faculties_present_img

Катедра "Технология на машиностроенето и металорежещи машини"

  Катедра "Технология на машиностроенето и металорежещи машини" към МТФ, обучава машинни инженери – бакалаври и магистри по специалностите "Машиностроителна техника и технологии" и „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето. Срокът на обучение за бакалаврите е четири години, а за магистрите – 1,5 години.

  От учебната 2011/12 г. започва обучение за бакалаврите по нова специалност „Индустриални технологии”.

Интернет страница:http://tmmm.tu-sofia.bg

 • Ръководител катедра

  k_kamberov_452.png
  Име: Константин Камберов
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3539
  Кабинет: 3418

  Заместник ръководител

  h_karamishev_449.png
  Име: Христо Карамишев
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2918
  Кабинет: 3528
  E-mail: hristo_karamishev@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. дн инж. Георги Тодоров
тел.:02 965-2536
E-mail: gdt@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Лъчезар Стоев
тел.:02 965-3919
каб.:3515
E-mail: lstoev@tu-sofia.bg
проф. дтн инж. Сашо Гергов
тел.:02 965-3246
каб.:3522
E-mail: sguergov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Борислав Борисов
тел.:02 965-2552
каб.:3524
E-mail: borisov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Григор Стамболов
тел.:02 965-2552
каб.:3524
E-mail: gstamb@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Иларио Астинов
тел.:02 965-3774
каб.:10406
E-mail: ila@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Константин Камберов
тел.:02 965-3539
каб.:3418
доц. д-р инж. Христо Карамишев
тел.:02 965-2918
каб.:3528
E-mail: hristo_karamishev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Борислав Романов
тел.:02 965-3503
E-mail: bromanov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Цветан Калдъшев
тел.:02 965-2746
каб.:3122
E-mail: tspk@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Цветозар Иванов
тел.:02 965-2273
каб.:3526
E-mail: tsivanov@tu-sofia.bg

Хоноруван преподавател

проф. д-р инж. Галина Николчева
тел.:02 965-2700
каб.:3510
E-mail:ginic@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Георги Йорданов
тел.:02 965-3669
каб.:3520
E-mail:gdobrev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Йорданка Петрова
тел.:02 965-2508
каб.:3512
E-mail:jtp@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Тотю Гешев
тел.:02 965-2718
каб.:3517
E-mail:t_geshev@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Стефан Стефанов
тел.:02 965-2718
каб.:3517
E-mail:shstefanov@tu-sofia.bg
проф. дтн инж. Николай Ангелов
тел.:02 965-36 69
каб.:3520
E-mail:n.angelov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Панчо Данаилов
тел.:02 965-2568
каб.:3511
E-mail:pdanail@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Иво Ликов
тел.:02 965-2273
каб.:3526
E-mail:ilikov@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Петър Хаджийски
тел.:02 965-2700
каб.:3510
E-mail:phad@tu-sofia.bg
проф. дтн инж. Георги Попов
тел.:02 965-3509
каб.:3518
E-mail:gepop@tu-sofia.bg

Докторанти

маг. инж. Димитър Петров
маг. инж. Иван Вълков
маг. инж. Тодор Гаврилов
маг. инж. Благовест Златев
маг. инж. Тодор Тодоров
маг. инж. Илиян Томов
маг. инж. Благовест Банков
маг. инж. Велин Абаджиев

Помощно-технически персонал

маг. инж. Кирил Костов
тел.:02 965-2702
каб.:3215
маг. Марина Пиронкова-Николова
тел.:02 965-2504
каб.:3420
E-mail:mn@tu-sofia.bg
бак. инж. Митко Дахлев
тел.:02 965-3551
каб.:3122

 • Автоматизация на проектирането в машиностроенето
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет,  образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   След приключване на дисциплина, студентите ще придобият следните знания и умения:

   • знания за /по: същност и предпоставки за автоматизация на инженерния труд; автоматизация на дейностите на инженерния труд; същността и функционалността на средствата за автоматизация на инженерния труд - CAD/CAM/CAE/CAPP системите, симулационното моделиране, инженерни пресмятания, изготвяне и актиализация на техническа документация и представяния, внедряване на системи за автоматизация на инженерния труд;
   • умения: 2D и 3D геометрично моделиране, да интерпретират и анализират резултатите получени от симулационни модели, да генерират автоматизирано управляващи NC програми, да изграждат планове на проекти с PERT/CPM методологията, да съставят и верифицират електронни таблици за инженерни пресмятания, да използват текстообработка и графика за подготовка на документация, както и e-Learning средства при усвояване на знания и умения.
   • Студентите се запознават с общите принципи, методи и подходи при автоматизацията на инженерния труд в машиностроенето. Акцентира се върху съвременни технологии включващи автоматизираното конструктивно проектиране с използване на 2D и 3D моделиери, автоматизирано генериране на технологични процеси за СNC машини, симулационно моделиране на технологични процеси и системи и пакети и системи за автоматизация на инженерните анализи, пресмятания, подготовка на документация и обучение.
     

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иларио Астинов

 • Диагностика на машиностроителната техника
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност: “Машиностроителна техника и технологии”, Магистърска програма 4 „Иновации и поддържане на машиностроителната техника” в Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “магистър”.
   След завършване на курса студентите трябва да познават диагностичните особености на производствената техника в машиностроенето, да диагностицират същата техника на различни нива и да я поддържат в изправност.
   В основните теми са обхванати диагностичните особености на производствената техника в съвременното машиностроителното производство, моделите за диагностициране състоянието на възли, системи и машини, методи и технически средства за получаване на първична диагностична информация, подготвяне и използване на същата информация от диагностични системи от различни йерархични нива.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Тотю Гешев

 • Електрофизични технологични процеси
  • Избираема дисциплина за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационната степен „бакалавър”.
   Целта на обучението по дисциплината е да се усвоят физичната същност и основните технологични аспекти и приложения на електрофизичните технологични процеси. Това ще позволи на инженерите бакалаври да прилагат тези процеси при разработването на технологични процеси.
   Последователно се разглеждат физичните основи, технологичните схеми и ефективните области на приложение на основните процеси и методи на електроерозионно, светлиннолъчево, електроннолъчево, плазмено, ултразвуково, електроимпулсно, магнитоимпулсно, магнитоабразивно и електрохимично обработване на машиностроителни и други изделия. Разглеждат се и възможностите за комбиниране на тези методи както помежду им, така с конвенционалните методи за обработване.

