faculties_present_img

Катедра "Механика, машиностроене и топлотехника"

    Катедра „Механика, машиностроене и топлотехника” е основно специализираща катедра, като осигурява и фундаментална и общо техническа подготовка на обучаемите студенти. Катедрата е създадена през 1997 г. след сливането на съществуващи до тогава няколко катедри : кат.„Механика”, кат. „Машиностроене” и кат. „Транспорт и енергетика”. В катедрата са обособени три направления : „Механика”, „Машиностроене” и „Топлотехника”. Съставът на катедрата включва: - 21 преподаватели и 1 технически сътрудник ; - преподавателите са със съответните звания и степени : 2 професори ( 2 д.т.н. ) , 9 доценти ( 9 д-р ) ,7 главни асистенти ( от тях 3 д-р ) и 3 асистенти .

Интернет страница:http://www.tu-sliven.com/mmt/index.html

 • Ръководител катедра

  DSC_7817_1432.jpg
  Име: Невен Кръстев
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Кабинет: 3105
  E-mail: nkrystev@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  Mgramenova_1443.jpg
  Име: Мария Граменова-Ангелова
  Научна степен: гл. ас. д-р инж.
  Кабинет: 1401
  E-mail: mgramenova@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Милко Йорданов
тел.:044- 667 709
каб.:3205, E-mail: m_yordanov@tu-sofia.bg
проф. дтн инж. Станимир Карапетков
каб.:, E-mail: skarapetkov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Венцислав Димитров
каб.:3202, E-mail: vpdd_acad@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Господин Стефанов
каб.:3206, E-mail: g.stefanov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Димитринка Дахтерова
каб.:1404, E-mail: noting@tu-sofia.bg
доц. д-р Димитър Стоянов
каб.:2303, E-mail: dgstoyanov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Койчо Атанасов
каб.:, E-mail: koycho_atanasov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Мина Цонева
каб.:1413, E-mail: noting@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Михаела Топалова
каб.:3203, E-mail: m_topalova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Невен Кръстев
каб.:3105, E-mail: nkrystev@tu-sofia.bg
доц. д. м. н. Петьо Келеведжиев
каб.:2308, E-mail: keleved@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Радостина Петрова
каб.:1402, E-mail: rpetrova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Иван Петров
каб.:1401,
гл. ас. д-р инж. Иван Иванов
каб.:3102,
гл. ас. д-р инж. Калоян Димитров
каб.:1407, E-mail: ka_dimitrov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Мария Граменова-Ангелова
каб.:1401, E-mail: mgramenova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Силвия Дечкова
каб.:1403, E-mail: sdechkova@tu-sofia.bg
ас. д-р инж. Веселина Димитрова
каб.:1105, E-mail: vkdd@tu-sofia.bg
ас. д-р инж. Иван Денев
каб.:,

Докторанти

маг. инж. Петя Русчева
маг. инж. Красимир Георгиев
маг. инж. Ивайло Иванов
маг. инж. Стефан Калчев

 • Maшинни елементи I
  •      Основни изисквания към машинните елементи. Съединения-клинови, шпонкови, шлицови, винтови, нитови, заварени, запоени, залепени съединения, пресови съединения. Резбови съединения. Винтогаечни предавки. Уплътнения - предназначение и видове. Оси и валове – предназначение, якостно и деформационно пресмятане. Лагери - същност, предназначение и видове, критерии за работоспособност и пресмятане, мазане и уплътняване на лагерните възли. .

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитринка Славова Дахтерова

 • Mеханика II
  •      Изучават се движенията на материалните обекти ( материална точка, идеално твърдо тяло и механична система) в зависимост от приложените върху тях сили. Представят основните закони и теореми в динамиката на материална точка, тяло и механична система;.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радостина Василева Петрова

   доц. д-р инж. Мина Миндева Цонева

   проф. дтн инж. Станимир Михайлов Карапетков

 • Автоматизация на машиностроителното производство
  •      Структура на автоматизираните производства; градивни единици – машинни автомати, роторни машини, агрегатни машини, машини с ЦПУ, промишлени роботи, транспортно-захранващи, магазиниращи и складиращи средства; автоматизирани производствени системи – автоматични линии, автоматични технологични модули, гъвкави автоматизирани производствени системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Михаела Димитрова Топалова

 • Автоматизация на проектирането в машиностроенето
  •      Методи за математическо моделиране и оптимизация; CAD/CAM системи; бази от данни; геометрично моделиране; автоматизация на конструктивното и технологично проектиране; системи за автоматизирано програмиране..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Михаела Димитрова Топалова

 • Автомобилни конструкционни и експлоатационни материали
  •      Основни теми: характерни параметри на бутални двигатели, граници на работни температури в най-натоварените области; материали за изработване на типични детайли от двигатели с вътрешно горене – цилиндров блок, цилиндрови втулки, цилиндрови глави, колянови валове, плъзгащи лагери, мотовилки, бутала, клапани; експлоатационни материали – бензин, газьол, алтернативни горива, масла, консистентни смазки, спирачни и охлаждащи течности; изменения на свойствата на маслата по време на експлоатация; лепила, уплътнители, течни метали.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Господин Добрев Стефанов

 • Автотехническа експертиза
  •      Основни теми: цел, задачи и производство на експертизата; събиране, обработване и анализ на изходните данни за изготвяне на експертизата; определяне на видимостта и наклона на пътния участък; данни от статичния и динамичния оглед на МПС; опасна зона за спиране; спирачно закъснение на автомобилите; равномерно движение на автомобил и пешеходец; определяне скоростта на движение на автомобила при наличие на спирачни следи, следи от странично плъзгане, според мястото на падане след напускане на платното за движение, падналите предмети и др.; експертно изследване на ПТП с пешеходец; критични скорости на автомобила при завиване; удар на автомобили; коефициент на възстановяване; експертно изследване техническото състояние на транспортните средства.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Станимир Михайлов Карапетков

 • Вибрации и динамика
  •      Динамичен анализ на линейни системи с една степен на свобода, трептения на механични системи с две и повече (краен брой) степени на свобода, уравновесяване на машините, динамика на машините (механичните системи) с една степен на свобода.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радостина Василева Петрова

 • Въведение в производството и индустриална практика
  •      Въведение в специалността и възможностите за реализация на индустриалните инженери. Производството като икономическа и технологическа система. Елементи на производствената система. Видове процеси, производство и продукти. Заготвителни процеси: леене, обемна деформация, обработка на листов материал (видове, оборудване, продукти). Прахова металургия: процеси, оборудване, продукти. Механична обработка: процеси, оборудване, продукти. Монтажни процеси: видове, начини на изпълнение, изисквания, изделия.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Възобновяеми енергийни източници
  •      Видове енергия и нейните запаси на Земята; Обща характеристика на възобновяемите източници на енергия; Слънчева енергия и нейното преобразуване; Ветрова енергия ; Преобразуване и използване на топлина на Земята и енергия на моретата и океаните; Други възобновяеми енергийни източници

   Лектори:

   проф. д-р инж. Минчо Минчев

 • Газоснабдителни системи
  •      Основни свойства и състав на газообразното гориво; Транспортиране и съхранение на природния газ; Хидравлическо пресмятане на газоразпределителните мрежи; Газорегулаторни и газоразпределителни станции; Основни елементи на градските газопреносни мрежи....

   Лектори:

 • Горивна техника и технологии
  •     Горива и горивна техника и технологии; Използване на топлината при изгаряне за производство на пара; Синтез на конструкции парогенератори; Топлинни изчисления на парогенератори; Конструкционни въпроси по оформянето и изграждането на парогенератори

   Лектори:

   проф. д-р инж. Петър Костов

 • Дизайн на колесни транспортни средства
  •      В курса са включени основните моменти от различни видове дизайнерско проектиране на промишлени изделия, продукти и съоражения, предназначени за колесни транспортни средства, като идейни и работни проекти, опитни образци, конструкторски и технологични проекти и авторски надзор.

   Лектори:

   проф. д-р Сашо Драганов

 • Дизайнерско проектиране
  •      Основни теми: основни моменти от различни видове дизайнерско проектиране на промишлени изделия, продукти и съоражения, предназначени за внедряване в серийно производство, като идейни и работни проекти, опитни образци, конструкторски и технологични проекти и авторски надзор.

