Специалност "Дигитални индустриални технологии"

За специалността

Магистърската програма по „Дигитални индустриални технологии“ има за цел подготовката на ново поколение машинни инженери, ориентирано към концепцията – „индустрия 4.0“ (Industry 4.0). Тя е проектно-ориентирана и е основана на солидни теоретични и надграждащи спрямо бакалавърското обучение знания в машинното инженерство и дигиталните технологии, базирани на актуалната платформа Industry 4.0. Пакетите от които студентите могат да изберат са „процесни технологии и симулации“ и „проектиране на формообразуващи инструменти“. Програмата завършват магистър инженери със задълбочена разширена подготовка в областта на машиностроителните производствени процеси, проектантските технологии, потока на данни в индустрията и тяхното съхранение и обработка, симулирането на производствени процеси и моделирането им и др. Тази подготовка включва знания и умения за работа със съвременните компютърни технологии и индустриални системи, както и приложението им в различни индустриални области и глобалната дигитална икономика.

Защо да избера тази специалност?

Завършилите специалността „Дигитални индустриални технологии“ магистри могат да продължат обучението си в образователно научна степен „Доктор” в ТУ-София или в чужбина. Студентите от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети. Предвижда се и пряко сътрудничество с водещи фирми от индустрията за създаване на директна връзка на студентите с индустриалната среда.

Обучението в специалността е съобразено с най-съвременните технологии в контекста на „Индустрия 4.0“, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Германия, Франция, Италия и др.

Какви са изискванията за прием?

За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки.

Какво ще уча?

Целта на магистърското обучение е да даде задълбочена подготовка по фундаментални дисциплини, като надстройка на изучаваните в ОКС „Бакалавър”. За постигане на по-голяма мобилност на завършилите магистри, се дава акцент на приложни дисциплини, които дават знания, умения и навици, съответстващи на съвременното ниво на развитие на технологиите и техниката. Успешно завършилите отделните програми магистри трябва да:

 • са отлично запознати в детайли с производствените процеси и и свързаните с тях дигитални технологии, методите за изпитване на машиностроителни материали;
 • познават средствата и технологиите на 3D параметричното и топологично моделиране, виртуалното инженерство, процесната и продуктова симулация и инженерните анализи;
 • имат знания за приложението на математически методи и модели при обработка на големи обеми от данни;
 • познават облачните технологии и тяхното приложение спрямо концепцията „Индустрия 4.0“;
 • имат знания за актуалните заплахи и методите за проектиране и изграждане на защита на информационни системи (в частност индустриални информационни системи);
 • в зависимост от избрания пакет дисциплини – знания и имения за моделиране на технологични процеси при леене, симулиране на запълване на шприцформи, моделиране на сложни свободни повърхнини, симулационно моделиране на процесите на термична обработка, 3D принтинг и Rapid Tooling и др.
Възможности за студентска мобилност

Студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети. Предвижда се и пряко сътрудничество с водещи фирми от индустрията за създаване на директна връзка на студентите с индустриалната среда.

Моята реализация

Завършилите специалността ще могат да работят:

 • като инженери, проектанти, информационни мениджъри, системни администратори, разработчици на индустриални процеси и продукти и като част от изследователски екипи  във всички области на индустрията;
 • в предприятия в сферата на машиностроителното производство, инженерингови фирми в областта на индустриалната автоматизация;
 • в областта на анализ, планиране и оптимизация на производството;
 • като процесни и сервизни инженери;
 • в компании, създаващи и развиващи нови индустриални информационни системи;
 • в компании, създаващи и развиващи индустриални системи на основана на виртуалните технологии;
 • в консултантски компании и фирми, специализирани във внедряване на дигиталните технологии, CAD/CAM/CAE, PDM, PLM, ERP, дискретна симулация и интернет-базирани системи в предприятията както и в държавната и корпоративна администрация.

Завършилите специалността магистри ще могат да заемат като творчески личности всякакви длъжности в научно-преподавателската, научно-изследователската, развойната и конструктивно технологичната дейности, както и управленческата дейност във всички клонове на индустрията – машиностроенето, енергетиката, строителството, транспорта и др., както в държавния, така и в частния сектор.

Код по ЕСТНК: MDIT
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: DIT-magistri-redovno.pdf
Студентска канцелария:

Божана Митова
Email: bmitova@tu-sofia.bg
Кабинет: 3228
Тел.:02 965-3611

Деканска канцелария:

маг. инж. Светлана Манджакова-Цокева
Email: mtf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 3230
Тел.:02 965-2282