   Лектори:

 • Задвижване и управление на производствена техника
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет,  образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Комплексно оформяне на завършилите студенти за използване, поддържане в изправност и конструиране на стандартна и специална производствена техника и системи за машиностроенето; Запознаване със специфични особености на техническите средства за задвижване и управление на стандартна и специална производствена техника и системи за машиностроенето; Осигуряване на професионално общуване на завършилите студенти със специалисти в областта на хидравлика, пневматика, електроника и компютърна техника.
   Основните теми обхващат механични характеристики на работни механизми в машиностроенето, съвместна работа на двигател и работен механизъм, методи и технически средства за управление на електро-, хидро- и пневмо- двигатели, различни нива и елементна база на системи за управление на машиностроителна производствена техника - релейни, програмируем контролер, цифрово програмно управление и взаимодействието им в йерархични структури за управление.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Григор Стамболов

 • Изпитване и надеждност на технологичното оборудване
  • Задължителна учебна дисциплина за редовни и задочни студенти за специалност: “Машиностроителна техника и технологии” от  Магистърска програма 3 „Проектиране на технологично оборудване  и екипировка в машиностроенето” в Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “магистър”.
   В дисциплината се разглеждат основните видове изпитвания на машини, като по-подробно се разглеждат въпроси свързани с изпитване и изследване на металорежещи машини на точност, на шум, на топлинни деформации и изследване на динамичните им качества. Разгледани са въпросите свързани с основните понятия и показатели за надеждност на технологичното оборудване. Засегнати са в необходимата степен и теоретичните основи на основните качествени показатели на металорежещите машини. Дават се и съвременни методи и средства за провеждане на съответните изпитвания и изследвания, както и начините и възможностите за подобряване на основните качествени показатели на металорежещите машини.
   Целта е студентите да се запознаят с  основните видове изпитвания на машини на точност, на шум, на топлинни деформации, надеждност, както и със съвременните методи и средства за провеждане на съответните изпитвания и изследвания.  Това ще им позволи бързо и компетентно да вземат решения, свързани с целесъобразното прилагане на методите за изпитване и изследване на машини за оценяване на техните качествени показатели. 

    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Борисов

 • Изработване на детайли със сложна форма с помощта на САМ системи
  • Избираема за студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно- технологичния факултет, за образователно -квалификационната степен “бакалавър”.
   Основната цел на дисциплината е да задълбочи, разшири и доближи до практиката познанията на студентите в областта на настройването на основните видове металорежещи машини с CNC и най често използуваните инструменти и приспособления. По такъв начин те ще могат да настройват някой основни видове металорежещи машини със CNC. Това ще спомогне за по лесната им професионална реализация.
   Разглеждат се най-важните етапи на настройването на основните видове металорежещи машини с CNC – стругови, фрезови, обработващи центри, шлифовъчни, обемни и нишкови ерозийни машини. Разглежда се не само настройването на размер, но и осигуряването на условия за поддържане на стабилен процес. Разглежда се и измерването и настройването на някой важни параметри на машините с CNC.

   Лектори:

 • Индустриални роботизирани системи и технологии
  • Дисциплината “Индустриални роботизирани системи и технологии”  е задължителен базисен учебен курс от бакалавърската програма на специалността „Дигитални индустриални технологии“. Студентите получават основни познания и умения за прилагане на технологиите на виртуалното инженерство и виртуалното прототипиране при развитието на нови продукти и процеси.
   Целта на дисциплината е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за Индустриални роботизирани системи и технологии и в съответствие със своите интереси и потребности да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.
   След приключване на дисциплина, студентите ще придобият следните знания и умения:
   •    знания за най-новите роботизирани технологии, ползвани при индустриалните роботизирани системи;
   •    умения за прилагане методите и техническите инструменти на роботизираните технологии.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Сашо Гергов

 • Инженерни бази данни - 1
  • Избираема дисциплина за   студенти от специалност ”Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, за образователно-квалификационната степен „бакалавър”.
   Основна цел на дисциплината е да се усвоят фундаментални знания в областта на специализираните инженерни бази от данни и приложението им в машиностроителната дейност.
   Дисциплината представя информация за съвременни направления в областта на инженерните бази от данни, проектирането и реализирането им, както и приложението им в областта на машиностроенето.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Тодор Тодоров

 • Инструментални машини - 1
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Индустриални технологии” на Машинно-технологичния факултет,  образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   След завършване на курса студентите трябва да познават основните видове инструментални машини и да ги използват правилно и ефективно при реализирането на различни технологични процеси.
   Разглежда се приложимостта, устройството и управлението на широка група от инструментални машини: металорежещи (стругови, фрезови, пробивни, шлифовъчни, стъргателни, дълбачни, протеглящи, зъбо- и резбообработващи и др.), металообработващи машини (механизирани чукове, преси, машини за огъване на листов и прътов материал, за изтегляне, отрязване и др.), дърворежещи машини, екипировката към инструменталните машини, както и на системи от машини (автоматични линии, ГПС, РПС).

   Лектори:

   проф. дтн инж. Георги Попов

 • Инструментални машини - 2
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Индустриални технологии” на Машинно-технологичния факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   След завършване на курса студентите трябва да познават методологията на проектиране и методите за пресмятане на елементите, възлите и системите на инструменталните машини и да ги използват правилно и ефективно при създаване на нови машини и екипировка.
   Разглежда се методологията на проектиране и пресмятане на всички основни системи на инструменталните машини (кинематична, геометрична, за управление, за мазане, за охлаждане, за стружкоотвеждане и т.н.), и някои от основните им възли (вретенни и направляващи).
    