   Лектори:

   проф. д-р Сашо Драганов

 • Динамика и синтез на управляеми машинни агрегати
  •      Кинематична еквивалентност и изграждане на функционален подход за проектиране на кинематични схеми. Структурен синтез на механизми и кинематичен синтез на кинематични вериги. Типо–метричен синтез на управляващи предавателни механизми. Точен и апроксимационен синтез на уравновесяващи и изравнителни механизми. Структурен и метричен синтез на направляващи и преместващи механизми. Моделиране на сили. Реакции в пространствени механизми. Идентификация на физико–механични параметри. Реални динамични модели на управляеми машини. Динамичен синтез на механични системи по 1/зададени кинематични ограничения и 2/ условия за силова еднопосочност..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радостина Василева Петрова

 • Екология на АТ
  •      Основно теми: механизми за образуване на токсични компоненти в отработилите газове на бензиновите и дизеловите двигатели; методи за намаляване на токсичните компоненти чрез управление на горивния процес и чрез използване на системи за неутрализиране на отработилите газове в изпускателната система; вибрационно и шумово замърсяване на околната среда, предизвикано от работата на ДВГ, автомобилите и транспортните потоци; начини за намаляване на съдържанието на CO2 вследствие на работата на двигателите и свързаните с това глобални климатични промени на планетата.

   Лектори:

 • Експлоатация и ремонт на производствена техника
  •      Понятия, определения, характеристики; материали за изработване на режещите инструменти и области на приложение; фактори, влияещи върху избора на инструментални материали; формиране на повърхнини; ножове с общо предназначение; профилни ножове; инструменти за различни видове обработки – струговане, свредловане, зенкероване, райбероване, фрезоване, протегляне, зъбообработване, резбонарязване, абразивно обработване, отрязване; инструменти за повърхностно пластично деформиране; инструменти за обработване чрез рязане на неметални материали..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Господин Добрев Стефанов

 • Електрообзавеждане и електроника в автомобила
  •      Основни теми: обща част; източници на постоянен електричен ток – стартер на акумулаторна батерия, генератори за променлив ток; . консуматори на електрически ток - пускова уредба, запалителна уредба, инжекционна горивна уредба, осветителна и сигнална уредба, контролно-измервателни уреди и датчици; технически средства за диагностика на електрообзавеждането

   Лектори:

   гл. ас. д-р Петър Хаджидобрев

 • Електрофизични технологични процеси
  •      Запознаване с основните физични процеси и закони, свързани с действието на лазерите, електронните и йонни пушки. Изучаване на процесите, протичащи при взаимодействие на лазерното лъчение, на ускорените електронни и йонни потоци с веществото и възможностите за тяхното технологично приложение при обработване на машиностроителните материали..

   Лектори:

   доц. д-р Цанко Узунов

 • Елементи на индустриалната автоматизация
  •      Сигнали и системи; Електронни елементи; Системи за автоматично регулиране; Структурен подход за описание на САР; Динамика и точност на САУ

   Лектори:

 • Енергийни характеристики на сгради
  •      Типове сгради и особености на ограждащите им конструкции; Определяне на годишен разход на енергия в сгради; Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхра-нение и икономия на енергия в сгради; Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестява-ния на сгради....

   Лектори:

   доц. д-р инж. Невен Йорданов Кръстев

 • Задвижване и управление на производствена техника
  •      Общи сведения за производствени задвижвания; Постоянно токови и променливотокови електрозадвижвания; Обемни хидро- и пневмо задвижвания; Хидравлични машини и хидравлични управляващи устройства – видове, конструкции, параметри; Хидравлични системи за задвижване-схеми, регулиране; Пневматични системи за задвижване – пневматични двигатели и елементи – параметри и характерис-тики; Циклограми за работа на системите

   Лектори:

 • Изпитване и изследване на материалите
  •      Основни теми в дисциплината са: свойства на материалите; еластично и пластично деформиране на материалите; изпитване на опън, натиск, огъване и усукване; диаграми напрежение-деформация; изпитване на материалите на ударна якост, на якост при повишени и ниски температури; определяне на твърдост на материалите; изпитване на умора, на износоустойчивост, на корозионна устойчивост, на възпламеняемост и горимост; статистическа обработка на резултатите и начини за тяхното представяне; анализ на резултатите от изпитването.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Изпитване и изследване на металорежещи машини
  •      Дисциплината запознава студентите с методите за изпитване и изследване на машини, с методи на моделиране и обработка на получените резултати с оглед създаване на познания и умения за управление на точността, устойчивостта и надеждността на производствената техника...

   Лектори:

   проф. д.т.н. инж. Иван Тошев

 • Изпитване на автомобилната техника
  •      Дисциплината дава знания и умения за правилно планиране и провеждане на експерименти, подбиране на измервателна апаратура и обработването на опитните резултати.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Петър Недев

 • Изпитване на ДВГ
  •      Основни теми: техническите средства, намиращи приложение при стендовите из¬питвания на буталните двигатели с вътрешно горене; методи и средства за определяне на мощностно-икономичните и токсичните показатели на буталните двигатели с вътрешно горене; методи, свързани с изследването на процесите, проти¬чащи в бензиновите и дизеловите двигатели с вътрешно горене..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Бобев

 • Изпитване на материалите
  •      Статични механични изпитвания. Динамични механични изпитвания. Изпитване при високи температури. Изпитвания, използвани в механиката на разрушаването. Технологични изпитвания. Безразрушителни изпитвания. Автоматизация на контрола и изпитването на материалите. Безразрушителна оценка на структурата и механичното напрегнато състояние на метални материали. Изпитване на неметални материали..

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Индустриална логистика
  •      Материални и информационни потоци. Характеристики и свойства на товарите. Производителност на транспортните машини. Машини с циклично действние. Машини и съоръжения за непрекъснат транспорт. Структура и параметри на логистични системи. Транспортно-манипулационни логистични системи за палети и пакети. Контейнери и контейнерна транспортно-манипулационна система. Складови системи. Информационно-управлаващи системи в индустриалната логистика.

   Лектори:

 • Индустриална практика
  •      Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните производствени принципи, а също и с проблемите на производствените предприятия като техническа и икономическа система.

   Лектори:

 • Индустриални производствени системи I
  •      Рязане на металите;Стругови операции; Фрезови операции; Отрезни и протеглящи операции; Шлифовъчни и абразивни обработки; Обработване на зъбни колела; Базиране и закрепване; Нетрадиционни технологични процеси; Цифрово програмно управление (ЦПУ) на металорежещи машини; Производствени операции и автоматизационни стратегии; Производствена икономика; Автоматични технологични линии (АТЛ); Анализ на АТЛ. Монтажни процеси и системи; Автоматични системи за монтаж.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Венцислав Панев Димитров

 • Индустриални производствени системи II
  •      Въведение в производствените системи. Технически ресурси за производството. Изследвания и анализ на: манипулирането на материалите (материалния поток); машини и инструменти, контролери и съвместимост на контролерите (информационен поток), енергийно захранване (енергиен поток), складови и спомагателни системи. Разработване на стратегии за управление на машини, материали и инструменти. Нива на автоматизация и изисквания на управлението. Примери за илюстрация на процедури за инспекция, интеграция и възстановително действие на производствените системи. Прототипен системен модел и неговото рационално използване. Социално-технически и екологични аспекти на внедряването на производствени системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Венцислав Панев Димитров

 • Инженеринг на околната среда
  •      Устойчиво развитие. Структура и функциониране на екосистемите. Баланс и промяна. Въздух - атмосфера, климат и време. Възобновяеми източници на енергия. Замърсяване на въздуха. Технологии и съоръжения за пречистване на газови смеси. Водни запаси, използуване и управление. Пречистване на отпадъчни води. Технологии за обработка на битови твърди отпадъци.

   Лектори:

 • Инженерни бази от данни
  •      Анализ, структуриране, извличане на данни за инженерни изследвания.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Панчо Томов

 • Инженерни изследвания и симулационно моделиране в машиностроенето
  •      Методи за компютърни инженерни изследвания и симулационно моделиране в машиностроенето; методология на инженер-ните изследвания – видове фактори, избор на факторно пространство; хипотези при обработката на данни от експериментални изследвания – проверки за адекватност; симулационни модели, използващи FEM анализи; надеждност – баланс на надеждността, компютърни методи за симулиране на надеждностното поведение на сложни обекти; прототипиране – бързо изготвяне на физически прототипи и на формообразуващи инструменти; симулационното моделиране – подходи за анализ и описание на системи, моделиране на случайни събития, марковски вериги, мрежи на Петри; компютърна графика и анимация в симулационното моделиране; верификация и валидация на симулационен модел; планиране на многофакторен експеримент – обработка на резултатите, аналитични и графични модели...

