим. Монтажни криви и таблици. Стълбове. Фундаменти. Изолаторна арматура. Проектиране на въздушни електропроводи по механични показатели. Разпределение на стълбовете по трасето. Проектиране на електропроводи с изолирани усукани проводници. Кабелни линии – конструктивни елементи, особености при изграждането и проектирането и експлоатацията.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Мишо Иванов Мацанков

 • Проектиране на децентрализирани електроенергийни източници
  •      Основни сведения за проектирането на електро-енергийни обекти. Етапи на проектирането. Работа с нормативни документи при проектирането. Проектиране на електрическа част на вятърна ЕЦ. Проектиране на електрическа част на ВЕЦ. Проек-тиране на електрическа част на фотоелектрична система. Проектиране на присъединяването на ДЕИ към електрическата мрежа.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Стефка Иванова Неделчева

 • Проектиране на електрически машини
  •      Проблеми и подход при оптимално проектиране на електрически машини. Основни конструктивни изпълнения на електрическите машини. Унификация и стандартизация в електротехническата промишленост. Съвременни материали, използвани при производството на електрически машини. Видове конструктивни изпълнения на променливотокови и постояннотокови намотки. Изчисляване на магнитни вериги. Параметри на електрическа машина, загуби и коефициент на полезно действие. Топлинни и вентилационни изчисления.Особености при проектирана на асинхронни, синхронни и постояннотокови машини.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Свилен Рачев

 • Рационално използване и качество на електрическата енергия
  •      Изпоползване на електроенергийни източници. Енергийна ефективност и рационално използване на електрическата енергия. Енергийна ефективност на енергийни системи. Енергийно стопанство – основни проблеми и задачи. Оптимизиране на натоварването на електродвигателите. Регулиране на реактивната мощност. Рационална експлоатация на компресорни, вентилаторни и помпени агрегати. Загуби на мощност и енергия в електоснабдителни системи. Енергийни баланси. Мерки за енергийна ефективност, приложими в домкинствата. Качество на електрическата енергия. Показатели за качество. Електромагнитна съвместимост. Апаратура за измерване и анализ. Нормативна база. Маркетинг на енергийната ефективност.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Свилен Рачев

 • Режими и експлоатация на електрически мрежи
  •      Режими на електрическите мрежи и системи. Управление на режимите в електрическите мрежи и системи. Технически средства за управление на режимите в електрическите мрежи и системи. FACTS. Оптимизация на режимите в ЕЕС. Надеждност на ЕЕС. Изграждане на електропроводи. Изграждане на подстанции и трансформаторни постове. Организация на техническата експлоатация на електрически мрежи. Въвеждане и приемане в експлоатация на въздушни електропроводи, кабелни линии и въздушно-кабелни линии. Въвеждане и приемане в експлоатация на електрически подстанции Оперативно обслужване и ремонт на трансформаторите в подстанциите. Техническо обслужване и ремонт на електропроводи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Стефка Иванова Неделчева

 • Режими и експлоатация на електрически централи
  •      Режими на работа на синхронните генератори. Нормални режими. Допустими претоварвания. Несиметрични режими. Асинхронен режим. Обслужване и ремонт на генераторите. Обслужване и ремонт на възбудителя. Паразитни токове. Вибрация на електрическите машини и нейното отстраняване. Режими на работа на силови трансформатори и автотрансформатори. Нормални режими. Допустими режими в аварийни ситуации. Обслужване и ремонт на трансформаторите. Режими на работа на високоволтови електродвигатели в собствените нужди на електрическите централи. Експлоатация на двигателите за собствени нужди. Експлоатация на разпределителни уредби. Оперативни превключвания. Ликвидация на аварии в електрически уредби. Ликвидация на смущения, свързани с понижаване на честотата и напрежението в ЕЕС. Отделяне на електрически централи от ЕЕС. Ликвидиране на аварии при изчезване на напрежението на шините на разпределителните уредби. Аварии с нарушаване на статичната и динамична устойчивост. Аварии с повреждане на оборудването. Ликвидиране на аварии в системата за собствени нужди на електрическите централи.