   Лектори:

   проф. дтн инж. Георги Попов

 • Инструментални машини - курсов проект
  • Избираем курсов проект за дисциплина с поз. № 31 (ВІТ 31) за студенти от специалност “Индустриални технологии” на Машинно-технологичния факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   След завършване на обучението студентите трябва да познават методологията на проектиране и методите за пресмятане на елементите, възлите и системите на инструменталните машини и да ги използват правилно и ефективно при създаване на нови машини и екипировка.
   Проектът включва проектиране на основен превод от инструментална машина с пресмятане на всички основни възли и елементи, и конструирането им.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Георги Попов

 • Интелигентни методи при проектиране в машиностроенето
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Студентите да получат основни познания за методологията на пресмятането на машини и съоръжения чрез компютърни методи, за методите на оптимизация на конструкциите, за теорията на мрежите и др.
   В дисциплината са застъпени редица методи за пресмятане (МКЕ, МКР и МГЕ) и интелигентни методи за оптимизация. Представени са невронните мрежи, приложимостта на мрежите на Петри и обобщените мрежи.
    

   Лектори:

   проф. дтн инж. Георги Попов

   доц. д-р инж. Григор Стамболов

 • Интернет технологии
  • Избираема дисциплина за   студенти от специалност ”Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, за образователно-квалификационната степен „бакалавър
   След приключване на дисциплина, студентите ще придобият следните знания и умения:

   • знания за / по: основи на Интернет като мрежа, основна терминология, структура и начин на функциониране на глобалната мрежа Интернет, основни услуги и функционалност на Интернет;
   • умения: да ползват основните услуги в Интернет.
   • Теоретичната част на дисциплината разглежда структурата на глобалната мрежа Интернет, апаратната част и начина на работата й. Разглеждат се предназначението и функционалността на основните услуги FTP, WWW, електронна поща, електронно обучение, електронно банкиране и пазаруване, Cloud технология, CMS и LMS системи.
   • Приложната част на дисциплината включва усвояването на работата с основните услуги, представени в лекционният материал.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иларио Астинов

 • Компютърни системи за проектиране в машиностроенето
  • Задължителна дисциплина за студенти от специалност: “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат тримерен CAD пакет при проектиране на машини и екипировка с цел изграждане на базови знания и умения за решаване на инженерни задачи в областта на машиностроенето. Така се дават основни познания за следващо обучение по специализиращи дисциплини в тази област и при реализация курсовите проекти.
   Студентите получават начални познания за общите принципи, методи и подходи на CAD технологиите, както и за архитектурата и потребителския им интерфейс. Основно се разглеждат стратегиите и техниките за геометрично моделиране с използване на тримерен моделиер. Акцентира се върху методите и средствата за практическата приложимост при работа с 3D моделиери при проектиране в машиностроенето .

   Лектори:

   проф. д-р инж. Тодор Тодоров

 • Компютърно проектиране на машини, процеси и системи
  • Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност: “Компютърно проектиране и технологии в машиностроителното” на Машинно-технологичния факултет,  за образователно-квалификационна степен : “магистър”

   Учебната дисциплина е предназначена да запознае студентите с прилагането на CAD/CAM/CAE технологиите в машиностроенето като ги подготви за практическото им прилагане.

   Дисциплината е насочена към задълбочаване и разширяване познанията на студентите с ефективното използване на интелигентни тримерни моделиери за проектиране, конструиране и оптимизиране на изделия , екипировка и съоръжения . Използват се 3D моделиери, пакети за изчисления и анализ на конструкциите с крайни елементи, генериране на NC програми, симулиране на поведението на процеси и системи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Тодор Тодоров

 • Компютърно проектиране на режещи инструменти - Курсов проект
  • Курсов проект за избрана дисциплина с поз.№ 41 (ВCADТМ 41-3) за студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на  Машинно-технологичния факултет, за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
    НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се запознават с основните принципи и подходи при компютърното проектиране на режещи инструменти.
   Главната цел на курсовата работа е да запознае студентите с основните принципи при компютърното проектиране на режещи инструменти. След завършването и, студентите трябва да могат да проектират самостоятелно някои основни типове режещи инструменти с използването на 3D моделиери като: SolidWorks или Pro/Engineer

   Лектори:

   проф. д-р инж. Галина Николчева

 • Компютърно проектиране на сложни формообразуващи повърхнини – RAPID TOOLING
  • Избираема дисциплина за студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет,  образователно-квалификационна степен  “бакалавър”
   След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат методологията на CAD/CAM/CAE технологиите и ги използват за решаване на инженерни задачи по проектиране на сложни формообразуващи повърхнини с технологиите за бързо изграждане на инструменти (Rapid Tooling).
   Студентите се запознават с общите принципи, методи и подходи при компютърно проектиране на сложни формообразуващи повърхнини . Акцентира се върху възлови въпроси, характерни за съвременното равнище на технологиите за бързо изготвяне на инструменти (RAPID TOOLING), с използване на 3D моделиери, пакети за изчисления и симулиране на поведението на процеса на запълване.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Тодор Тодоров

   проф. д-р инж. Галина Николчева

 • Контрол и диагностика на производствена техника в машиностроенето
  • Избираема дисциплина за студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “Бакалавър”.
   След завършване на курса студентите трябва да познават диагностичните особености на производствената техника в машиностроенето, да диагностицират същата техника на различни нива и да я поддържат в изправност.
   В основните теми са обхванати диагностичните особености на производствената техника в съвременното машиностроителното производство, моделите за диагностициране състоянието на възли, системи и машини, методи и технически  средства за получаване на първична диагностична информация, подготвяне и използване на същата информация от диагностични системи от различни йерархични нива.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Тотю Гешев

