Катедра "Информатика"

Катедра Информатика във Факултета по приложна математика и информатика е създадена от проф.Михаил Михайлов, който е бил неин пръв ръководител. След известно прекъсване катедрата е преучредена в края на 2016г. с ръководител доц. Анна Розева. Катедра "Информатика" предлага обучение в следните специалности: ОКС "бакалавър" и "магистър"  - "Информатика и софтуерни науки" на български и английски език  и ОКС "магистър" - Анализ на големи масиви от данни".

 

Катедра "Информатика" е член на АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (АОКСИТ),  http://www.aoksit-bg.eu

 

По Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ Факултет Приложна Математика и Информатика, ТУ-София изгражда Виртуален площад за интерактивно представяне.

Университетът ни е партньор в проект по Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката (МОН).

Основната цел на програмата е създаване на модерна и устойчива научноизследователска инфраструктура с качествено съдържание и широкодостъпни онлайн платформи. Целта е осъществяване на връзката между научните изследвания в областта на хуманитаристиката и други социални сфери – бизнес, образование, неправителствени организации и др.

Повече за проекта: http://kinnpor.uni-sofia.bg/

 

 

Интернет страница:https://fpmi.bg/cms/about-us/

 • Ръководител катедра

  A.Rozeva_pic_2272.jpg
  Име: Анна Розева
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 02 965-2356
  Кабинет: 2222
  E-mail: arozeva@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  Desi-Ivanova_19032.jpg
  Име: Десислава Иванова
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2440
  Кабинет: 2541
  E-mail: d_ivanova@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Пламенка Боровска
тел.:02 965-2350
каб.:2209, E-mail: pborovska@tu-sofia.bg
проф. дтн инж. Ради Романски
тел.:02 965-3295
каб.:1328, E-mail: rrom@tu-sofia.bg
доц. д-р Анна Розева
тел.:02 965-2356
каб.:2222, E-mail: arozeva@tu-sofia.bg
доц. д-р Весела Пашева
тел.:02 965-2360
каб.:2246, E-mail: vvp@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Десислава Иванова
тел.:02 965-2440
каб.:2541, E-mail: d_ivanova@tu-sofia.bg
доц. д-р Мариана Дурчева
тел.:02 965-2358
каб.:2216, E-mail: m_durcheva@tu-sofia.bg
доц. д-р Мария Маринова
тел.:02 965-2358
каб.:2216,
доц. д-р Моско Аладжем
тел.:02 965-2424
каб.:, E-mail: maa@tu-sofia.bg
ас. Ангел Нинов
тел.:02 965-3469
каб.:2520,
ас. Васил Цанов
тел.:02 965-3343
каб.:2201,
ас. Виктор Главев
тел.:02 965-3469
каб.:2520,
ас. Димитър Ваковски
тел.:02 965-3333
каб.:2403, E-mail: vakovsky@tu-sofia.bg
мат. Зоя Зафирова
тел.:02 965-3495
каб.:2568, E-mail: zafirova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Александър Петков
тел.:02 965-3469
каб.:2520,
гл. ас. д-р Елена Радованова
тел.:02 9652378
каб.:2535,
гл. ас. д-р Златина Ценова
тел.:02 965-2353
каб.:2206,
гл. ас. д-р Стела Ветова-Иванова
тел.:02 965-2358
каб.:2216,