Специалност "Педагогика"

За специалността

Основната цел на специалност „Педагогика“ е да се подготвят висококвалифицирани специалисти с висше образование за нуждите на съвременното училище и общество.

Завършилите специалност „Педагогика“ с образователно-квалификационна степен "бакалавър" могат да извършват основни педагогически дейности във всички видове учебно-възпитателни заведения в Република България: учителска, възпитателна, преподавателска, организационно-управленска.

Защо да избера тази специалност?

В специалност „Педагогика“  ИПФ предлага на своите студенти солидна фундаментална,  педагогическа, психологическа и широка практическа подготовка. Учебният план е подготвен така, че да задоволи нуждите на съвременното училище, образователни и възпитателни институции от висококвалифицирани педагогически кадри. Предоставя се разширена езикова подготовка, чрез изучаването на  два чужди езика, съобразена с потребностите на студентите за по-ефективно реализиране в учебния процес, научно-изследователската дейност и програмите за международен обмен и мобилност.

Завършилите специалност „Педагогика могат:

 • да организират, провеждат, анализират и консултират учебно-преподавателска и възпитателна дейност;
 • да реализират ефективно педагогическо общуване;
 • да планират, организират и реализират педагогически, социално-педагогически и диагностични изследвания;
 • да извършват професионално консултиране и ориентиране сред учещите се младежи, учителите, родителите, възрастните в рамките на собствената квалификация;
 • да разрешават спорове и конфликти и работят с рискови групи, малцинства и етнически общности.
Какви са изискванията за прием?

За специалност „Педагогика“ се кандидатства с:

 •  Държавен зрелостен изпит по български език и литература, и/или
 •  Държавен зрелостен изпит по история, и/или
 •  Държавен зрелостен изпит по философски цикъл, и/или
 •  Държавен зрелостен изпит по география, и/или
 •  Държавен зрелостен изпит по чужд език, и/или
 •  Тест по български език и литература.
Какво ще уча?

Учебният план и учебните програми са разработени съобразено със съвременното ниво на обучение, с европейските стандарти и със стандартите във водещи университети в и извън страната. Студентите придобиват знания и умения по:

-    фундаментални теоретични и педагогически дисциплини: педагогическа и възрастова психология, теория на възпитанието, теория на обучението, специална педагогика, приобщаващо образование, умение за работа в дигитална среда, използване на ИКТ, чужди езици и др.;

- специализиращи и интердисциплинарни дисциплини: педагогическа етика, педагогическа реторика, психология на общуването, училищна хигиена и здравно образование и др.;

- практически дисциплини формиращи професионално-педагогически качества: хоспитиране, текуща и стажантска практика.

Възможности за студентска мобилност

Студентите от ИПФ - Сливен имат възможност да проведат част от обучението си (до един семестър) по международни програми за обмен на студенти (Еразъм+, Леонардо и др.) в страни от Европейския съюз.

Моята реализация

Завършилите специалността могат да бъдат назначавани и работят като:

 • педагогически съветници, училищни медиатори;
 • възпитатели във всички учебно-възпитателни институции, в институции от „закрит тип“ (възпитателни училища-интернати, домове за деца и юноши, детски оздравителни заведения, общежития), инспектори в детски педагогически стаи (след съответната допълнителна професионална подготовка);
 • педагогически организатори в системата на извънучилищните дейности, включително в центровете за работа с деца;
 • сътрудници в обществени и културни организации и учреждения, имащи просветно-образователни функции: читалища, младежки и културни домове и клубове и др.;
 • управленски длъжности в регионални инспекторати и общински структури.
Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Педагог


Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;

Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Деканска канцелария:

проф. д-р инж. Милко Йорданов
Email: m_yordanov@tu-sofia.bg
Тел.:044- 667 709

доц. д-р инж. Мина Цонева
Email: noting@tu-sofia.bg

доц. д-р Ваньо Иванов
Email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
Кабинет: 2204