   Лектори:

 • Режими на електроенергийната система
  •      Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания за режимите на електрическите централи и съвременните технически средства за управление на режимите в електроенергийните системи (ЕЕС). Подробно се изучават характерните режими на генераторите, изпитване на електрическите съоръжения и съвременните технически средства за управление на режимите в електроенергийната система (ЕЕС). - Експлоатационните режими на електрическите централи; - Основните методи за изпитване на електрическите съоръжения; - Техническите средства за управление на режимите в ЕЕС.

   Лектори:

 • Релейна защита и автоматизация
  •      Основни принципи за реализиране на защити. Видове релета и характеристики. Токови и напреженови измервателни трансформатори в схемите на релейните защити. Филтри за симетрични съставящи. Оперативен ток за релейните защити и средствата за автоматика. Токови защити. Дистанционни защити. Посочни защити. Диференциални защити. Защита на синхронни генератори. Защита на силови трансформатори и автотрансформатори. Защита на електропроводи. Защита на шини. Защита на електродвигатели. Цифрови защити.Автоматизация на ЕЕС. Автоматично повторно включване. Автоматично включване на резервното захранване. Автоматично регулиране на възбуждането на синхронни машини. Автоматично включване на синхронните генератори в паралелна работа. Автоматично регулиране на напрежението в електрическите мрежи. Автоматично регулиране на честотата и активната мощност. Автоматично честотно разтоварване.

   Лектори:

 • Релейна защита и автоматика
  •      Особености за защита на генератори в малки ВЕЦ. Особености за защита на генератори във вятърни централи. Релейна защита на фотоелектрични системи. Адаптивни защити в електрически мрежи с децентрализирани източници. Защита от пренапрежение в малки ВЕЦ и вятърни централи. Автоматика в малки ВЕЦ. Автоматика във вятърни централи. Автоматика в фотоелектрични системи.

   Лектори:

 • Робастно и оптимално управление
  •      Запознаване с теорията на робастното и оптималното управление и нейното приложение при управлението на ЕМС. По-широко се разглеждат въпросите за оптималност по бързодействие и устойчивост. Включен е и материал относно параметрична оптимизация.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пенчо Георгиев

 • Роботика
  •      Основни понятия и уравнения в линейните и постъпателните и въртеливи движения; Динамика на електромеханичните системи, преходни процеси, математическо описание на процесите, принципи на автоматично управление. Закони за управление, синтез на контур, регулиране на положението, следящи системи. Описание на кинематични модели на промишлени роботи и манипулатори. Микропроцесорни системи за управление на роботизирани производствени системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Атанасов Няголов

 • Системи база данни
  •      Системи за управление на бази данни. Модели на данните. Релационни езици за управление на бази данни. Сигурност и защита на данните. Използване на бази данни в Интернет. Управление на транзакции. Обслужване на заявки. Обектно-ориентирани системи за управление на бази данни.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Димитър Емануилов Василев

 • Специални електрозадвижвания
  •      Разглеждат се методи и алгоритми за управление на задвижвания с безконтактни електрически машини, базирани на векторно управление, с подобрени динамичните и статични характеристики. Разглеждат се методики, за проектиране на регулатори и преобразуватели на енергия при различни структури на честотно управление. Изучават се структури, моделирани за целите на анализа и синтеза на векторно управляемите променливотокови електрозадвижвания, отчитащи и спецификата на електромагнитните процеси при управление с автономни източници на напрежение и ток. Анализират се преходните процеси.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пенчо Георгиев

 • Телекомуникации
  •      Общи понятия в комуникациите. Термини и определения. Стандарти и стандартизация. Международна система на стандартизация. ISO – история, задачи, дейност. Обща структура на телекомуникационна система. Мултиплексни системи. Общи принципи за уплътняване по честота. Принципи на ИКМ. Преносни среди. Класификация. Кабели, вълноводи, ефир. Особености, характеристика и параметри. Излъчване и разпространение на радиовълните. Честотни диапазони. Поляризация, пречупване, рефракция, интерференция. Предавателни радио устройства. Основни параметри. Модулатори за амплитудна, ъглова и импулсно-кодова модулация. Приемни радио устройства. Преобразователи на честота. Детектори за АМ и ЧМ сигнали. Синхронни детектори. Терминални устройства. Комутационни системи. Общи принципи за комутация на канали и съобщения и пакети. Управление на комутациите. Радиорелейни и сателитни комуникации. Принципи, способи на организиране. Клетъчни системи. Сателитни системи. Общи положения, принципи, използване.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Димитър Емануилов Василев

 • Теоретична електротехника - I
  •      Разглеждат се основни понятия и закони за електрически, магнитни и капацитивни вериги, при постоянен и синусоидален режим. Усвояват се основните подходи за описание на процесите в линейни електрически вериги със съсредоточени параметри. Изучават се методите, свойства и теореми за анализ на електрически вериги при постоянни и периодични режими. Разглеждат се явленията резонанс и взаимна индуктивност, основните уравнения и зависимости на четириполюсниците.

