Специалност "Информатика и софтуерни науки"

За специалността

Специалността „Информатика и софтуерни науки” е създадена за да отговори на все по-растящите потребности на обществото у нас и в света от високо квалифицирани специалисти в областта на информационните технологии. Тя осигурява подготовка с възможности за реализация в широк диапазон от дейности: създаване и развитие на софтуерни продукти за ефективно управление в администрацията, банкови и застрахователни институции, образование, здравеопазване и икономика.

Защо да избера тази специалност?

Специалността е особено атрактивна с големите възможности за бърза и успешна реализация и бъдещо развитие в един от най-бързо развиващите се сектори на икономиката.

Какви са изискванията за прием?

Зрелостен изпит по „Математика” или приемен изпит по математика в ТУ-София.

Какво ще уча?

Учебният план за специалността „Информатика и софтуерни науки” е разработен с отчитане на съвременните национални, европейски и световни стандарти в обучението на специалисти в Информационните технологии. Той включва от фундаментални математически и информатични дисциплини, които създават знания, умения и нагласи за аналитично и логическо мислене, през основите на компютърните науки като компютърни архитектури и системи, принципи и парадигми на езиците за програмиране, среди и средства за програмиране, операционни системи и системи за управление на бази данни, до обобщаващи дисциплини като софтуерни архитектури и технологии.

Възможности за студентска мобилност

Устойчива практика е възможността наши студенти да преминават през обучение по програмата Еразмус в различни европейски университети в Германия, Дания, Велико-британия, Франция, Италия, Кипър, Португалия, Испания и др. В следващите години ние предвиждаме да обогатим международните контакти на нашите студенти и по линия на практики в европейски компании. В тази връзка доброто владеене на английски, немски и френски език гарантира обучението на студентите в европейските страни.

Моята реализация

Специалността „Информатика и софтуерни науки” е сред 5-те с най-висок осигурителен доход на завършилите според рейтинговата система на висшите училища.

Могат да се реализират като

  • Софтуерни специалнисти в институти, организации и фирми, които използват съвременни информационни технологии;
  • Проектанти и програмисти в софтуерни компании;
  • Софтуерни специалисти в държавната администрация в развитието на е-управление;
  • Във финансови и застрахователни институции;
  • Университетски преподаватели и научни работници
Код по ЕСТНК: BIS
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Информатик


Професионално направление:

4.6. Информатика и компютърни науки

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;

Студентска канцелария:

Ани Кочева
Email: ak@tu-sofia.bg
Кабинет: 2228A
Тел.:02 965-2476

Деканска канцелария:

Галинка Димитрова
Email: ipmi-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2228-А
Тел.:02 965-3379