 • Мениджмънт на качеството
  • Задължителна дисциплина за студенти от специалност “Индустриални технологии” към Машинно-технологичния факултет, образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Учебното съдържание по дисциплината включва четири раздела:
   – Същност на управлението на качеството. .В този раздел се въвеждат основните понятия, жизнения цикъл на машиностроителните изделия, елементите и основните функции на системата по качеството. Изучават се основните стъпки за въвеждане на Тотално управление на качеството (TQM).Прави се преглед на стандарта ISO9000 и въведение в CAQ.
   – Статистически методи за управление на качеството, където студентите се запознават с определянето на основните статистически характеристики и приложението на най-важните статистически методи.
   – Надеждност на машиностроителните изделия – въвеждат се основните понятия и най използуваните  статистически характеристики.
   Целта на дисциплината е да се запознаят студентите и да могат да използват методите, стандартите и специализиран софтуер за осигуряване  на качеството на машиностроителната продукцията на всички фази на жизнения цикъл. Акцентира се основно на контрола и управлението в сферата на производството и експлоатацията. Разглеждат се и важните стъпки по документирането на системите за управление на качеството.

   Лектори:

 • Методи за окончателно обработване
  • Задължителна учебна дисциплина за редовни и задочни студенти за специалност: “Машиностроителна техника и технологии”, Магистърска програма 3 „Проектиране на технологично оборудване  и екипировка в машиностроенето” в Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “магистър”.
   Целта на дисциплината е да даде на студентите познания за основните технологични методи за окончателно обработване на детайлите, за машините, на които те се реализират, за използваните инструменти и екипировка.
   ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се въпроси, свързани с основните методи за окончателно обработване, като: шлифоване, хонинговане, свръхзаглаждане, полиране, пластично деформиране и др. Основно внимание се отделя на: процесите на рязане, факторите влияещи върху силите и мощността на рязане, топлинните явления, факторите влияещи върху точността на формата и размерите на обработваните детайли, влиянието на износването на абразивните инструменти върху размерната точност, заточването на абразивните инструменти, производителността на процесите и др.. Лабораторните упражнения са съобразени с наличната база на катедра ТМММ към МТФ.
    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лъчезар Стоев

 • Обработване на материалите и инструментална екипировка
  • Задължителна дисциплина за студенти  от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
   В края на курса студентите трябва да владеят необходимите знания в областта на теорията на рязане чрез стружкоотделяне и инструментална екипировка.
   Курсът включва изучаването на теорията и практически знания, свързани с процесите струговане, фрезоване, пробиване, резбонарязване, зъбонарязване, шлифоване и др., както и съответната инструментална екипировка.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Николай Ангелов

 • Паралелен инженеринг и WWW технологии
  • Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност:  “Компютърни проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен : “магистър”
   Учебната дисциплина е предназначена да запознае студентите с прилагането на съвременните технологии за паралелен инженеринг в машиностроенето като даде базови познания за Технологии за бързо изготвяне на прототипи (Rapid Prototyping) и бързо изработване на формообразуващи инструменти (Rapid Tooling) на база компютърни модели.
   Студентите се запознават с общите принципи, методи и подходи при ефективното използване на технологиите за паралелен инженеринг , като основно се фокусира върху методите за бързо изготвяне на прототипи (Rapid Prototyping) и бързо изработване на формообразуващи инструменти (Rapid Tooling) на база компютърни модели.
    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Тодор Тодоров

   доц. д-р инж. Иларио Астинов

 • Патентно дело в машиностроенето
  • Избираема учебна дисциплина за редовни и задочни студенти за специалност: “Машиностроителна техника и технологии” от  Магистърска програма 3 „Проектиране на технологично оборудване и екипировка в машиностроенето” в Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “магистър”.
   Да даде необходимия и достатъчен минимум от знания и умения на бъдещите машинни инженери с магистърска степен самостоятелно да оформят и защитават своите бъдещи разработки пред Патентните ведомства, като същевременно познават законовата и нормативната страна на изобретателската дейност.
   В процеса на обучение се изучава  авторското право и сродните му права за случаите, които възникват в инженерната практика, патентното право, закрилата на марките, закрилата на промишлените образци. Изучава се Закона за защита на конкуренцията, прави се преглед на лицензирането и различните видове трансфер на технологии и закрилата на модерните технически средства ( компютърни програми и др.).Отделено е място и за патентни изследвания, като в процеса на обучение студентите ще използват придобитите знания от лекциите при практическото решаване на примери свързани със заявяването и защитата на интелектуалната собственост в машиностроенето.
    

   Лектори:

 • Поддържане, ремонт и модернизация на производствена техника
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет,  образователно-квалификационната степен “бакалавър
   След завършване на курса студентите трябва да познават методологията на поддържането на машини и съоръжения, средствата и начините за провеждане на техния ремонт, направленията на модернизацията им и др.
   Разглежда се организацията и управлението на дейността по поддържане на машините, технологията на ремонта и направленията за тяхната модернизация.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Георги Попов

 • Приложение на методите на изкуствен интелект в технологичното проектиране
  • Избираема дисциплина за студенти от специалност „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, за образователно- квалификационна степен „бакалавър”.
   След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат основните методи, използвани в областта на изкуствения интелект и да са запознати с проблеми при създаването на интелигентни системи, свързани с придобиване, представяне, натрупване и интелигентно използване на значителни по обем знания.
   В дисциплината се разглежда същността на изкуствения интелект и на експертните системи  (ЕС), подходите за представяне на знания и механизмите за извод в ЕС, методите за автоматизирано разсъждаване и инструменталните средства за изграждане на ЕС, както и областта на приложение на ЕС в технологичното проектиране. Обърнато е специално внимание на особеностите и приложението на невронните мрежи, клъстеризиращите алгоритми, хибридните системи и генетичните алгоритми в технологичното проектиране.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Йорданка Петрова

   проф. д-р инж. Галина Николчева

 • Програмиране на CNC машини
  • Задължителна дисциплина за  студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно- технологичен факултет за образователно - квалификационната степен “бакалавър”.
   В първия раздел се разглеждат основните етапи на технологичната подготовка за металорежещи машини с CNC.Разглеждането на програмирането и настройването на металорежещите машини с CNC e на базата на технологичните задачи, които се поставят за постигане на необходимата точност и производителност. Разглежда се приложението на ръчно, диалогово автоматично и автоматично програмиране с използването на САD/CAM.
   Основната цел на дисциплината е студентите да се научат да разработват технологични процеси и управляващи програми за изработване на ротационно-симетрични и корпусни детайли върху металорежещи машини с CNC. Запознаването с настройването на металорежещите машини с CNC има за цел да даде възможност на студентите за пряко наблюдение и разбиране на връзката между управляващата програма технологичните бази на  детайла, базите на машината и режещите инструменти.
    