   Лектори:

   проф. д-р инж. Димчо Чакърски

 • Инструментална и технологична екипировка
  •      Класификация на инструменталната и технологична екипировка, схеми на установяване, грешки при установяване на заготовките в приспособлението, типови конструкции на установъчни елементи, сили на затягане при базиране, сили, действащи на заготовката при обработване, задвижващи устройства и приспособления, приспособления за установяване на режещи инструменти, приспособления за металорежещи машини с цифрово- програмно управление, приспособления за автоматизираното производство.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Господин Добрев Стефанов

 • Инструментални машини
  •      Кинематични и динамични характеристики на металорежещи машини; Структурно изграждане на главни степенни преводи с проста множителна и сумарна структура; Структурно изграждане на подавателни преводи на металорежещи машини.

   Лектори:

   проф. д.т.н. инж. Иван Тошев

 • Климатизация на въздуха
  •      Параметрите на влажния въздух; Процеси на обработка на влажния въздух; Климатични характеристики на атмосферния въздух; Изчисляване на охладителен и влажностен товари за помещение; Централни климатични инсталации; Термопомпени системи за кондициониране на въздуха.

   Лектори:

 • Композитни материали
  •      Конвенционални и композитни материали. Суровини за изработване на композитните материали. Избор на материали за изработване на композити. Разработване на продукти от композитен материал. Проектиране на технологични композитни материали. Методи за производство на композитни материали. Производствени процеси на дуропластни композити. Производствени процеси на термопластични композити. Свързване на композитните материали. Обработка на композитни материали чрез снемане на стружка. Рециклиране на композити. Оценка на разходите.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Компютърен анализ и синтез на механизми
  •      Геометричен синтез, структурен, кинематичен и динамичен анализ на механизми..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мина Миндева Цонева

 • Компютърен инженерен анализ на машиностроителни изделия
  •      Преход от CAD модел към CAE анализ. Якостен статичен анализ на тримерни тела и конструкции, тип „part“, на заварени конструкции, на пластично деформирани тела – запознаване с основните компоненти на софтуерните програми, които използват МКЕ; създаване на пространствен модел и преход към КЕ модел; анализиране на влиянието на вида на използвания елемент, гъстотата на мрежата и др. фактори върху точността на крайното решение. Якостен статичен анализ на системи от тела, тип „assembly”.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радостина Василева Петрова

 • Компютърни системи за проектиране в машиностроенето I
  •      Основни теми: създаване на обекти от инженерни компоненти; създаване и редактиране на 3D модели на призматични, ротационни и тънкостенни тела; създаване на модификации на обекти и работа с параметрични таблици; създаване и редактиране на сглобени единици - връзки между компонентите в сглобените единици; използване на библиотеки от стандартни елементи; проверка за колизии и засичания, симулация на движение; създаване на чертожни документи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Михаела Димитрова Топалова

   доц. д-р инж. Венцислав Панев Димитров

 • Компютърни системи за проектиране в машиностроенето II
  •      Създаване на детайли от листов материал и на заварени конструкции; моделиране на щанци; проектиране на лентата; създаване на пакети, блокове и лентоводачи; създаване на матрици и поансони за изсичане, огъване и формоване; създаване на стъпкови ножове и подвижни лентоводачи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Михаела Димитрова Топалова

   доц. д-р инж. Венцислав Панев Димитров

 • Компютърно моделиране на механични системи
  •      Методи за механоматематично моделиране. Въведение в MATLAB. Програмна реализация на основните задачи от кинематичния анализ на лостови механизми. Компютърно моделиране на движението на материална точка; на равнинно движение на идеално твърдо тяло; на малките трептения на механични системи с една степен на свобода; на механични системи с две и повече степени на свобода. Програмна реализация на динамичен синтез на механична система с една степен на свобода.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мина Миндева Цонева

 • Компютърно интегрирано производство I
  •      Еволюция на системите за компютърно-интегрирано проектиране и обработка (CAD/CAM). Заводът на бъдещето и компютърно-интегрирано производство(КИП). Същност на КИП. Системно-интегриране. Компютърна техника за КИП. Софтуерни пакети и база данни. Системи от данни за производствени процеси и компютърно подпомогнато планиране на процеси.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Венцислав Панев Димитров

 • Компютърно интегрирано производство II
  •      Компютърно-интегрирани системи за производство и мениджмънт. Компютърно управление. Софтуерни системи за КИП. Интелигентни производствени системи. Изкуствен интелект в производството - историческа ретроспективна и примери. Техническо зрение и приложението му в производствени системи. Конкурентно инженерство. Интелигентни компютърни системи за проектиране.Интелигентни промишлени роботи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Венцислав Панев Димитров

 • Компютърно проектиране
  •      Модул САП - CAD и процеса на проектиране. Типичен цикъл на продукта и индустриален поглед върху CAD/CAM системите. Характеристики на хардуера. Основни входни и изходни устройства. Анализ на програмното осигуряване. Графични стандарти. Основа на моделирането в CAD. Параметрично моделиране. Сглобяване на механични системи. Модул КГ - растеризация и алгоритми за чертане на линии. Двумерни и тримерни трансформации. Успоредно и перспективно проектиране. Визуален реализъм.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Венцислав Панев Димитров

 • Компютърно проектиране на машини процеси и системи
  •      Методи и подходи при компютърното проектиране; методи на изкуствения интелект в системите за компютърно проектиране; компютърно моделиране – видове модели; изграждане на възли – референции и колизии, пригодност за сглобяванe, модулно изграждане; структурна и параметрична оптимизация; технологични изисквания към конструкциите – бърза проверка в CAD среда; критерии за оценка на проект; интерфейси при проектиране – видове, приложимост; прототипиране – виртуални прототипи, виртуална реалност; компютърно проектиране на технологични процеси, режещи инструменти и модулни приспособления; симулационно моделиране – компоненти и качествени показатели в симулационния модел. .

   Лектори:

   проф. д-р инж. Димчо Чакърски

 • Компютърно проектиране на сложни формо-образуващи повърхнини
  •      Теория и практика на проектиране на сложни формообразуващи повърхнини. TopSolid..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Венцислав Панев Димитров

 • Конструкция на автомобила
  •      Основни теми: конструкция и проектиране на елементите на трансмисията, ходовата част, възлите и уредбите на автомобила; анализ на кинематичните схеми и методите за определяне на товарните и изчислителни режими.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Стоян Георгиев

 • Конструкция на двигателите с вътрешно горене
  •      Основни теми: компановкаи конструктивни особености на двигателите с вътрешно горене; динамика и уравновесяване; конструкция на основните механизми и системи, натоварване и якост на отделните възли и детайли и изискваниякъм тях; методи и средства за намаляване на токсичността на отработилите газове, шума и вибрациите при работа на двигателя и работната машина.

   Лектори:

 • Логистична техника
  •      Основни теми: конструкция и експлоатация на елементи и възли на логистичната техника; на механизмите на машините с циклично действие; машините с циклично действие; машините и съораженията за непрекъснат транспорт.

   Лектори:

 • Материалознание
  •      Основни теми: Структура и свойства на металите; Кристализация, рекристализация, пластична деформация; Строеж на сплавите – понятия, равновесни диаграми на състояние при двукомпонентни сплави; Желязо-въглеродни сплави – стомани, чугуни; Теория на термичното обработване на стоманите; Химико-термично обработване на металите; Легирани стомани, труднотопими и редки метали и техни сплави; Цветни метали и сплави; Неметални конструкционни материали в машиностроенето.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Материалознание I
  •      Основни теми в дисциплината са: Структура и свойства на металите; Кристализация, рекристализация, пластична деформация; Строеж на сплавите – понятия, равновесни диаграми на състояние при двукомпонентни сплави; Желязо-въглеродни сплави – стомани, чугуни; Теория на термичното обработване на стоманите; Химико-термично обработване на металите; Легирани стомани, труднотопими и редки метали и техни сплави; Цветни метали и сплави; Аморфни метали и сплави; Суперсплави; Сплави с памет на формата; Неметални композиционни материали, класификация, състав, свойства и приложение.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Материалознание II
  •      Основни теми в дисциплината са: Металургично производство; Методи за получаване на чугун и стомана; Топилни съоръжения за чугун и стомана; Производство на цветни метали; Технология на металолеенето; Технологични процеси за пластично деформиране на металите; Основни процеси и методи за заваряване, спояване и лепене на материалите; Прахово-металургични процеси; Термично и химико-термично обработване на металите и сплавите; Технологии за преработване на термопластични и термореактивни полимерни материали и каучук в изделия.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Материалознание и технология на материалите III ч.
  •      В програмата се разглеждат последователно високоефективни материали на метална, керамична, стъклена и полимерна основа, високоефективните композиционни материали, както и материалите с особени свойства. Дават се сведения за високоефективните материали на желязовъглеродна основа (стомана и чугуни), труднотопимите метали (молибден, волфрам, хром, тантал, ванадий, ниобий и др.) и техните сплави, суперсплавите на желязна, никелова и кобалтова основа, титановите, алуминиевите и медните сплави, високоефективните керамични, стъклени и графитни материали и високоефективните композиционни материали с частици, влакна и слоеве с различна матрица...