   Лектори:

 • Теоретична електротехника - II
  •      Изучават се многофазни електрически вериги и техните основни зависимости, несинусоидални електрически вериги и методите за анализа им. Разглеждат се теорията на електрически вериги с разпределени параметри, преходни процеси в линейни електрически вериги, както и методите им за анализ. Разглеждат се и основните положения от теорията на нелинейните електрически, магнитни вериги и теорията на електромагнитното поле.

   Лектори:

 • Теория на сигналите
  •      Курсът разглежда следните основни теми: Информация, съобщение и сигнал. Видове сигнали. Системи за връзка, управление, обработка и пренасяне на данни. Количествено определяне на информацията. Основни параметри на сигнала и канала за връзка. Хармонични сигнали; Полихармонични сигнали; Непериодични сигнали; Апериодични сигнали. Линейни пространства на сигналите. Координатен базис. Нормирано линейно пространство. Енергия на сигнала. Метрично пространство. Скаларно произведение на сигнали. Хилбертово пространство. Базова система от периодични сигнали. Тригонометричен ред на Фурие. Комплексна форма на реда на Фурие. Спектри на прости периодични сигнали. Правоъгълни импулси; Трионообразни импулси; Последователност от правоъгълни импулси. Условия за сходимост на реда на Фурие. Разпределение на мощностите в спектъра на периодичните сигнали. Практическа широчина на спектъра. Условия за предаване на сигнала без изкривяване с линейна стационарна система. Интегриране на детерминирани сигнали. Диференциране на детерминирани сигнали. Филтрация. Базисни филтри и техните идеални честотни характеристики. Типови ФНЧ (филтри за ниска честота). Денормиране и трансформация на филтри; Примери за изчисляване на филтри.

   Лектори:

 • Теория на управлението - I
  •      Сигнали и системи; Спектрален анализ на сигналите; Системи. Системи за автоматично регулиране; Структурен подход за описание на САР; Устойчивост; Динамика и точност на САУ; Синтез на САУ; Нелинейни системи. Придобиват се теоретични и практически познания за моделирането, показателите, процесния анализа и синтез на непрекъснатите системи на автоматично управление. Прилагат се основните методи за компютърно моделиране и изследване на разглежданите системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Атанасов Няголов

 • Теория на управлението - II
  •      Дискретни сигнали; Дискретни системи;. Описание на линейните системи в пространството на състоянията; Устойчивост, управляемост и наблюдаемост на системите представени в пространството на състоянията; Реализация на системата; Управление на линейни системи в пространството на състоянията. Придобиват се теоретични и практически познания за: цифровите системи за автоматично управление; за моделирането, свойствата, анализа и синтеза на системите в пространството на състоянията; да изучат основните методи за компютърно моделиране и изследване на разглежданите системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Атанасов Няголов

 • Техника на високите напрежения
  •      Изолация на електрически съоръжения за високо напрежение; механизми и закономерности при развитие на разряди в газови и течни диелектрици; разряд по изолационна повърхност; пробиви в твърди и комбинирани изолации; частични разряди във вътрешна изолация; установени, комутационни и атмосферни пренапрежения; защита на съоръженията от пренапрежения; координация на изолацията; изпитания на изолацията.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Стефка Иванова Неделчева

 • Техническа безопасност
  •      Производствен травматизъм и професионални заболявания. Фактори и принципи на защита в работна и околна среда. Нормативна база на техническата безопасност. Електротравматизъм. Изисквания за електробезопасност. Протичане на електрически ток в земята. Крачни и допирни напрежения. Предотвратяване на допир до тоководещи части. Защита срещу индиректен допир. Защитно заземяване. Заземителни уредби. Видове заземители. Зануляване. Защитно изключване. Защитно разделяне. Понижено напрежение. Обезопасяване на понижаващи трансформатори. Защита от електромагнитни полета с промишлена честота. Защита от високочестотни електромагнитни полета. Защита от лазерни лъчения. Защита от рентгенови лъчи. Защита срещу радиоактивни излъчвания. Микроклимат в работните помещения. Шум, ултразвук и инфразвук. Вредни вещества в производствените помещения. Опазване на околната среда от вредни емисии. Оценка на риска.