   Лектори:

 • Програмиране на CNC машини с САМ системи
  • Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР”.
   В основната част от материала се разглеждат въпроси, свързани с генерирането на  управляващи NC програми в CAM модула на Pro/ENGINEERA и някой други САМ продукти за различни видове металорежещи машини с CNC. Разглежда се и приложението на допълнителните възможности на съвременните металорежещи машини с CNC за програмиране, автоматичен контрол на размерите, функцията за “живота на инструментите” и др.
   Основни цел на дисциплината е студентите да се научат да прилагат САМ (Computer Aided Manufacturing) модули на CAD/CAM пакетите (CAM модула на Pro/ENGINEERA и някой други) за създаване на управляващи програми за металорежещите машини с CNC, да използват измервателни глави и DNC режим. Допълнително се разглеждат въпроси, свързани с програмиране и настройване на някой други видове металорежещи машини с CNC.
    

   Лектори:

 • Програмиране на индустриални системи
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност „Дигитални индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен „бакалавър”. След завършване на курса, студентите трябва да притежават знания да: (а) разработват технологични процеси и управляващи програми за изработване на ротационно-симетрични и корпусни детайли върху металорежещи машини с CNC, (б) проектират системи за управление чрез програмируеми контролери, на базата на моделите дефинирани в стандартите IEC 61131-3 и IEC 61499, познания, необходими за Програмиране на индустриални системи – курсов проект, както и базови познания за следващо обучение по Програмиране на CNC машини с CAM системи от магистърската програма „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето“. Студентите получават знания за управлението на индустриални системи чрез програмиране на програмируеми логически контролери и металорежещи машини със CNC. Разглеждането на програмирането и настройването на металорежещите машини с CNC e на базата на технологичните задачи, които се поставят за постигане на необходимата точност и производителност. Изучават се референтната архитектура, езиците и моделите, дефинирани в стандартите IEC 61131-3 и IEC 61499. Отделено е специално внимание на математическия апарат на мрежите на Петри, верифицирането и валидирането на проектираните модели за управление. Акцентирано е върху възлови въпроси при изграждането на моделите за управление на индустриалните системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Христо Карамишев

   доц. д-р инж. Григор Стамболов

   гл. ас. д-р инж. Цветан Калдъшев

 • Програмиране на индустриални системи – курсов проект
  • Дисциплината “Програмиране на индустриални системи – курсов проект”  е задължителна базисна дисциплина от бакалавърската програма на специалността „Дигитални индустриални технологии“. Този курс е предназначен да задълбочи познанията в областта на програмиране на индустриални системи, за изискванията при тяхното моделиране, както и за методите за програмиране на системи за управление.
   Целта на дисциплината е студентите да приложат и разширят познанията си по прилагането на подходите, методите и техническите средства за програмиране на индустриални системи.
   След завършване на проекта, студентите ще:
   •    познават методологията за управление на индустриални системи чрез програмируеми логически контролери и CNC машини;
   •    проектират IEC 61131 и IEC 61499-базирани системи за управление за програмируеми контролери;
   •    разработват управляващи програми за CNC машини.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Христо Карамишев

   доц. д-р инж. Григор Стамболов

   гл. ас. д-р инж. Цветан Калдъшев

 • Проектиране и изработване на инструментална екипировка
  • Задължителна учебна дисциплина за редовни и задочни студенти за специалност: “Машиностроителна техника и технологии” от  Магистърска програма 3 „Проектиране на технологично оборудване  и екипировка в машиностроенето” в Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “магистър”.
   Целта на дисциплината е да запознае студентите с общите подходи и принципи за цялостно проектиране, конструиране и изработване на нормализирани и специални режещи инструменти и специални обработващи инструменти.
   В първата част на дисциплината се формулират общите подходи и принципи за цялостно проектиране, конструиране или избиране на специални и нормализирани режещи инструменти. Формулират се и технологичните изисквания към конструкциите на режещите инструменти и особеностите в технологичните процеси за изработване на монолитни и сглобяеми нормализирани и специални режещи инструменти. Във втората част се излагат основните сведения за устройството и конструктивните особености на инструментите за изработване на детайли чрез щанцоване и чрез формоване от пластмаси, каучук и прахово-металургични материали. Изяснява се връзката между явленията, протичащи при процесите на щанцоване и формоване, и конструктивното оформяне на инструментите. Изясняват се етапите за проектиране на щанци и пресформи. Разглеждат се основните етапи и технологични методи за изработване на работните елементи на тези инструменти. Отразени са особеностите на процесите за изработване на работните и конструктивните елементи, както и процесите за цялостно сглобяване на щанци и пресформи.
    

