Специалност "Информатика и софтуерни науки"

За специалността

Специалността „Информатика и софтуерни науки” е създадена за да отговори на все по-растящите потребности на обществото у нас и в света от високо квалифицирани специалисти в областта на информационните технологии. Тя осигурява подготовка с възможности за реализация в широк диапазон от дейности: създаване и развитие на софтуерни продукти за ефективно управление в администрацията, банкови и застрахователни институции, образование, здравеопазване и икономика.

Защо да избера тази специалност?

Специалността е особено атрактивна с големите възможности за бърза и успешна реализация и бъдещо развитие в един от най-бързо развиващите се сектори на икономиката.

Какви са изискванията за прием?

За обучение по специалността може да кандидатства всеки, притежаващ диплома за завършено средно образование. Изискванията за прием се обявяват всяка година в Справочника за кандидат-студенти и са съгласно правилата за прием на ТУ – София - http://priem.tu-sofia.bg/

Какво ще уча?

Учебният план за специалността „Информатика и софтуерни науки” е разработен с отчитане на съвременните национални, европейски и световни стандарти в обучението на специалисти в Информационните технологии. Той включва от фундаментални математически и информатични дисциплини, които създават знания, умения и нагласи за аналитично и логическо мислене, през основите на компютърните науки като компютърни архитектури и системи, принципи и парадигми на езиците за програмиране, среди и средства за програмиране, операционни системи и системи за управление на бази данни, до обобщаващи дисциплини като софтуерни архитектури и технологии.

Възможности за студентска мобилност

Устойчива практика е възможността наши студенти да преминават през обучение по програмата Еразмус в различни европейски университети в Германия, Дания, Велико-британия, Франция, Италия, Кипър, Португалия, Испания и др. В следващите години ние предвиждаме да обогатим международните контакти на нашите студенти и по линия на практики в европейски компании. В тази връзка доброто владеене на английски, немски и френски език гарантира обучението на студентите в европейските страни.

Моята реализация

Специалността „Информатика и софтуерни науки” е сред 5-те с най-висок осигурителен доход на завършилите според рейтинговата система на висшите училища.

Могат да се реализират като

  • Софтуерни специалнисти в институти, организации и фирми, които използват съвременни информационни технологии;
  • Проектанти и програмисти в софтуерни компании;
  • Софтуерни специалисти в държавната администрация в развитието на е-управление;
  • Във финансови и застрахователни институции;
  • Университетски преподаватели и научни работници
Код по ЕСТНК: BIS
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Информатик


Професионално направление:

4.6. Информатика и компютърни науки

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;

Студентска канцелария:

Ани Кочева
Email: ak@tu-sofia.bg
Кабинет: 2228A
Тел.:02 965-2476

Деканска канцелария:

Галинка Димитрова
Email: ipmi-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2228-А
Тел.:02 965-3379