   Лектори:

   проф. д.т.н. Виктор Анчев

 • Материалознание и технология на материалите IV ч.
  •      Дисциплината разглежда основните процеси и закономерности при взаимодействие на лазерното лъчение и на ускорени йонни и електронни потоци с веществото в обем необходим за изясняване физическата същност на лазерните, електронните и йонни технологии...

   Лектори:

   доц. д-р Цанко Узунов

 • Машини и съоръжения в леярското производство
  •      Класификация на машините за леене; устройство и принцип на действие на машини за формоване, заливане и изваждане на отливките от формите.; технологични линии за специални методи на леене; машини и съоръжения за почистване и допълнително обработване на отливки...

   Лектори:

   доц. д-р инж. Петър Добрев

 • Машинна механика
  •      Дисциплината разглежда механика на макродвиженията в машини, стационарно свързани с фундамент, каквито са: металообработващите, текстилните, роботите, помпи, компресори, турбини, машини за хранително вкусовата промишленост и мн. др. Третират се проблеми на производителността, равномерността на скоростите, на динамичния синтез и др., както и механиката на микродвиженията /трептения и вибрации/, оказващи силно влияние върху качеството на продукцията и ергономичните условия на труд. Включени са проблемите за динамичното балансиране, фундаментирането, диагностика, шум и др...

   Лектори:

   проф. д-р инж. Пенка Генова, доц. д-р инж. Мина Цонева

 • Машинни елементи II
  •      Съединители - предназначение , видове. Зъбни предавки - същност, предназначение, видове, основен закон на зъбното зацепване, работни участъци на профилите, сили в зъбното зацепване. Цилиндрични зъбни предавки. Коригиране на зъбните колела - същност и приложение, подрязване на зъбния профил. Червячни предавки - видове, геометрични и кинематични зависимости, материали за изработка, КПД. Конусни зъбни предавки. Ремъчни предавки. Верижни предавки - същност, предназначение, видове, товароносимост, критерии за работоспособност, пресмятане. Триещи (фрикционни) предавки ..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитринка Славова Дахтерова

 • Мениджмънт и маркетинг в АТ
  •      Основни теми: организация и управление на транспортните организации; същност, управление и ефективност; теоретични основи на мениджмънта; вътрешна среда на организацията; външна среда на организацията; комуникациите в управлението; вземане на решения; модели и методи за вземане на решения; стратегическо планиране; планиране реализацията на стратегията; организиране, взаимодействие и пълномощия, мотивация, контрол.

   Лектори:

   доц. д-р Йордан Чобанов

 • Металорежещи машини (Проект)
  •      Проектът “Проектиране на превод на металорежеща машина с ЦПУ” обхваща голяма част от учебното съдържание на теорията по Металорежещи машини с цифрово програмно управ-ление.

   Лектори:

 • Металорежещи машини с ЦПУ (Проект)
  •      Проектиране на превод на металорежеща машина с ЦПУ.

   Лектори:

   проф. д.т.н. инж. Иван Тошев

 • Метрология и измервателна техника
  •      Основни теми: измервателни средства – компоненти и характеристики; методи на измерване; грешки при измерване; показатели на точността и тяхното нормиране; принципи на нормиране на допуските и сглобките в система ISO; методи и средства за измерване на линейни и ъглови размери, на отклонения на формата и разположението на повърхнините и осите, на грапавост и вълнообразност на повърхнините, на параметрите на резбови елементи и характеристиките на зъбни колела и зъбни предавки.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Михаела Димитрова Топалова

 • Механика I
  •      Дават се основни понятия и принципи в статиката, редукция и равновесие на отделните системи от сили; кинематика на точка, твърдо тяло и механична система;.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Станимир Михайлов Карапетков

   доц. д-р инж. Мина Миндева Цонева

 • Механика І
  •      Основни теми: Част: Статика: Въведение в статиката - основни понятия, закони на Нютон; Момент на сила - теорема на Вариньон, двоица; Разлагане на сила в система сила-двоица; Равнинна система; Пространствена система сили; Равновесие на равнинна система сили, на три сили, на пространствена система сили; Разпределени товари. Център на тежестта; Прътови конструкции. Вътрешни усилия в греди. Инерционни моменти; Триене; Част: Кинематика: Кинематика на точка в декартова и естествена координатни системи; Кинематика на свободно твърдо тяло; Кинематика на транслационно и ротационно движение на твърдо тяло; Кинематика на равнинно движение на твърдо тяло; Кинематика на релативно движение на точка.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радостина Василева Петрова

 • Механика ІІ
  •      Основни теми: Част: Динамика: Динамика на свободна материална точка; Трептене на материална точка; Механична работа и мощност на сила; Кинетична енергия на материална точка; Теорема за изменение на кинетичната енергия; Динамика на относително движение на материална точка; Динамика на механични системи; Теорема за изменение на количеството на движение; Теорема за движение на масовия център; Кинетичен момент на механична система. Теорема за изменение на кинетичния момент; Диференциални уравнения на ротационно и равнинно движения на твърдо тяло; Кинетична енергия на механична система. Теорема за изменение на кинетичната енергия. Част: Машинна механика: Анализ на механизми; Степени на свобода; Основни лостови механизми; Скорости в механизмите - графични и аналитични методи; Ускорения в механизмите - графични и аналитични методи; Зъбни механизми; Външни сили в машините. Инерционни сили в машините; Силово натоварване в коляно-мотовилков механизъм и шарнирен четиризвенник; Динамично еквивалентни системи; Динамичен модел с една степен на свобода.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радостина Василева Петрова

 • Механика на пластичното деформиране
  •      Механика на пластичността е част от механиката на твърдите деформируеми тела и стои близо до теорията на еластичността, изучаваща напреженията и деформациите в идеално еластичните тела. Ето защо решението на проблемите в теорията на пластичността се извършва чрез методи, подобни на тези за механиката на деформируемите среди. Основните закони на пластичната деформация, обаче се установяват преди всичко на основите на експериментални данни и където е възможно чрез някои съображения, занимавани от математическата физика. Те имат феноменален характер и с тяхна помощ се с тяхна помощ се съставят основните уравнения на теорията на пластичността...

   Лектори:

   проф. д.т.н. инж. Иван Генов

 • Механика на роботизирани системи
  •      На базата на знания от предходни дисциплини и усвояване на нови знания в курса по Механика на роботизирани системи се постига методологично обобщение на различни взаимосвързани проблеми от съвременната роботика и прилагане на знанията за анализ и синтез на задвижващите, манипулационните и управляващите системи на промишлените роботи..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитринка Славова Дахтерова

 • Механика на флуидите
  •      Изучават се основните закони на хидромеханиката и техните количествени зависимости: основното уравнение на хидростатиката; уравнението за непрекъснатост; уравнението на Бернули; теорема за количеството на движение..

   Лектори:

   проф. д.т.н. Иван Антонов, доц. д-р инж. Ангел Терзиев

 • Моделиране и симулиране
  •      Въведение в моделирането на системи. Трансформации на моделите. Симулационно моделиране. Симулиране на непрекъснати процеси. Програмни езици, програмни системи за симулация на непрекъснати процеси. Симулиране на производствени,дискретно-събитийни и системи с опашки. Компютърна симулация на големи схеми и системи. Алгоритми за анализ, прилагани в съвременните универсални схемни симулатори и състав на универсални системи за проектиране. Основни етапи от работата с програмната система Cadence PSpice.

   Лектори:

 • Моделиране и симулиране на заваръчни процеси
  •      Дисциплината разглежда общи въпроси при математическо моделиране и симулиране на топло- и масопренасянето, деформационните процеси и процесите на формиране на завареното съединение...

   Лектори:

   проф. д.т.н. инж. Н. Лолов

 • Моделиране и управление на топлинни процеси
  • текст

   Лектори:

 • Моделиране на мехатронни системи
  •      Информатика, изкуствен интелект, алгоритми, системотехника.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мина Миндева Цонева

 • Моделиране на технологични процеси в металообработването
  •      Моделиране на технологичните процеси: леене, пластична деформация, заваряване, термично обработване..