   Лектори:

 • Проектиране на инструменти и инструментална екипировка
  • Избираема дисциплина за  студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” за образователно квалификационна степен ”бакалавър”.
   Студентите се запознават с основните принципи и подходи при компютърното проектиране на режещи инструменти и на инструментална екипировка.
   Главната цел на дисциплината е да запознае студентите с основните принципи при компютърното проектиране на режещи инструменти и инструментална екипировка. Курсът им дава основни и съвременни знания за режещите инструменти, за тяхното профилиране, за оптимизацията на отделните им елементи. Запознава ги с инструменталната екипировка за високоскоростни обработки и с принципите на проектиране на модулни приспособления.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Галина Николчева

 • Проектиране на инструменти и инструментална екипировка
  • Избираема дисциплина за  студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” за образователно квалификационна степен ”бакалавър”.
   Студентите се запознават с основните принципи и подходи при компютърното проектиране на режещи инструменти и на инструментална екипировка.
   Главната цел на дисциплината е да запознае студентите с основните принципи при компютърното проектиране на режещи инструменти и инструментална екипировка. Курсът им дава основни и съвременни знания за режещите инструменти, за тяхното профилиране, за оптимизацията на отделните им елементи. Запознава ги с инструменталната екипировка за високоскоростни обработки и с принципите на проектиране на модулни приспособления.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Галина Николчева

 • Проектиране на технологична екипировка
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност ”Машиностроителна техника и технологии”, магистърска програма 3 “Проектиране на технологично оборудване и екипировка за машиностроенето”, образователно-квалификационна степен “магистър”.
   След завършване на курса студентите трябва да могат да проектират технологична екипировка за металорежещи машини (включително и компютърно за системите УСП), както и да познават конструкциите и в частност пресмятането на екипировката, използвана в автоматизираното производство.
   Установяване на заготовките в приспособленията –основни принципи и определяне на грешките при установяването; Конструиране на приспособления за установяване на заготовките- осигуряване на стабилността и точността им, нормализация и универсализация на приспособленията, автоматизация на проектирането; Екипировка за автоматизираното производство и за ММ с ЦПУ- пренастройващи се приспособления за стругови и обработващи центри; Приспособления за установяване на режещите инструменти към машините- модулна инструментална екипировка, кодиране на инструменталните комплекти (ИК); Механизирано закрепване на ИК и заготовките при ММ с ЦПУ.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Йорданов

 • Проектиране на технологични процеси за механично обработване
  • Избираема дисциплина за студенти от специалност „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, за образователно квалификационна степен „бакалавър”.
   Целта на дисциплината е студентите да се запознаят с основните етапи при проектирането и след завършване на курса да могат да проектират технологични процеси за механично обработване на различни фамилии от детайли в различни условия на производство (ръчно и в CAM среда), да проектират технологични процеси за сглобяване на изделия в CAD среда и да прилагат макропрограмиране за съставяне на NC- програми за  CNC машини. Това ще им позволи бързо и компетентно да вземат решения, свързани с целесъобразно прилагане на методите за обработване и самостоятелно проектиране на технологични процеси, осъществяващи качествените показатели и надеждността на изделията.
   В учебната дисциплина са разгледани методиката и основните етапи при проектиране на технологични процеси (ТП) на базата на типови технологии за изработване на характерни детайли, използвани в индустрията. Отделено е специално внимание на проектирането на ТП при използването на CNC машини, на макропрограмирането и на проектирането в САМ среда. Предвидено е проектиране на технологични процеси за сглобяване на изделията в условията на конвенционалното производство и проектиране в CAD среда.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Йорданка Петрова

 • Проектиране на технологични процеси за механично обработване - Курсов проект
  • Курсов проект за избрана дисциплина с поз. № 41 (ВCADТМ 41-2) за студенти от специалност “ Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на  Машинно-технологичен факултет, за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат на практика проектиране на технологични процеси за механично обработване върху ММ с ЦПУ на детайли от типа на ротационно-симетрични и призматично-корпусни с помощта на компютър (CAM проектиране), да съставят ръчно NC-програми за ММ с ЦПУ, да проектират технологична екипировка и технологични процеси за сглобяване на изделия в CAD среда.
   Заданието за проектиране включва всички основни етапи на проектирането на технологични процеси за механично обработване на ротационно-симетрични и корпусни детайли – технологичен анализ на конструкцията, избор на вида и определяне на последователността на изпълнение на технологичните преходи, избор на машини, режещи инструменти и режими на рязане, проектиране в САМ среда и генериране на G-кода за CNC машини. Предвижда се проектиране на установъчно приспособление в CAD среда и проектиране на технологичен процес за сглобяване на изделие в CAD среда.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Йорданка Петрова

 • Режещи инструменти
  • Избираем курсов проект за дисциплина с поз. № 30 (ВІТ 30) за студентите от специалност “Индустриални технологии” на  Машинно-технологичния факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Главната цел на курсовата работа е да научи студентите да проектират режещи инструменти. След завършването и, студентите трябва да могат да проектират самостоятелно някои основни типове режещи инструменти , както и да избират подходящи инструменти при обработването на различни материали.
   Студентите разработват четири задачи. Първата е избор на стругарски ножове със СРП за обработването на конкретен детайл. Студентите проектират още три инструмента – протяжка, зъбонарезен инструмент (зъбодълбачно колело или червячна фреза) и дискова фреза със СРП. Курсовата работа се състои от две части :изчислителна и графична. Тя може да се разработи с компютър или ръчно
    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Галина Николчева

 • Режещи инструменти - курсов проект
  • Избираем курсов проект за дисциплина с поз. № 31  (ВМТМ 31) за студентите от специалност “Машиностроителна техника и технологии” на  Машинно-технологичния факултет на ТУ-София, за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Главната цел на курсовата работа е да научи студентите да проектират режещи инструменти. След завършването и, студентите трябва да могат да проектират самостоятелно някои основни типове режещи инструменти , както и да избират подходящи инструменти при обработването на различни материали.
   Студентите разработват четири задачи. Първата е избор на стругарски ножове със СРП за обработването на конкретен детайл. Студентите проектират още три инструмента – протяжка, зъбонарезен инструмент (зъбодълбачно колело или червячна фреза) и дискова фреза със СРП. Курсовата работа се състои от две части :изчислителна и графична. Тя може да се разработи с компютър или ръчно.
    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Галина Николчева

