Катедра "Приложна физика"

fizika-atom_.jpg

Създател на катедра "Физика", която през 1990 г. прераства в Департамент по Приложна Физика (ДПФ) е проф. Саздо Иванов, пръв ректор на Държавната Политехника в гр. София.

ДПФ осигурява обучението по обща физика на всички студенти, редовно обучение в бакалавърската степен на ТУ-София, обучението по физичните дисциплини в трите чуждоезикови факултета, както и обучението по някои специализирани дисциплини от бакалавърската и магистърската степени. За обучението по обща физика ДПФ разполага с 8 добре оборудвани лаборатории.

От 2012 г. в ТУ-София в професионалното направление "Общо инженерство" е открита нова бакалавърска специалност "Инженерна Физика", която заедно с обучението по базовите за ТУ-София инженерни дисциплини, предлага едно по-задълбочено изучаване на физичната природа на явленията стоящи в основата на съвременните електронни и оптични технологии. В специалността се акцентира и върху развиването на умения за компютърно моделиране на задачи от иженерната практика. За нуждите на специалността в ДПФ са създадени две нови лаборатории по обща физика, оборудвани с упражнения на немската фирма Phywe. Изградени или в процес на изграждане са специализирани лаборатории по оптични информационни технологии, лазерна техника и лазерни технологии, физика на кодензираната материя, оптика, квантова електроника и оптоелектроника.

Научните и научно-приложните изследвания провеждани в ДПФ са в следните направления: нелинейна влакнеста оптика и оптични солитони, лазерна физика и лазерни технологии, ядрена физика, физика на твърдото тяло, астрофизика и физика на плазмата - описание и публикации.

Колективът обхваща 10 хабилитирани преподаватели, от които 3-ма професори и 14 асистенти и главни асистенти. Техническият екип включва експерт завеждащ административното обслужване, двама инженери и техник.

 

Интернет страница:http://phys.tu-sofia.bg/

 • Ръководител катедра

  EHalova_971.jpg
  Име: Елена Йорданова Халова
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 02 965-3116
  Кабинет: 10401
  E-mail: ehalova@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител


  Име: Иван Живков Стефанов
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 02 965-3114
  Кабинет: 10313

Академичен състав

проф. дтн инж. Сашка Петрова Александрова
тел.:02 965-3112
каб.:10312, E-mail: salex@tu-sofia.bg
проф. д-р Иван Георгиев Копринков
тел.:02 965-3072
каб.:10511, E-mail: igk@tu-sofia.bg
проф. д.ф.н. Иван Митев Узунов
тел.:02 965-3080
каб.:10409, E-mail: ivan_uzunov@tu-sofia.bg
доц. д-р Ваня Енчева Михайлова
тел.:02 965-3096
каб.:10301, E-mail: vem@tu-sofia.bg
доц. д-р Елена Йорданова Халова
тел.:02 965-3116
каб.:10401, E-mail: ehalova@tu-sofia.bg
доц. д-р Ивайло Павлов Минков
тел.:02 965-3116; 3096
каб.:10401-А,10301, E-mail: ipmincov@tu-sofia.bg
доц. д-р Иван Живков Стефанов
тел.:02 965-3114
каб.:10313,
доц. д-р Магдалена Дочева Христова
тел.:02 965-2132
каб.:10310, E-mail: mchristo@tu-sofia.bg
доц. д-р Тодор Стефанов Петров
тел.:02 965-2280
каб.:10309,
доц. д-р Тодор Николаев Арабаджиев
тел.:02 965-3112
каб.:10312, E-mail: tna@tu-sofia.bg
доц. д-р Христо Цветанов Търнев
тел.:02 965-3110
каб.:10311, E-mail: tarnev@tu-sofia.bg
доц. д-р Христо Георгиев Христов
тел.:02 965-3070, 3268
каб.:10510,9032, E-mail: cchristov@tu-sofia.bg
доц. д-р Чавдар Момчилов Хардалов
тел.:02 965-3098
каб.:10410, E-mail: chavdar_hardalov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Николай Петров Денев
тел.:02 965-3102
каб.:10412,
ас. маг. инж. Росица Андреева Павлова
тел.:02 965-3106
каб.:10414, E-mail: rpavlova@tu-sofia.bg
ас. Александрина Цветкова Дянкова
тел.:02 965-3100
каб.:10411, E-mail: adyankova@tu-sofia.bg
ас. Валентина Танева Танева-Тончева
тел.:02 965-3118
каб.:10314,
ас. Василий Иванович Васковски
тел.:02 965-2280
каб.:10309,
ас. Йордан Тодоров Йорданов
тел.:02 965-2132
каб.:10310,
ас. Невена Ангелова Кожухарова
тел.:02 965-2280
каб.:10309, E-mail: nkojuharova@tu-sofia.bg
ас. Румен Георгиев Кобиларов
тел.:02 965-3102, 3034
каб.:10412,10507, E-mail: rkobi@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Радостина Пенева Ташева
тел.:02 965-3118
каб.:10314,
гл. ас. д-р Сава Димитров Донков
тел.:02 965-3076
каб.:10512, E-mail: savadd@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Станимира Димитрова Терзиева
тел.:02 965-3096
каб.:10301,

Помощно-технически персонал

маг. инж. Любомир Петров Георгиев
тел.:02 965-2202
каб.:2130-А, E-mail:lgeorg@tu-sofia.bg
бак. инж. Димитър Витанов Първанов
тел.:02 965-3268
каб.:9032, E-mail:
бак. инж. Николай Николов Петров
тел.:02 965-3268
каб.:9032, E-mail:
техн.изпълнител Иво Литков Димитров
тел.:02 965-3192
каб.:10001, E-mail:technik@tu-sofia.bg
маг. инж. Пею Стефанов Пасев
тел.:02 965-3076
каб.:10512, E-mail:ppassev@tu-sofia.bg
Теодора Стоянова Георгиева
тел.:02 965-3104
каб.:10413, E-mail:tedi@tu-sofia.bg