faculties_present_img

Катедра "Технология на машиностроенето и металорежещи машини"

  Катедра "Технология на машиностроенето и металорежещи машини" към МТФ, обучава машинни инженери – бакалаври и магистри по специалностите "Машиностроителна техника и технологии" и „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето. Срокът на обучение за бакалаврите е четири години, а за магистрите – 1,5 години.

  От учебната 2011/12 г. започва обучение за бакалаврите по нова специалност „Индустриални технологии”.

Интернет страница:http://tmmm.tu-sofia.bg

 • Ръководител катедра

  k_kamberov_452.png
  Име: Константин Камберов
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3539
  Кабинет: 3418

  Заместник ръководител

  h_karamishev_449.png
  Име: Христо Карамишев
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2918
  Кабинет: 3528
  E-mail: hristo_karamishev@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Галина Николчева
тел.:02 965-2700
каб.:3510, E-mail: ginic@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Георги Тодоров
тел.:02 965-2536;2574
каб.:3232,3119, E-mail: gdt@tu-sofia.bg
проф. дтн инж. Георги Попов
тел.:02 965-3509
каб.:3418, E-mail: gepop@tu-sofia.bg
проф. дтн инж. Николай Ангелов
тел.:02 965-36 69
каб.:3520, E-mail: n.angelov@tu-sofia.bg
проф. дтн инж. Сашо Гергов
тел.:02 965-3246
каб.:3522, E-mail: sguergov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Борислав Борисов
тел.:02 965-2552
каб.:3524, E-mail: borisov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Георги Йорданов
тел.:02 965-3669
каб.:3520, E-mail: gdobrev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Иларио Астинов
тел.:02 965-3774
каб.:10406, E-mail: ila@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Йорданка Петрова
тел.:02 965-2508
каб.:3512, E-mail: jtp@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Константин Камберов
тел.:02 965-3539
каб.:3418,
доц. д-р инж. Лъчезар Стоев
тел.:02 965-3919
каб.:3515,
доц. д-р инж. Тотю Гешев
тел.:02 965-2718
каб.:3517, E-mail: t_geshev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Христо Карамишев
тел.:02 965-2918
каб.:3528, E-mail: hristo_karamishev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Григор Стамболов
тел.:02 965-2552
каб.:3524, E-mail: gstamb@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Цветан Калдъшев
тел.:02 965-2746
каб.:3122, E-mail: tspk@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Стефан Стефанов
тел.:02 965-2718
каб.:3517, E-mail: shstefanov@tu-sofia.bg

Докторанти

маг. инж. Константин Чукалов
маг. инж. Костадин Стоянов
маг. инж. Лъчезар Беевски
маг. инж. Николай Острев
маг. инж. Олег Михайлов

Помощно-технически персонал

маг. инж. Кирил Костов
тел.:02 965-2702
каб.:3215, E-mail:
Марина Пиронкова-Николова
тел.:02 965-2504
каб.:3420, E-mail:mn@tu-sofia.bg
бак. инж. Митко Дахлев
тел.:02 965-3551
каб.:3122, E-mail:

 • Автоматизация на проектирането в машиностроенето
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет,  образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   След приключване на дисциплина, студентите ще придобият следните знания и умения:

   • знания за /по: същност и предпоставки за автоматизация на инженерния труд; автоматизация на дейностите на инженерния труд; същността и функционалността на средствата за автоматизация на инженерния труд - CAD/CAM/CAE/CAPP системите, симулационното моделиране, инженерни пресмятания, изготвяне и актиализация на техническа документация и представяния, внедряване на системи за автоматизация на инженерния труд;
   • умения: 2D и 3D геометрично моделиране, да интерпретират и анализират резултатите получени от симулационни модели, да генерират автоматизирано управляващи NC програми, да изграждат планове на проекти с PERT/CPM методологията, да съставят и верифицират електронни таблици за инженерни пресмятания, да използват текстообработка и графика за подготовка на документация, както и e-Learning средства при усвояване на знания и умения.
   • Студентите се запознават с общите принципи, методи и подходи при автоматизацията на инженерния труд в машиностроенето. Акцентира се върху съвременни технологии включващи автоматизираното конструктивно проектиране с използване на 2D и 3D моделиери, автоматизирано генериране на технологични процеси за СNC машини, симулационно моделиране на технологични процеси и системи и пакети и системи за автоматизация на инженерните анализи, пресмятания, подготовка на документация и обучение.
     

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иларио Любенов Астинов

 • Диагностика на машиностроителната техника
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност: “Машиностроителна техника и технологии”, Магистърска програма 4 „Иновации и поддържане на машиностроителната техника” в Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “магистър”.
   След завършване на курса студентите трябва да познават диагностичните особености на производствената техника в машиностроенето, да диагностицират същата техника на различни нива и да я поддържат в изправност.
   В основните теми са обхванати диагностичните особености на производствената техника в съвременното машиностроителното производство, моделите за диагностициране състоянието на възли, системи и машини, методи и технически средства за получаване на първична диагностична информация, подготвяне и използване на същата информация от диагностични системи от различни йерархични нива.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Тотю Асенов Гешев

 • Електрофизични технологични процеси
  • Избираема дисциплина за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационната степен „бакалавър”.
   Целта на обучението по дисциплината е да се усвоят физичната същност и основните технологични аспекти и приложения на електрофизичните технологични процеси. Това ще позволи на инженерите бакалаври да прилагат тези процеси при разработването на технологични процеси.
   Последователно се разглеждат физичните основи, технологичните схеми и ефективните области на приложение на основните процеси и методи на електроерозионно, светлиннолъчево, електроннолъчево, плазмено, ултразвуково, електроимпулсно, магнитоимпулсно, магнитоабразивно и електрохимично обработване на машиностроителни и други изделия. Разглеждат се и възможностите за комбиниране на тези методи както помежду им, така с конвенционалните методи за обработване.

