faculties_present_img

Катедра "Математическо моделиране и числени методи"

Катедрата по Математическо Моделиране и Числени Методи към Факултета по Приложна Математика и Информатика е създадена в края на 2016 г. Тя се приема като наследник на бившите катедра Диференциални Уравнения и катедра Стохастика и Оптимиране.

Основните направления в научната дейност на катедрата са свързани с приложни задачи в областта на Числени методи, Диференциални уравнения, Оптимиране, Статистика, Математическо моделиране, Теория на управлението и др. Академичният състав на катедрата участва активно в преподаването в бакалавърска и магистърска степен на обучение на курсовете по Висша математика във всички факултети на Технически Университет – София, както и в преподаването на основните и избираемите дисциплини във специалността Приложна Математика и Информатика и специалността Приложна Физика във Факултета по Приложна Математика и Информатика.

Понастоящем в катедрата работят 1 професор, 5 доценти и 3 главни асистенти и 4 асистенти. Членовете на катедрата непрекъснато актуализират своите компетентности.

Преподавателите на катедрата са научни ръководители на дипломанти в бакалавърската и магистърската степен на специалността ПМИ към ФПМИ. Към катедрата има зачислени двама докторанти по специалност 4.5 Математика и направление „Математическо моделиране и приложение на математиката”.

Преподавателите от катедрата водят следните курсове:

 • Висша математика 1, 2, 3;
 • Количествени методи и статистика (СФ, МФ);
 • Диференциална геометрия (ФПМИ);
 • Оптимиране (ФПМИ);
 • Изследване на операциите 1, 2 (ФПМИ);
 • Уравнения на математическата физика;
 • Числени методи с частни диференциални уравнения (ФПМИ);
 • Числени методи с обикновени диференциални уравнения (ФПМИ);
 • Числено моделиране с невронни мрежи (ФПМИ);
 • Надеждност и масово обслужване (ФПМИ);
 • Финансова математика (ФПМИ);
 • Математика за специалността ЕЕЕО (ЕФ);
 • Математически основи на оптималното управление (ФПМИ);
 • Моделиране на бизнес процеси (СФ)
 • Висша алгебра (ФПМИ)
 • Алгебрични методи на теория на кодирането (ФПМИ)

Интернет страница:

 • Ръководител катедра


  Име: Михаил Тодоров
  Научна степен: проф. д-р
  Кабинет: 2214
  E-mail: mtod@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р Михаил Тодоров
каб.:2214, E-mail: mtod@tu-sofia.bg
доц. д-р Богдан Гилев
тел.:02 965-3497
каб.:2566, E-mail: b_gilev@tu-sofia.bg
доц. д-р Даниела Маринова
тел.:02 965-3343
каб.:2201, E-mail: danmar@tu-sofia.bg
доц. д-р Зорница Петрова
тел.:02 965-2496
каб.:2545, E-mail: zap@tu-sofia.bg
доц. д-р Иван Алтъпармаков
тел.:02 965-2462
каб.:2543, E-mail: ialt@tu-sofia.bg
доц. д-р Йонко Стойнов
каб.:2566, E-mail: ids@tu-sofia.bg
ас. Кирил Петков
тел.:02 9652494
каб.:2547, E-mail: k_petkov@tu-sofia.bg
ас. Севдалин Цветанов
тел.:02 965-2378
каб.:2535,
ас. Станислав Стефанов
тел.:02 965-2378
каб.:2535, E-mail: stanislav_stefanov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Даниела Георгиева
тел.:02 965-2478
каб.:2207, E-mail: dgeorgieva@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Нели Сиракова
каб.:2224,
гл. ас. д-р Силвия Баева
тел.:02 9652378
каб.:2535, E-mail: sbaeva@tu-sofia.bg