   Лектори:

 • Технически средства за автоматизация
  •      Автоматична система като обект на регулиране; Електронни регулатори с непрекъснато действие, Релейни регулатори, импулсни регулатори – характеристики и процеси; Импулсни и цифрови регулатори, програмируеми регулатори; Моделиране и изследване на определени класове технически средства, използвани в системите за автоматизация на технологичните процеси.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Атанасов Няголов

 • Технологии в електротехниката и електрониката
  •      Класификация на технологиите в електротехниката и електрониката. Механични технологии за рязане, огъване и сортиране. Електрически средства за рязане и огъване. Изисквания при производството на изделия в електротехниката и електрониката. Технологичност и надеждност на изделията. Технологии за заваряване, запояване и слепване. Електродъгово, плазмено, лазерно, електронно-лъчево заваряване. Транзисторни и тиристорни заваръчни апарати. Кондензаторно-тиристорно точково заваряване. Индукционно запояване и слепване. Технологии за изработване на магнитопроводи. Видове магнитопроводи. Закон за пълния ток. Намагнитваща и хистерезисна крива. Загуби от хистерезис и токове на Фуко. Технологии за изработване на магнитопроводи на трансформатори и електрически машини. Импулсно-тиристорно намагнитване на постоянни магнити. Технологии за намотки на трансформатори и електрически машини. Технологии за изработка на печатни платки за електротехнически и електронни изделия. Технологии при производството на полупроводникови и микроелектронни елементи. Основни и спомагателни елементи в микроелектронното производство. Методи за формиране на PN преходи. Оптоелектронни технологии. Технологии за индукционно нагряване, топене и закалка. Индуктори и индукционни пещи. Тиристорни, транзисторни и лампови преобразуватели за индукционни технологии. Лазери и лазерни технологии. Електронно-лъчеви технологии.

   Лектори:

   проф. д.т.н. Румен Каров

 • Управление на електромеханични устройства и системи
  •      Разглеждат се основни въпроси на електромеханичното преобразуване на енергията, трансформатори и въртящи се електрически машини и средствата за тяхното управление.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Живко Даскалов

 • Фрактално управление
  •      Приложение на системите от непълен (дробен) ред за управлението на обекти с разпределени параметри, Аналитично моделиране на индустриални обекти с разпределени параметри: транспортен трафик в автомагистрали и температурно разпределение в сградна климатична инсталация, Определяне и анализ на характеристики на индустриални обекти с разпределени параметри в стационарен и в нестационарен режим, Изследване на параметричните им вариации в диапазони, отразяващи реални експлоатационни условия, Характерни особености на обектите с разпределени параметри при критерий зададено качество на процесите, Пространствена разпределеност с променливо закъснение в условията на априорна неопределеност с репараметризиращи и реструктуриращи смущения в експлоатацията.

   Лектори:

   гл. ас. д-р Ваньо Донев Иванов

 • Цифрова обработка на сигналите
  •      Математично представяне на цифрови сигнали, Преобразуване и обработка на цифрови сигнали и пр.

   Лектори:

 • Числени методи и моделиране на вериги и полета - I
  •      Запознава студентите с основните числени методи за решаване на линейни системи уравнения, нелинейни уравнения, нелинейни системи уравнения и обикновени диференциални уравнения, както и за обработката на експериментално получени числени данни. Разглеждат се основните понятия и уравнения на електромагнитното поле, използването на скаларния електрически потенциал и на магнитния вектор- потенциал при описание на електромагнитното поле в системи с относително проста структура. Представя се описанието на силовите прояви на електрическо и магнитно поле.

   Лектори:

 • Числени методи и моделиране на вериги и полета - II
  •      Изучават се основните числени методи за решаване на частни диференциални уравнения при моделиране и анализ на електромагнитното поле - метод на крайните разлики, метод на крайните елементи и метод на граничните елементи. Определят се основни електромагнитни характеристики на електрически апарати и електрически машини с използването на скаларен електрически потенциал и на магнитен вектор- потенциал.

   Лектори: