faculties_present_img

Катедра "Математически анализ и диференциални уравнения"

Катедрата по математически анализ и диференциални уравнения е основно научно звено във Факултета по приложна математика и информатика към ТУ-София.
Академичният състав на катедрата осигурява научната и преподавателската дейност в бакалавърската и магистърската програма на редица инженерни специалности, както и на специалностите – приложна математика, информатика и геоинформационни системи.
В бакалавърската програма преподавателите от катедрата покриват:

 • Основните курсове по Висша математика 1, 2, 3 (лекции и семинари);
 • Курсовете по реален анализ 1, 2, 3 (в специалността ПМИ);
 • Курса по комплексен анализ (в специалността ПМИ);
 • Финансова математика (в специалността ПМИ);
 • Информатика 1, 2 част (в специалността ПМИ);
 • Основи на операционните системи и компютърна графика;
 • Количествени методи и статистика (семинари и лабораторни в СФ);
 • Обектно ориентирано програмиране;
 • Интегрални уравнения (в специалността ПМИ);
 • Диференциална геометрия;
 • Оптимиране (в специалността ПМИ)
 • Дисциплините по Висша математика в Немския и Френския факултет.

В магистърската степен на специалността Приложна математика и информатика се покриват следните спец. курсове:

 • Математически методи в теорията на отражението;
 • Функционален анализ и приложения;
 • Аналитични методи в нелинейните еволюционни уравнения.

Преподавателите на катедрата са научни ръководители на десетки успешно защитили дипломанти от специалността ПМИ към ФПМИ.

Интернет страница:

 • Ръководител катедра


  Име: Огнян Каменов
  Научна степен: доц. д. м. н.
  Телефон: 02 965-2482
  Кабинет: 2207
  E-mail: okam@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител


  Име: Радослав Цветков
  Научна степен: доц. д-р
  Кабинет: 2322
  E-mail: rado_tzv@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р Георги Венков
тел.:02 965-3379
каб.:2208
E-mail: gvenkov@tu-sofia.bg
проф. д-р Красимира Проданова
тел.:02 965-3355
каб.:2220
E-mail: kprod@tu-sofia.bg
доц. д-р Алексей Николов
тел.:02 965-2360
каб.:2244
E-mail: ajn@tu-sofia.bg
доц. д. м. н. Йорданка Панева
тел.:02 965-2340
каб.:2203
E-mail: jpk@tu-sofia.bg
доц. д-р Катя Дишлиева
каб.:2541
E-mail: kgd@tu-sofia.bg
доц. д. м. н. Огнян Каменов
тел.:02 965-2482
каб.:2207
E-mail: okam@tu-sofia.bg
доц. д-р Радослав Цветков
каб.:2322
E-mail: rado_tzv@tu-sofia.bg
доц. д-р Янка Николова
тел.:02 965-3441
каб.:2309
E-mail: ynikolova@tu-sofia.bg
ас. Меглена Лазарова
тел.:02 965-3371
каб.:2204
E-mail: meglena.laz@tu-sofia.bg
ас. Мирослава Иванова
тел.:02 965-3495
каб.:2568
E-mail: mj_ivanova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Мирко Тарули
тел.:02 965-3357
каб.:2214
гл. ас. д-р Мирослав Стоенчев
тел.:02 965-2353
каб.:2206
E-mail: mrs@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Стоян Димитров
тел.:02 965-3371
каб.:2204
E-mail: sdimitrov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Христо Генев
тел.:02 965-2462
каб.:2543
E-mail: h_genev@tu-sofia.bg