   Лектори:

 • Задвижване и управление на производствена техника
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет,  образователно-квалификационна степен “бакалавър”
   Комплексно оформяне на завършилите студенти за използване, поддържане в изправност и конструиране на стандартна и специална производствена техника и системи за машиностроенето; Запознаване със специфични особености на техническите средства за задвижване и управление на стандартна и специална производствена техника и системи за машиностроенето; Осигуряване на професионално общуване на завършилите студенти със специалисти в областта на хидравлика, пневматика, електроника и компютърна техника.
   Основните теми обхващат механични характеристики на работни механизми в машиностроенето, съвместна работа на двигател и работен механизъм, методи и технически средства за управление на електро-, хидро- и пневмо- двигатели, различни нива и елементна база на системи за управление на машиностроителна производствена техника - релейни, програмируем контролер, цифрово програмно управление и взаимодействието им в йерархични структури за управление.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Тотю Асенов Гешев

 • Изпитване и надеждност на технологичното оборудване
  • Задължителна учебна дисциплина за редовни и задочни студенти за специалност: “Машиностроителна техника и технологии” от  Магистърска програма 3 „Проектиране на технологично оборудване  и екипировка в машиностроенето” в Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “магистър”.
   В дисциплината се разглеждат основните видове изпитвания на машини, като по-подробно се разглеждат въпроси свързани с изпитване и изследване на металорежещи машини на точност, на шум, на топлинни деформации и изследване на динамичните им качества. Разгледани са въпросите свързани с основните понятия и показатели за надеждност на технологичното оборудване. Засегнати са в необходимата степен и теоретичните основи на основните качествени показатели на металорежещите машини. Дават се и съвременни методи и средства за провеждане на съответните изпитвания и изследвания, както и начините и възможностите за подобряване на основните качествени показатели на металорежещите машини.
   Целта е студентите да се запознаят с  основните видове изпитвания на машини на точност, на шум, на топлинни деформации, надеждност, както и със съвременните методи и средства за провеждане на съответните изпитвания и изследвания.  Това ще им позволи бързо и компетентно да вземат решения, свързани с целесъобразното прилагане на методите за изпитване и изследване на машини за оценяване на техните качествени показатели. 

    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Стоянов Борисов

 • Изработване на детайли със сложна форма с помощта на САМ системи
  • Избираема за студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно- технологичния факултет, за образователно -квалификационната степен “бакалавър”.
   Основната цел на дисциплината е да задълбочи, разшири и доближи до практиката познанията на студентите в областта на настройването на основните видове металорежещи машини с CNC и най често използуваните инструменти и приспособления. По такъв начин те ще могат да настройват някой основни видове металорежещи машини със CNC. Това ще спомогне за по лесната им професионална реализация.
   Разглеждат се най-важните етапи на настройването на основните видове металорежещи машини с CNC – стругови, фрезови, обработващи центри, шлифовъчни, обемни и нишкови ерозийни машини. Разглежда се не само настройването на размер, но и осигуряването на условия за поддържане на стабилен процес. Разглежда се и измерването и настройването на някой важни параметри на машините с CNC.

   Лектори:

 • Инженерни бази данни - 1
  • Избираема дисциплина за   студенти от специалност ”Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, за образователно-квалификационната степен „бакалавър”.
   Основна цел на дисциплината е да се усвоят фундаментални знания в областта на специализираните инженерни бази от данни и приложението им в машиностроителната дейност.
   Дисциплината представя информация за съвременни направления в областта на инженерните бази от данни, проектирането и реализирането им, както и приложението им в областта на машиностроенето.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Димитров Тодоров

 • Инструментални машини - 1
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Индустриални технологии” на Машинно-технологичния факултет,  образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   След завършване на курса студентите трябва да познават основните видове инструментални машини и да ги използват правилно и ефективно при реализирането на различни технологични процеси.
   Разглежда се приложимостта, устройството и управлението на широка група от инструментални машини: металорежещи (стругови, фрезови, пробивни, шлифовъчни, стъргателни, дълбачни, протеглящи, зъбо- и резбообработващи и др.), металообработващи машини (механизирани чукове, преси, машини за огъване на листов и прътов материал, за изтегляне, отрязване и др.), дърворежещи машини, екипировката към инструменталните машини, както и на системи от машини (автоматични линии, ГПС, РПС).

   Лектори:

   проф. дтн инж. Георги Тодоров Попов

 • Инструментални машини - 2
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Индустриални технологии” на Машинно-технологичния факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   След завършване на курса студентите трябва да познават методологията на проектиране и методите за пресмятане на елементите, възлите и системите на инструменталните машини и да ги използват правилно и ефективно при създаване на нови машини и екипировка.
   Разглежда се методологията на проектиране и пресмятане на всички основни системи на инструменталните машини (кинематична, геометрична, за управление, за мазане, за охлаждане, за стружкоотвеждане и т.н.), и някои от основните им възли (вретенни и направляващи).
    