 • Роботизирани системи и технологии в индустрията
  • Задължителна дисциплина за от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет за образователно- квалификационна степен “бакалавър”.
   След завършване на курса студентите трябва да знаят основните принципи, градивни елементи и подсистеми на роботизираните системи; да могат да проектират, компоноват и експлоатират гъвкави производствени модули, клетки и роботизирани системи в областта на индустрията; да разработват технологични процеси и модели на роботизирани системи.
   Основни теми: Място и приложение на промишлените роботи и роботизирани системи в индустрията. Принципи на структурното изграждане на роботизирани системи – основни елементи и подсистеми. Математически модели. Технологична подготовка. Контрол и диагностика при роботизирани системи. Акцентирано е върху възлови въпроси за съвременното равнище на изграждане и управление на роботизираните системи.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Сашо Гергов

 • Рязане на материалите
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност „Машиностроителна техника и технологии” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационната степен “бакалавър”
   Целта на обучението по дисциплината е студентите да получат знания за основните явления при обработването на материалите с режещи инструменти. С тяхна помощ ще могат да се решават въпросите за управление и оптимизиране на процеса на рязане с различни теоретични и експериментални методи.
   Разглеждат се теми, пряко свързани с машиностроенето, като кинематика, динамика и икономика на процеса на рязане. Подробно се разглеждат геометрията на инструмента и елементите на срязвания слой. Фундаменталните въпроси, в които се разглеждат процесите на рязане съставляват 50% от целия материал.
    

   Лектори:

 • Рязане на материалите и режещи инструменти
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   Главната цел на дисциплината е да запознае студентите с теорията на обработване чрез рязане и с основните видове и типове режещи инструменти, използвани в металообработващата индустрия. Курсът им дава основни и съвременни знания за теорията на рязане, за  съвременните режими на рязане, както и знания за режещите инструменти - за конструктивните и геометрични им елементи, за тяхното използване при обработване на различни материали, за избора на подходящ инструмент за обработването на конкретна операция.

   В първата част се разглеждат основните машинни операции, характеристиките им и елементите на режимите на рязане. Във втората част се разглеждат свойствата на режещите материали и теорията на проектиране на режещите инструменти. В третата част се разглеждат конструкциите, областите на приложение, геометрията, елементите на режимите на рязане и проектирането на основните типове режещи инструменти.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Галина Николчева

 • Симулационно моделиране в индустрията
  • Задължителна дисциплина за студенти по специалност “Компютърно проектиране и  технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен  факултет за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   След приключване на дисциплина, студентите ще придобият следните знания и умения:

   • знания за / по: теоретичните основи на симулационното моделиране, аспектите на изследване нa операциите, статистиката, теория на вероятностите, планирания експеримент, компютърна графика и анимация за нуждите на симулационното моделиране, същност и функционалност на универсалните и специализирани софтуерни системи за симулационно моделиране;
   • умения: да имат правилна преценка на областите на  приложение на симулационното моделиране, да провеждат системен анализ и изграждат модели на системи, ползвайки симулационен софтуер, да намират решения на проблемите на моделираните системи чрез планиране на експерименти, работа със сценарии и интерпретиране на получените от симулацията резултати, да използват e-Learning средства при усвояване на знания и умения.
   • Теоретичната част на дисциплината разглежда раздели на изследване на операциите, мрежови модели, вероятностни модели, статистика, теория на вероятностите, метод Монте-Карло, вериги на Марков, числени методи при генериране на случайни числа и компютърна графика, използвани в симулационното моделиране, както и теоретичните му основи.
   • Приложната част на дисциплината включва усвояването на работата и приложението на  универсални симулационни системи като AweSim и езика VisualSLAM, както и специализирани симулатори на производствени системи  като Factor/AIM.
     

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иларио Астинов

 • Симулационно моделиране на процеси и системи в машиностроенето
  • Задължителна дисциплина за студенти от специалност “Компютърни технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен  факултет, образователно-квалификационна степен “магистър”.
   След приключване на дисциплина, студентите ще придобият следните знания и умения:

   • знания за/по: задълбочени знания по теоретичните основи на симулационното моделиране, аспектите на изследване нa операциите, статистиката, теория на вероятностите, компютърна графика и анимация за нуждите на симулационното моделиране, планиране на експерименти и тяхната връзка със сценариите на модела, същност и функционалност на универсалните и специализирани софтуерни системи за симулационно моделиране;
   • умения: да провеждат системен анализ и изграждат модели на системи, ползвайки симулационен софтуер, да умеят да планират подходящи  експерименти със модела с цел намиране  на решения на проблеми, изграждане на подходящи сценарии и интерпретиране на получените от симулацията резултати, да са в състояне да управляват и проведат цялостен симулационен проект, да използват e-Learning средства при усвояване на знания и умения.
   • Теоретичната част на дисциплината разглежда раздели на изследване на операциите, мрежови модели, вероятностни модели, статистика, теория на вероятностите, метод Монте-Карло, вериги на Марков, числени  методи при генериране на случайни числа и компютърна графика, теоретични основи при моделиране на случайни събития, подходи при планиране на експерименти и етапи на симулационният проект, използвани в симулационното моделиране. Приложната част на дисциплината включва усвояването на работата и приложението на  универсални симулационни системи като AweSim и езика VisualSLAM, както и специализирани симулатори на производствени системи  като Factor/AIM, събиране и обработка на статистическа информация, разработка и управление  на цялостен симулационен проект.
     

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иларио Астинов

 • Теория на проектирането на машини
  • Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти от специалност „Машиностроителна техника и технологии” на Машинно-технологичeн факултет, за образователно-квалификационна степен “магистър”.
   Дисциплината запознава студентите с теоретичните основи при проектиране на производствена техника. Отделено е необходимото внимание на икономическите основи на конструирането на машини,  конструирането на машини на основата на унификацията,  модулния принцип на изграждане (проектиране, компоноване) на машини и системи, за подходите при търсене на идеи и синтезиране на решения. Дават се методи за моделиране и изчисляване на ММ и техните възли на статична и динамична устойчивост .
   Целта на дисциплината е да запознае студентите с теоретичните основи и технологията при проектиране на производствена техника, с оглед създаване у тях на увереност и умения за самостоятелна конструкторска дейност. Разглеждат  се съвременни средства и софтуер за автоматизация на процеса на проектиране. Отделено е необходимото внимание на модулния принцип на изграждане на машини и системи, за подходите при търсене на идеи и синтезиране на решения, както и някои икономически основи на конструирането на производствена техника.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Борисов

 • Технологична екипировка
  • Избираема дисциплина за специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен „бакалавър
   След завършване на курса студентите трябва да познават конструкциите екипировка с която са окомплектовани металорежещите машини, базиращите и закрепващите елементи на приспособленията, както и задвижващите устройст-ва за механизирането им.
   Основни теми : Базиращи елементи на приспосо-бленията при базиране по равнинни, цилиндрични и конусни повърхнини; Закрепване на за-готовките – изчисляване на силите на затягане. Прости и комбинирани затягащи елементи и устройства; Центроващи устройства; Пневматични, хидравлични, електро-механични, маг-нитни и вакуумни задвижващи устройства; Приспособления за стругови, кръглошлифовъч-ни, пробивни и фрезови машини; Основни видове спомагателни инструменти.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Йорданов

 • Технология и автоматизация на сглобяването
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Компютърни проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен : “магистър”.

   Целта на курса е да запознае студентите с основите на разработването на технологични процеси за сглобяване на изделията.

   В рамките на курса се изучават основите на разработването на технологичните процеси за сглобяване на изделията, които по време заемат около 30% от времето за изработването им.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Йорданка Петрова

 • Технология на машиностроенето
  • Задължителна, фундаментална учебна дисциплина за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
   Целта на дисциплината е студентите да изучат технологичните възможности на методите за механично обработване, да познават и прилагат основните принципи за осигуряване на качеството на изработваните машиностроителни детайли и сглобявани изделия при минимална себестойност, да могат да анализират и да проектират технологични процеси.
   Разглеждат се въпроси, свързани с основите на технологията на машиностроенето, като: качество и точност на изделията, технологични грешки, етапи на технологичните операции и методи за управление на точността. Основно внимание в курса е отделено на технологичните методи за обработване на материалите чрез рязане и пластично деформиране с различни инструменти. Въз основа на получените познания се проектират технологични процеси за изработване на характерни ротационни и корпусни детайли на универсални и цифрови машини. Лабораторните упражнения са съобразени с наличната база на катедра ТМММ към МТФ.
    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лъчезар Стоев

 • Технология на машиностроенето - 2
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет,  образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Основната цел на дисциплината е студентите да се научат да разработват технологични процеси и управляващи програми за изработване на ротационно-симетрични и корпусни детайли върху металорежещи машини с CNC. Запознаването с настройването на металорежещите машини с CNC има за цел да даде възможност на студентите за пряко наблюдение и разбиране на връзката между управляващата програма технологичните бази на детайла, базите на машината и режещите инструменти.
   В първия раздел се разглеждат се основните етапи на технологичната подготовка за металорежещи машини с CNC. Разглеждането на програмирането и настройването на металорежещите машини с CNC e на базата на технологичните задачи,к оито се поставят за постигане на необходимата точност и производителност. Във втория раздел се разглежда принципа на действие, избора и приложението на системи за активен контрол при основните технологични операции.

   Лектори:

 • Технология на машиностроенето - курсов проект
  • Избираем курсов проект за дисциплина с поз. № 36 (ВІТ 36) за студенти от специалност “Индустриални технологии“ от МТФ, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Целта е студентите да се научат да проектират технологични процеси за изработване на детайли и проектиране на приспособления за установяване на детайлите при механично обработване.
   Разработват се технологични процеси за изработване на два детайла: вал – за условията на дребно-серийното производство, корпусен детайл – за условията на серийното производство;
    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лъчезар Стоев

   ас. маг. инж. Стефан Стефанов

 • Управление на жизнения цикъл на изделията
  • Задължителна дисциплина за студенти от  специалност: “Компютърно проектиране технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, за образователно-квалификационна степен : “бакалавър”
   След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат методологията на CAD/CAM/CAE технологиите и управлението на жизнения цикъл на изделията (PLM) и ги използват за решаване на инженерни и индустриални задачи свързани с концепиране, изследване, анализ и оптимизация, както и управление на информационните потоци при създаване на нови изделия в областта на машиностроенето като даде базови познания за следващо обучение по специализиращи дисциплини.
   Студентите се запознават с общите принципи, методи и подходи при компютърно проектиране на изделия и процеси в машиностроенето в целия им жижнен цикъл. Акцентира се върху възлови въпроси, характерни за съвременното равнище на автоматизираното конструктивно и технологично проектиране, виртуалното прототипиране , моделиране и анализ на конструкциите, симулиране на поведението на процеси и системи и управление на информационните потоци (PDM).

   Лектори:

   проф. д-р инж. Тодор Тодоров

 • Управление на качеството
  • Избираема дисциплина за  студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен  „магистър”.
   Учебното съдържание включва четири раздела:
   – Същност на управлението на качеството. В този раздел се въвеждат основните понятия, жизнения цикъл на машиностроителните изделия, елементите и основните функции на системата по качеството. Изучават се основните стъпки за въвеждане на Тотално управление на качеството (TQM). Прави се преглед на стандарта ISO9000 и въведение в CAQ;
   – Статистически методи за управление на качеството, където студентите се запознават с определянето на основните статистически характеристики и приложението на най-важните статистически методи.
   – Надеждност на машиностроителните изделия – въвеждат се основните понятия и най използуваните  статистически характеристики.
   Целта на дисциплината е да се запознаят студентите и да могат да използват методите, стандартите и специализиран софтуер за осигуряване  на качеството на машиностроителната продукцията на всички фази на жизнения цикъл. Акцентира се основно на контрола и управлението в сферата на производството и експлоатацията. Разглеждат се и важните  стъпки по документирането на системите за управление на качеството.

   Лектори: