Катедра "Приложна физика"

fizika-atom_.jpgКатедра "Физика" е създадена през 1946г. от проф. Саздо Иванов, първият ректор на Държавната Политехника в гр. София. През 1989г. е преименувана в Институт по приложна физика, който през 1999г. е преобразуван в Департамент по приложна физика. От 2016г. става част от Факултета по приложна математика и информатика като Катедра „Приложна физика“ (КПФ).

КПФ осигурява обучението по обща физика на всички студенти, редовно и задочно обучение в бакалавърската степен на ТУ-София, обучението по физичните дисциплини в трите чуждоезикови факултета, както и обучението по някои специализирани дисциплини от бакалавърската и магистърската степени. За обучението по обща физика КПФ разполага с 8 добре оборудвани лаборатории.

През 2018г. в ТУ-София в професионалното направление "Общо инженерство" е открита бакалавърска специалност "Приложна физика и компютърно моделиране", наследник на съществуващата бакалавърска специалност „Инженерна Физика“, създадена през 2012г. под ръководството на проф. Иван М. Узунов. Специалността "Приложна физика и компютърно моделиране" е насочена към задълбочено изучаване на физичната същност на процесите и явленията, чрез които се развиват и реализират модерните фотонни, лазерни, оптични, електронни и нано- технологии и други области на съвременната техника. Друга основна насока на специалността са компютърното моделиране и симулации, които в наши дни заместват много от скъпите физични експерименти и същевременно позволяват да се получи необходимата за дадена технология информация за свойствата на изследваните обекти и системи и процесите протичащи в тях. Обучаващите се в специалността усвояват използването на компютърни технологии и професионални софтуерни продукти от високо ниво за решаването на практически задачи с инженерно приложение. Обучението включва и задължителния комплекс от инженерни, езикови и икономически и бизнес знания и умения, нужни за успешна реализация в индустрията.

За нуждите на специалността в КПФ са създадени две нови лаборатории по обща физика, оборудвани с упражнения на немската фирма Phywe. Изградени или в процес на изграждане са специализирани лаборатории по оптични информационни технологии, лазерна техника и лазерни технологии, физика на кодензираната материя, оптика, квантова електроника.

Повече информация за специалността може да бъде намерена на http://phys.tu-sofia.bg.

 

Интернет страница:http://phys.tu-sofia.bg/

 • Ръководител катедра

  EHalova_971.jpg
  Име: Елена Халова
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 02 965-3116
  Кабинет: 10401
  E-mail: ehalova@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител


  Име: Иван Стефанов
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 02 965-3114
  Кабинет: 10313

Академичен състав

проф. д-р Иван Копринков
тел.:02 965-3072
каб.:10511, E-mail: igk@tu-sofia.bg
проф. д.ф.н. Иван Узунов
тел.:02 965-3080
каб.:10409, E-mail: ivan_uzunov@tu-sofia.bg
проф. дтн инж. Сашка Александрова
тел.:02 965-3112
каб.:10312, E-mail: salex@tu-sofia.bg
доц. д-р Ваня Михайлова
тел.:02 965-3096
каб.:10301, E-mail: vem@tu-sofia.bg
доц. д-р Елена Халова
тел.:02 965-3116
каб.:10401, E-mail: ehalova@tu-sofia.bg
доц. д-р Ивайло Минков
тел.:02 965-3096
каб.:10301, E-mail: ipmincov@tu-sofia.bg
доц. д-р Иван Стефанов
тел.:02 965-3114
каб.:10313,
доц. д-р Магдалена Христова
тел.:02 965-2132
каб.:10310, E-mail: mchristo@tu-sofia.bg
доц. д-р Тодор Петров
тел.:02 965-2280
каб.:10309,
доц. д-р Тодор Арабаджиев
тел.:02 965-3112
каб.:10312, E-mail: tna@tu-sofia.bg
доц. д. м. н. Христо Търнев
тел.:02 965-3110
каб.:10311, E-mail: tarnev@tu-sofia.bg
доц. д-р Чавдар Хардалов
тел.:02 965-3098
каб.:10410, E-mail: chavdar_hardalov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Николай Денев
тел.:02 965-3102
каб.:10412,
ас. маг. инж. Росица Павлова
тел.:02 965-3106
каб.:10414, E-mail: rpavlova@tu-sofia.bg
ас. Александрина Дянкова
тел.:02 965-3100
каб.:10411, E-mail: adyankova@tu-sofia.bg
ас. Валентина Танева-Тончева
тел.:02 965-3118
каб.:10314,
ас. Василий Васковски
тел.:02 965-2280
каб.:10309,
ас. Йордан Йорданов
тел.:02 965-2132
каб.:10310, E-mail: Y_jordanov@tu-sofia.bg
ас. Невена Кожухарова
тел.:02 965-3098
каб.:10410, E-mail: nkojuharova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Валентин Копчев
тел.:02 965-3110
каб.:10311, E-mail: kopchev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Радостина Ташева
тел.:02 965-3118
каб.:10314,
гл. ас. д-р Румен Кобиларов
тел.:02 965-3102
каб.:10412, E-mail: rkobi@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Сава Донков
тел.:02 965-3076
каб.:10512, E-mail: savadd@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Станимира Терзиева
тел.:02 965-3096
каб.:10301,

Помощно-технически персонал

маг. инж. Любомир Георгиев
тел.:02 965-2202
каб.:2130-А, E-mail:lgeorg@tu-sofia.bg
бак. инж. Димитър Първанов
тел.:02 965-3268
каб.:9032, E-mail:
бак. инж. Николай Петров
тел.:02 965-3268
каб.:9032, E-mail:
техн.изпълнител Иво Димитров
тел.:02 965-3192
каб.:10001, E-mail:technik@tu-sofia.bg
Теодора Георгиева
тел.:02 965-3104
каб.:10413, E-mail:tedi@tu-sofia.bg