   Лектори:

   проф. дтн инж. Георги Тодоров Попов

 • Инструментални машини - курсов проект
  • Избираем курсов проект за дисциплина с поз. № 31 (ВІТ 31) за студенти от специалност “Индустриални технологии” на Машинно-технологичния факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   След завършване на обучението студентите трябва да познават методологията на проектиране и методите за пресмятане на елементите, възлите и системите на инструменталните машини и да ги използват правилно и ефективно при създаване на нови машини и екипировка.
   Проектът включва проектиране на основен превод от инструментална машина с пресмятане на всички основни възли и елементи, и конструирането им.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Георги Тодоров Попов

 • Интелигентни методи при проектиране в машиностроенето
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Студентите да получат основни познания за методологията на пресмятането на машини и съоръжения чрез компютърни методи, за методите на оптимизация на конструкциите, за теорията на мрежите и др.
   В дисциплината са застъпени редица методи за пресмятане (МКЕ, МКР и МГЕ) и интелигентни методи за оптимизация. Представени са невронните мрежи, приложимостта на мрежите на Петри и обобщените мрежи.
    

   Лектори:

   проф. дтн инж. Георги Тодоров Попов

   гл. ас. д-р инж. Григор Стефанов Стамболов

 • Интернет технологии
  • Избираема дисциплина за   студенти от специалност ”Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, за образователно-квалификационната степен „бакалавър
   След приключване на дисциплина, студентите ще придобият следните знания и умения:

   • знания за / по: основи на Интернет като мрежа, основна терминология, структура и начин на функциониране на глобалната мрежа Интернет, основни услуги и функционалност на Интернет;
   • умения: да ползват основните услуги в Интернет.
   • Теоретичната част на дисциплината разглежда структурата на глобалната мрежа Интернет, апаратната част и начина на работата й. Разглеждат се предназначението и функционалността на основните услуги FTP, WWW, електронна поща, електронно обучение, електронно банкиране и пазаруване, Cloud технология, CMS и LMS системи.
   • Приложната част на дисциплината включва усвояването на работата с основните услуги, представени в лекционният материал.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иларио Любенов Астинов

 • Компютърни системи за проектиране в машиностроенето
  • Задължителна дисциплина за студенти от специалност: “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат тримерен CAD пакет при проектиране на машини и екипировка с цел изграждане на базови знания и умения за решаване на инженерни задачи в областта на машиностроенето. Така се дават основни познания за следващо обучение по специализиращи дисциплини в тази област и при реализация курсовите проекти.
   Студентите получават начални познания за общите принципи, методи и подходи на CAD технологиите, както и за архитектурата и потребителския им интерфейс. Основно се разглеждат стратегиите и техниките за геометрично моделиране с използване на тримерен моделиер. Акцентира се върху методите и средствата за практическата приложимост при работа с 3D моделиери при проектиране в машиностроенето .

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Димитров Тодоров

 • Компютърно проектиране на машини, процеси и системи
  • Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност: “Компютърно проектиране и технологии в машиностроителното” на Машинно-технологичния факултет,  за образователно-квалификационна степен : “магистър”

   Учебната дисциплина е предназначена да запознае студентите с прилагането на CAD/CAM/CAE технологиите в машиностроенето като ги подготви за практическото им прилагане.

   Дисциплината е насочена към задълбочаване и разширяване познанията на студентите с ефективното използване на интелигентни тримерни моделиери за проектиране, конструиране и оптимизиране на изделия , екипировка и съоръжения . Използват се 3D моделиери, пакети за изчисления и анализ на конструкциите с крайни елементи, генериране на NC програми, симулиране на поведението на процеси и системи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Димитров Тодоров

 • Компютърно проектиране на режещи инструменти - Курсов проект
  • Курсов проект за избрана дисциплина с поз.№ 41 (ВCADТМ 41-3) за студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на  Машинно-технологичния факултет, за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
    НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се запознават с основните принципи и подходи при компютърното проектиране на режещи инструменти.
   Главната цел на курсовата работа е да запознае студентите с основните принципи при компютърното проектиране на режещи инструменти. След завършването и, студентите трябва да могат да проектират самостоятелно някои основни типове режещи инструменти с използването на 3D моделиери като: SolidWorks или Pro/Engineer

   Лектори:

   проф. д-р инж. Галина Иванова Николчева

 • Компютърно проектиране на сложни формообразуващи повърхнини – RAPID TOOLING
  • Избираема дисциплина за студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет,  образователно-квалификационна степен  “бакалавър”
   След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат методологията на CAD/CAM/CAE технологиите и ги използват за решаване на инженерни задачи по проектиране на сложни формообразуващи повърхнини с технологиите за бързо изграждане на инструменти (Rapid Tooling).
   Студентите се запознават с общите принципи, методи и подходи при компютърно проектиране на сложни формообразуващи повърхнини . Акцентира се върху възлови въпроси, характерни за съвременното равнище на технологиите за бързо изготвяне на инструменти (RAPID TOOLING), с използване на 3D моделиери, пакети за изчисления и симулиране на поведението на процеса на запълване.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Димитров Тодоров

   проф. д-р инж. Галина Иванова Николчева

 • Контрол и диагностика на производствена техника в машиностроенето
  • Избираема дисциплина за студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “Бакалавър”.
   След завършване на курса студентите трябва да познават диагностичните особености на производствената техника в машиностроенето, да диагностицират същата техника на различни нива и да я поддържат в изправност.
   В основните теми са обхванати диагностичните особености на производствената техника в съвременното машиностроителното производство, моделите за диагностициране състоянието на възли, системи и машини, методи и технически  средства за получаване на първична диагностична информация, подготвяне и използване на същата информация от диагностични системи от различни йерархични нива.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Тотю Асенов Гешев

 • Мениджмънт на качеството
  • Задължителна дисциплина за студенти от специалност “Индустриални технологии” към Машинно-технологичния факултет, образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Учебното съдържание по дисциплината включва четири раздела:
   – Същност на управлението на качеството. .В този раздел се въвеждат основните понятия, жизнения цикъл на машиностроителните изделия, елементите и основните функции на системата по качеството. Изучават се основните стъпки за въвеждане на Тотално управление на качеството (TQM).Прави се преглед на стандарта ISO9000 и въведение в CAQ.
   – Статистически методи за управление на качеството, където студентите се запознават с определянето на основните статистически характеристики и приложението на най-важните статистически методи.
   – Надеждност на машиностроителните изделия – въвеждат се основните понятия и най използуваните  статистически характеристики.
   Целта на дисциплината е да се запознаят студентите и да могат да използват методите, стандартите и специализиран софтуер за осигуряване  на качеството на машиностроителната продукцията на всички фази на жизнения цикъл. Акцентира се основно на контрола и управлението в сферата на производството и експлоатацията. Разглеждат се и важните стъпки по документирането на системите за управление на качеството.