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Моделиране на точността на машини и технологични процеси
  •      Разглеждат се основните показатели за качеството на изделията, формирането им, някои икономически аспекти и тяхното определяне..

   Лектори:

   проф. д.т.н. инж. Ангел Диков

 • Надеждност и техническа диагностика на автомобилната техника
  •      Основни теми: основни количествени показатели за инженерна оценка на различните свойства на надеждността - безопасност, трайност, ремонтопригодност; практическо определяне на различните надеждностни показатели на базата на реални надеждностни данни; елементи от приложението на теорията на надеждността за оптимизиране на режимите на поддържане на транспортната техника; елементи от статистическия контрол на качеството; теоретични основи, методи и средства за техническа диагностика;

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Бобев

 • Надеждност на технологични системи в машиностроенето
  •      Характеристика на технологичните обекти по отношение на тяхната проектна и експлоатационна надеждност; Аксиоми на надеждността; Базови характеристики; Надеждностна интерпретация на вероятностните характеристики; Основен закон на надеждността и неговата интерпретация; Системи за техническа експлоатация; Стратегии за ремонтно обслужване на машини и технологични системи; Надеждност на възстановяеми системи; Прогнозиране на техническо състояние. .

   Лектори:

 • Надеждност на технологичните системи в машиностроенето
  •      Характеристика на технологичните обекти по отношение на тяхната проектна и експлоатационна надеждност; Аксиоми на надеждността; Базови характеристики; Надеждностна интерпретация на вероятностните характеристики; Интензивност на поток от откази; Основен закон на надеждността и неговата интерпретация; Системи за техническа експлоатация; Ремонтно обслужване на машините; Стратегии за ремонтно обслужване на машини и технологични системи; Диагностиране на състоянието на технологичните системи; Надеждност на възстановяеми системи; Допустима вероятност за безотказна работа на сложни системи; Прогнозиране на техническо състояние...

   Лектори:

 • Нанотехнология и роботи
  •      Нанотехнология и роботика...

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мина Миндева Цонева

 • Обектно ориентирано програмиране
  •      Въведение в обектно ориентираното програмиране; технологични и системни особености на програмния език С++; обектно ориентирано програмиране в машиностроенето; алгоритми и структури от данни, системна и модулна алгоритмизация, алгоритмизация и програмиране на системни и оптимизационни задачи в машиностроенето; графични приложения на обектно ориентираното програмиране.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Любен Иванов Цеков

 • Обработване на металите чрез пластична деформация
  •      Теоретични основи на пластичното деформиране на металите и сплавите; напрегнато и деформационно състояние; основни технологични схеми за пластично деформиране; горещо обемно деформиране; студено пластично деформиране; щампи за обемно деформиране; щамповане с чукове; щамповане с ексцентърпреси; щамповане с хоризонтално-ковашки машини; валцоване; изтегляне през дюза; щанцоване; разделителни операции; формоизменящи операции; дълбоко изтегляне..

   Лектори:

   проф. д.т.н. инж. Йордан Генов

 • Обработване на металите чрез пластична деформация-Проект
  •      Теоретични основи на пластичното деформиране на металите и сплавите; напрегнато и деформационно състояние; основни технологични схеми за пластично деформиране; горещо обемно деформиране; студено пластично деформиране; щампи за обемно деформиране; щамповане с чукове; щамповане с ексцентърпреси; щамповане с хоризонтално-ковашки машини; валцоване; изтегляне през дюза; щанцоване; разделителни операции; формоизменящи операции; дълбоко изтегляне..

   Лектори:

 • Оптимално модулно проектиране
  •      Оптимизационни задачи при проектиране на машини..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитринка Славова Дахтерова

 • Оптимизация на машиностроителни конструкции
  •      Числено моделиране, анализ на конструкции, инженерен анализ, оптимизация, CAD/CAE.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радостина Василева Петрова

 • Организация и безопасност на движението по пътищата
  •      Основни теми: особености на взаимодействие на системата “водач-автомобил-път-среда за движение”; събиране на информация за моментното състояние на движението и прогнозира перспективното му натоварване и създаване оптимална среда на движението; организация и правила на движението по пътищата; проблеми на отговорността в случай на настъпване на пътно-транспортно произшествие.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Станимир Михайлов Карапетков

 • Основи на конструирането
  •      Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите и методите необходими при конструирането и експлоатацията на машинни елементи с общо предназначение както и да прилагат тези знания и умения при конструирането на всякакви машинни елементи и възли. Очаква се в края на обучението си студентите да могат да познават и използват понятийния апарат от областта на конструирането на машинни елементи, възли и изделия; да определят допустимите и критични напрежения, деформации и вибрации в машинните елементи; да назначават подходящи сглобки, допуски, грапавост и относително разположение на повърхнините на машинните елементи; да изработват необходимата конструкторска документация; да познават методите и подходите за конструиране на машинни елементи. Теми: МОДУЛ "ПОДХОД И МЕТОДИ ПРИ КОНСТРУИРАНЕ НА МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ" и МОДУЛ “ДОПУСКИ И СГЛОБКИ”

   Лектори:

   проф. д-р инж. Любомир Димитров, доц. д-р инж. Димитринка Дахтерова

 • Основи на конструирането и CAD I
  •      Методи за графично изобразяване на геометричните обекти. Изобразяване на геометрични обекти по метода на Монж. Изобразяване на линии, равнинни фигури и повърхнини. Равнинни сечения на повърхнини. Разгъвки на повърхнини. Геометрично моделиране и изобразяване на технически обекти. Аксонометрично проектиране (3 D графика ). Въведение в стандартизацията. Основни сведения за приложни CAD системи. Изобразяване на машиностроителни детайли в чертежите. Оразмеряване на детайлите в чертежите. Точностни характеристики на детайлите в чертежите. Основни понятия за точност на повърхнини и оси. Грапавост на повърхнините..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитринка Славова Дахтерова

 • Основи на конструирането и CAD II
  •      Конструкторска документация на сглобена единица. Изобразяване на съединения и предавки. Сглобки на гладки съединения. Сглобки на основни видове съединения. Изобразяване на неразглобяеми съединения. Изработване на комплекти конструкторска документация. Стандартизация и дейности, свързани с нея. Размерни параметри на сглобените единици. Автоматизация на конструкторското документиране..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитринка Славова Дахтерова

 • Отоплителна техника
  •      Принципи и методи за изчисляване на топлинните загуби на отоплителни обекти;Схеми и конструкции на отоплителни съоръжения, инсталации, мрежи и системи; Принципи и методи за регулиране и управление на отоплителни инсталации и системи; Оценка на енергийната ефективност и икономия на енергия

   Лектори:

   доц. д-р инж. Невен Йорданов Кръстев

 • Охлаждане и замразяване
  • текст

   Лектори:

   доц. д-р инж. Христо Христов

 • Очистване на въздух и газове
  •      Основни замърсявания на атмосферен въздух; Инсталации за прахоулавяне и почистване на газовете в различни технологични процеси; Основни методи и оборудване за намаляване на газообразните замърсявания и почистването на газовете.

   Лектори:

   проф. д.т.н. инж. Иван Антонов

 • Планиране на експеримента в инженерните изследвания
  •      Математически методи за подготовка, провеждане и анализ на инженерните експерименти..

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Подемно-транспортна техника и логистика
  •      Конструкции на универсални елементи и възли; Видове задвижвания на работните механизми; Динамични натоварвания върху механизмите и машините ; Якостно и деформационно пресмятане на металните конструкции на машините; Подемно-транспортни машини с циклично действие; Машини и съоръжения за непрекъснат транспорт..

   Лектори:

 • Презентация на продуктите
  •      Методи и технически средства за презентация на продуктите в машиностроенето.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Ренета Димитрова

 • Прикачени транспортни средства към АТТ
  •      Основни теми: видове прикачени транспортни средства (главно за леки и лекотоварни автомобили); основни изисквания към агрегата автомобил-ремарке и към квалификацията на водача на МПС; ограничения в движението при различни пътни условия.

   Лектори:

   ас. д-р инж. Румен Янков

 • Приложна геометрия и инженерна графика
  •      Основни теми: Графични изображения; Чертожните инструменти, формати и мащаби; Технически надписи и линии; Геометрични построения в равнината; Проекции на пространствени обекти – видове; Правоъгълно проектиране на технически изделия; Разрези, сечения и изнесени елементи; Аксонометрични проекции, техническа рисунка и скица; Дескриптивна геометрия; Оразмеряване на технически чертежи; Разгъвки и сечения; Особености при изработване на чертежи в електрониката; Използване на компютър като помощно средство в инженерната графика и др.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радостина Василева Петрова

 • Приложна механика на флуидите
  •      Продължение на основния курс по механика на флуидите; Специфичните особености на теченията в топлотехническите уредби – неизотермичност, двуфазност, неустановеност. ...

   Лектори:

   проф. д.т.н. Иван Антонов

 • Програмиране в интернет среда
  •      HTML, WEB.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Панчо Томов

 • Програмиране на машини с ЦПУ
  •      Основни теми: въведение в програмирането на машини с ЦПУ; програмиране на машини с ЦПУ с ISO кодове; програмиране на машини с ЦПУ с модула TopSolid’CAM; създаване на технологичен процес за 2.5, 3, 4 и 5-осна фрезова обработка; създаване на технологичен процес за стругова обработка; стругова и фрезова обработка на стругови центри; генериране на CNC програми.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Михаела Димитрова Топалова

 • Проектиране на заварени конструкции
  •      Заварорационално конструиране.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Проектиране на заварени съединения
  •      Заварени конструкции – същност, класификация, класове на изпълнение; Заварорационално конструиране на пълносттенни, прътови и листови конструкции, на дебелостенни съдове и машинни конструкции; Изчисляване на номиналните напрежения в челни и ъглови заваръчни шевове и в заваръчни шевове на комбинирани заварени съединения; Оценка на себестойността на заварените конструкции и съоръжения..

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Проектиране на мехатронни системи
  •      Проектиране на мехатронни системи е ново интердисциплинарно научно-техническо направление, обединяващо в един комплекс средства на механиката, електрониката и информатиката. Предмет на дисциплината са анализът и синтезът на мехатронни устройства, притежаващи, задвижваща, сензорна и информационна части; управлението им е по електронен път; притежават определени степени на адаптивност и интелигентност...

   Лектори:

   проф. д-р инж. Пенка Генова, доц. д-р инж. Мина Цонева

 • Проектиране на шприцформи и пресформи
  •      Проектиране на инструментална екипировка за леене на пластмаси в среда TopSolid.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Венцислав Панев Димитров

 • Производствено проектиране I
  •      Общ преглед на мястото и ролята на инженерното проектиране. Задания за инженерно проектиране. Системен подход при проектирането на изделия. Технологично конструиране /Design for Manufacturing/. Икономически аспекти на проектирането. Избор на материали. Якостен анализ и оразмеряване при конструирането. Производствено проектиране – примери: проектиране на зъбни предавки.Производствено проектиране – примери: проектиране на триещи съединители и спирачки.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Любомир Димитров, доц. д-р инж. Димитринка Дахтерова

 • Производствено проектиране II
  •      Общи принципи на конструирането на машини. Съвместно инженерство. Технически характеристики на производствените машини. Главни и подавателни задвижвания. Изисквания, видове задвижвания. Вретенни възли. Линейни задвижвания. Тела и корпусни детайли. Материали, изисквания. Направляващи. Смазване на производствени машини. Организационно технически форми за гъвкава автоматизация. Гъвкави структури, подсистеми. Технологично проектиране за гъвкави производствени структури. Композиция на програма за машина с ЦПУ. Структура на състема за компютърно програмиране. Геометрични дефиниции, дефиниции за движение, дефиниране на променливи. Дефиниране на макроси.Особености при програмиране за стругове, обработващи центри и нишкови електроерозионни машини.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитринка Славова Дахтерова

 • Промишлена вентилация и обезпрашаване
  •      Основи на вентилационната техника; аеродинамични основи на вентилацията –видове струи, взаимодействие на струи;Топлинни и масови баланси; Общообменна механична вентилация; Аеродинамично оразмеряване на въздухопроводна мрежа; Сухи, механични и мокри прахоуловители; Филтри

   Лектори:

   проф. д.т.н. инж. Иван Антонов

 • Промишлени топлотехнически системи
  •      Потребление на топлина в промишлените предприятия; Промишлени парогенератори и котли утилизатори; Парни турбини; Стационарни двигатели с вътрешно горене; Инсталации за производство на технически газове. Компресорни станции; Технологични решения за утилизация на нископотен-циална топлина; Пещи за изгаряне на промишлени отпадъци....

   Лектори:

 • Регулиране и управление на топлинни процеси
  •      Математическо описание на отделните елементи от промишлени системи за автоматично регулиране - статична характеристика, диференциално уравнение и предавателна функция, динамични характеристики и свойства при типови входни въздействия, честотни характеристики; Схеми за автоматично регулиране на различни видове топлинни процеси.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Валери Якимов

 • Режещи инструменти
  •      Понятия, определения, характеристики; материали за изработване на режещите инструменти и области на приложение; фактори, влияещи върху избора на инструментални материали; формиране на повърхнини; ножове с общо предназначение; профилни ножове; инструменти за различни видове обработки – струговане, свредловане, зенкероване, райбероване, фрезоване, протегляне, зъбообработване, резбонарязване, абразивно обработване, отрязване; инструменти за повърхностно пластично деформиране; инструменти за обработване чрез рязане на неметални материали..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Господин Добрев Стефанов

 • Режещи инструменти (Проект)
  •      Проектът обхваща голяма част от учебното съдържание на теорията по режещи инструменти..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Господин Добрев Стефанов

 • Роботизирани системи и технологии в машиностроенето
  •      Роботизирани системи, автоматизация на производството, роботизирано производство.

   Лектори:

   проф. д.т.н. Сашо Гергов

 • Рязане на материалите
  •      Процес на рязане; елементи, характеризиращи режима на рязане; кинематика на процеса на рязане – струговане, свредловане, зенкероване, райбероване, протегляне, резбонарязване, фрезоване; сили и мощност на рязане; износване и трайност на режещите инструменти; влияние на елементите на режима на рязане върху качеството на обработваната повърхнина; влияние на елементите на режима на рязане върху температурата в зоната на рязане..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Господин Добрев Стефанов

 • Рязане на материалите и режещи инструменти
  •      Дисциплината разглежда теми, свързани със същността на процеса на рязане при различните видове механична обработка, кинематиката, стружкообразуването, термодинамиката, динамиката и трибологията, конструктивните и експлоатационни параметри на инструментите за обработване чрез рязане на метали, сплави и неметални материали и подходите при изследване, моделиране и симулиране на отделни явления и цялостно управление на процеса на рязане.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Господин Добрев Стефанов

 • Симулационно моделиране на процеси и системи в машиностроенето
  •      Моделиране и симулиране на сложни процеси в машиностроенето..

   Лектори:

   проф. д-р инж. Димчо Чакърски, доц. д-р инж. Татяна Вакарелска

 • Симулационно моделиране с метода на крайните елементи
  •      Метод на крайните елементи, моделиране, симулации..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радостина Василева Петрова

 • Системи за оползотворяване на ВЕИ
  • текст

   Лектори:

   проф. д-р инж. Минчо Минчев

 • Системи за поддържане на микроклимата в сгради
  • текст

   Лектори:

   доц. д-р инж. Валери Якимов

 • Системи за управление
  •      Сигнали и системи; Спектрален анализ на сигналите; Системи. Системи за автоматично регулиране; Структурен подход за описание на САР; Устойчивост; Динамика и точност на САУ; Синтез на САУ; Нелинейни системи.

   Лектори:

 • Специални методи за термична и химикотермична обработка
  •      Класификация и характеристика на видовете термични и химико-термични обработки; Технология и техника за вакуумно термично обработване; Технология и техника за термично обработване в контролирани атмосфери; Технология и техника за термично обработване с използване на източници на високо концентрирана енергия; Технология и техника за термично обработване в разтопени соли и кипящ слой; Технология и техника за химико-термично обработване в нискотемпературна плазма;

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Съвременни електронни системи в АТ
  •      Основни теми: системи за контрол на спирачните свойства, на теглително – скоростните свойства, на динамичната устойчивост; системи за избягване на удар при смяна или напускане на лентата за движение (СИУ); паркинг асистент (ПА); адаптивен регулатор на скоростта (АРС); пълен автопилот (АП)..