   Лектори:

 • Методи за окончателно обработване
  • Задължителна учебна дисциплина за редовни и задочни студенти за специалност: “Машиностроителна техника и технологии”, Магистърска програма 3 „Проектиране на технологично оборудване  и екипировка в машиностроенето” в Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “магистър”.
   Целта на дисциплината е да даде на студентите познания за основните технологични методи за окончателно обработване на детайлите, за машините, на които те се реализират, за използваните инструменти и екипировка.
   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се въпроси, свързани с основните методи за окончателно обработване, като: шлифоване, хонинговане, свръхзаглаждане, полиране, пластично деформиране и др. Основно внимание се отделя на: процесите на рязане, факторите влияещи върху силите и мощността на рязане, топлинните явления, факторите влияещи върху точността на формата и размерите на обработваните детайли, влиянието на износването на абразивните инструменти върху размерната точност, заточването на абразивните инструменти, производителността на процесите и др.. Лабораторните упражнения са съобразени с наличната база на катедра ТМММ към МТФ.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Лъчезар Живков Стоев

 • Обработване на материалите и инструментална екипировка
  • Задължителна дисциплина за студенти  от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
   В края на курса студентите трябва да владеят необходимите знания в областта на теорията на рязане чрез стружкоотделяне и инструментална екипировка.
   Курсът включва изучаването на теорията и практически знания, свързани с процесите струговане, фрезоване, пробиване, резбонарязване, зъбонарязване, шлифоване и др., както и съответната инструментална екипировка.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Николай Петров Ангелов

 • Паралелен инженеринг и WWW технологии
  • Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност:  “Компютърни проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен : “магистър”
   Учебната дисциплина е предназначена да запознае студентите с прилагането на съвременните технологии за паралелен инженеринг в машиностроенето като даде базови познания за Технологии за бързо изготвяне на прототипи (Rapid Prototyping) и бързо изработване на формообразуващи инструменти (Rapid Tooling) на база компютърни модели.
   Студентите се запознават с общите принципи, методи и подходи при ефективното използване на технологиите за паралелен инженеринг , като основно се фокусира върху методите за бързо изготвяне на прототипи (Rapid Prototyping) и бързо изработване на формообразуващи инструменти (Rapid Tooling) на база компютърни модели.
    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Димитров Тодоров

   доц. д-р инж. Иларио Любенов Астинов

 • Патентно дело в машиностроенето
  • Избираема учебна дисциплина за редовни и задочни студенти за специалност: “Машиностроителна техника и технологии” от  Магистърска програма 3 „Проектиране на технологично оборудване и екипировка в машиностроенето” в Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “магистър”.
   Да даде необходимия и достатъчен минимум от знания и умения на бъдещите машинни инженери с магистърска степен самостоятелно да оформят и защитават своите бъдещи разработки пред Патентните ведомства, като същевременно познават законовата и нормативната страна на изобретателската дейност.
   В процеса на обучение се изучава  авторското право и сродните му права за случаите, които възникват в инженерната практика, патентното право, закрилата на марките, закрилата на промишлените образци. Изучава се Закона за защита на конкуренцията, прави се преглед на лицензирането и различните видове трансфер на технологии и закрилата на модерните технически средства ( компютърни програми и др.).Отделено е място и за патентни изследвания, като в процеса на обучение студентите ще използват придобитите знания от лекциите при практическото решаване на примери свързани със заявяването и защитата на интелектуалната собственост в машиностроенето.
    

   Лектори:

 • Поддържане, ремонт и модернизация на производствена техника
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет,  образователно-квалификационната степен “бакалавър
   След завършване на курса студентите трябва да познават методологията на поддържането на машини и съоръжения, средствата и начините за провеждане на техния ремонт, направленията на модернизацията им и др.
   Разглежда се организацията и управлението на дейността по поддържане на машините, технологията на ремонта и направленията за тяхната модернизация.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Георги Тодоров Попов

 • Приложение на методите на изкуствен интелект в технологичното проектиране
  • Избираема дисциплина за студенти от специалност „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, за образователно- квалификационна степен „бакалавър”.
   След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат основните методи, използвани в областта на изкуствения интелект и да са запознати с проблеми при създаването на интелигентни системи, свързани с придобиване, представяне, натрупване и интелигентно използване на значителни по обем знания.
   В дисциплината се разглежда същността на изкуствения интелект и на експертните системи  (ЕС), подходите за представяне на знания и механизмите за извод в ЕС, методите за автоматизирано разсъждаване и инструменталните средства за изграждане на ЕС, както и областта на приложение на ЕС в технологичното проектиране. Обърнато е специално внимание на особеностите и приложението на невронните мрежи, клъстеризиращите алгоритми, хибридните системи и генетичните алгоритми в технологичното проектиране.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Йорданка Трендафилова Петрова

   проф. д-р инж. Галина Иванова Николчева

 • Програмиране на CNC машини
  • Задължителна дисциплина за  студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно- технологичен факултет за образователно - квалификационната степен “бакалавър”.
   В първия раздел се разглеждат основните етапи на технологичната подготовка за металорежещи машини с CNC.Разглеждането на програмирането и настройването на металорежещите машини с CNC e на базата на технологичните задачи, които се поставят за постигане на необходимата точност и производителност. Разглежда се приложението на ръчно, диалогово автоматично и автоматично програмиране с използването на САD/CAM.
   Основната цел на дисциплината е студентите да се научат да разработват технологични процеси и управляващи програми за изработване на ротационно-симетрични и корпусни детайли върху металорежещи машини с CNC. Запознаването с настройването на металорежещите машини с CNC има за цел да даде възможност на студентите за пряко наблюдение и разбиране на връзката между управляващата програма технологичните бази на  детайла, базите на машината и режещите инструменти.
    

   Лектори:

 • Програмиране на CNC машини с САМ системи
  • Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР”.
   В основната част от материала се разглеждат въпроси, свързани с генерирането на  управляващи NC програми в CAM модула на Pro/ENGINEERA и някой други САМ продукти за различни видове металорежещи машини с CNC. Разглежда се и приложението на допълнителните възможности на съвременните металорежещи машини с CNC за програмиране, автоматичен контрол на размерите, функцията за “живота на инструментите” и др.
   Основни цел на дисциплината е студентите да се научат да прилагат САМ (Computer Aided Manufacturing) модули на CAD/CAM пакетите (CAM модула на Pro/ENGINEERA и някой други) за създаване на управляващи програми за металорежещите машини с CNC, да използват измервателни глави и DNC режим. Допълнително се разглеждат въпроси, свързани с програмиране и настройване на някой други видове металорежещи машини с CNC.
    

   Лектори:

 • Проектиране и изработване на инструментална екипировка
  • Задължителна учебна дисциплина за редовни и задочни студенти за специалност: “Машиностроителна техника и технологии” от  Магистърска програма 3 „Проектиране на технологично оборудване  и екипировка в машиностроенето” в Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “магистър”.
   Целта на дисциплината е да запознае студентите с общите подходи и принципи за цялостно проектиране, конструиране и изработване на нормализирани и специални режещи инструменти и специални обработващи инструменти.
   В първата част на дисциплината се формулират общите подходи и принципи за цялостно проектиране, конструиране или избиране на специални и нормализирани режещи инструменти. Формулират се и технологичните изисквания към конструкциите на режещите инструменти и особеностите в технологичните процеси за изработване на монолитни и сглобяеми нормализирани и специални режещи инструменти. Във втората част се излагат основните сведения за устройството и конструктивните особености на инструментите за изработване на детайли чрез щанцоване и чрез формоване от пластмаси, каучук и прахово-металургични материали. Изяснява се връзката между явленията, протичащи при процесите на щанцоване и формоване, и конструктивното оформяне на инструментите. Изясняват се етапите за проектиране на щанци и пресформи. Разглеждат се основните етапи и технологични методи за изработване на работните елементи на тези инструменти. Отразени са особеностите на процесите за изработване на работните и конструктивните елементи, както и процесите за цялостно сглобяване на щанци и пресформи.
    

   Лектори:

 • Проектиране на инструменти и инструментална екипировка
  • Избираема дисциплина за  студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” за образователно квалификационна степен ”бакалавър”.
   Студентите се запознават с основните принципи и подходи при компютърното проектиране на режещи инструменти и на инструментална екипировка.
   Главната цел на дисциплината е да запознае студентите с основните принципи при компютърното проектиране на режещи инструменти и инструментална екипировка. Курсът им дава основни и съвременни знания за режещите инструменти, за тяхното профилиране, за оптимизацията на отделните им елементи. Запознава ги с инструменталната екипировка за високоскоростни обработки и с принципите на проектиране на модулни приспособления.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Галина Иванова Николчева

 • Проектиране на инструменти и инструментална екипировка
  • Избираема дисциплина за  студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” за образователно квалификационна степен ”бакалавър”.
   Студентите се запознават с основните принципи и подходи при компютърното проектиране на режещи инструменти и на инструментална екипировка.
   Главната цел на дисциплината е да запознае студентите с основните принципи при компютърното проектиране на режещи инструменти и инструментална екипировка. Курсът им дава основни и съвременни знания за режещите инструменти, за тяхното профилиране, за оптимизацията на отделните им елементи. Запознава ги с инструменталната екипировка за високоскоростни обработки и с принципите на проектиране на модулни приспособления.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Галина Иванова Николчева

 • Проектиране на технологична екипировка
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност ”Машиностроителна техника и технологии”, магистърска програма 3 “Проектиране на технологично оборудване и екипировка за машиностроенето”, образователно-квалификационна степен “магистър”.
   След завършване на курса студентите трябва да могат да проектират технологична екипировка за металорежещи машини (включително и компютърно за системите УСП), както и да познават конструкциите и в частност пресмятането на екипировката, използвана в автоматизираното производство.
   Установяване на заготовките в приспособленията –основни принципи и определяне на грешките при установяването; Конструиране на приспособления за установяване на заготовките- осигуряване на стабилността и точността им, нормализация и универсализация на приспособленията, автоматизация на проектирането; Екипировка за автоматизираното производство и за ММ с ЦПУ- пренастройващи се приспособления за стругови и обработващи центри; Приспособления за установяване на режещите инструменти към машините- модулна инструментална екипировка, кодиране на инструменталните комплекти (ИК); Механизирано закрепване на ИК и заготовките при ММ с ЦПУ.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Добрев Йорданов

 • Проектиране на технологични процеси за механично обработване
  • Избираема дисциплина за студенти от специалност „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, за образователно квалификационна степен „бакалавър”.
   Целта на дисциплината е студентите да се запознаят с основните етапи при проектирането и след завършване на курса да могат да проектират технологични процеси за механично обработване на различни фамилии от детайли в различни условия на производство (ръчно и в CAM среда), да проектират технологични процеси за сглобяване на изделия в CAD среда и да прилагат макропрограмиране за съставяне на NC- програми за  CNC машини. Това ще им позволи бързо и компетентно да вземат решения, свързани с целесъобразно прилагане на методите за обработване и самостоятелно проектиране на технологични процеси, осъществяващи качествените показатели и надеждността на изделията.
   В учебната дисциплина са разгледани методиката и основните етапи при проектиране на технологични процеси (ТП) на базата на типови технологии за изработване на характерни детайли, използвани в индустрията. Отделено е специално внимание на проектирането на ТП при използването на CNC машини, на макропрограмирането и на проектирането в САМ среда. Предвидено е проектиране на технологични процеси за сглобяване на изделията в условията на конвенционалното производство и проектиране в CAD среда.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Йорданка Трендафилова Петрова

 • Проектиране на технологични процеси за механично обработване - Курсов проект
  • Курсов проект за избрана дисциплина с поз. № 41 (ВCADТМ 41-2) за студенти от специалност “ Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на  Машинно-технологичен факултет, за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат на практика проектиране на технологични процеси за механично обработване върху ММ с ЦПУ на детайли от типа на ротационно-симетрични и призматично-корпусни с помощта на компютър (CAM проектиране), да съставят ръчно NC-програми за ММ с ЦПУ, да проектират технологична екипировка и технологични процеси за сглобяване на изделия в CAD среда.
   Заданието за проектиране включва всички основни етапи на проектирането на технологични процеси за механично обработване на ротационно-симетрични и корпусни детайли – технологичен анализ на конструкцията, избор на вида и определяне на последователността на изпълнение на технологичните преходи, избор на машини, режещи инструменти и режими на рязане, проектиране в САМ среда и генериране на G-кода за CNC машини. Предвижда се проектиране на установъчно приспособление в CAD среда и проектиране на технологичен процес за сглобяване на изделие в CAD среда.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Йорданка Трендафилова Петрова

 • Режещи инструменти
  • Избираем курсов проект за дисциплина с поз. № 30 (ВІТ 30) за студентите от специалност “Индустриални технологии” на  Машинно-технологичния факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Главната цел на курсовата работа е да научи студентите да проектират режещи инструменти. След завършването и, студентите трябва да могат да проектират самостоятелно някои основни типове режещи инструменти , както и да избират подходящи инструменти при обработването на различни материали.
   Студентите разработват четири задачи. Първата е избор на стругарски ножове със СРП за обработването на конкретен детайл. Студентите проектират още три инструмента – протяжка, зъбонарезен инструмент (зъбодълбачно колело или червячна фреза) и дискова фреза със СРП. Курсовата работа се състои от две части :изчислителна и графична. Тя може да се разработи с компютър или ръчно
    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Галина Иванова Николчева

 • Режещи инструменти - курсов проект
  • Избираем курсов проект за дисциплина с поз. № 31  (ВМТМ 31) за студентите от специалност “Машиностроителна техника и технологии” на  Машинно-технологичния факултет на ТУ-София, за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Главната цел на курсовата работа е да научи студентите да проектират режещи инструменти. След завършването и, студентите трябва да могат да проектират самостоятелно някои основни типове режещи инструменти , както и да избират подходящи инструменти при обработването на различни материали.
   Студентите разработват четири задачи. Първата е избор на стругарски ножове със СРП за обработването на конкретен детайл. Студентите проектират още три инструмента – протяжка, зъбонарезен инструмент (зъбодълбачно колело или червячна фреза) и дискова фреза със СРП. Курсовата работа се състои от две части :изчислителна и графична. Тя може да се разработи с компютър или ръчно.
    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Галина Иванова Николчева

 • Роботизирани системи и технологии в индустрията
  • Задължителна дисциплина за от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет за образователно- квалификационна степен “бакалавър”.
   След завършване на курса студентите трябва да знаят основните принципи, градивни елементи и подсистеми на роботизираните системи; да могат да проектират, компоноват и експлоатират гъвкави производствени модули, клетки и роботизирани системи в областта на индустрията; да разработват технологични процеси и модели на роботизирани системи.
   Основни теми: Място и приложение на промишлените роботи и роботизирани системи в индустрията. Принципи на структурното изграждане на роботизирани системи – основни елементи и подсистеми. Математически модели. Технологична подготовка. Контрол и диагностика при роботизирани системи. Акцентирано е върху възлови въпроси за съвременното равнище на изграждане и управление на роботизираните системи.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Сашо Цветков Гергов

 • Роботика в машиностроенето
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет,  образователно-квалификационната степен “бакалавър
   След завършване на курса студентите трябва да знаят основните принципи, градивни елементи и подсистеми на роботизираните системи; да могат да проектират, компановат и експлоатират гъвкави производствени модули, клетки и роботизирани системи в областта на машиностроенето; да разработват технологични процеси и модели на роботизирани системи. 
   Основни теми: Място и приложение на промишлените роботи и роботизирани системи в машиностроенето. Принципи на структурното изграждане на роботизирани системи – основни елемени и подсистеми. Математически модели. Технологична подготовка. Контрол и диагностика при роботизирани системи. Компютърно интегрирано производство. Акцентирано е върху възлови въпроси за съвременното равнище на изграждане и управление на роботизираните системи.
    