   Лектори:

   проф. дтн инж. Станимир Михайлов Карапетков

 • Съпротивление на материалите
  •      Основни теми: Напрежения и дефомации – определения; Връзка между натоварването и вътрешните усилия; Чист опън-натиск; Чисто огъване; Общо огъване; Нецентрично натоварване в равнина на симетрия; Чисто усукване на валове с кръгло напречно сечение; Напрегнато състояние в точка; Якостни теории; Деформирано състояние в околността на точка. Обобщен закон на Хук; Огъване и плъзгане; Определяне на премествания и завъртания - теорема на Кастиляно; Статично неопределени конструкции; Загуба на устойчивост - формула на Ойлер.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радостина Василева Петрова

 • Съпротивление на материалите I
  •      Изследване деформирането и напречното състояние на еластичните тела с прътообразна форма (прът, греда, вал); Разглежда простите напрегнати състояния; дават се формули за максималните напрежения и деформации в опасните сечения, на базата на които инженерът може да оразмерява конструктивните елементи на конструкциите така, че те да са достатъчно яки и корави (недефoрмируеми). Дават се сведения за механичните свойства на материалите и за геометричните характеристики на елементите..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радостина Василева Петрова

 • Съпротивление на материалите II
  •      Сложна якост на конструктивните елементи (екоцентричен опън (натиск), сложно огъване, огъване и усукване), устойчивост на прави пръти, енергетични методи за определяне на преместванията (теорема на Кастелиано, Менебреа, Бети) и за решаване на статично неопределими конструкции, умора на материалите и метод на крайните елементи; Формули и методи за определяне на максималните вътрешни усилия и за оразмеряване на конструкциите с оглед те да са правилно оразмерени и надеждни при експлоатация.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радостина Василева Петрова

 • Теория на автомобила
  •      Основни теми: основни закономерности при движението на автомобила; взаимодействие на колесния ходов движител с пътя; основни експлоатационни свойства - теглителни и спирачни ,горивна икономичност, управляемост, устойчивост и проходимост.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Стоян Георгиев

 • Теория на двигателите с вътрешно горене
  •      Основни теми: процеси, извършвани в буталните двигатели с вътрешно горене (ДВГ), начини за тяхното организиране и пътища за усъвършенстването им; термодинамични и действителни цикли на буталните ДВГ; индикаторни и ефективни показатели; режими на работа и характеристики; влияние на различни фактори върху протичането на процесите, параметрите им и показателите на бензиновите и дизеловите ДВГ; смесообразуване, свръхпълнене, образуване и концентрация на токсични вещества в цилиндъра и в отработилите газове на ДВГ, начини за тяхното намаляване.

   Лектори:

 • Теория на механизмите и машините
  •      Изучават се различни видове механизми – лостови, гърбични, зъбни механизми. Дават се теоретични основи на структурния анализ и синтез на механизмите; на кинематичния и кинетостатичен анализ, на динамичния анализ на електромеханични системи;

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мина Миндева Цонева

 • Теория на проектирането на машини
  •      Проектирането на машини, механични модули и механизми минава през следните етапи: формулиране на проблема и изготвяне на проектно задание чрез обработка и съпоставяне на различни източници на информация; селекция и избор на структурни решения; синтез и оптимизация на избраните решения; анализ на функционалните качества; конструиране кинематичен и динамичен анализ на оптималния вариант. По-конкретно курсът ще съдържа: методи за оптимално проектиране на машини, механизми и елементи; оптимално структурно и геометрично проектиране на механизми, редуктори, скоростни кутии и др.; проектиране и многокритериално оптимизиране на универсални електромеханични модули; проектиране на технологични машини и роботи, изградени на модулен принцип...

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитринка Славова Дахтерова

   доц. д-р инж. Мина Миндева Цонева

 • Теория на управлението I
  •      Основни теми: Сигнали и системи; Спектрален анализ на сигналите; Системи. Системи за автоматично регулиране; Структурен подход за описание на САР; Устойчивост; Динамика и точност на САУ; Синтез на САУ; Нелинейни системи.

   Лектори:

 • Теория на управлението II
  •      Основни теми: Сигнали и системи; Спектрален анализ на сигналите; Системи. Системи за автоматично регулиране; Структурен подход за описание на САР; Устойчивост; Динамика и точност на САУ; Синтез на САУ; Нелинейни системи.

   Лектори:

 • Термична обработка на металите
  •      Параметри на режима и класификация на видовете термични обработки. Термодинамични условия за протичането на фазовите превръщания. Нарастване, коалесценция, коагулация и сфероидизация на зърната. Кинетика на фазовите превръщания и отделяния. Отгряване от I и II род. Отгряване на стомани. Разпадане на аустенита при охлаждан.е Бейнитно превръщане. Закаляване - общи положениия и видове закалявания. Стареене на сплавите. Отвръщане на закалени стомани. Практика на термичната обработка. Охлаждащи среди. Повърхностно закаляване. Химико-термично обработване на металите и сплавите – навъглеродяване, азотиране, карбонитриране..

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Термична техника и технологии - избрани глави
  •      Дисциплината разглежда особеностите при прилагане на различните технологични въздействия и тяхното влияние върху структурата и свойствата на материалите, на мястото им в общата структура на технологичния процес, съвременно оборудване на цеховете за термична и химикотермична обработка и проектирането на технологичните режими на машини и съоръжения за химико и химикотермична обработка...

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Термодинамика
  •      Основни закони на идеалните газове; Първи и втори закони на термодинамиката; Основни термодинамични процеси; процеси с водна пара; Теоретични цикли на ДВГ

   Лектори:

   проф. д-р инж. Петър Костов

 • Термодинамични анализи
  • текст

   Лектори:

   проф. д-р инж. Петър Костов

 • Техническа безопасност
  •      Основни теми: общи сведения за техническата безопасност; електротравматизъм; предотвратяване на допир до тоководещи части; защита срещу индиректен допир; зануляване; електрически и магнитни полета; оптични лъчения; екология и екологични проблеми; трудово законодателство.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Неделчо Неделчев

 • Техническо обслужване и ремонт на автомобила
  •      Основни теми: изменение на техническото състояние на автомобила, причините, закономерностите и формите на проявление на това изменение; технологии за техническо обслужване и ремонт на автомобилите; методи на текущия и основен ремонт като елементи на предпазната система за поддържане на автомобилите гарантиращи безотказна работа.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Бобев

 • Технология и организация на автомобилния транспорт
  •      Основни теми: общо разглеждане на методически, технологически и организационни моменти от дейността на автомобилния транспорт; обосновка и избор на вида на подвижния състав, организацията на движението по видове маршрути, оценка и анализ на ефективността на превозите; технология и организация на градските автобусни превози; технологията на работа на транспортните терминали и осъществяването на комбинирани превози; математическите модели при изследване работата на транспортните системи;

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Бобев

 • Технология на машиностроенето II ч.
  •      Дисциплината “ Технология на машиностроенето II ч.” Е изградена от три самостоятелни модула и разглежда основните показатели за качеството на изделията, формирането им, някои икономически аспекти и тяхното определяне...

   Лектори:

   проф. д-р инж. Ангел Диков

 • Технология на заваряването
  •      Елементи и параметри на заваръчния шев; Структура и свойства на заваръчното съединение; Заваръчни топлинни източници; Топлинни процеси при заваряване; Металургични процеси; Зона на термично влияние; Заваряемост; Заваръчни напрежения и деформации; Технологии за заваряване на черни и цветни метали и сплави; Технологии за термично рязане; Материали и апаратури за заваряване; Навяряване; Дефекти; Заваръчна процедура; Охрана на труда и техника на безопасност при заваряване..

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Технология на заваряването-Проект
  •      По зададен от преподавателя чертеж на заварено изделие, всеки студент изготвя и представя записка, която съдържа технология за заваряване на изделието, включваща следните основни етапи: анализ на предназначението и технологичността на конструкцията; избор на метод за заваряване; подготовка на краищата за заваряване на детайлите; избор на основните и спомагателни материали за заваряване; определяне на параметрите на режима за заваряване; избор на основното и спомагателно заваръчно оборудване; изработване заваръчен чертеж на изделието; съставяне на технологична схема на заваряване; написване на Заваръчна процедура.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Технология на леярското производство
  •      Леярски сплави; свойства на леярските сплави; технология на леярската форма; методи за изработване на леярски форми и сърца; специални методи на леене; процеси на взаимодействие между течния метал и леярската форма; дефектите в отливките..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Петър Добрев

 • Технология на леярското производство (Проект)
  •      Проектът обхваща голяма част от учебното съдържание на Технология на леярското производство..

   Лектори:

 • Технология на материалите
  •      Добиване на материалите, леене, обработване чрез пластична деформациая, заваряване на материалите, термична обработка, обработване на материалите чрез рязане, обработване на керамика и стъкло, обработване на полимери и композити, избор на технологичен процес и технология.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Технология на машиностроенето
  •      Производствен и технологичен процес; технологични особености на типовете производства; бази и базиране, грешки от базиране и закрепване; размерен анализ на технологични процеси; проектиране на технологични процеси за обработване на детайлита; методи за обработване на: гладки и стъпални валове, ексцентрични валове, плочи и корпусни детайли, цилиндрични, конусни и червячни зъбни колела; методи за довършващо обработване. Технологично нормиране на времето; сглобяване на изделията.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Господин Добрев Стефанов

 • Технология на машиностроенето - проект
  •      Проектът “Проектиране на технологичен процес за механична обработка на детайл” обхваща голяма част от учебното съдържание на теорията по Технология на машиностроенето.

   Лектори:

 • Технология на машиностроителните материали I
  •      Напрегнато и деформационно състояние при пластично деформиране на металите; Деформационна структура; Принцип за постоянство на обема при пластично деформиране; Надлъжно валцоване; Пресоване; Изтегляне през дюза; Машинно коване; Открито и закрито обемно щамповане; Обемно щамповане с изтичане; Листово щамповане; Инструменти и машини за пластично деформиране на металите; Елементи и параметри на заваръчния шев; Структура и свойства на завареното съединение; Топлинни процеси при заваряване; Металургични процеси; Зона на термично влияние; Заваряемост; Заваръчни напрежения и деформации; Технологии за заваряване на черни и цветни метали и сплави; Технологии за термично рязане; Материали и апаратури за заваряване; Наваряване; Заваръчни дефекти.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Технология на машиностроителните материали I и II – Курсов проект
  •      По задание от преподавателя, всеки студент изготвя и представя записка, която съдържа технология за пластично деформиране, заваряване, леене или термично обработване на конкретно изделие от производството, която включва следните основни етапи: анализ на предназначението и технологичността на конструкцията; избор на метод за обработване; определяне на параметрите на технологичния режим; избор на основното и спомагателно оборудване; изработване чертеж на изделието; съставяне на технологична схема на процеса; написване на технологична карта.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Технология на машиностроителните материали II
  •      Леярски свойства на металите и сплавите. Леярски сплави. Технология на леярската форма. Дефекти на отливките. Методи за топене на леярски сплави. Комплексна механизация и автоматизация на подготовката на ФС. Машини и съоръжения за изработване на леярски форми и сърца. Топилни агрегати. Спе¬циал¬ни методи на леене. Автоматизация на производството на отливки. Параметри на режима на термична обработка. Термодинамични условия за протичането на фазовите превръщания. Отгряване на стомани. Разпадане на аустенита при охлаждане Бейнитно превръщане. Закаляване. Стареене на сплавите. Отвръщане на закалени стомани. Практика на термичната обработка..

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Технология на производството на автомобилни детайли
  •      Основни теми: технологии за изработване на метални детайли за автотранспортната техника чрез леене, заваряване, пластично деформиране, струговане, шлифоване и полиране, електрофизични методи за обработване; технологии за изработване на детайли за автотранспортната техника от полимери и каучук, керамика, стъкло и композити..

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Топлинно стопанство
  •      Етапите на производство, транспорт, разпределение и потребление на топлина; Приложение на балансови методи; Ефективно оползотворя-ване на горива и топлина; Горивни стопанства за твърдо, течно и газообразно гориво; Технологичните топлотехнически системи.

   Лектори:

 • Топло- и масообменни системи
  •      Масообменни процеси, придружени с топлообмен; Промишлени масообменни уредби, свързани с процесите: изпарение, кондензация, абсорбция, адсорбция, дестилация, екстракция и кристализация; сушене; Кинетика на процеса на сушене.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Кънчо Коларов

 • Топло- и масопренасяне
  •      Топлопроводност; Конвективен топлообмен; Теория на подобието; Лъчист топлообмен; Топлопреминаване

   Лектори:

   проф. д-р инж. Петър Костов

 • Топлообменни апарати
  •      Рекуперативни и регенеративни топлообменни апарати;Топлинни, хидравлични и якостни пресмятания на топлообменни апарати; Анализ на термодинамични и техникоикономически критерии за ефективност на ТА;

   Лектори:

   доц. д-р инж. Невен Йорданов Кръстев

 • Топлоснабдяване и газоснабдяване
  •      Източници и консумация на топлинна енергия; Топлопреносни мрежи, абонатни станции, хидравлично пресмятане и режими; Режими на отпускане на топлина, експлоатация на топлоснабдителни системи; Добив, транспорт и съхранение на природен газ; Газоснабдяване на битови и промишлени консуматори.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Марин Маринов

 • Топлотехника
  •      Основни закони на идеалните газове; Първи закон на термодинамиката; Основни термодинамични процеси и метод на тяхното прилагане; Втори закон на термодинамиката; Водна пара, процеси с водна пара; Цикли на паросиловите инсталации; Топлопроводност; Лъчист топлообмен; конвективен топлообмен; сложен топлообмен; топлообменни апарати..

   Лектори:

 • Топлотехнически измервания и уреди
  •      Методи за измерване на ниво, разход на флуиди, температура, налягане; Принципи на действие на измервателните уреди, свойствата, които определят избора и областта на приложението им; Основни източници на грешки и методи за тяхното намаляване.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Валери Якимов

 • Трансмисии на автомобила
  •      Дисциплината дава знания и умения за правилно анализиране на теоретичните постановки на различните трансмисии, а така също и тяхното конструктивно разработване и изчисляване.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Петър Недев

 • Управление на проектни бази данни и на жизнения цикъл на изделията
  •      Принципи и методи за управление на данните за проектиране на изделие и управление на жизнен цикъл посредством PDM софтуер..

   Лектори:

   д-р инж. Лъчезар Бръстинков, доц. д-р инж. Михаела Топалова

 • Уредби на ДВГ
  •      Основни теми: теория и конструкция на горивните уредби и регулаторите на двигателите с вътрешно горене; дозиране и смесване на горивото с въздуха и автоматично регулиране на честотата на въртене на коляновия вал на двигателя; принцип на действие и конструкция на горивните уредби за бензинови, газови и дизелови двигатели; особености на пусковата, мазилната, охладителната, пълнителната и изпускателната системаи на ДВГ..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иванка Монева, гл. ас. д-р инж. Стоян Георгиев

 • Хидравлични и пневматични машини
  •      Основни характеристики на турбомашините, начините им за регулиране; Работа на машините съвместно с тръбна мрежа; Експериментално изследване на хидравличните и пневматични машини.

   Лектори:

   проф. д.т.н. инж. Иван Антонов

 • Хидро- и пневмозадвижване
  •      Устройство, действие, основни зависимости между параметрите на обемни хидравлични машини, елементи и устройства за управление на задвижващи хидро- и пневмосистеми в машиностроенето, металообработването и автоматизацията на производството. Основни положения на проектирането и оразмеряването на задвижващи хидро- и пневмосистеми..

   Лектори:

   проф. д.т.н. инж. Иван Антонов

 • Хладилна техника
  •      Хладилни агрегати; Сухи и мокри теоретични кръгови процеси на студено-парните компресорни хладилни машини; Едностъпално и многостъпално сгъстяване; Хладилни компресори; Абсорбционна хладилна машина; Видовете хладилни агенти

   Лектори:

   доц. д-р инж. Христо Христов

 • Хладилници и хладилни инсталации
  •      Устройство и характеристика на видовете хладилници и хладилни инсталации; Основни видове конструкции на хладилниците; Топлинни и конструктивни изчисления; Изчисляване и проектиране на основни машини и съоръжения и начини на тяхното свързване; Оптимални режими на работа и ефективна експлоатация.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Христо Христов

 • Числено моделиране и анализ на механични конструкции
  •      Използван математически апарат – векторно и матрично смятаме; методи на решаване на линейни и частни диференциални уравнения; Видове конструкции и методи за решение – основни статични и динамични задачи за праволинейни греди и черупки; МКЕ – едномерна и двумерна задачи; решени примери за ставно-прътова конструкция; рамка; плоча и черупка.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радостина Василева Петрова

 • Якост, разрушаване и компютърен инженерен анализ
  •      Дисциплината “Якост, разрушаване и инженерен анализ” запознава студентите с практическото определяне на границата на пукнатиноустойчивост, зараждане и разпространение на пукнатините, акустико-емисионната активност на материалите при деформиране и разрушаване и др.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Божанка Табакова