   Лектори:

   проф. дтн инж. Сашо Цветков Гергов

 • Рязане на материалите
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност „Машиностроителна техника и технологии” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационната степен “бакалавър”
   Целта на обучението по дисциплината е студентите да получат знания за основните явления при обработването на материалите с режещи инструменти. С тяхна помощ ще могат да се решават въпросите за управление и оптимизиране на процеса на рязане с различни теоретични и експериментални методи.
   Разглеждат се теми, пряко свързани с машиностроенето, като кинематика, динамика и икономика на процеса на рязане. Подробно се разглеждат геометрията на инструмента и елементите на срязвания слой. Фундаменталните въпроси, в които се разглеждат процесите на рязане съставляват 50% от целия материал.
    

   Лектори:

 • Рязане на материалите и режещи инструменти
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   Главната цел на дисциплината е да запознае студентите с теорията на обработване чрез рязане и с основните видове и типове режещи инструменти, използвани в металообработващата индустрия. Курсът им дава основни и съвременни знания за теорията на рязане, за  съвременните режими на рязане, както и знания за режещите инструменти - за конструктивните и геометрични им елементи, за тяхното използване при обработване на различни материали, за избора на подходящ инструмент за обработването на конкретна операция.

   В първата част се разглеждат основните машинни операции, характеристиките им и елементите на режимите на рязане. Във втората част се разглеждат свойствата на режещите материали и теорията на проектиране на режещите инструменти. В третата част се разглеждат конструкциите, областите на приложение, геометрията, елементите на режимите на рязане и проектирането на основните типове режещи инструменти.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Галина Иванова Николчева

 • Симулационно моделиране в индустрията
  • Задължителна дисциплина за студенти по специалност “Компютърно проектиране и  технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен  факултет за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   След приключване на дисциплина, студентите ще придобият следните знания и умения:

   • знания за / по: теоретичните основи на симулационното моделиране, аспектите на изследване нa операциите, статистиката, теория на вероятностите, планирания експеримент, компютърна графика и анимация за нуждите на симулационното моделиране, същност и функционалност на универсалните и специализирани софтуерни системи за симулационно моделиране;
   • умения: да имат правилна преценка на областите на  приложение на симулационното моделиране, да провеждат системен анализ и изграждат модели на системи, ползвайки симулационен софтуер, да намират решения на проблемите на моделираните системи чрез планиране на експерименти, работа със сценарии и интерпретиране на получените от симулацията резултати, да използват e-Learning средства при усвояване на знания и умения.
   • Теоретичната част на дисциплината разглежда раздели на изследване на операциите, мрежови модели, вероятностни модели, статистика, теория на вероятностите, метод Монте-Карло, вериги на Марков, числени методи при генериране на случайни числа и компютърна графика, използвани в симулационното моделиране, както и теоретичните му основи.
   • Приложната част на дисциплината включва усвояването на работата и приложението на  универсални симулационни системи като AweSim и езика VisualSLAM, както и специализирани симулатори на производствени системи  като Factor/AIM.
     

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иларио Любенов Астинов

 • Симулационно моделиране на процеси и системи в машиностроенето
  • Задължителна дисциплина за студенти от специалност “Компютърни технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен  факултет, образователно-квалификационна степен “магистър”.
   След приключване на дисциплина, студентите ще придобият следните знания и умения:

   • знания за/по: задълбочени знания по теоретичните основи на симулационното моделиране, аспектите на изследване нa операциите, статистиката, теория на вероятностите, компютърна графика и анимация за нуждите на симулационното моделиране, планиране на експерименти и тяхната връзка със сценариите на модела, същност и функционалност на универсалните и специализирани софтуерни системи за симулационно моделиране;
   • умения: да провеждат системен анализ и изграждат модели на системи, ползвайки симулационен софтуер, да умеят да планират подходящи  експерименти със модела с цел намиране  на решения на проблеми, изграждане на подходящи сценарии и интерпретиране на получените от симулацията резултати, да са в състояне да управляват и проведат цялостен симулационен проект, да използват e-Learning средства при усвояване на знания и умения.
   • Теоретичната част на дисциплината разглежда раздели на изследване на операциите, мрежови модели, вероятностни модели, статистика, теория на вероятностите, метод Монте-Карло, вериги на Марков, числени  методи при генериране на случайни числа и компютърна графика, теоретични основи при моделиране на случайни събития, подходи при планиране на експерименти и етапи на симулационният проект, използвани в симулационното моделиране. Приложната част на дисциплината включва усвояването на работата и приложението на  универсални симулационни системи като AweSim и езика VisualSLAM, както и специализирани симулатори на производствени системи  като Factor/AIM, събиране и обработка на статистическа информация, разработка и управление  на цялостен симулационен проект.
     

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иларио Любенов Астинов

 • Теория на проектирането на машини
  • Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти от специалност „Машиностроителна техника и технологии” на Машинно-технологичeн факултет, за образователно-квалификационна степен “магистър”.
   Дисциплината запознава студентите с теоретичните основи при проектиране на производствена техника. Отделено е необходимото внимание на икономическите основи на конструирането на машини,  конструирането на машини на основата на унификацията,  модулния принцип на изграждане (проектиране, компоноване) на машини и системи, за подходите при търсене на идеи и синтезиране на решения. Дават се методи за моделиране и изчисляване на ММ и техните възли на статична и динамична устойчивост .
   Целта на дисциплината е да запознае студентите с теоретичните основи и технологията при проектиране на производствена техника, с оглед създаване у тях на увереност и умения за самостоятелна конструкторска дейност. Разглеждат  се съвременни средства и софтуер за автоматизация на процеса на проектиране. Отделено е необходимото внимание на модулния принцип на изграждане на машини и системи, за подходите при търсене на идеи и синтезиране на решения, както и някои икономически основи на конструирането на производствена техника.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Стоянов Борисов

 • Технологична екипировка
  • Избираема дисциплина за специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен „бакалавър
   След завършване на курса студентите трябва да познават конструкциите екипировка с която са окомплектовани металорежещите машини, базиращите и закрепващите елементи на приспособленията, както и задвижващите устройст-ва за механизирането им.
   Основни теми : Базиращи елементи на приспосо-бленията при базиране по равнинни, цилиндрични и конусни повърхнини; Закрепване на за-готовките – изчисляване на силите на затягане. Прости и комбинирани затягащи елементи и устройства; Центроващи устройства; Пневматични, хидравлични, електро-механични, маг-нитни и вакуумни задвижващи устройства; Приспособления за стругови, кръглошлифовъч-ни, пробивни и фрезови машини; Основни видове спомагателни инструменти.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Добрев Йорданов

 • Технология и автоматизация на сглобяването
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Компютърни проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен : “магистър”.

   Целта на курса е да запознае студентите с основите на разработването на технологични процеси за сглобяване на изделията.

   В рамките на курса се изучават основите на разработването на технологичните процеси за сглобяване на изделията, които по време заемат около 30% от времето за изработването им.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Йорданка Трендафилова Петрова

 • Технология на машиностроенето
  • Задължителна, фундаментална учебна дисциплина за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
   Целта на дисциплината е студентите да изучат технологичните възможности на методите за механично обработване, да познават и прилагат основните принципи за осигуряване на качеството на изработваните машиностроителни детайли и сглобявани изделия при минимална себестойност, да могат да анализират и да проектират технологични процеси.
   Разглеждат се въпроси, свързани с основите на технологията на машиностроенето, като: качество и точност на изделията, технологични грешки, етапи на технологичните операции и методи за управление на точността. Основно внимание в курса е отделено на технологичните методи за обработване на материалите чрез рязане и пластично деформиране с различни инструменти. Въз основа на получените познания се проектират технологични процеси за изработване на характерни ротационни и корпусни детайли на универсални и цифрови машини. Лабораторните упражнения са съобразени с наличната база на катедра ТМММ към МТФ.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Лъчезар Живков Стоев

 • Технология на машиностроенето - 2
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет,  образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Основната цел на дисциплината е студентите да се научат да разработват технологични процеси и управляващи програми за изработване на ротационно-симетрични и корпусни детайли върху металорежещи машини с CNC. Запознаването с настройването на металорежещите машини с CNC има за цел да даде възможност на студентите за пряко наблюдение и разбиране на връзката между управляващата програма технологичните бази на детайла, базите на машината и режещите инструменти.
   В първия раздел се разглеждат се основните етапи на технологичната подготовка за металорежещи машини с CNC. Разглеждането на програмирането и настройването на металорежещите машини с CNC e на базата на технологичните задачи,к оито се поставят за постигане на необходимата точност и производителност. Във втория раздел се разглежда принципа на действие, избора и приложението на системи за активен контрол при основните технологични операции.

   Лектори:

 • Технология на машиностроенето - курсов проект
  • Избираем курсов проект за дисциплина с поз. № 36 (ВІТ 36) за студенти от специалност “Индустриални технологии“ от МТФ, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Целта е студентите да се научат да проектират технологични процеси за изработване на детайли и проектиране на приспособления за установяване на детайлите при механично обработване.
   Разработват се технологични процеси за изработване на два детайла: вал – за условията на дребно-серийното производство, корпусен детайл – за условията на серийното производство;
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Лъчезар Живков Стоев

   ас. маг. инж. Стефан Христов Стефанов

 • Управление на жизнения цикъл на изделията
  • Задължителна дисциплина за студенти от  специалност: “Компютърно проектиране технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, за образователно-квалификационна степен : “бакалавър”
   След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат методологията на CAD/CAM/CAE технологиите и управлението на жизнения цикъл на изделията (PLM) и ги използват за решаване на инженерни и индустриални задачи свързани с концепиране, изследване, анализ и оптимизация, както и управление на информационните потоци при създаване на нови изделия в областта на машиностроенето като даде базови познания за следващо обучение по специализиращи дисциплини.
   Студентите се запознават с общите принципи, методи и подходи при компютърно проектиране на изделия и процеси в машиностроенето в целия им жижнен цикъл. Акцентира се върху възлови въпроси, характерни за съвременното равнище на автоматизираното конструктивно и технологично проектиране, виртуалното прототипиране , моделиране и анализ на конструкциите, симулиране на поведението на процеси и системи и управление на информационните потоци (PDM).

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Димитров Тодоров

 • Управление на качеството
  • Избираема дисциплина за  студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен  „магистър”.
   Учебното съдържание включва четири раздела:
   – Същност на управлението на качеството. В този раздел се въвеждат основните понятия, жизнения цикъл на машиностроителните изделия, елементите и основните функции на системата по качеството. Изучават се основните стъпки за въвеждане на Тотално управление на качеството (TQM). Прави се преглед на стандарта ISO9000 и въведение в CAQ;
   – Статистически методи за управление на качеството, където студентите се запознават с определянето на основните статистически характеристики и приложението на най-важните статистически методи.
   – Надеждност на машиностроителните изделия – въвеждат се основните понятия и най използуваните  статистически характеристики.
   Целта на дисциплината е да се запознаят студентите и да могат да използват методите, стандартите и специализиран софтуер за осигуряване  на качеството на машиностроителната продукцията на всички фази на жизнения цикъл. Акцентира се основно на контрола и управлението в сферата на производството и експлоатацията. Разглеждат се и важните  стъпки по документирането на системите за управление на качеството.

   Лектори: